Комарніцький Олександр Борисович

Комарніцький Олександр Борисович 

доктор історичних наук, доцент кафедри історії України

Комарніцький Олександр БорисовичНародився 23 лютого 1974 р. у с. Пижівка Новоушицького району Хмельни­цької області у сім’ї колгосп­ників. Батько Борис Васильо­вич (помер у 2001 р.), мати Ольга Олександрівна сформу­вали у сина такі риси, як скромність, повагу до людей, працелюбність, самостійність, любов до рідної землі. Тут, у рідному селі, закінчив у 1989 р. неповну середню шко­лу.

У 1989 р. обрав для навчання Балинське училище-радгосп, де оволодів професією майстра сільського будівництва. За цей час обирався старостою, проф­оргом групи, був секретарем комсомольської організації. У 1992-1993 р. працював у рідному селі будівельником. У 1993 р. вступив на історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Під час навчання у вузі вів активне громадське життя. Протягом п’яти років навчання обіймав посаду старости групи, був головою факультетського студентського профспілкового комітету, входив до складу студентського ректорату. На IV-V курсах був президентським стипендіатом, брав участь у всеукраїнській студентській олімпіаді з історії та методики її викладання. З ІІІ курсу працює над темою дипломної роботи «Стара Ушиця у XIX – на початку XX ст.» (науковий керівник – професор І.В.Рибак). У 1997 р. опублікував першу наукову статтю «Стара Ушиця на зламі епох (ХІХ – ХХ ст.)».

Після закінчення у 1998 р. історичного факультету з відзна­кою і отримання фаху вчителя історії та правознавства, служив у Збройних Силах України. Військову службу проходив в авіаційній військовій частині (смт. Вапнярка Вінни­цької області). Служив на посадах планшетиста, кодувальника.

У квітні 1999 р. демобілізувався з армії, після чого почергово працював керівником авіамодельного гуртка Кам’янець-Подільської станції юних техніків, педагогом-організатором дитячого оздоровчого табору «Чайка» (с. Врублівці Кам’янець-Подільського району), співробітником Центру соціальної служби для молоді.

З жовтня 1999 р. повертається на історичний факультет свого рідного закладу як завідувач навчального корпусу №2. Рекомендував його на цю посаду тодішньому ректору А.О.Ко­пилову декан факультету О.М.Завальнюк. За його активної участі було перепрофільовано приміщення колишнього спорт­залу під конференц-зал, навчальний корпус під’єднано до міської тепломережі, відремонтовано його фасад, упорядко­вано прилеглу територію, проведено добротні ремонти у коридорах 1-го та 3-го поверхів, приміщеннях бібліотеки, деканату, лекторської, кафедр, навчальних аудиторій та кабінетів тощо.

Декан запропонував О.Б.Комарніцькому тему кандидатської дисертації «Містеч­ка Правобережної України в добу Української революції 1917-1920 рр.». У  2001 р. вступив до аспірантури К-ПДПУ. При цьому продовжував вчительську практику, керуючи у Кам’янець-Подільському колегіумі №4 і обласному педагогічному ліцеї науковими роботами членів Малої акаде­мії наук. Працював у складі робочої групи, яка розробляла «Стратегічний план економіч­ного розвитку Кам’янця-Подільського на 2001-2005 рр.», був спостерігачем, членом виборчої дільничої комісії на виборах до Верховної Ради України, місцевих рад, Президента України. Член ГО «Партія відродження Кам’янця-Подільського». Закін­чив факультет муніципального управління.

У листопаді 2001 р. О.Б.Комарніцького призначили директором Кам’янець-Подільського міського державного архіву. Керівнику вдалося покращити загаль­ний мікроклімат у колективі, відремонтувати читальний зал, відновити співпрацю з Державним архівом Хмельницької області (директор – П.Я.Слободянюк), вирішувати питання зміцнення матеріально-технічної бази. Було налагоджено контакти з «АвтоКразом», керівництво якого надавало допомогу у перепрофілюванні приміщень архіво­сховища (планувалося розмістити архівні фонди, що знахо­дилися в аварійних приміщеннях жіночого домініканського і францисканського костелів).

З січня 2002 р. посів посаду помічника ректора педуніверситету (з березня 2003 р. – державного, з січня 2008 р. – національного університету). Досвід, набутий на попередній роботі, дозволив йому одразу ж включитися у роботу по виконанню тих завдань, які поставив перед колективом закладу новопризначений керівник. Олександр Борисович з великою відповідальністю і професіо­налізмом ставився до своїх службових обов’язків, виявляв ініціативу, наполегливість, працелюбність.

