Міжнародний науковий центр досліджень історії Центральної та Східної Європи

 Директор: Степанков Валерій Степанович, доктор історичних наук, професор.

Центр забезпечує створення необхідної бази для наукових досліджень в сфері історичних політологічних, соціологічних та правових проблем Центральної та Східної Європи; проводить науково-практичні семінари, конференції та ін. заходи; сприяє підвищенню якості підготовки наукових робіт вказаної тематики різного рівня, які виконуються в університеті; впроваджує результати дослідження в навчально-виховний процес; видає щорічник наукових праць.

Учасники: Л.В.Баженов, С.А. Копилов, В. П. Газін, В.В. Нечитайло, А.Г. Філінюк, О.Б. Головко, доценти В.А. Дубінський, Олійник С.В., В.В. Газін, І.І. Боровець, І.А.Опря, Кравчук О.М., ст. викл. О.А.Юга, В.В. Верстюк, аспіранти О.Мацьков, С.Омаров, В.Гуцал, Л.Орловський.

Його актуальна діяльність знайшла вираження у наступних результатах. Видається збірник наукових праць «Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи» (7 випусків), «Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського» (5 випусків). Організація міжнародних наукових конференцій: «Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі», «Османська імперія України та Крим у східноєвропейській геополітиці» (Кам’янець-Подільський 15-17 жовтня 2017 р.). Регулярно проводяться регіональні конференції, присвячених ролі та місцю Правобережної України в історії Центральної та Східної Європи. У 2016 р. під керівництвом В.С. Степанкова захищені кандидатські дисертації Майора Р.І. та Юги О.А. В.С. Степанков включений до складу редколегії провідного історичного фахового видання в Україні «Український історичний журнал», а також низки інших видань.  І.І. Боровець є секретарем української частини комісії істориків України і Словаччини.

Окремі новітні публікації учасників центру:

Головко  О.Б. Галицький князь Мстислав Мстиславович «Удатний». Кам’янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2017. 272 с.

Степанков В.С. Українська національна революція  1648-1676. Київ : АРІЙ, 2016. 480 с. ( Співавтор В.Смолій).

Степанков В.С. Розвідка й контррозвідка та їх роль у боротьбі за незалежність України наприкінці ХVІ – в середині ХVІІ ст. // Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення : Спецслужби України у ІХ – середині ХVІІ ст. К. : Видавництво « Прометей», 2017. т.1. С.66-244.

Баженов Л.В. Володимир Січинський і Україна: монографія, присв. 100-річчю Української революції 1917-1921 рр. К-Под. : Аксіома, 2017. 352 с. ( Співавтор Задорожнюк  В.Л.)

Боровець І.І. Березнева криза 1939 року та проголошення незалежності Словацької держави // Історичний часопис з богемістики і словакістики. Випуск 6. Політичне закулісся війни та миру в історії словаків і чехів. Ужгород : TIMPANI, 2016. С. 81-99.

Опря І. А. У пошуках власної ідентичності: пізньопротестантські конфесії Правобережної України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2017. Т. 27 : до 70-річчя віл дня народження професора Валерія Степанкова. – С. 419-425.

Юга О. Вплив міжнародного чинника на політику владних кіл Речі Посполитої щодо козацької України (грудень 1653 – червень 1655 рр.) /    О. Юга // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного  університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня Рута”, 2017. Т. 27. До 70-річчя від дня народження професора Валерія Степанкова. С. 101-113.

Верстюк В. Діяльність Б. Хмельницького по створенню антипольської коаліції в оцінці М. Костомарова / В. Верстюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2017. Т. 27: До 70-річчя від дня народження професора Валерія Степанкова. С. 146-159.

Гуменюк А.О. Особливості обліку етнодемографічного складу населення  Польщі у 1918 – 1939  роках  // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Збірник працьза підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип.16. Т.1. С. 21-25.

Догори