Ніколаєв Олексій Михайлович

Ніколаєв Олексій Михайлович

Ніколаєв Олексій МихайловичНіколаєв Олексій Михайлович, народився 4 травня 1973 року в с. Шебутинці Новоушицького району Хмельницької області.

У 1980 році пішов  у перший клас неповної середньої школи с. Шебутинці Новоушицького району Хмельницької області, яку закінчив у 1988 році із відзнакою. У 1988 році пішов у 9-й клас середньої школи с. Зелені Курилівці Новоушицького району Хмельницької області, яку закінчив у 1990 році із золотою медаллю. У 1990 році після закінчення школи вступив до Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В.П. Затонського на фізико-математичний факультет, спеціальність «Фізика». У 1995 році закінчив із відзнакою повний курс згаданого інституту за спеціальністю «Фізика». Після закінчення інституту отримав кваліфікацію вчителя фізики, інформатики та обчислювальної техніки.

З вересня 1995 року прийнятий на посаду лаборанта лабораторії «Інформатика та обчислювальна техніка» Новоушицького технікуму механізації сільського господарства смт Нова Ушиця Хмельницької області. Протягом 1997-1998 років успішно здав кандидатські іспити та почав роботу над дисертаційним дослідженням. У 1998-1999 навчальному році почав викладати предмет «Фізика» у згаданому технікумі. З вересня 2002 року переведений на посаду викладача природничо-математичних дисциплін Новоушицького технікуму механізації сільського господарства смт Нова Ушиця Хмельницької області. Одночасно виконував обов’язки голови предметної комісії. З вересня 2004 року прийнятий за сумісництвом на посаду асистента кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського державного університету. 25 січня 2005 року на спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова захистив дисертацію за темою «Методичне забезпечення оперативного та тематичного контролю в умовах особистісно-орієнтованого навчання фізики» (номер диплома ДК № 031044). У вересні 2005 року прийнятий на посаду асистента кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського державного університету. 17 червня 2010 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента.

З 2011 р. по 2013 р. навчався в докторантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Наданий час працює на посаді доцента кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

29 березня 2017 року захистив докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики у процесі навчання фізики» є актуальним, самостійним, завершеним науковим дослідженням зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Результати дисертаційного дослідження опубліковані у 69 наукових працях, серед яких: 1 монографія; 2 підручники (гриф МОН України); 3 навчально-методичних посібники (два із них мають грифи МОН України); 63 статті, з яких 26 у фахових виданнях, 16 у закордонних та наукометричних виданнях; 21 стаття та тези доповідей у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій.

Батько, Ніколаєв Михайло Юхимович, 1950 року народження, проживає у с. Шебутинці Новоушицького району Хмельницької області, пенсіонер.

Мати, Ніколаєва Олена Іванівна, 1950 року народження, проживає у с. Шебутинці Новоушицького району Хмельницької області, пенсіонерка.

Олексій Михайлович одружений. Разом з жінкою виховують 2 синів.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Монографії

 1. Ніколаєв О.М. Дидактичні основи формування предметних компетентностей майбутнього вчителя фізики: монографія / О.М. Ніколаєв. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2015. – 352 с.

Підручники

 1. Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній школі : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [П.С. Атаманчук, О.І.Ляшенко, В.В. Мендерецький, О.М. Ніколаєв]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 292 с.
 2. Методика і техніка навчального фізичного експерименту в старшій школі : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [П.С. Атаманчук, О.І.Ляшенко, В.В. Мендерецький, О.М. Ніколаєв]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 412 с.