З лютого 2002 р. зайняв ще й посаду викладача кафедри історії України: спочатку забезпечував викладання архівознав­ства на історичному факультеті, керував архівною практикою, а з 2003 р. викладав історію України на факульте­тах фізичної культури, іноземної та української філології, керував написанням курсових та дипломних робіт. У лютому 2006 р. його обрали старшим викладачем, а в квітні 2007 р. – доцентом кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У 2005-2006 н.р. О.Б.Комарніцькому доручили викладати для студентів-істориків дисципліну «Джерелознавство історії України». Наприкінці 2006 р. викладач опублікував навчально-методичний посібник з цієї дисципліни. Працював на факультеті довузівської підготовки, готуючи абітурієнтів до вступу у виші. У 2007 р. для них викладач видав навчальний посібник «Історія України: матеріали для підготовки до тестування». 23 грудня 2008 р. рішення атестаційної колегії МОН України О.Б.Комарніцькому присвоїли вчене звання доцента кафедри історії України.

Наукові інтереси пов’язані насамперед з тематикою Української революції 1917-1920 рр., зокрема містечок Правобережної України. ІІрацюючи над темою канди­датської дисертації, він опрацював понад 340 робіт істориків, 200 назв тогочасної періодики, десятки тисяч документів із 594 архівних справ різних фондів Центральних державних архівів вищих органів влади України, громадських об’єднань, історичного архіву у м. Києві, літератури і мистецтва, Держав­них архівів Вінницької, Київської, Хмельницької області, м. Києва, Кам’янець-Подільського міського архіву. У 2005 р. вчений опублікував ґрунтовну монографію «Подільські містечка в добу Української революції 1917-1920 рр.». У грудні того ж року захистив кандидатську дисертацію у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Список використаних джерел та літератури склав понад 1400 позицій. 13 квітня 2006 р. рішення спеціалізованої вченої ради цього вишу затвердила Вища атестаційна комісія України. У 2009 р. О.Б.Комарніцький опублікував ще одну монографію з теми дисертації «Містечка Волині та Київщини у добу Української революції 1917-1920 рр.».

У 2006 р. розпочав роботу над темою докторської дисертації «Студентство радянської України в умовах формування тоталітарної системи (20-30-ті рр. ХХ ст.)». Крім того, досліджувалися й інші, переважно краєзнавчого характеру, питання української історії. Зокрема, він займається вивченням історії Кам’янець-Подільського державного (національного) універ­ситету імені Івана Огієнка. У 2003-2012 рр. у співавторстві видав і перевидав історичні нариси, довідково-статистичні матеріали, присвячені навчальному закладу, взяв участь у написанні ґрунтовної колективної монографії «Кам’янець-Подільський державний університет: минуле і сьогодення», ювілейного видання «Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка». У 2008 р. спільно з О.М.Завальнюком вчений опублікував ґрунтовне видання монографічного типу «Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у добу незалежної України», а у 2011 р. – у співавторстві з проф. В.С.Прокопчуком – науково-документальне видання «Від університету педагогічного – до університету національного». Крім цього, О.Б.Комарніцькому вдалося підготувати і видати оригінальні праці. Так, у 2008 р. у співавторстві з М.С.Солопчуком було опубліковано нарис «Факультет фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1949-2008 рр.)», а у 2009 р. – спільно з М.В.Моштаком – «Профспілкова організація студентів, аспірантів та докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка». Він є співавтором колективної монографії «Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку», брошур, присвячених керівникам Кам’янець-Подільського ІНО П.Г.Клепатському, М.М.Хведоріву (Федорову), П.М.Бучинському. У 2009 р. вчений уклав збірку матеріалів «Святкування 90-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».

Кам’янцю-Подільському Олександр Борисович у співавторстві присвятив історико-популярний нарис «Кам’янець-Подільсь­кий», а також видання «Нариси з історії Кам’янця-Подільського», «Кам’янець-Подільський: історія і сучасність». У 2003 і 2007 рр. з’явилися ґрунтовні видання «Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини», а у 2010 р. – навчальний посібник для студентів історичного факультету «Кам’янець-Подільський в Українській революції 1917-1920 рр.». Вийшли також науково-документальні видання «Сільськогосподарський факультет Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919-1921 рр.)», «Хмельниччина у 1941-1944 рр.: Хроніка війни», «Нацистський окупаційний режим на Хмельниччині. 1941-1944», «Архівна справа на Хмельниччині».

