Проблема традицій та новаторства в літературі: компаративні аспекти

Наукову школу засновано у 1998 році

Засновник:
доктор філологічних наук, професор КУДРЯВЦЕВ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ

Керівник:
кандидат філологічних наук, доцент  РАРИЦЬКИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ;

Основні досягнення:

 • осмислення історико-генетичних та історико-функціональних факторів літератури;
 • духовні, національні, соці-альні аспекти української літератури;
 • компаративні аспекти;
 • літературно-художній розвиток, напрями, методи, стилі, жанри;
 • художній світ митця як категоріальне поняття;
 • проблеми вивчення літератури в навчальних закладах;
 • літературне краєзнавство;
 • фольклористичні та етнологічні студії.

Основні досягнення:

Опубліковано 10 монографій, 22 навчальних посібників,   понад 400 статей, у тому числі в зарубіжних виданнях, понад 200 тез та матеріалів доповідей на конференціях різних рівнів.

За останні роки були захищені кандидатські дисертації Павлишеної Л.В., Громик Л.І., Джурбій Т.О., Сивак Л.М. (наук. керівник д.ф.н., проф. Кудрявцев М.Г.), Корнійчук Т.В. (наук. керівник к.ф.н., проф. Сохацька Є.І.), Приймак І.В., Гандзій О.А., Крук А.А. (наук. керівник к.ф.н., проф. Насмінчук Г.Й.), Чепурняк Т.О., А.В. Третяченко, Н.А. Глушковецька (наук. керівник к.ф.н., доц. Рарицький О.А.).

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

Н.С. Богуцька, І.П. Прокоф’єв, В.Г. Притуляк, І.В. Приймак, Л.І. Починок, Л.В. Павлишена, В.П. Атаманчук, Т.О. Джурбій, Л.І. Громик, О.А. Гандзій., Т.О. Чепурняк, Т.В. Корнійчук, Л.М. Сивак, А.А. Крук.

Учасники школи, які здобули наукові ступені професорів, докторів, кандидатів наук, вчені звання доцентів:

 1. П.С. Свідер, М.Г. Кудрявцев, Є.І. Сохацька, Г.Й. Нас­мінчук, О.А. Рарицький, Л.І. Починок, Н.О. Лаврусевич, І.П. Прокоф’єв, В.П. Атаманчук, Н.С. Богуцька, І.В. Прий­мак, Л.В. Павлишена, Т.О. Джурбій, Л.І. Громик, О.А. Гандзій, А.А. Крук,Т.О. Чепурняк, Л.М. Сивак, Т.В. Корнійчук, Н.А. Глушковецька, А.В. Третяченко.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Свідер П. Рід, родовід, покоління в українському художньому слові : літературно-публіцистичний нарис. – Частина перша / Полікарп Свідер. – Кам’янець-Подільський, 2003. – 140 с.
 2. Свідер П. Рід, родовід, покоління в українському художньому слові : літературно-публіцистичний нарис. – Частина друга / Полікарп Свідер. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 144 с.
 3. Кудрявцев М. Концепції та міфи: питання історії, теорії літератури та компаративістики : монографія / М. Г. Кудрявцев. – Кривий Ріг, 2009. – 256 с.
 4. Сохацька Є. Історія української літературної критики ХІХ ст. : навч. посіб. / Євгенія Сохацька. – Кам’янець-Подільський, 2012. – 255 с.
 5. Насмінчук Г. Література народів Сходу : навч. посіб. / Галина Насмінчук. – Кам’янець-Подільський, –220 с.
 6. Рарицький О. Поезія героїчного чину (Василь Стус: еволюція художнього мислення) / Олег Рарицький. – Хмельницький, 140 с.
 7. Лаврусевич Н. Методика навчання української літератури : навч. посіб. / Н. О. Лаврусевич, Л. I. Громик.–Кам’янець-Подільський, 2011. – 140 с.
 8. Колотило Т. Українська народна пісенна алегорія : фольклористична монографія / Танасій Колотило. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 184 с.
 9. Починок Л. Ольга Кобилянська: Знайома постать у новому ракурсі : навчальний посібник / Л. Починок. – Кам’янець-Подільський, 2005. – 192 с.
 10. Прокофєв І. Поетика Леоніда Талалая : монографія / І. Прокофєв. – Кам’янець-Подільський, – 160 с.
 11. Атаманчук В. Проблеми трагічного в українській драматургії 1910-1920-х років: навч. посіб. / В.П. Атаманчук. – Кам’янець-Подільський, 2011. – 124 с.
 12. Громик Л. Художній універсум повістей Євгена Гуцала : монографія / Громик Лариса. – Кам’янець-Подільський,   – 200 с.