Конет Іван Михайлович

Конет Іван Михайлович

доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член АНВШ України, проректор з наукової роботи

Конет Іван МихайловичВідомий український учений-математик і освітянин І.М.Конет народився 16 вересня 1951 року в с. Лисівці Заліщицького району Тернопільської області. 1968 року закінчив із срібною медаллю Товстенську середню школу і вступив на математичний факультет Чернівецького державного (нині національного) університету ім. Ю. Федьковича.

Студентом п’ятого курсу чотири місяці проходив стажування у відділі “Математичні методи у квантовій теорії поля” Інституту теоретичної фізики АН УРСР (завідувач відділу – академік АН УРСР, доктор фізико-математичних наук, професор  О.С. Парасюк).

Курсові і дипломну роботу виконав під керівництвом М.П.Ленюка. Пізніше в співавторстві з Михайлом Павловичем побачили світ перші публікації І.М. Конета, присвячені крайовим задачам математичної фізики. Професор М.П. Ленюк фактично був неофіційним консультантом Івана Михайловича при написанні ним докторської дисертації.

1973 року І.М. Конет закінчив університет з відзнакою й упродовж 2,5 років працював учителем фізики і математики Баришської середньої школи Бучацького району Тернопільської області.

У 1976 році наказом Міністерства народної освіти України призначений на посаду асистента кафедри математики Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В.П. Затонського.

У вересні 1979 року вступив до заочної аспірантури при Київському державному педагогічному інституті ім. О.М. Горького. На денну форму навчання переведений в січні 1980 року. В аспірантурі навчався під керівництвом видатного українського математика і педагога, дійсного члена АПН СРСР, доктора фізико-математичних наук, професора М.І. Шкіля – ректора інституту. Аспірантуру закінчив у грудні 1982 року і достроково підготував до захисту дисертацію зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння та математична фізика. Кандидатську дисертацію “Крайові задачі, що описуються системами лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з малим параметром при похідній” успішно захистив 23 червня 1983 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті математики АН УРСР (голова ради – академік АН СРСР Ю.О. Митропольський).

1 січня 1983 року Іван Михайлович повернувся до Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, працював на посадах асистента, старшого викладача (1984), доцента (1986), професора (1998) кафедри геометрії і методики викладання математики (нині – кафедра диференціальних рівнянь). 24 листопада 2011 року вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка обраний на посаду завідувача кафедри алгебри і математичного аналізу.

28 серпня 2013 року наказом ректора С.А.Копилова доктор фізико-математичних наук, професор І.М.Конет призначений на посаду проректора з наукової роботи.

Для студентів фізико-математичного факультету І.М. Конетом розроблено і прочитано в різні роки нормативні курси “Математична логіка і теорія алгоритмів”, “Диференціальна геометрія та елементи топології”, “Теорія ймовірностей і математична статистика”, “Рівняння математичної фізики”, “Алгебра і геометрія”, “Лінійна алгебра”, “Елементарна математика”, спеціальні курси “Диференціальні рівняння з частинними похідними”, “Геометрія трикутника”, для магістрантів – нормативні курси “Основи наукових досліджень”, “Актуальні задачі математичної фізики”, “Сучасні проблеми прикладної математики” та спеціальний курс “Інтегральні перетворення та їх застосування”.

І.М. Конет викладав спеціальні та нормативні курси у фізико-математичних класах ліцеїв міста Кам’янця-Подільського. Його учні були переможцями міських, обласних та призерами національних і Соросівських олімпіад з математики. З 1983 року Іван Михайлович – член журі обласних олімпіад юних математиків, всеукраїнських математичних олімпіад студентів вищих навчальних закладів. З 1996 року – член журі національної олімпіади юних математиків, з 2007 року – член журі всеукраїнського турніру юних математиків, з 2009 року – голова журі відділення “Математика” всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з математичних наук, голова журі Хмельницького обласного відділення “Математика” МАН України.