О.Б. Комарніцький – автор (співавтор) понад 35 біографічних нарисів, трьох видань, присвячених  науково-педагогічній діяльності професора О.М. Завальнюка. Спільно з О.М.Завальнюком видав науково-популярні видання «Микола Іванович Бахмат: людина, вчений, керівник», «Василь Малий – людина, педагог, вчений», «Народний мер (до 55-річчя від дня народження міського голови м. Кам’янця-Подільського (2008-2010 рр.) Анатолія Макаровича Нестерука)». О.Б.Комарніцького залучали до підготовки бібліографічних покажчиків «Україна наприкінці ХІХ ст. – у 30-х рр. ХХ ст. (наукова школа)», «Іон Винокур: подвижництво в освіті і науці: Дослідження. Спогади. Документи. Бібліографія», «Просвітницький рух на Поділлі».

З 2007 р. – член редколегії (відповідальний секретар) фахового наукового збірника «Освіта, наука і культура на Поділлі».

У серпні 2012 р. повернувся на історичний факультет на рідну кафедру історії України, де продовжив викладати студентам історичного факультету джерелознавство історії України. На економічному факультеті для студентів І курсу читав курс історії України. Почав керувати науковою роботою аспірантів. Зокрема, В.В.Покалюк темою свого дослідження обрав історичне минуле сільськогосподарських вишів у 20-30-ті рр. ХХ ст., а В.В.Пагор – медичних. Крім цього, за сумісництвом Олександр Борисович працював на кафедрі методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, де забезпечував викладання на педагогічному факультеті безпеки життєдіяльності і охорони праці у галузі.

З вересня 2012 р. за сумісництвом обійняв посаду доцента Кам’янець-Подільської філії Національного університету Державної податкової служби України, а з лютого 2013 р. – викладача Кам’янець-Подільського відділення Київського фінансово-економічного коледжу НУДПС України. У коледжі успішно готував студентів до участі в предметних олімпіадах з історії України. Так, у 2013 р. студент Тарас Павлік посів друге місце на ІІ (обласному) етапі олімпіади з історії України серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, а в 2014 р. – третє. У 2016 р. Богдана Яворницька перемогла на міській олімпіаді, а згодом – і на обласній. Проводив значну навчально-методичну роботу. У 2014 р. опублікував навчальний посібник «Історія України (ХХ ст. – 2014 р.)», який призначений для студентів коледжів, технікумів та училищ. Наступного року видав навчальний посібник «Історія України», який охопив період від найдавніших часів і до сьогодення.

З 2015 р. О.Б.Комарніцький забезпечує викладання історії України у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі.

У листопаді 2014 р. вступив до докторантури рідної кафедри, продовживши роботу над темою темою дисертації «Студентство педагогічних навчальних закладів радянської України в умовах формування тоталітарної системи (20-30-ті рр. ХХ ст.)» під керівництвом О.М.Завальнюка. З теми дисертації упродовж 2007-2017 рр. опублікував 132 публікації. Серед них – 1 монографія («Cтуденти-педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр.») (57,20 др. арк.). 50 статей опубліковано у наукових фахових виданнях, визначених ДАК МОН України. 8 статей вміщено у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз. Частина публікацій  опублікована у престижних наукових збірниках – «Історіографічні дослідження в Україні», «Чорноморський літопис», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: історія», «Архіви України», «Український селянин» (Черкаський національний університет), «Проблеми історії України» (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича» та ін. Основні положення докторської дисертації апробовано на 20 міжнародних, 32 всеукраїнських, 21 регіональній конференціях, які відбувалися у Києві, Дніпропетровську, Луганську, Миколаєві, Херсоні, Полтаві, Сумах, Житомирі, Вінниці, Чернівцях, Маріуполі, Глухові, Ніжині, Корсуні, Бердичеві та ін. містах. 23 лютого 2018 р. О.Б.Комарніцький успішно захистив докторську дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради рідного університету, а в липні отримав відповідний диплом. У червні того ж року кандидатську дисертацію захистив аспірант В.В.Пагор, а в жовтні відбудеться захист дисертації В.В.Покалюка.

22 квітня 2009 р. О.Б.Комарніцький вступив до Національної спілки краєзнавців України, у лютому 2011 р. – Національної спілки журналістів України. У січні 2010 р. його обрали головою Кам’янець-Подільської міської організації Національної спілки краєзнавців України.

