Сучасні проблеми експериментальної психології

Наукову школу засновано у 2002 році
Засновник:
доктор психологічних наук, професор Шинкарюк Анатолій Іванович
Керівник:
кандидат психологічних наук, доцент Онуфрієва Ліана Анатоліївна

Напрями наукової діяльності:

 • актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин;
 • експериментальні дослідження об’єктивації психіки в соматичних проявах;
 • експериментальні дослідження онтогенезу психіки людини;
 • експериментальні дослідження психіки людини у процесі навчання та виховання;
 • експериментальні дослідження в психології праці та управління.

Основні досягнення:

  • розкрито психологічні підвалини атрибутивних ознак особистості, досліджено проблеми особистості і міжособистісних взаємин у навчально-виховному процесі та у сфері професійної діяльності;
  • обґрунтовано теоретичні засади взаємовпливу психіки і соматичних проявів в експериментальних дослідженнях та технологічні механізми їх реєстрації;
  • розроблено положення про участь соматики у функціонуванні психіки як орієнтувально-дослідницької діяльності;
  • досліджено особливості проведення навчального експерименту як методу вивчення структури конкретних феноменів психічної реальності;
  • розвинуто теорію квазіекспериментального дослідження психіки у виховуючому експерименті;
  • побудовано теорію проведення експериментальних досліджень у психології праці та управління; запропоновано технологію застосування експериментів.

Учасниками наукової школи здійснено понад 1000 публікацій: понад 15 монографій (у тому числі у співавторстві), понад 40 навчальних та навчально-методичних посібників, понад 500 статей у наукових журналах та збірниках наукових праць, понад 400 тез та матеріалів доповідей на конференціях різних рівнів.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

А.І. Шинкарюк – доктор психологічних наук;

кандидати психологічних наук: Л.А. Онуфрієва, Л.М. Співак, О.В. Гудима, Н.С. Славіна, Н.І. Бігун, Н.М. Гончарук, С.А. Михальська, Р.Т. Сімко, В.А. Шинкарюк, О.А. Чеканська, С.О. Ренке, Н.В. Жиляк, Ю.П. Данчук, Ю.А.Михальська, А.В. Михальський – кандидат медичних наук.

Результати досліджень учасників наукової школи постійно публікуються у міжнародних науковометричних виданнях: журналах “Pedagogy and Psychology” (Budapest), у збірнику наукових праць “Проблеми сучасної психології” Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; у журналах “Наука і освіта”, “Психологія і суспільство”, “Дефектологія”; у  збірниках наукових праць “Актуальні проблеми психології: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія” Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, “Психологія” Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, “Проблеми сучасної психології” Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, які входять до Переліку фахових видань України та ін.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Шинкарюк А. І. Рівні побудови та смислова структура дії / А. І.  Шинкарюк. − Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 200 с.
 2. Співак Л. М. Психологія спортивного колективу (курс лекцій та практикум) / Л. М.  Співак. – Кам’янець-Подільський: ПП Зарицький, 2008. – 108 с.
 3. Сич В. М. Соціально-психологічні особливості мотивації професійного вдосконалення спеціалістів відділів освіти / В. М. Сич. – Кам’янець-Подільський:  Абетка-Світ, 2008. – 160 с.
 4. Онуфрієва Л. А. Структурна організація процесу становлення професійного образу «Я» майбутніх психологів / Л. А. Онуфрієва, С. О. Ренке. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2010. – 224 с.
 5. Співак Л. М. Державний (тестовий) іспит з психології: навч.-метод. посіб. / О. В. Савицька, Л. М. Співак. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори – 2006, 2011. – 80 с.
 6. Співак Л.М. Етнопсихологія: навч. посіб. / О. В. Савицька, Л. М. Співак. – К.: Каравела, 2011.- 264 с. (МОНмолодьспорт).
 7. Михальський А. В. Психологічні особливості становлення самосвідомості студентської молоді у процесі професійної підготовки / А. В. Михальський, С. А. Михальська, Л. М. Співак. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – 106 с
 8. Михальський А. В. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт: методичні рекомендації   для студентів спеціальності «Психологія» / А. В. Михальський, Н. С. Славіна, С. А. Михальська. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – 52 с.
 9. 9.   Михальський А. В. Репродуктивне здоров’я дівчат: підручник / А. В. Михальський, С. П. Польова, П. Д. Плахтій. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2012. – 288 с.