Упродовж багатьох років І.М. Конет  читає лекції зі спеціальних курсів “Комбінаторика, ймовірність, статистика” та “Олімпіадні задачі математики” на факультеті підвищення кваліфікації вчителів при Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

З 1997 року І.М. Конет активно працює над темою “Інтегральні перетворення в задачах теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними”. Результати досліджень опубліковані в численних статтях у фахових журналах і збірниках наукових праць та підсумовані в 12 монографіях.

З 01.09.2006 року по 30.06.2007 року проходив наукове стажування на кафедрі інтегральних і диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка під керівництвом завідувача кафедри доктора фізико-математичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України М.О. Перестюка і завершив роботу над докторською дисертацією.

24 листопада 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.37 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (голова ради – академік НАН України М.О. Перестюк) захистив дисертацію “Інтегральні зображення розв’язків крайових і мішаних задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними в кусково-однорідних середовищах” на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 28 квітня 2009 року Конету Івану Михайловичу присуджено науковий ступінь доктора фізико-математичних наук.

9 листопада 2010 року рішенням Атестаційної колегії МОН України
І.М. Конету присвоєно вчене звання професора кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики.

Був членом спеціалізованої вченої ради К 76.051.02 із захисту кандидатських дисертацій при Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича. Під його керівництвом захищено 2 і виконуються
2 кандидатські дисертації. Виступав офіційним опонентом на захисті
8 кандидатських дисертацій, підготував 27 відгуків на автореферати докторських і кандидатських дисертацій.

У 2006-2007 рр. – експерт Міністерства освіти і науки України при проведенні Всеукраїнського конкурсу підручників з математики для загальноосвітньої школи.

Професор І.М. Конет керував виконанням держбюджетної теми «Напружений стан тонких пластин», працював над держбюджетними темами «Аналітичні та якісні методи дослідження крайових задач для диференціальних і різницевих рівнянь» (керівник – професор Ю.В. Теплінський), «Інноваційні технології формування фахівця в умовах особистісно орієнтованого навчання та ступеневої освіти», «Управління процесами формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції», «Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю»  (керівник – професор П.С. Атаманчук), Зараз працює над виконанням держбюджетної теми «Теорія управління процесами формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю» (керівник – професор П.С. Атаманчук).

З 1 вересня 2002 року до 1 вересня 2007 року Іван Михайлович працював заступником декана фізико-математичного факультету з наукової роботи.  За його редакцією опубліковано 8 збірників наукових праць викладачів та 4 збірники матеріалів наукових досліджень студентів і магістрантів факультету. І.М. Конет є членом редколегій в 12 збірниках наукових праць. За час роботи в університеті підготував та опублікував понад 550 наукових та навчально-методичних праць.

Під керівництвом І.М. Конета виконано і захищено 60 дипломних та
40 магістерських робіт, опубліковано понад 60 студентських наукових публікацій. На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з математичних наук нагороджені дипломами його студенти Галина Пономаренко (диплом II ступеня, 2009), Володимир Сидорук (диплом I ступеня, 2010), Олександр Толубець (диплом I ступеня, 2011).

Іван Михайлович – переможець обласних конкурсів науково-дослідних робіт у номінації “Фундаментальні НДР” за 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 роки; конкурсів “Викладач року” Кам’янець-Подільського університету 2004, 2007, 2009 та 2011 років. Портрет І.М. Конета занесено на Дошку пошани “Відомі вчені університету”. 

З травня 2008 року І.М. Конет – позаштатний співробітник престижного математичного журналу “Mathematical Rewiews”, який видається в США (штат Вірджинія), реферує статті математиків різних країн світу, опубліковані в рейтингових математичних виданнях.

З 1 вересня 2007 року до 1 вересня 2012 року очолював науково-дослідний сектор університету, з колективом якого підготував до друку і опублікував 13 біобібліографічних покажчиків серії «Наукові школи університету», 25 томів збірника «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» за матеріалами звітних наукових конференцій викладачів, аспірантів і докторантів, 5 збірників наукових праць студентів і магістрантів університету, 3 збірники наукових праць молодих вчених університету.