Загалом, науковий доробок О.Б.Комарніцького становить понад 370 опублікованих наукових праць, серед яких 5 монографій, 38 книг, брошур, покажчиків, 5 навчальних посібників.

Олександр Борисович проводить значну громадську роботу. Зокрема, виконував обов’язки помічника-консультанта депутата Хмельницької обласної ради Завальнюка О.М. Нині на громадських засадах входить до складу архітектурно-містобудівної ради, комісії із встановлення меморіальних знаків виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради, музейної ради Кам’янець-Подільського історичного музею-заповідника, атестаційної колегії Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець».

Нагороджений цінним подарунком Верховної Ради України, Грамотами Інституту історії України НАН України, Національної спілки краєзнавців України, Почесними грамотами Хмельницької обласної ради, Кам’янець-Подільської міської ради, управлінь освіти і науки управління культури, туризму і курортів Хмельницької обласної державної адміністрації, ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької області, Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України, ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, відзнакою «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки в Кам’янець-Подільському університеті», подякою Хмельницького обласного благодійного фонду «Хесед-Бешт». Стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Лауреат премії академіка Іона Винокура. Переможець ХІІІ обласного конкурсу науково-дослідних робіт  у номінації «Гуманітарні НДР» (2018 р.).

Надійним тилом і віддушиною у нелегкій науковій і викладацькій праці є сім’я – дружина Людмила Миколаївна і синочок Владислав (народився 26 лютого 2013 р.), які завжди підтримують свого чоловіка і батька у всіх його починаннях.

Основні публікації:

Монографії

 1. Архівна справа на Хмельниччині: історія і сучасність/Серія «Праці Державного архіву Хмельницької області» / В.Г.Байдич, О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 392 с.
 2. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область / [ред. рада: В.Г.Кремень (голова) та ін.; редкол. тому: О.М.Завальнюк (голова) та ін.]. К.: Знання України, 2010. 447 с.
 3. Містечка Волині та Київщини у добу Української революції 1917-1920 рр.: монограф. / О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. 312 с.
 4. Подільські містечка в добу Української революції 1917-1920 рр. / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005. 320 с.
 5. Cтуденти-педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр.: монограф. / О.Б.Комарніцький; наук. ред. проф. О.М.Завальнюк. Кам’янець-Подільський: Рута, 2017 . 984 с.

Книги, брошури

 1. Бучинський Петро Миколайович ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. 32 с.
 2. Василь Малий людина, педагог, вчений /[уклад. О.Б.Комарніцький] Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. 60 с.
 3. Від університету педагогічного до університету національного / В.С.Прокопчук, О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2011. 680 с.
 4. З любов’ю до України, з повагою до людей … До 30-річчя науково-педагогічної діяльності професора О.М. Завальнюка / [уклад.: О.Б.Комарніцький]. Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2006. 212 с.; Досліджуючи духовні скарби України. До 60-річчя від дня народження і 35-річчя науково-педагогічної діяльності професора О.М.Завальнюка / [уклад.: О.Б.Комарніцький]. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. 368 с.; У пошуках історичної правди: до 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, академіка О.М.Завальнюка / [уклад.: В.С.Степанков, А.Г.Філінюк, О.Б.Комарніцький]. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 464 с. У пошуках історичної правди: до 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, академіка О.М.Завальнюка / [уклад.: В.С.Степанков, А.Г.Філінюк, О.Б.Комарніцький]. Кам’янець-Подільський: Аксіома,  2016. 464 с.
 5. Історія Кам’янець-Подільського державного університету (1918-2003 рр.): довід.-стат. матеріали / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. 88 с.; Їх же. До історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1918-2010 рр.): довід.-стат. матеріали. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2011. 112 с.
 6. Кам’янець-Подільська міська організація Національної спілки краєзнавців України (2010 квітень 2011 р.): здобутки і перспективи / О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2011. 52 с.; Його ж. Кам’янець-Подільська міська організація Національної спілки краєзнавців України у 2011-2012 рр.: основні підсумки діяльності Кам’янець-Подільський: Потапов, 2012. 64 с.; Його ж. Кам’янець-Подільська міська організація Національної спілки краєзнавців України у 2010 квітні 2014 рр.: основні результати діяльності Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2014. 82 с.
 7. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2012 рр.): іст. нарис. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. 340 с.
 8. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у добу незалежної України / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. 768 с.
 9. Кам’янець-Подільський: іст.-краєзн. нарис/ О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2001. 120 с.
 10. Кам’янець-Подільський: історія і сучасність / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. 136 с.
 11. Клепатський Павло Григорович ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. 28 с.
 12. Микола Іванович Бахмат: людина, вчений, керівник / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. 60 с
 13. Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини: іст. нариси / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003. Вип. 1. 316 с.; Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини: іст. нариси / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький, В.Б.Стецюк. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. Вип.2. 452 с.
 14. Нариси з історії Кам’янця-Подільського / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. Львів: Центр Європи, 2006. 136 с.
 15. Народний мер (до 55-річчя від дня народження міського голови м. Кам’янця-Подільського (2008-2010 рр.) Анатолія Макаровича Нестерука) / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. 136 с.
 16. Профспілкова організація студентів, аспірантів та докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: іст. нарис / О.Б.Комарніцький, М.В.Моштак. Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А, 2009. 216 с.
 17. Святкування 90-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірка матеріалів / [уклад., автор вступ. статті О.Б.Комарніцький]. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. 124 с.
 18. Сільськогосподарський факультет Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919-1921 рр.): Дослідження. Документи. Матеріали / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2004. 512 с.
 19. Факультет фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету (1949-2008 рр.): іст. нарис / М.С.Солопчук, О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. 164 с.
 20. Хведорів (Федоров) Михайло Михайлович ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. 24 с.
 21. Хмельниччина у 1941-1944рр.: Хроніка війни / О.М.Завальнюк, Ю.В.Олійник, О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005. 140 с.

