Марчук Людмила Миколаївна

 Марчук Людмила Миколаївна

Марчук Людмила МиколаївнаНародилася 14 жовтня 1960 року в Дунаївцях – мальовничому містечку Поділля. Воно славилося ткацькою фабрикою та іменами славних земляків, серед яких відомі вчені, письменники, краєзнавці. Батько – Марчук Микола Юрійович, учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджений орденом Червоної Зірки, медалями «За перемогу над Німеччиною», «За взяття Будапешта», «За відвагу», працював водієм на підприємстві «Районні електросистеми»; мати – Марчук Владислава Антонівна, педагог за освітою понад 30 років очолювала Дунаєвецький дитячий садк №2, відмінник народної освіти, нагороджена медаллю ім. А. Макаренка.

Людмила Миколаївна навчалася в Дунаєвецькій середній школі №2, яку 1977 року закінчила із золотою медаллю. 1981 року закінчила з відзнакою філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «вчитель російської мови та літератури». У час навчання у виші виявляла схильність до наукової роботи, брала участь у науково-педагогічній конференції в Мінську (1980). Основи педагогічної та наукової майстерності опановувала під керівництвом таких викладачів, як С.Є. Вайнтруб, Л.Г. Ништа, Б.В. Хричиков, Л. Житкевич, П.Є. Ткачук, Ф.Я. Середа.

Трудову діяльність розпочала в Дунаєвецькій середній школі №2, викладала українську мову та літературу, працювала організатором позакласної діяльності. 1984 року перейшла на роботу до Кам’янець-Подільського індустріального технікуму (тепер коледж). З 1988 року працювала в Кам’янець-Подільському державному університеті на посаді асистента кафедри сучасної російської мови та методики її викладання. З 1990 по 1993 рік навчалася в аспірантурі Харківського педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (інститут мов світу, кафедра російської мови). Дисертацію «Явище надлишковості в багатокомпонентному складному реченні» готувала під науковим керівництвом доктора філологічних наук, професора Г.Ф. Калашникової і захистила її 13 травня 1994 року на спеціалізованій вченій раді Харківського державного університету ім. В.М. Каразіна й отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук. З 1994 року обіймала посади асистента, старшого викладача, з 1998 року – доцента кафедри української мови. 2001 року їй присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови.

У 2004 – 2007 рр. навчалася в докторантурі Інституту української мови (відділ стилістики і культури мови), за наукового консультування доктора філологічних наук, професор Н.М. Сологуб) підготувала дисертацію «Категорія градації в сучасній українській мові», яку успішно захистила 21 жовтня 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту української мови НАН України (спеціальність 10.02.01 «Українська мова»).

У січні 2008 року обрана на посаду професора та завідувача кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету. У вересні 2010 року Л.М. Марчук присвоєно вчене звання професора кафедри української мови. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 22 роки, у Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка – 24 роки.

Розробила і читає низку навчальних курсів, зокрема:

 • Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія

 Підготувала та видала у співавторстві з сучасної української літературної мови навчально-методичні посібники «Лабораторні роботи з сучасної української літературної мови: збірник завдань і вправ» (2002) (у співавторстві), «Орфографічний та пунктуаційний тренінг з української мови» (2005) (у співавторстві), «Сучасна українська мова. Морфологія: навч. – метод. посіб.» ( 2010) (у співавторстві).

 • Вступ до мовознавства

 Підготувала і видала навчальні посібники «Вступ до мовознавства: навч. – метод. посіб.» (2000), «Вступ до мовознавства: навч. посіб.» (2007) (у співавторстві).

 • Основи термінознавства

«Словник градаційної лексики сучасної української літературної мови» (2009), «Словник актуальної фахової термінології» (2010) (у співавторстві),

«Словник термінології сучасної журналістики» (2010) (у співавторстві), «Основи термінознавства : навч. посіб.» (2011) (у співавторстві).