15 грудня 2012 року загальними зборами обраний дійсним членом (академіком) Академії наук вищої школи України (АН ВШУ).

З 18 лютого 2013 року член Національної спілки краєзнавців України (НСКУ).

27 березня 2015 року професору Конету І.М. присуджено Хмельницьку обласну премію імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки у номінації «Кращий науковець».

З червня 2015 року – член Національної спілки журналістів України.

З 29 жовтня 2015 року – член Наукової ради МОН України (Секція «Математика»).

За успіхи і творчі досягнення в навчальній, методичній, виховній та науковій роботі І.М. Конет нагороджений знаками Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України” (1998), “За наукові досягнення” (2009), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2001), Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2010), Почесними грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації та Хмельницької обласної ради, відзначений Подякою Чернівецької обласної державної адміністрації (2012), Почесними грамотами Кам’янець-Подільської міської ради, Почесною грамотою Дунаєвецької районної адміністрації (2013), грамотами, грошовими преміями та цінними подарунками ректорату університету, знаками “За вагомий внесок в розвиток освіти та науки у Кам’янець-Подільському державному університеті”, “Ветеран праці Кам’янець-Подільського національного університету”.

Указом Президента України № 567/2015 від 04 жовтня 2015 року Конету Івану Михайловичу за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

19 серпня 2016 року Хмельницькою обласною державною адміністрацією нагороджений почесною відзнакою «За заслуги перед Хмельниччиною».

НАУКОВІ ПРАЦІ І.М. КОНЕТА

І. Окремі видання

Монографії

 1. Напружений стан тонких пластин / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін‑т, 1997. – 136 с.
 2. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в ортотропних сферичних областях / І.М. Конет. – Київ: Ін‑т математики НАН України, 1998. – 209 с.
 3. Стаціонарні та нестаціонарні задачі теплопровідності для багатошарових ортотропних клиновидних циліндрично-кругових областей / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Чернівці : Рута, 2000. – 136 с.
 4. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в циліндрично-кругових областях / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Чернівці : Прут, 2001. – 312 с.
 5. Інтегральні перетворення типу Мелера-Фока / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Чернівці : Прут, 2002. – 248 с.
 6. Температурні поля в кусково-однорідних циліндричних областях / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Чернівці : Прут, 2004. – 276 с.
 7. Інтегральні перетворення та диференціальні рівняння з узагальненим оператором Лежандра / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2007. – 136 с.
 8. Стаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2008. – 120 с.
 9. Нестаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2009. – 120 с.
 10. Температурні поля в кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. – 200 с.
 11. Гіперболічні крайові задачі математичної фізики в кусково-однорідних просторових середовищах / І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2013. – 120 с.
 12. Конет І. М. Параболічні крайові задачі в кусково-однорідних середовищах / І. М. Конет, Т. М. Пилипюк. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2016. – 244 с.

Посібники для вищих навчальних закладів

 1. Теорія ймовірностей : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1994. – 85 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).
 2. Елементи математичної статистики : навч. посіб. / І.М. Конет, А.І. Юрчик. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін.-т, 1996. – 92 с.
 3. Елементи теорії ймовірностей : навч. посіб. / І.М. Конет, А.І. Юрчик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1999. – 120 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).
 4. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 1999. – 214 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).
 5. Вища математика : навч. посіб. / І.М. Конет, А.І. Мозолюк. –Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 112 с.
 6. Теорія ймовірностей та математична статистика в прикладах і задачах : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 220 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 7. Алгебра та геометрія : навч. посіб. / І.М. Конет, В.В. Мойко, В.А. Сорич ; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 452 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 8. Тригонометрія: теорія і практика : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 244 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 9. Прямі (n,m,k) в геометрії трикутника : навч. посіб. / І.М. Конет, В.В. Мойко. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2007. – 96 с.
 10. Диференціальні рівняння математичної фізики : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2008. – 128 с.
 11. Практикум з теорії ймовірностей : навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Недокіс. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2009. – 216 с.
 12. Практикум з математичної статистики : навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Недокіс. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2010. – 212 с.
 13. Практикум з теорії ймовірностей : навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Недокіс. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. – 296 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 14. Практикум з математичної статистики : навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Недокіс. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. – 252 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 15. Диференціальні рівняння математичної фізики : навч. посіб. / І. М. Конет. – 3-тє вид., допов. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2013. – 144 с.
 16. Лекції з лінійної алгебри: навч. посіб. /І.М.Конет, В.А. Сорич; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 226 с.
 17. Лекції з аналітичної геометрії: навч. посіб. / І.М. Конет, В.А. Сорич; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 200 с.
 18. Рівняння математичної фізики : навч. посіб. / В. Г. Самойленко, І. М. Конет. – Київ : Вид.-полігр. центр “Київський університет”, 2014. – 283 с.
 19. Прикладна статистика: навч. –метод. посіб. / І. М. Конет, Т. М.Пилипюк. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 170 с.

