Центр дослідження природи Поділля

Керівник: Матвєєв Микола Дмитрович, кандидат біологічних наук, доцент.

Центр створений з метою регіонального дослідження природи Поділля в межах Хмельниччини для наукових і навчальних потреб вищої і загальної освіти області.

Основними завданнями центру є: залучення науково-педагогічних працівників, науковців, співробітників університету і вчителів до науково-дослідницької роботи для створення книг «Кадастр флори, фауни, природно-заповідного фонду Хмельниччини» та «Природа Хмельницької області»; написання і опублікування наукових і науково-популярних монографій, книг, підручників, навчальних посібників, путівників, іншої природничої літератури для потреб освіти регіону; підготовка та проведення науково-практичних і методичних конференцій, симпозіумів, семінарів з природничих наук для потреб освіти та науки; забезпечення підвищення кваліфікації вчителів та наукового стажування для дослідників у галузі природничих наук (біології, географії, екології); надання конкретної науково-методичної допомоги освітянським закладам, відділенням Малої академії наук України в організації та здійсненні науково-дослідної та пошукової роботи, впровадженню інноваційних технологій з біології, географії та екології.

Упродовж 2013 року були проведені польові дослідження на території НПП «Подільські Товтри»; обстежено природні екосистеми (ліси, луки, степи, водні, болотні екосистеми); проведено польове вивчення стану екосистем різного рівня трансформації, а також сформованих людиною культурних ценозів (полезахисні смуги, придорожні смуги), техногенних явищ (кар’єри, відвали, сміттєзвалища тощо).

Під час роботи над держбюджетною темою «Розробка методики сталого використання та збереження біорізноманіття водойм і боліт Поділля» проаналізовано літературні джерела з даної тематики та методики проведення польових досліджень.Здійснено експедиційні виїзди по території Хмельницької, Вінницької та Тернопільської областей, під час яких розпочато аналіз фіто- та зоорізноманіття прибережно-водних, водних і болотних екосистем та біотопів модельних об’єктів даної території. Зібрано гербарний матеріал, ентомологічні колекції, проведено дослідження видового складу та чисельності хребетних тварин, розпочато формування бази даних і складання конспекту видів. Охарактеризовано основні напрямки ресурсокористування та проведення біотехнічних заходів водних та болотних екосистем.

Здійснено аналіз матеріалів управління охорони навколишнього середовища у Хмельницькій області. Проведено збір гербарію, колекцій мохів, фотографування та закладання пробних дослідних моніторингових площ. Викладачами кафедри, що беруть активну участь у роботі науково-дослідного «Центру дослідження природи Поділля», було підготовлено та видано  58  наукових публікацій.

Догори