Керує написанням курсових, дипломних і магістерських робіт, науково-дослідною роботою студентів факультету української філології та журналістики. У 2009/2010рр, 2010/2011 та 2011/2012рр підготувала переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (І та ІІ місце).

Під її керівництвом 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантика та стилістичні функції запозичень у мові української постмодерністської прози» Н.В. Гудима, 2013 року кандидатську дисертацію «Концепти гріх/спокута в українській історичній прозі ІІ половини ХХ століття» – А.М. Сірант.

Керує науково-дослідною роботою, яка фінансується із коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України «Дослідження сучасного стану стилістичної системи української мови як національної» (№ державної реєстрації 0110U002858).

Л.М. Марчук є членом спеціалізованої вченої ради Д 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Має 148 публікацій, у т.ч. – монографію, 5 навчальних та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, 132 праці наукового і 16 навчально-методичного характеру.

Наукові праці Л. М. Марчук

І. Окремі видання

 1. Питання теорії багатокомпонентного складного речення : колект. монографія / Стаканкова Т.П., Калашникова Г.Ф., Ганцовская Н.С., Марчук Л.М. – Харків : ХДПІ, 1993. – 128 с.
 2. Особливості функціонування багатокомпонентних складних речень з явищем надлишковості у сучасній українській літературній мові : метод. рек. / Марчук Л.М., Козак Р.В., Скоробогатова О.О. – Харків: ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 1995. – 23 с.
 3. Російсько-український і українсько-російський лінгвістичний словник / Марчук Л.М., Пелепейченко Л.М., Стаканкова Т.П., Скоробогатова О.П. – К. : ІСДО, 1995. – 88 с.
 4. Явище надлишковості в СБР і фактори, що зумовлюють його реалізацію // Питання теорії багатокомпо­нентного склад­ного речення : колект. моно­графія / Марчук Л.М., Калашникова Г.Ф., Артюх О.І., Скоробогатова О.О.– Харків, 1997. – Вип. 2. – 119 с.
 5. Вступ до мовознавства : навч.–метод. посіб. для студентів філол. ф–тів / Л.М. Марчук – Кам’янець-Подільський : Апостроф, 2000. – 40 с.
 6. Лабораторні роботи з сучасної укр. літ. мови (Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія) : зб. завдань і вправ : навч.-метод. посіб. / Марчук Л.М., Козак Р.В. – Кам’янець-Подільський : Інформаційно-видавничий центр, 2002. – 42 с.
 7. Українська мова для слухачів факультету довузівської підготовки на засадах модульно-рейтингової системи / Марчук Л.М., Лаврусевич Н.О., Лупійчук А.В. : навч. посіб. – Кам’янець-Подільський : Мошинський, 2005. – 88с.
 8. Орфографічний та пунктуаційний тренінг з української мови : навч. посіб. / Сологуб Н.М., Марчук Л.М. – Кам’янець-Подільський, Абетка, 2006. – 100 с.
 9. Вступ до мовознавства : навч. посіб. / Марчук Л.М., Попович А.С. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2007. – 144 с.
 10. Словник градаційної лексики сучасної української літературної мови / Л.М. Марчук. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2009. – 100 с.
 11. Актуальні проблеми українського мовознавства та лінгводидактики: біобібліогр. покаж. / [уклад. І.М. Конет, Л.М. Марчук, Л.А.Онуфрієва, М.С.Карпович, В.В.Боденчук]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2009. – 90 с. : іл. – (Серія : Наукові школи університету; вип. 7).
 12. Сучасна українська мова. Морфологія / Марчук Л.М., Коваленко Б.О. : електрон. навч.-метод. посіб. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2010. – 50 с.
 13. Словник актуальної фахової термінології / Л.М. Марчук, О.А. Копусь, А.С.Попович; за ред. Л.М. Марчук. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2010. – 75 с.
 14. Словник термінології сучасної журналістики / А.Попович, Л.Марчук. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2010. – 89 с.