Посібники для загальноосвітніх навчальних закладів

 1. Хмельницькі обласні олімпіади юних математиків : навч. посіб. / І.М. Конет, Г.В. Паньков, Ю.В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1998. – 207 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).
 2. Обласні математичні олімпіади : навч. посіб. / І.М. Конет, Г.В. Паньков, В.М. Радченко, Ю.В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 304 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).
 3. Довідник з математики для учнів та абітурієнтів / І.М. Конет, Л.О. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 236 с.
 4. Математика в означеннях, формулах і задачах: для учнів та абітурієнтів : навч. посіб. / І.М. Конет, Л.О. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2004. – 292 с.
 5. Вступні випробування з математики до Кам’янець-Подільського державного університету : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2004. – 136 с.
 6. Вступні випробування з математики до вищих навчальних закладів : навч. посіб. / І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. – 160 с. (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 7. Математика. Довідник+тести. Для випускників та абітурієнтів / І.М. Конет, Л.О. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський : Сисин О.В., 2007. – 308 с.
 8. Вибрані питання шкільного курсу математики. На допомогу абітурієнту / І.М. Конет, Б.Я. Сиваківський, П.Б. Сиваківський ; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-ІІодільський : Сисин О.В., 2008. – 356 с.
 9. Математика. Довідник+тести. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання : навч. посіб. / І.М. Конет, Л.О. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2009. – 340 с.
 10. Обласні олімпіади з математики : навч. посіб. / І.М. Конет, В.М. Радченко, Ю.В. Теплінський ; за ред. І.М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2010. – 388 с.

 

