Бахмат Наталія Валеріївна

Бахмат Наталія Валеріївна

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової освіти, заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу

Бахмат Наталія ВалеріївнаНародилася 31 травня 1974 р. у м. Хмельницькому. У 1991 р. закінчила Хмельницьку середню школу №26. Одночасно з 1981 по 1988 рр. навчалась у Хмельницькій дитячій музичній школі №1 з класу фортепіано.

У 1992 р. вступила до Кам’янець-Подільського педагогічного інституту на педагогічний факультет (спеціальність Початкова освіта. Музика), який закінчила з відзнакою та отримала кваліфікацію вчитель початкових класів і музики в 1997 р.

У 1999 р. закінчила економічний факультет Кам’янець-Подільської державної аграрно-технічної академії, в 2012 р. – факультет корекційної та соціальної педагогіки та психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, а у 2018 р. – педагогічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Спеціальності за дипломами – вчитель початкових класів і музики; бухгалтер-фінансист; психолог; організатор дошкільної освіти.

Педагогічну діяльність Наталія Валеріївна розпочала в Кам’янець-Подільській хоровій школі, де працювала з 1995 по 1997 рр.

З 1997 по 1999 рр. викладала в Кам’янець-Подільському загальноосвітньому колегіумі «Освітній центр «Геліос» №2.

З 1999 по 2003 рр. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю Теорія та методика навчання. Теорія та методика професійної освіти.

У 2003 р. призначена на посаду асистента кафедри педагогіки і методики початкового навчання Кам’янець-Подільського державного університету.

В цьому ж році розпочала роботу за сумісництвом у Подільській аграрно-технічній академії (нині ПДАТУ – Подільський державний аграрно-технічний університет) викладачем психолого-педагогічних дисциплін.

У жовтні 2011 р. на спеціалізованій вченій раді Д 26.456.02 Інституту вищої освіти НАПН України захистила кандидатську дисертацію з теми «Формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до педагогічного моделювання». Цього ж року було присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 2014 р. рішенням Вищої атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти, у 2019 присвоєно вчене звання професора кафедри теорії та методик початкової освіти.

У 2017 р. на спеціалізованій вченій раді Д 26.053.01 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова захистила докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки вчителів початкової школи в умовах інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу».

У грудні 2019 році обрана дійсним академіком ГО «Національна академія наук вищої освіти України».

В університеті працювала на посадах старшого викладача, доцента кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти, заступника декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу, з грудня 2017 р. – професор кафедри теорії та методик початкової освіти.

З 2014 р. є головою науково-методичної ради педагогічного факультету та членом науково-методичної ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Наталія Валеріївна керує науковою лабораторією «Технології підготовки конкурентоздатного педагога до реалізації концепції Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища» при педагогічному факультеті, активно працює у складі колективу наукової лабораторії «Теорія і практика початкової освіти» та навчально-наукової лабораторії «Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів» при кафедрі теорії та методик початкової освіти.

У науковому доробку Бахмат Н. В. понад 150 наукових праць, серед яких 2 електронні освітні ресурси, 5 авторських прав на твори, з них 125 наукового і 20 навчально-методичного характеру, в тому числі: 9 публікацій у журналах, які індексуються наукометричними базами Scopus, Web of Science, 40 – у фахових виданнях України, є науковим редактором 4‑х щорічних збірників наукових праць викладачів, молодих вчених та студентів і магістрантів університету, членом редколегій збірників наукових праць, які входять до переліку фахових видань, затверджених МОН України, в яких можуть публікуватись результати досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, членом і науковим редактором збірника статей Комратського державного університету (Республіка Молдова).