 15. Українська мова в засобах масової комунікації: навч.-метод. комплекс / А.С. Попович, Л.М. Марчук. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010. – 359 с. (Реком. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист № 1/11 – 7279).
 16. Основи термінознавства: навч. посіб. / Л.М. Марчук, О.А. Копусь, А.С. Попович. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2011. – 224с. (Реком. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист №1/11 – 11348 від 04.12.2010 р.).
 17. Види лінгвістичного аналізу в поясненнях та взірцях: навч. посіб. / Марчук Л.М., Б.О. Коваленко, Н.М. Дзюбак, Ю.О. Маркітантов та ін. – Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І.Огієнка, 2011. – 98 с.
 18. Анотації наукових робіт учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (у т.ч. методики їх викладання): матер. підсум. наук.-практ. конф.(Кам’янець-Подільський, 21-22 березня 2012р.) / [укладач Л.М. Марчук]. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2012. – 19с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Система роботи по підготовці учнів до самостійного використання у зв’язному мовленні багатокомпонентних речень / Л.М. Марчук // Актуальні питання вивчення у вузі курсу методики викладання мови і літератури в школі : тези доп.та повід., респ. наук. конф. – Ніжин, 1990. – С. 41.
 2. Явище мовної економії в структурно-семантичному механізмі складних багатокомпонентних речень / Л.М. Марчук // Семантика і прагматика мовних одиниць. – Харків : ХДПІ, 1991. – С. 78-80.
 3. Явище мовної економії в складному багатокомпонентному реченні в світлі вчення О.Потебні про еволюцію мови / Л.М. Марчук // О.Потебня – дослідник слов’янських взаємозв’язків : тези всесоюз. наук. конф. – Харків, 1991.– Ч.1. – С. 188-190.
 4. Функціонування багатокомпонентних складних речень з явищем семантичної надлишковості в російській та українській мовах / Л.М. Марчук // Анотація в програмі 4-ї наукової конф. молодих вчених та викладачів ХДПІ за 1990-1991 рр. – Харків : ХДПІ, 1992. – С. 17.
 5. До питання про економію та надлишковість у СБР під час вивчення синтаксису у вузі / Л.М. Марчук // Проблеми викладання мови і вузі : зб. наук. праць за матер. міжнар. конф. – Мінськ, 1992. – 115-119.
 6. Семантична надлишковість і експресія СБР / Л.М. Марчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського держ. пед. ін-ту: філологічні науки. –Кам’янець-Подільський, 1993. – Вип. 1– С.114-119.
 7. Явище інформативності в СБР / Л.М. Марчук // Синтаксис мовних одиниць : зб. наук.праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1994. – С. 89-92.
 8. Семантична надлишковість (як стильовий різновид) у багатокомпонент ному складному реченні / Л.М. Марчук // Текст і методика його аналізу : матер. УІІ міжнар. конф. з проблем семантичних досліджень. – Теоретичні основи тексту. – Харків, 1994. – Ч. І. – С. 43-46.
 9. Види композиційного розгортання складнопідрядних речень з кількома підрядними в художній творчості І. Франка / Л.М. Марчук // Akademia на пошану Л.В. Коваленка. – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 76-79.
 10. Релігійність як стильова ознака української мови / Л.М. Марчук // Духовна і наукова педагогічна діяльність І.І.Огієнка в контексті українського національного відродження. – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 206-209.
 11. Семантична надлишковість в моделях СБР зі складносурядною основою / Л.М. Марчук // Функціональний аспект семантики мовних одиниць : матеріали VIII міжнар. наук. конф. з актуальних проблем семантичних досліджень.– Харків, 1997. – Ч. І. – С. 114-117.
 12. Власні назви як виразники експресії в сатиричних творах С. Дударя та О. Чорногуза / Л.М. Марчук // Вісник Дніпропетров­ського університету : Мовознавство.– Дніпропетровськ : ДДУ, 1998. – Вип. 3. – С. 63-68.