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Собственные значения краевой задачи для системы линейных дифференциальных уравнений второго порядка с малым параметром при производной / Н.И. Шкиль, И.М. Конет // Доклады АН УССР, сер. А. – 1982. – № 5. – С. 28-31.
 2. Формальные интегральные матрицы систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка с малым параметром при производной / И.М. Конет // Доклады АН УССР, сер. А. – 1982. – № 10. – С. 20-23.
 3. Асимптотические свойства формальных фундаментальных матриц систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка, содержащих параметр / Н.И. Шкиль, И.М. Конет // Укр. мат. журн. – 1983. – Т. 35, № 1. – С. 124-130.
 4. К вопросу о собственных значениях краевой задачи для системы линейных дифференциальных уравнений второго порядка с малым параметром при производной дробного ранга / Н.И. Шкиль, И.М. Конет // Укр. мат. журн. – 1983. – Т. 35, № 3. – С. 397-400.
 5. Асимптотические свойства формальных интегральных матриц систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка с малым парметром при производной дробного ранга / И.М. Конет // Приближенные методы исследования нелинейных колебаний: сб.науч.тр./ АН УССР. Ин-т математики. – Киев,1983. – С. 100-106.
 6. Об асимптотическом представлении фундаментальных матриц дифференциальных систем второго порядка с параметром / И.М. Конет // Укр. мат. журн. – 1984. – Т. 36, № 3. – С. 381-384.
 7. Асимптотические разложения интегральных матриц линейных систем дифференциальных уравнений второго порядка с малым параметром при производной / И.М. Конет // Доклады АН УССР, сер. А. – 1984. – № 6. – С. 11‑14.
 8. Основные задачи о распространении возмущений в вязкоупругой среде / М.П. Ленюк, И.М. Конет // Вестник Киевского университета. Математика и механика. – 1984. – Вып. 26. – С. 51-56.
 9. Асимптотические разложения решений линейных систем дифференциальных уравнений второго порядка, содержащих параметр / И.М. Конет, Ю.В.Теплинский, Н.С.Цыгановский // Некоторые вопросы теории асимптотических методов нелинейной механики: сб.науч.тр./ АН УССР. Ин-т математики. – Киев,1986. – С. 111-117.
 10. Нестаціонарна задача теплопровідності для ортотропних парашутних тіл / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Доповіді НАН України. – 1998. – № 12. – С. 19-24.
 11. Нестаціонарна задача теплопровідності для багатошарових ортотропних парашутних просторів / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Фізико-математичні науки. – 1998. – Вип. 2. – С. 53-62.
 12. Стаціонарна задача теплопровідності для тонких циліндрично-ізотропних кругових пластин / А.П. Громик, І.М. Конет // Доповіді НАН України. – 1999. – № 9. – С. 50-54.
 13. Нестаціонарна крайова задача теорії теплопровідності тонких циліндрично-ізотропних кругових пластин / А.П. Громик, І.М. Конет // Доповіді НАН України. – 1999. – № 10. – С. 16-20.
 14. Стаціонарні температурні поля в багатошарових ортотропних клиновидних порожнистих парашутних тілах / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Фізико-математичні науки. – 1999. – Вип. 2. – С. 101-114.
 15. Математичне моделювання стаціонарних температурних полів у багатошарових напівобмежених циліндрично-кругових тілах / І.М. Конет // Труды Института прикладной математики и механики НАН Украины. – Донецк, 2001. – Т. 6. – С. 56-60.
 16. Фундаментальні розв’язки задачі Коші для інваріантних – гіперболічних операторів на ріманових многовидах / І.М. Конет // Нелінійні коливання. – 2005. – Т. 8, № 2. – С. 224-233.
 17. Фундаментальні розв’язки для інваріантних – еліптичних операторів на ріманових многовидах / І.М. Конет // Нелинейные граничные задачи : сб. науч. тр. / НАН Украины, Институт прикладной математики и механики. – Донецк, 2005. – Вып. 15. – С. 154-161.
 18. Фундаментальні розв’язки задачі Коші для інваріантних -параболічних операторів на ріманових многовидах / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Математика : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 288. – С. 61-73.
 19. Узагальнене інтегральне перетворення типу Мелера-Фока на полярній осі з n точками спряження / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Доповіді НАН України. – 2006. – № 9 – С. 22‑27.
 20. Узагальнене інтегральне перетворення типу Мелера-Фока на полярній осі r≥R0>0 з n точками спряження / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Математичні студії. – 2006. – Т. 26, № 2. – С. 169-180.
 21. Узагальнене гібридне інтегральне перетворення типу Мелера-Фока 1-го роду та його застосування / І.М. Конет // Укр. мат. журн. – 2007. – Т. 59, № 10. – С. 1376-1390.
 22. Generalized hybrid integral Meller-Fok transform of the second type and its applications / I.M. Konet // Miskolc mathematical notes. – 2007. – Vol 8, №  – P. 43‑60.
 23. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених багатошарових циліндричних тіл / І.М. Конет // Доповіді НАН України. – 2007. – № 3. – С. 14-20.
 24. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для двоскладових циліндричних просторів / І.М. Конет // Доповіді НАН України. – 2007. – № 4. – С. 17-22.
 25. Інтегральні зображення розв’язків нестаціонарних задач теплопровідності для багатошарових циліндричних півпросторів / І.М. Конет // Доповіді НАН України. – 2007. – № 5. – С. 17-24.
 26. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених багатошарових циліндричних тіл з порожниною / І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2007. – Вип. 17-18. – С. 62-66.
 27. Інтегральні зображення розв’язків нестаціонарних задач теплопровідності в напівобмежених багатошарових циліндричних областях / І.М. Конет // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – Вип. 8. – С. 117‑138.
 28. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених багатошарових просторових областей / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2008. – Вип. 19-20. – С. 65-72.
 29. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених кусково-однорідних просторових середовищ / А.П. Громик, І.М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер.: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – Вип. 1. – С. 71‑88.