Пройшла стажування: у 2014-2015 н.р. підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (з 01.04.2015 р. по 07.04.2015 р., з 14.04.2015 р. по 20.04.2015 р.) з теми «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (свідоцтво СПВ № 103725, видане 20 квітня 2015 р. Національним університетом біоресурсів і природокористування України; в 2016-2017 н.р. у ДВНЗ “Університет Менеджменту освіти” НАПН України “Досвід успішних реформ естонської і фінської освіти для України”, «Досвід освіти XXI сторіччя. Європейський контекст», обсягом 60 год. (12 кред. ЄКТС), згідно з Концепцією “Нова українська школа”, для керівників, методистів і педагогів установ освіти, загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладів (сертифікат ДК № 35830447 / 00357 – 17, виданий у червні 2017 р. ДВНЗ “Університет Менеджменту освіти” НАПН України); у Школі менеджменту та управління, Республіка Польща, Познань, Європейського інституту післядипломної освіти (EIDV), Словаччина, Подгайска, з 22.02.2018 до 03.09.2018 р. (сертифікат, 108 год.); в Університеті Аалто, Фінляндія, Гельсінкі з 15.10.2018 до 15.11.2018 р. (сертифікат №Н 0031, 180 год.); у Жешувському університеті, Республіка Польща, з 20.05 2019 до 21.06.2019 р. (сертифікат, 180 год.).

Ефективно залучає студентів до наукової та науково-творчої діяльності, зокрема до участі здобувачів вищої освіти в міжнародних, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, наукових конференціях тощо.

Керує студентською проблемною групою «Технологія проектування та організації освітнього процесу в початковій школі».

У 2018 р. та 2019 р. Наталію Валеріївну комісією з відбору експертів для здійснення експертизи електронних версій проектів підручників, визначено експертом для здійснення експертизи проектів підручників МОН України.

У березні 2019 р. обрана членом Наукової ради МОН (секція 19 «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту»).

У серпні 2019 р. за результатами конкурсу до галузевих експертних рад НАЗЯВО відібрана до її складу з галузі знань 01 Освіта і педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта.

Упродовж останніх п’яти років Бахмат Н.В. була ініціатором та організатором міжнародних наукових конференцій, семінарів, круглих столів, членом журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності Початкова освіта (2017, 2018, 2019), членом журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук із галузі «Освітні, педагогічні науки» (2018, 2019), які проводились на базі педагогічного факультету, університету, країни. Щорічно бере активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, регіональних та наукових конференціях.

Професор Бахмат Н.В. на високому методичному та професійному рівні читає курси: методика навчання освітньої галузі «Природознавство» в початкових класах, технології вивчення математичної освітньої галузі в початковій школі, технології вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у початковій школі, мовознавчі та математичні компетенції майбутніх учителів початкових класів, методика організації професійної діяльності вчителя в умовах інноваційного освітнього середовища, керує педагогічною практикою студентів, підготовкою дисертаційних і магістерських робіт.

За останні роки Наталія Валеріївна за вагомі наукові дослідження нагороджена Грамотою Національної академії педагогічних наук України (2016), Почесною грамотою Кам’янець-Подільської міської ради (2017), Грамотами ректорату університету (2015, 2016, 2017), Подякою МОН України (2018); Грамотою МОН України (2019). Є лауреатом премії імені Миколи Дарманського в номінації «Кращий науковець» (2018).

У 2016 р. на VІІІ Міжнародному конкурсі «Інноватика в сучасній освіті – 2016» університет здобув диплом І ступеня в номінації «Сучасні інформаційні системи, технічні засоби навчання, технології та рішення для впровадження в освітню практику» за роботу Наталії Валеріївни «Хмаро орієнтоване середовище педагогічної підготовки вчителів початкової школи у вищих педагогічних навчальних закладах».

Наукові інтереси професора Бахмат Н.В. зосереджені на дослідженні напрямів розвитку Нової української школи, підготовки компетентних, конкурентоздатних фахівців у закладах вищої освіти України за інноваційних підходів в умовах інформаційно-освітнього середовища, інших проблемах початкової та вищої освіти України.

СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

І. Окремі видання

Монографії

 1. Готовність вчителя початкових класів до педагогічного моделювання: теорія і практика : монографія.Харків : Іванченко І. С., 2013. 206 с.
 2. Педагогічна підготовка вчителів початкової школи: інноваційні підходи в умовах хмаро орієнтованого середовища : монографія. Київ : Міленіум, 2016. 360 с.
 3. Сучасні тенденції підготовки вчителів початкової школи у країнах ЄС : колективна монографія // Globalne aspekty Ekonomii Swiatowej i Stosunkуw Miкdzynarodowych w warunkach niestabilnosci gospodarczej : monografia Miкdzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktycznej, Czкstochowa, Akademia Polonijna, 2016. S. 579–586. (у співавторстві)
 4. Педагогічний факультет: історія та сучасність : [монографія] / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; редкол.: Лабунець В. М. (голов. ред.), Бахмат Н. В. (заст. голов. ред.), Каньоса Н. Г. (відп. секр.), Гудима Н. В. (мовн. ред.). Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. 376 с.
  (у співавторстві)

Навчально-методичні посібники

 1. Моделювання портфоліо педагога: навч.-метод. посіб. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; уклад. Н. В. Бахмат. 2-ге вид., переробл. і допов. Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2014. 72 с.
 2. Основи педагогіки: навч.-метод. посіб. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; упоряд. Н. В. Бахмат. Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. 80 с.
 3. Програма та методичні рекомендації до педагогічної (асистентської) практики: навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. : Л. Б. Попова, Т. В. Дуткевич, Н. В. Бахмат ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2014. 64 с.
 4. Школознавство: навч.-метод. посіб. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; уклад. Н. В. Бахмат. Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. 136 с.
 5. Організація виробничої практики в закладах інтернатного типу : навч.-метод. посіб. / Н. В. Бахмат; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2015. 92 с.
 6. Організація навчально-виховної практики студентів у початковій школі : навч.-метод. посіб. / Н. В. Бахмат, З. К. Торчинська; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2015. 84 с.
 7. Методика організації професійної діяльності вчителя в умовах інноваційного освітнього середовища: навч.-метод. посіб.; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Друк сервіс, 2016. 88 с.
 8. Бахмат Н. В. Постінтернатна адаптація вихованців інтернатних закладів : інтерактивна програма формування життєвої компетентності : навчально-практичний посібник / [авт.-уклад. Н.В. Бахмат]. Кам’янець-Подільський : Друк-сервіс, 2018. 144 с.
 9. Бахмат Н.В. Технологія підготовки та написання курсових робіт з фахових методик і технологій початкової освіти : навчально-методичний посібник / [авт.-уклад. Н.В. Бахмат]. Київ : Міленіум, 2018. 100 с.
 10. Педагогічна асистентська практика: програма та методичні рекомендації до організації та проведення практики для здобувачів денної та заочної форм навчання спеціальності 013 Початкова освіта. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. 80 с.  (у співавторстві)
 11. Педагогічна практика в початковій школі: програма і методичні рекомендації до організації та проведення практики здобувачів рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта (за освітньою програмою Дошкільна освіта) з додатковою спеціальністю 013 Початкова освіта / Гудима Н.В., Мєлєкєсцева Н.В., Бахмат Н.В., Московчук Л.М., Довгань О.С. Кам’янець-Подільський, 2019. 69 с.
 12. Навчально-виховна практика в початковій школі: програма і методичні рекомендації до організації та проведення практики здобувачів рівня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 013 Початкова освіта / Гудима Н.В., Мєлєкєсцева Н.В., Бахмат Н.В., Дорож І.А., Московчук Л.М., Ковальчук А.Ф. Кам’янець-Подільський, 2019. 80 с.
 13. Виробнича (педагогічна) практика: програма і методичні рекомендації до організації та проведення практики здобувачів рівня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта: навч.-метод. посіб. / редкол.: Московчук Л.М. (відп. ред.) та ін. / Гудима Н.В., Мєлєкєсцева, Н.В. Бахмат Н.В., Дорож І.А., Московчук Л.М., Ковальчук А.Ф., Панчук Н.П., Довгань О.С., Кучинська І.О. Кам’янець-Подільський, 2019. 140 с.
 1. Інтернет-ресурси
 1. Інформаційні технології у педагогічній науці [Cайт Бахмат Наталії].Кам’янець-Подільський, 2013. URL : http://www.bahmat.at.ua/. Назва з екрану.
 2. Електронний навчальний кабінет. URL: http://cab-bakhmat.ac-cent.com/index.php/ua/. Назва з екрану.