 13. Структурний паралелізм на рівні СБР у поетичних творах Т.Г. Шевченка / Л.М. Марчук // Шевченко і Поділля: зб. наук. праць за матер. 2-ї всеукр. наук. конф. – Кам’янець-Поділ. держ. педуніверситет, 1999. – С. 185-189.
 14. Книга про вживання українських слів в російській мові (рецензія на посібник В.О.Горпинича і Т.Р. Антонюк “Українські власні назви в російській мові”. – Дніпропетровськ: ДДУ,1998) / Л.М. Марчук // Ономастика і апелятиви : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1999. – Вип.8. – С. 135-136.
 15. Фонетичні варіанти як засоби евфонізації української мови / Л.М. Марчук // Тарас Шевченко і українська культура XXI століття : наук. зб. за матеріалами всеукр. наук. симпозіуму. – Кам’янець-Подільський : К-ПДПУ, 2000. – С. 174-177.
 16. Імпліцитні засоби української мови в світлі ідей О.Потебні / Л.М. Марчук // Вісник Харківського університету. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2000. – №491. – С. 138-142.
 17. Система завдань з синтаксису на уроках мови (на матеріалі речень зі структурним паралелізмом з поезій Тараса Шевченка) / Л.М. Марчук // Спадщина Т.Г. Шевченка в контексті гуманізації сучасної освіти : зб. наук. статей. – Хмельницький : Вид-во ХГПІ, 2001. – С. 32-35.
 18. Украинский язык для студентов факультетов иностранных языков / Л.М. Марчук // Язык и литература в школе. Укр. вестник : респуб. науч.-метод. журн. – Х., 2000. – №1-2 (12). – С. 47-48.
 19. Стилістичні синоніми як виразники експресії в епістолярії Василя Стуса / Л.М. Марчук // Актуальні проблеми укр. літератури і фольклору : наук. зб. – Донецьк : Вид-во Донецького нац. ун-ту, 2001. – Вип. 6. – С. 114-120.
 20. Інноваційні процеси в лексико-семантичній системі публіцистичного стилю сучасної укр. літ. мови / Л.М. Марчук // Лексико-граматичні інновації сучасних слов’янських мов : матер. всеукр. наук. конф. 26-28 березня 2003 р. – Дніпропетровськ :ДДНУ, 2003. – С.169-172.
 21. Лінгвокультурологічні аспекти неології сучасної літературної української мови (на матеріалі публіцистичного стилю) / Л.М. Марчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: «Абетка-НОВА», 2004. – Вип. 8, т. 1: Мовознавство.– С. 175-179.
 22. Шкала градації в художньому мовленні сучасної української літературної мови / Л.М. Марчук // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. – Харків, 2005. – Вип.15. – С. 56-64.
 23. Градаційна опозиція лексико-семантичної системи сучасної української літературної мови / Л.М. Марчук // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. – Харків, 2005. – Вип.16. – С. 143-149.
 24. Трансформація розмовно-мовленнєвих конструкцій в експресивні засоби поетичного синтаксису ( на матеріалі художнього мовлення Т.Г. Шевченка) / Л.М. Марчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : Філол. науки. – Кам’янець-Подільський: «Оіюм», 2005. – Вип. 9. – С. 495-505.
 25. Новації в мовленні Г. Квітки-Основ’яненка та його внесок у сучасну українську літературну мову / Марчук Л.М., Козак Р.В. // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. університет ім. Г.С. Сковороди; за заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. – Харків : Прокопенко Г.Є., 2004. – Вип.11. – Ч. 1. – С. 58-62.
 26. Функціонально-семантичний аспект категорії градації в українській мові / Л.М. Марчук // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Мовознавство. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 11, т. 2. – С.51-58.
 27. Соціально-психологічний аспект категорії градації в українській мові/ Л.М. Марчук // Мова і культура : Серія «Філологія». – К.: Видав. дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 8, т. 2 : Психологія мови і культури. Мова і засоби масової комунікації. – С. 56-61.
 28. Класифікація градаційних ситуацій у текстах сучасної української літературної мови / Л.М. Марчук // «Наукові записки» Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського : зб. наук. пр. Серія: Філологія. / відп. вед. Н.Л. Іваницька. – Вінниця : Вид-во «Діло» СПД Данилюк В.Г., 2006. – Вип. 8. – С. 90-96.