 30. Математичне моделювання нестаціонарних процесів теплопровідності в напівобмежених багатошарових просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. : Технічні науки : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – Вип. 1. – С. 26‑41.
 31. Фундаментальний розв’язок для інваріантних еліптичних рівнянь з узагальненим оператором Лежандра на ріманових многовидах / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія фізико-математичних наук. – Львів, 2009. – № 643. – С. 53-56.
 32. Інтегральні зображення розв’язків нестаціонарних задач теплопровідності в обмежених кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2009. – Вип. 22. – С. 10-17.
 33. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності в напівобмежених кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. : Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 2. – С. 54-65.
 34. Математичне моделювання стаціонарних процесів теплопровідності в напівобмежених кусково-однорідних просторових середовищах / І.М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. : Технічні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 2. – С. 68-80.
 35. Інтегральні зображення розв’язків нестаціонарних задач теплопровідності в обмежених багатошарових просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – – Вип. 23. – С. 4-11.
 36. Гіперболічні крайові задачі в необмежених двоскладових циліндричних областях / І.М. Конет // Математичний вісник НТШ, 2010. – Т. 7. – С. 71-92.
 37. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера-Фур’є-(Конторовича-Лєбєдєва) на полярній осі r≥R0>0 / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. : Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 3. – С. 79-94.
 38. Скінченні гібридні інтегральні перетворення типу (Конторовича-Лєбєдєва)-Бесселя-Фур’є та їх застосування / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. : Технічні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац.
  ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 3. – С. 103-118.
 39. Гіперболічні крайові задачі в напівобмежених кусково-однорідних просторових областях / І.М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – Вип. 5. – С. 127-140.
 40. Гіперболічні крайові задачі в напівобмежених багатошарових просторових областях / І.М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – Вип. 6. – С. 119-135.
 41. Інтегральні зображення розв’язків початково-крайових задач теплопровідності в обмежених багатошарових просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – – Вип. 27. – С. 13-20.
 42. Гіперболічні крайові задачі в кусково-однорідних циліндричних шарах / І. М. Конет // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2012. – Вип. 13(2). – С. 84–96.
 43. Гіперболічні крайові задачі в обмежених багатошарових просторових областях / І. М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 8. – С. 84–101.
 44. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному суцільному циліндрі / А. П. Громик, І. М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2013. – Вип. 1(29). –
  С. 22–26.
 45. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному порожнистому циліндрі / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2013. – Вип. 2(30). – С. 12-14.
 46. The integral representation of the solution of mixed parabolic problem in piece-homogeneous polar axis with soft limits / І. М. Коnеt, Т. М. Pylypiuк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 9. – С. 29–46.
 47. Моделювання коливних процесів у напівобмеженому кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі / А. П. Громик, І. М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 8. – С. 44–50.
 48. Моделювання коливних процесів у напівобмеженому кусково-однорідному клиновидному порожнистому циліндрі / А. П. Громик, І. М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 9. – С. 46–52.
 49. Інтегральне зображення розв’язку мішаної задачі для одного класу еволюційних рівнянь параболічного типу / І. М. Конет, Т. М. Пилипюк // Буковинський математичний журнал. – 2013. – Т.1, № 3–4. – С. 69–80.
 50. Гіперболічна крайова задача математичної фізики в кусково-однорідному циліндричному шарі / І.М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2014. – Вип. 10. – С. 98-109.
 51. Гіперболічна крайова задача математичної фізики в кусково-однорідному циліндричному шарі з порожниною / І.М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2014. – Вип. 11. – С. 88-99.
 52. The integral representation of the solution of some mixed problem for evolutionary equations / Konet, T. M. Pylypiuk // Miskolc mathematical notes. – 2014. – Vol. 15, № 1. – P. 125–140.
 53. Hyperbolic boundary-value problem of mathematical physics in semibounded piecewise-homo-geneaes spatial environment / A. P. Gromyk, M. Konet // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2015. – Вип. 1(33). – С. 23–28.
 54. The integral representation of the solution of boundary value problem for system of evolutionary parabolic equations in piece-homogeneous polar axis with / І. М. Коnеt, Т. М. Pylypiuк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2015. – Вип. 2(34). – С. 9–17.
 55. Інтегральне зображення розв’язку гіперболічної крайової задачі в неоднорідному циліндрично-круговому просторі / А. П. Громик, І. М. Конет, Т. М. Пилипюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 12. – С. 27–37.
 56. Інтегральне зображення розв’язку гіперболічної крайової задачі в неоднорідному циліндрично-круговому просторі з циліндричною порожниною / А. П. Громик, І. М. Конет, Т. М. Пилипюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2016. – Вип. 13. – С. 45–55.
 57. Hyperbolic boundary value problem for unlimited piecewise-homogeneous hollow cylinder / А. П. Громик, І. М. Конет, Т. М. Пилипюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2016. – Вип. 14. – С. 91–101.
 58. Гіперболічна крайова задача математичної фізики для напівобмеженого багатошарового просторового середовища / А.П. Громик, І.М.Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. –2016. – Вип. 1 (35). – С. 9-14.
 59. Гіперболічна крайова задача для необмеженого кусково-однорідного циліндра / І.М. Конет, Т.М.Пилипюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. –2016. – Вип. 2 (36). – С. 22-27.