III. Статті у міжнародних наукових фахових виданнях, фахових виданнях України та виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Проблеми модернізації педагогічної підготовки вчителів // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журн. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти НАПН України, Нац. ун-т «Львів. Політехніка». Львів, 2015. № 3. С. 37–47.
 2. Розвиток професійно-педагогічної підготовки вчителів початкової школи в Україні // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2015.№ 8 (127). С. 112–116. Index Copernicus
 3. Model of cloud oriented learning environment of pedagogical subjects in pedagogical institutions of higher education// Комп’ютер у школі та сім’ї.  № 6 (134). С. 40–45.
 4. Хмаро орієнтоване середовище педагогічної підготовки вчителів початкової школи: навчально-методичне забезпечення // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. праць / В. М. Мадзігон (гол. ред) та ін. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2016. Вип. 1 (16). С. 83–87.
 5. Organization of teacher’s professional activity in conditions of innovative educational environment // Informational Technologies in Education. № 27. P. 31–40.
 6. Формування конкурентоспроможного педагога в умовах інформаційно-технологічного середовища вищого навчального закладу // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць/ Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. Кам’янець-Подільський, 2016. Вип. 20 (1‑2016), ч.  С. 14–21. Index Copernicus
 7. Формування фахової компетентності вчителя початкової школи в умовах інноваційного освітнього середовища // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України; [гол. ред. В. М. Лабунець]. Кам’янець-Подільський, 2016. Вип. 21 (2‑2016), ч  С. 19–25. Index Copernicus
 8. Вітчизняний і зарубіжний досвід підвищення кваліфікації педагогічних працівників // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журн. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти НАПН України, Нац. ун-т “Львів. Політехніка”. Львів, 2016. № 2. С. 189–202.
 9. Професійно-педагогічна освіта: підготовка вчителів для нової української школи // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України; [гол. ред. В. М. Лабунець]. Кам’янець-Подільський, 2017. Вип. 22 (1‑2017), ч.  С. 13–19. Index Copernicus
 10. Професійна підготовка вчителів початкової школи: досвід країн європейського союзу // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. Кам’янець-Подільський, 2017. Вип.  23 (1‑2017). Ч. 1. С. 37-44. Index Copernicus
 11. Відкриті мережеві ресурси в системі освітньо-наукової підготовки магістрів Науковий вісник УМО : електронне видання. Випуск 2 (20). 2017. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v2_17/%D0%91%D0%90%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%A.pdf. Index Copernicus
 12. Physiological characteristics and physical fitness of girls at the beginning of classes at the volleyball sports school. Journal of Physical Education and Sport. 2017. Vol. 17(4). (у співавторстві) Scopus
 13. The principle of natural correspondence in the philosophical and pedagogical heritage of y. Komensky: Barbara Sitarska (red.), Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, Seria Pedagogika, tom IV, Współczesne recepcje Jana Amosa Komeńskiego/ contemporary perceptions of John Amos Comenius, część II: Europejskie recepcje Jana Amosa Komeńskiego // European perceptions of John Amos Comenius, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2017. Р. 313-325. (у співавторстві) Index Copernicus
 14. Особливості освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах інформатизації освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2018. С. 22-27. Index Copernicus
 15. Інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти в системі дистанційного навчання // Наукові записки [Нац пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова]. Серія: Пед. науки / упоряд. Л. Л. Макаренко. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 138. С. 29-34.
 16. Педагогічна підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах реформування освіти // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. Кам’янець-Подільський, 2018. Вип.  24 (1‑2018). Ч. 1. С. 9-18. Index Copernicus
 17. Multimedia education technologies usage as the condition for quality training of the managers of socio-cultural activity // Information Technologies and Learning Tools, 2018, Vol 64, No 2. Р. 98-109. (у співавторстві) Web of Science
 18. Сучасні тенденції підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2018. № 155 С. 3–7.
 19.  The primary school future teacher competitiveness formation by means of pedagogical modeling // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2018. № 151 (1). С. 16–21.
