Аграрна історія України

Наукову школу засновано у 1992 році
Співкерівники:
кандидат історичних наук, професор, член-кореспондент УАІН РИБАК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ,
доктор історичних наук, професор НЕЧИТАЙЛО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Напрями наукової діяльності:

 • соціально-побутовий розвиток українського села;
 • селянське господарство України у період непу;
 • колективізація та розселювання;
 • становлення і розвиток господарств фермерського типу в Україні;
 • державно-політичний розвиток України.

Основні досягнення:

Учасниками наукової школи опубліковано понад 500  праць (монографій,  навчальних та методичних посібників, статей, матеріалів і тез конференцій).

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

І.В. Рибак, В.В. Нечитайло, Л.А. Іваневич, А.Ю. Матвєєв, А.А. Лубчинський, Д.П. Красносілецький.

Основні праці представників наукової школи:

  1. Рибак І. В. Індивідуальне селянське господарство Поділля у добу непу / І. В.  Рибак. — Кам’янець-Подільський: ПП Сисин О.В., 2008. — 244 с.
  2. Рибак І. В. Зіньків від найдавнішого часу до сьогодення у монографічному дослідженні / І. В. Рибак. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2009. – 165 с.
  3. Лубчинський А. А. Два шляхи – два вибори. Дослідження соціально-економічних змін в аграрному секторі України в 20-х рр. ХХ ст. / А. А. Лубчинський. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010. – 152 с.
  4. Рибак І. В. Здійснення насильницької політики розселянювання на Поділлі та Південно-Східній Волині (друга половина 20-х- перша половина 30-х років. / І. В. Рибак, А. Ю. Матвєєв. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. – 195 с.
  5. Рибак І. В. Повсякденне життя подільського селянина в доколгоспний період (1921-1928 рр.). – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В.Абетка, 2012. – 164 с.
  6. Рибак І. В. У вінок партизанської слави. Щоденник радянського месника / І.В. Рибак, В. І. Очеретянко, А. Ю. Матвеєв. Хмельницький: 2012. – 40 с.
  7. Нечитайло В. В. Тетчеризм як винятковий феномен на тлі повоєнного політичного розвитку Британії / В. В. Нечитайло // Збірник наукових праць „Політологічні студії”/ Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,    2012. – Вип. 3.
  8. Рибак І. В. Архівні джерела дослідження колективізації і розкуркулення та голодомору на Поділлі і Південно-Східній Волині ( 1927 – 1934 рр.). Сучасні засоби збереження документів та нові методологічні підходи до наукових досліджень і застосування документів національного архівного фонду України / І. В. Рибак // Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції. Камянець-Подільський: 2012. – С.182-188.
  9. Лубчинський А. А. Документознавство / А. А. Лубчинський // Методичні рекомендації для студентів за напрямом підготовки «спеціаліст» 7.02030201 Історія – Кам’янець-Подільський. ПП «Інтелект».,2012. – 68 с.
  10. Нечитайло В.В. Соборність – єднання в одне державне утворення. / В.В. Нечитайло //Соборність України: історичний досвід, проблеми і перспективи. Матеріали круглого столу. – Кам’янець – Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка, 2011.-С.24.
  11. Рибак І.В. Місто, Кам’янець-Подільський у довідкових виданнях Подільської губернії / І.В. Рибак // Кам’янець-Подільський в контексті українсько-єврейських зв’язків: Збірник наукових праць за підсумками ІУ міжн. наук. – прак. конф. Кам’янець-Подільський: ПП. «Медобори». 2012. – С.259-260.