Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації

Наукову школу засновано у 1991 році
Керівник:
доктор філологічних наук, професор, академік АНВО України АБРАМОВИЧ СЕМЕН ДМИТРОВИЧ

Напрями наукової діяльності:

 • закономірності функціонування літературного тексту в культурному просторі;
 • Біблія як інтертекст світової літератури;
 • інтерпретація сакральних сюжетів та образів у літературних системах нового часу;
 • національні літератури в контексті світового літературного процесу;
 • типологія і поетика жанрів у світовій літературі;
 • співвідношення риторичного та поетичного елементу в художньому тексті.

Основні досягнення:

Опубліковано понад 700 праць, з них понад 10 монографій, 75 підручників та навчальних посібників, близько 1000 наукових статей, у тому числі в зарубіжних виданнях.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

С.Д. Абрамович, О.В. Кеба, Ю.Г. Ткачов, Ю.І. Попов, І.М. Салтанова,  К.О. Титянін, П.Л. Шулик, Т.В.Кеба, І.С. Мурадханян, М.Ю. Чікарькова, Ю.Ю. Кіндзерська, С.Ю. Пірошенко, Л.П.Статкевич, А.О. Лаврова.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Абрамович С. Д. В поисках утраченного рая: Духовное самоопределение русского писателя ХIХ – начала ХХ ст. / Семен Абрамович. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – 264 с.
 2. Кеба А. В. Лирика Иннокентия Анненского: художественная структура и семантика / А.В. Кеба, Т.В. Кеба. – Каменец-Подольский : Аксиома, 2009. – 176 с.
 3. Кеба О. В. Творчество Андрея Платонова в контексте мировой литературы ХХ века / О.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 188 с.
 4. Лаврова А. О. Художественное пространство м время «малой» прозы М. А. Булгакова / А.О. Лаврова. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2009. – 164 с.
 5. Шулык П. Л. Группа «Серапионовы братья в контексте литературной епохи 20-х годов / П. Л. Шулык. – Каменец-Подольский : Аксиома, 2009.
 6. Абрамович С. Д. Біблія та формування сакрального простору європейської митецької культури / С. Д. Абрамович. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 150 с.
 7. Поезія вагантів. Рицарська література: навч. посіб. / [упоряд.: П.Л. Шулик, І.Ю. Голубішко]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 124 с. (МОН України).
 8. Героїчний епос західноєвропейського середньовіччя: навч. посіб. / [упоряд.: П.Л. Шулик, І.Ю. Голубішко]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 132 с.
 9. Модернізм у зарубіжній поезії другої половини ХІХ-ХХ ст.: навч. посіб./ упоряд. О.В. Кеба, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 208 с.
 10. Художня структура модерністського роману (Англія, США, Німеччина) : навч.-метод. посіб. / упоряд. О.В. Кеба, Т.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 144 с.
 11. Літературознавчі стратегії ХХ ст. : навч.-метод. посіб. / Упорядники О.В. Кеба, О.С. Силаєв, П.Л. Шулик. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 128 с.
 12. Кеба О. В. Поэтика Андрея Платонова в свете художественно-философского опыта ХХ века III международный симпозиум “Русская словесность в мировом культурном контексте.” / О.В. Кеба // Избранные доклады и тезисы / Под общ. ред. И.Л. Волгина. –  М. : Фонд Достоевского, 2012. – С.477
 13. Абрамович С. Д. Драматичний первінь у біблійному тексті / С.Д. Абрамович // Жанри і жанрові процеси в історико-літературній перспективі. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012
 14. Абрамович С. Д. Сыноубийство в «Тарасе Бульбе»: инициация или жертво-приношение? / С. Д. Абрамович // Гоголезнавчі студії. – В. 2 (19). – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2012. – С. 5–17
 15. Абрамович С. Д. Variety and reliability of religious experience as a scientific problem // Studia teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego. – 2012. – № 32. – Opole: Uniwersytet Opolski.– S.105–112
 16. Шулик П. Л. Поезія французького символізму: навч.-метод. посіб / П. Л. Шулик, О. В. Кеба, Т. В. Івасишена. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2012. – 88 с.
 17. Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 460 с.