 20. Інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти в системі дистанційного навчання // Наукові записки [Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова]. Серія: Пед. науки / упоряд. Л. Л. Макаренко. Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018. Вип. 138. С. 28–38.
 21.  Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно‑освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти // Інформаційні технології і засоби навчання, 2018. Т. 68,  № 6. С. 193–205. (у співавторстві) Web of Science
 22. Differentiated correction of attention abi-lities of stu-dents with chronic disea-ses during physical education // Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18(4). 2018. Art 343, pp. 2278 – 2283. URL : http://efsupit.ro/images/stories/decembrie2018/Art%20343.pdf. (у співавторстві) Scopus
 23. Модель інформаційно-комунікаційного забезпечення управління якістю дошкільної освіти // Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Т. 69, № 1. С. 246-257. (у співавторстві) Web of Science
 24. Differentiated correction of attention abilities of students with chronic diseases during physical education // Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), (Supplement issue 2),2019. Vol 19. Art 44, pp 293 – 298 URL : https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5q_v5ObiAhVjl4sKHUefC0MQFjACegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.questia.com%2Flibrary%2Fjournal%2F1P4-2194526111%2Fdifferentiated-correction-of-attention-abilities‑of&usg= AOvVaw1vVk35UGwKQ__XO4l1SdwX.  (у співавторстві) Scopus
 25. Розвиток сучасних уявлень про адаптивне освітнє середовище закладу вищої освіти // Освітній простір України : науковий журнал. № 1 (2019). ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2019. С. 15-21. (у співавторстві) Index Copernicus
 26. Primary school teachers’ pre-service training: the experience of Israel // Studies in comparative education: Scientific jour-nal in education. / Pavlo Tychyna Uman State Peda-gogical University. January-June 2019. №1 (37).  Р. 7-12. Index Copernicus
 27.  Models and organisational characteristicsof preschool teachers’ professional trainingin some EU countries and Ukraine // Зборник Института за педагошка истраживања. јун 2019. Број 1 (51) Р. 46-93. URL : https://ipisr.org.rs/images/pdf/zbornik-51/Natalija-Meljnik.pdf. (у співавторстві) Scopus, Web of Science
 28. Проектування процесу підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць. 2019. Вип. 2, С. 14-21. Index Copernicus
 29.  Evaluation of the physiological characteristics of girls with different handedness using various types of physical training // Journal of Physical Education and Sport. 2019 Supplement, Vol. 19, p1386-1390. (у співавторстві) Scopus
 30. Designing Cloud-oriented University Environment in Teacher Training of Future Physical Education Teachers  Journal of Physical Education and Sport® (JPES), online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 © JPES. 2019. Vol 19 (Supplement issue 4), Art 192 pp 1323 – 1332. (у співавторстві) Scopus
 31.  Psychological-pedagogical criteria for the formation of virtual educational space of future socio-cultural activity managers // Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy: collection of researches. «Polissia», 2020. 19h ed. Index Copernicus
 32.  Професійна мобільність майбутніх фахівців сфери туризму // Вісник післядипломної освіти: Збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки».  (Категорія «Б») ; НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. Олійник; редкол. : І. Андрощук [та ін.]. Київ : Юстон, 2020. Вип. 9 (39). С. 40‑52. Index Copernicus

ІV. Про Н.В. Бахмат

 1. Бахмат Наталія Валеріївна [Електронний ресурс] // Педагогічний факультет, кафедра теорії та методик початкової освіти. URL: http://kmd.kpnu.edu.ua/sklad-kafedry/bakhmat-nataliia-valeriivna/.
 2. Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методик початкової освіти віртуальна виставка [Електронний ресурс] // Наукова бібліотека Хмельницького національного університету. – URL:  http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_khm/Bahmat.htm.
 3. Бахмат Наталія Валеріївна // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, науковці. URL: https://science.kpnu.edu.ua/naukovtsi/bakhmat-nataliia-valeriivna/
 4.  Педагогічний: віхи розвою / [редкол.: П. С. Каньоса, М. А. Печенюк, М. С. Гордійчук та ін.]. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 204 с.
 5. Педагогічний факультет: історія та сучасність : [монографія] / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; редкол.: Лабунець В. М. (голов. ред.), Бахмат Н. В. (заст. голов. ред.), Каньоса Н. Г. (відп. секр.), Гудима Н. В. (мовн. ред.). Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 95-97.

 

Догори