Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності

Наукову школу засновано у 1993 році

Керівник:

доктор педагогічних наук, професор, академік АНВО України, заслужений працівник освіти України,

АТАМАНЧУК ПЕТРО СЕРГІЙОВИЧ

Напрями наукової діяльності:

 • теорія і технології управління процесом формування компетентністно-світоглядних якостей учнів (майбутніх фахівців)  у навчанні природничо-математичних та фізико-технологічних дисциплін;
 • дидактика фізики: аспекти теорії та практики;
 • прогнозування результатів навчання з дисциплін природознавчо-математичного та фізико-технологічного профілів в умовах особистісно орієнтованого навчання та ступеневої освіти;
 • проектування освітніх середовищ для різних освітніх галузей;
 • вимірники якості знань та об’єктивізація контролю навчально-пізнавальної діяльності;
 • управління навчально-пізнавальною діяльністю на основі цілеорієнтування навчального процесу;
 • розробка цільових освітньо-професійних програм та освітніх стандартів;
 • управління процесом формування професійних якостей майбутніх учителів;
 • інтеграція природничих наук як визначальний методологічний принцип STEM – освіти.

Основні досягнення:

 • створено теорію та розроблено технології прогнозування, цілеорієнтацій та управління особистісно орієнтованим навчанням;
 • обґрунтовано та вироблено систему навчального фізичного експерименту в аспекті забезпечення дієвої фахової підготовки майбутніх учителів фізики;
 • ініційовано та проведено за тематикою досліджень наукової школи 10 всеукраїнських науково-методичних конференції, міжнародних науково-методичних конференції, 1 міжнародний науковий симпозіум, 7 міжнародні наукові Інтернет-конференції;
 • отримано низку Дипломів та золотих медалей Міністерства освіти і науки України, Міжнародних виставок  “Сучасна освіта в Україні”, Європейсько-Азіатських першостей з наукової аналітики в галузі дидактики фізики;
 • з 1999 року видається щорічний науковий Збірник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна (ISSN  2307-4507), який індексується (з 2012 р.) міжнародними наукометричними базами: Google Scholar, Index Copernicus (ICV 2015: 70,57) , GEJSH  та внесений до переліку фахових видань України;
 • опубліковано з грифами МОН України понад 120 підручників, навчальних посібників, збірників задач і вправ.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, Н.Л. Сосницька, А.М. Кух, О.М. Ніколаєв, І.В. Оленюк, О.М. Семерня, М.М. Воло­шин,  С.В. Дембіцька, О.П. Панчук, Н.В. Форкун, І.С. Чернецький, Р.М. Білик, Т.П. Поведа, О.Г. Чорна, Л.Ю. Збаравська, М.О. Мяст­ковська, Р.В. Семенишина, О.В. Шевчук.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Атаманчук П.С. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності: монографія. Кам’янець-Подільський : К-ПДПІ, 1997. 136 с.
 2. Атаманчук П.С. , Панчук О.П. Дидактичні основи формування фізико-технічних компетенцій учнів: монографія. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011, 252 с.
 3. Атаманчук П.С. Управление процесом становлення будущего педагога. Методологические основы: монография. Издатель: Palmarium Academic Publishing ist ein Imprint der, Deutschland, 2014. 137 p.
 4. Атаманчук П.С., Ляшенко О.І., Мендерецький В.В., Ніколаєв О.М.  Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній школі : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010.  292 с.
 5. Атаманчук П.С., Ляшенко О.І., Мендерецький В.В., Ніколаєв О.М.  Методика і техніка навчального фізичного експерименту в старшій школі : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011.  412 с.
 6. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г.  Безпека життєдіяльності: навч.  посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011.  276 с.
 7. Семерня О.М. Основи методології дієвого навчання майбутніх учителів фізики: монографія. Кам’янець-Подільський:  Кам’янець-Поділ. нац.  ун-т  ім. І. Огієнка, 2013.  376 с.
 8. Атаманчук П.С., Семерня О.М. Семінарські заняття з методики навчання фізики (основна школа): навч. посіб. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац.. унів-т ім. І. Огієнка, 2012. 236 с.
 9. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Білик Р.М. Охорона праці в галузі : навч. посіб. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. 280 с.
 10. Atamanchuk P.S. BilykR., Menderetsky V.V., Nikolayev О.М. An important aspect in forming the methodical competence of the future teacher of physics / Issues of formation of proper assessment criteria in relation to knowledge and benaviorir of individuals at varius stages of their lives. Peer-uviewed materials digest (Colective monograph) published following the results of the CXLV International Rese­arch and Practive Conference and II stage of the Chempionship in Psihology and Education sciences (London, June 23 – June 29, 2017). Р. 13-18.
Догори