 29. Семантична модель градації в сучасній українській літературній мові / Л.М. Марчук // Мова і культура: [наук. журн.]. – К.: Видав. дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 9, т.VІ (94): Національні мови і культури в їх специфіці та перспективі. – С. 38-45.
 30. Розмежування граничних ступенів ознаки градації / Л.М. Марчук // Дивослово. – 2007. – №8. – С. 37-40.
 31. Займенники як периферійні виразники поля градації / Л.М. Марчук // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка : зб. наук. пр. – К. : Ін-т укр. мови, 2007. – С. 124-129.
 32. Роль прислівників міри і ступеня у вираженні градаційного значення в українській мові / Л.М. Марчук // Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження і засіб навчання мови : зб. наук. доп. : у 2 т. – Полтава : Освіта, 2007. – С. 160-162.
 33. Роль прислівників міри і ступеня у вираженні низького ступеня градаційного значення / Л.М. Марчук // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. – Харків, 2008. – Вип. 24. – С. 121-128.
 34. Словотвірні засоби створення градації в українській мові: префіксація / Л.М. Марчук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 382–384: Слов’янська філологія. – С. 97-101.
 35. Градаційна лексика української мови / Л.М. Марчук // Ucrainica III. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatupy a rultura. 1. část. Sborník článků. IV. Olomoucké symposium ukrajinistů 28. – 30. sprna Univerzita Palackého v Olomouci. – s.149-155.
 36. Українська ментальна лексика у збірці «Приповідки або українсько-народня філософія» (Едмонт, Канада, 1998) у контексті мовознавчих праць С. Смаль-Стоцького / Л.М. Марчук // Постать Степана Смаль-Стоцького в національно-культурному житті Буковини Кінця ХІХ – початку ХХ ст. і сучасна рецепція його доби : тези доп. міжнар. наук. конф., 19-21 лютого 2009 року, м. Чернівці. – Чернівці: “Місто”, 2009. – С 82-83.
 37. Синергетична основа епістолярного стилю як чинник формування національної ідентичності / Л.М. Марчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. : серія історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. VI. – С. 91-104.
 38. Стилістична та експресивна маркованість складних речень прози Галини Тарасюк / Л.М. Марчук // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. ф-ту лінгвістики Гуманітарного ін.-ту Нац. авіац. ун–ту. – К. : ДП «Інформатично-аналітичне агентство», 2009. – Вип. 16. – С. 3-10.
 39. Курс «Основи термінознавства» у системі філологічної підготовки студентів вишів / Л.М. Марчук // Модернізація вищої освіти в контексті європейського виміру : наук.-метод. зб. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 65-72.
 40. Сакральний аспект у мовній картині світу Ліни Костенко та Ганни Чубач / Л.Марчук // Культурно-языковое многообразие Приднестровья в зеркале этноязыковых процессов современности : матер. междунар. науч.-практ. конф., посвященной 80-летию Института языка и литературы. – Тирасполь : Изд-во Приднестр. ун-та, 2010. – С. 99-102.
 41. Микроконцептосфера «избыточная информация» в современном русском и украинском языках на уровне МСП / Л.М. Марчук // Восточнославянские языки и литературы в историческом и культурном контекстах: когнитивная лингвистика и концептуальные исследования : сб. науч. ст. – К. : Изд. дом Дм. Бураго, 2012. – С. 129 – 133 (Серия: Концептуальные исследования; вып. 13).
 42. Стилістична та експресивна маркованість складних речень прози Галини Тарасюк / Л.М. Марчук // Восточнославянские языки и литературы в историческом и культурном контекстах: когнитивная лингвистика и концептуальные исследования : сб. научн. ст. – К.: Изд. дом Дм. Бураго, 2012. – С. 129 – 133. – (Серия: Концептуальные исследования; вып. 13).

Догори