Навчальні посібники

 1. Джерелознавство історії України: навч.-метод. посіб. для студентів історичних факультетів / О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: ПП Заріцький, 2006. 172 с.
 2. Історія України (ХХ ст. – 2014 р.): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. України I-ІІ рівн. акредит. / О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 328 с.
 3. Історія України: матеріали для підготовки до тестування: навч. посіб. / О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2007. 456 с.
 4. Історія України: навч. посіб. для студ. коледжів, технікумів та училищ / О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 596 с.
 5. Кам’янець-Подільський в Українській революції 1917-1920 рр.: навч. посібник для студентів іст. ф-ту / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський Аксіома, 2010. 116 с.

Статті

 1. Організація та проведення сільськогосподарської практики студентів педагогічних навчальних закладів Правобережжя (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Український селянин: зб. наук пр. /[редкол.: А.Г.Морозов (відп. ред.), В.І.Марочко, С.В.Корновенко та ін.]. Черкаси: Черкас. нац. ун-т, 2015. Вип.15. С.50-53.
 2. Партійний та комсомольський осередки і студентство Київського педагогічного вишу (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: історія / [редкол.: І.К.Патриляк (відп. ред.), І.Бутуліс, Й.Вайченоніс та ін.]. К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. №1 (124). С. 21-26.
 3. Студенти педагогічних навчальних закладів Харківщини: чисельність, склад і випробування соціальними чистками (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: історія. Харків: Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2016. Вип. 52. 56-64.
 4. Cтудентство педагогічних навчальних закладів радянської України 1920-1930-х рр. в оцінці сучасних українських науковців // Історіографічні дослідження в Україні: зб. наук. пр. / [редкол.: В.А.Смолій (гол.), О.А.Удод (відп. ред.), Д.С.Вирський та ін.]. К.: Ін-т іст. Укр. НАН Укр., 2016. Вип.26. С.418-438.
 5. Участь студентства педагогічних навчальних закладів радянської України у вивченні історико-культурних та географічних процесів у житті малої батьківщини (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Чорноморський літопис: наук. журн. / [редкол.: В.А.Смолій (гол. ред.), Г.В.Боряк, Я.В.Верменич та ін.]. Миколаїв: Чорномор. держ. ун-т імені Петра Могили, 2016. Вип.11. С. 94-99.
 6. Фонди державних архівів областей як джерела до вивчення історії студентства педагогічних навчальних закладів УСРР (20-30-ті роки ХХ ст.) // Архіви України: наук.-практ. журн. / [редкол.: Т.Баранова (гол. ред.), Анджей Бернат, І.Бондарчук та ін.]. К.: Держ. арх. служба Укр., 2016. №2. С.59-73.
 7. Шефство студентів педагогічних навчальних закладів України над підрозділами Червоної армії (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Evropský filozofický a historický diskurz. Svazek 2 Vydání 3. Praha: Vydavatel Berostav Družstvo Vlastislavova, 2016. S. 15-22.

Догори