ПРОБЛЕМИ УКРАНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ XVIII – ХХ ст.

Наукову школу засновано у 1973 році

Керівники:

доктор історичних  наук, професор

КОВАЛЕНКО  ЛЕОНІД АНТОНОВИЧ (1973-1985);

доктор історичних  наук,
академік НАН України

СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ (1986-1993);

доктор історичних  наук, професор

КУКУРУДЗЯК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ  (1993-1999);

доктор історичних  наук, професор

КОПИЛОВ  СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ  (з 2000 р.)

Напрями наукової діяльності:

 • історіографія історії України XVII–XVIII ст.;
 • українська історіографія XІХ – початку ХХ ст.;
 • українська історична славістика нового часу;
 • зарубіжна історіографія історії України другої половини ХХ – поч. ХХІ ст.;
 • історіографічні дослідже–ння в Кам’янець-Подільсь–кому державному українсь–кому (національно–му імені Івана Огієнка) університеті.

Основні досягнення:

Підготовлено 6 докторів історичних наук, 9 кандидатів історичних наук, здійснено майже 350 публікацій, включаючи 23 монографії, 30 навчальних посібників, майже 300 статей.

 Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

Л.А. Коваленко, П.Ф. Лаптін, В.А. Смолій, М.Г. Кукурудзяк, Л.В. Баженов, В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.В. Паур, В.Д. Коцюк, П.М. Білецький, В.В. Верстюк та інші.

 Основні праці представників наукової школи:

 1. Коваленко Л.А. Историография истории Украины во второй половине ХІХ в. Очерки истоической науки в СССР. М., 1960. Т.2. С. 693-715.
 2. Коваленко Л.А. Историография истории Украины 1895–1917 гг. Очерки исторической науки в СССР. М., 1963. Т.3. С. 693-714.
 3. Коваленко Л.А. Демократические течения в историографии Украины ХІХ в.: Автореф. дис. док. ист. наук. К., 1964. 35 с.
 4. Коваленко Л.А. Конспект лекцій з української історіографії ХІХ ст. (на правах рукопису). Кам’янець-Подільський, 1964. 88 с.
 5. Лаптин П.Ф. Община в русской историографии последней трети ХІХ – начала ХХ в. К., 1971. 300 с.
 6. Коваленко Л.А. Велика французька буржуазна революція і громадсько-політичні рухи на Україні в кінці XVIII ст. К., 1973. 168 с.
 7. Коваленко Л.А. Методические указания для студентов исторического факультета по изучению тем историографии новой и новейшей истории. Каменец-Подольский, 1976. 45 с.
 8. Коваленко Л.А. Історіографія історії Української РСР від найдавніших часів до Великої Жовтневої революції: навчальний посібник. К., 1983. 118 с.
 9. Кукурудзяк М.Г. Історіографія історії Західної Європи і Америки нового часу; конспект лекцій на допомогу студентам. Кам’янець-Подільський, 1993. 80 с.
 10. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький: соціально-політичний портрет, 2-е вид. К., 1995. 624 с.
 11. Кукурудзяк М.Г. Історіографія історії нового і новітнього часу країн Європи і Америки: конспект лекцій. Кам’янець-Подільський, 2002. 136 с.
 12. Копилов С.А. Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці України (остання третина XVII – початок ХХ с.). Кам’янець-Подільський, 2005. 464 с.
 13. Степанков В.С. Академік Валерій Андрійович Смолій. Кам’янець-Подільський, 2006. 23 с.
 14. Копилов С.А., Газін В.В. Історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету: історичний нарис. Кам’янець-Подільський, 2008. 76 с.
 15. Копилов С.А., Степанков В.С. Леонід Антонович Коваленко: вчений, педагог, особистість. Кам’янець-Подільський, 2008. 192 с.
 16. Копилов С.А. Історіографія всесвітньої історії: методичні рекомендації. Кам’янець-Подільський, 2009. 44 с.
 17. Копилов С.А. Розвиток історичної науки на Хмельниччині у 1920-х – на початку 2000-х рр. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область. К., 2010. С. 157-175.
 18. Описи Подільської губернії кінця XVIII – початку XIX ст. / укладачі, автори вступної статті С.А. Копилов, А.Б. Задорожнюк. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. 124 с.
 19. Смолій В.А., Степанков В.С. Петро Дорошенко. Політичний портрет: наукове видання. К., 2011. 632 с.
 20. Копилов С.А. Професор І.М. Конет: науково-довідкове видання. Кам’янець-Подільський: Вид-во Абетка, 2016. 224 с.
Догори