Інтегральні методи математичного і комп’ютерного моделювання фізичних та інформаційних процесів

Наукову школу засновано у 1993 році
Керівники:
доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України ВЕРЛАНЬ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
доктор технічних наук, професор ФЕДОРЧУК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Напрями наукової діяльності:

 • методи моделювання дина-мічних систем на основі інтегральних рівнянь;
 • методи і програмні засоби відновлення сигналів у системах вимірювання, спо-стереження та керування;
 • методи ідентифікації дина-мічних систем і процесів;
 • чисельні методи розв’язува-ння інтегральних рівнянь;
 • інтелектуалізація комп’ю-терних систем моделюва-ння.

Основні досягнення:

 • розвиток інтегрального методу математичного моделювання динамічних систем;
 • розробка та обґрунтування методів розв’язування прямих і зворотних задач дослідження електричних кіл;
 • розвиток теоретико-групового підходу в теорії подібності динамічних систем з використанням груп перетворень;
 • створення високопродуктивної методики дослідження довгих ліній електропостачання;
 • розробка програмних засобів діагностики автономних джерел енергопостачання високотемпературної плазми;
 • розробка засобів контролю герметичності великогабаритних паливних резервуарів.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

А.Ф. Верлань, І.В. Бейко, В.С. Щирба, В. А. Федорчук, В. А. Іванюк, О.В. Слободянюк, О.В. Щирба.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Ustun O., Ali-Zade P., Mamedov G., Radjabli K., Fedorchuk V.A. Computer-assisted Eloctrodynamic Modeling System for Oil and Gas Industry Electric Drives Study // Электронное моделирование. –  2008.  – Т. 30. –  № 3. – С. 73–86.
 2. Верлань А.Ф. Комп’ютерне моделювання в задачах динаміки електромеханічних систем / А. Ф. Верлань, В. А. Федорчук, В. А. Іванюк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 204 с.
 3. Циганівський М.С. Практикум з дискретної математики: навчальний посібник / М. С. Циганівський, В. С. Щирба. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 220 с. (МОН України)
 4. Fedorchuk V. Ghazi A. Modelling distributed links of the drilling unit with use reversible structural model. Sevens World / Fedorchuk V. Ghazi A. // Conference on Intelligent System for Industrial Automation, — Tashkent: Tashkent State Technical University, 2012. —Vol. 2, P. 64—69.
 5. Щирба В. С. Менеджмент формування контингенту студентів фізико-технологічного профілю в умовах сьогодення. Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід / В. С. Щирба // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.–Вип. 18. – с. 243-244
 6. Іванюк В.А. Ланцюгово-дробовий метод розв’язування лінійних інтегральних рівнянь Вольтерри ІІ роду / В. А. Іванюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 6. – С. 88-97.
 7. Слободянюк О.В. Оцінка ефективності методу компактного представлення архітектури мультиізотоп-ного опису рельєфу зображень у неідеальних умовах / О.В. Слободянюк , П.М. Гуржій, І.А. Петросян // Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення: матеріали шостої науково-технічної конференції. – К.: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”, 2012.