ІІІ. Про І.М. Конета

 1. Годич В.І. Конет Іван Михайлович / В.І. Годич // Кам’янець-Подільський державний уніве­рситет в особах. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – Т.2 – С. 247-253.
 2. Конет Іван Михайлович (до 30-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / [уклад.: Л.В. Огороднікова, О.В. Гавва, О.С. Толков]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, – 47 с.
 3. Іван Михайлович Конет // Аналітичні та якісні методи в теорії еволюційних рівнянь (наукова школа): бібліогр. покажч. / [уклад.: І.М. Конет, Л.А Онуфрієва, М.С. Карпович, В.В. Боденчук]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 71 с.: іл. – (Серія “Наукові школи університету” ; вип. 3). – С. 24-44.
 4. Завальнюк О.М. Іван Михайлович Конет (до 60-річчя від дня народження та 35-річчя науково-педагогічної праці) : бібліографічний нарис. / О.М. Завальнюк, В.С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2011. – 160 с. : іл.
 5. Конет Іван Михайлович // Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: біобібліографічний покажчик / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; уклад.: І.М.Конет, В.С.Прокопчук. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 209-223.
 6. Прокопчук В.С. Конет Іван Михайлович / В.С. Прокопчук // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2014. – С. 277.
 7. Копилов С.А. Професор І.М.Конет (до 65-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності): науково-довідкове видання / С.А.Копилов. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2016. – 224 с. : іл.
 8. Віртуальна виставка «Успіхи і творчі досягнення Івана Михайловича Конета» / Сайт бібліотеки К-ПНУ ім. І. Огієнка. – 2016. – 16 вересня.
 9. Віртуальна виставка «Творчий доробок І.М. Конета» / Сайт бібліотеки
  К-ПНУ ім. І. Огієнка. – 2016. – 19 вересня.
 10. Завальнюк О.М. Конет Іван Михайлович / О.М. Завальнюк // Подільські науковці й освітяни: звершення в ім’я незалежної України. Персональний вимір. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – С. 224 – 246.

 

Догори