Навчальні посібники

 1. Ніколаєв О.М. Методичне забезпечення навчального фізичного експерименту (10клас) : навчальний посібник / Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Ніколаєв О.М. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2007. – 157 с.
 2. Ніколаєв О.М. Дидактичні особливості формування освітнього середовища з ТЗН: навчально-методичний посібник / Ніколаєв О.М., СемерняО.М. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2007. – 76 с.
 3. Ніколаєв О.М. Методичне забезпечення навчального фізичного експерименту (11-й клас) : навчальний посібник / Атаманчук П.С., МендерецькийВ.В., Ніколаєв О.М. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2008. – 280 с.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Ніколаєв О.М. Технологія цілеспрямованого управління якістю навчання майбутніх фахівців / Атаманчук П.С., Ніколаєв О.М., Губанова А.О // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 17: зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 3-9.
 2. Ніколаєв О.М. Організація фізичного практикуму в старшій школі / О.М.Ніколаєв // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 16: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – С. 159-161.
 3. Ніколаєв О.М. Формування професійних компетенцій майбутнього вчителя фізики / О.М. Ніколаєв // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка, 2011. – Вип. 17: Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія. – С. 161-163.
 4. Ніколаєв О.М. Компетентність та компетенція у сучасній педагогіці як педагогічні категорії / О.М. Ніколаєв // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Вип. 15. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – С. 410-419.
 5. Ніколаєв О.М. Управління якістю навчання майбутніх фахівців на основі компетентнісного підходу / О.М. Ніколаєв // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 108. – С. 93-97.
 6. Ніколаєв О.М. Професійна компетентність майбутнього вчителя як основа педагогічного світогляду / П.С. Атаманчук, О.М. Ніколаєв // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – Вип. 99. – С. 155-159.
 7. Ніколаєв О.М. Управління пізнавальною діяльністю в ході фахової підготовки майбутнього вчителя фізики / П.С.Атаманчук, О.М. Ніколаєв // Зб. наук. праць Херсонського державного університету. Серія: Педагогічні науки. – Херсон : ХДУ, 2012. –  Вип. 61. – С. 164-167.
 8. Ніколаєв О.М. Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя / П.С.Атаманчук, О.М. Ніколаєв // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – Вип. № 12 (225). – С. 3-10.
 9. Ніколаєв О.М. Методологічні передумови створення освітнього середовища з фізики в навчанні молодших школярів / П.С. Атаманчук, О.М. Ніколаєв, О.М. Павлюк // Наукові записки Малої академії наук України. Серія: Педагогічні науки. – К. : МАН України, 2012. – Вип. 1. – С. 70-78.
 10. Ніколаєв О.М. Компетентнісний підхід у становленні майбутнього вчителя фізики / П.C. Атаманчук, О.М. Ніколаєв // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П Тичини.  Серія: Педагогічні науки. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч. 4. – С. 9-17.
 11. Ніколаєв О.М. Організація управління пізнавальною діяльністю в ході фахової підготовки майбутнього вчителя фізики / О.М. Ніколаєв // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2012. – Вип. 18: Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 220-222.
 12. Ніколаєв О.М. Управління процесом формування предметної компетентності майбутнього вчителя фізики / О.М. Ніколаєв // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 29-31.
 13. Ніколаєв О.М. Формування предметної компетентності майбутнього вчителя фізики / О.М. Ніколаєв // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 4. – Ч. 2. – С. 170-174.
 14. Ніколаєв О.М. Виділення критеріїв предметної компетентності майбутнього вчителя фізики / О.М. Ніколаєв // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – Вип. 109. – С. 216-219.
 15. Ніколаєв О.М. Професорові Атаманчуку П.С. – 75! / І.М. Конет, О.М. Ніколаєв // Фізика та астрономія в рідній школі : науково-методичний журнал. – № 6 (117) листопад-грудень 2014. – С. 44-45.
 16. Ніколаєв О.М. Організація готовності майбутнього фахівця до професійної діяльності / П.С. Атаманчук, О.М. Ніколаєв // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 5. – Ч. 1.– С. 72-76.
 17. Ніколаєв О.М. Формування експериментальної складової предметної компетентності у майбутнього вчителя фізики / Атаманчук П.С., Ніколаєв О.М., Сондак О.В. // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 46-50.
 18. Ніколаєв О.М. Наукова школа професора П.С. Атаманчука / І.М. Конет, О.М. Ніколаєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 50 : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – С. 70-76.
 19. Ніколаєв О.М. Методичні засади формування предметних компетентностей майбутнього вчителя фізики в ході фахової підготовки / О.М. Ніколаєв // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2014. – Вип. 20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. – С. 294-297.
 20. Ніколаєв О.М. Наукова школа “«Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності” / П.С. Атаманчук, О.М. Ніколаєв // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 21: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 58-63.
 21. Ніколаєв О.М. Технологічні основи формування світогляду учнів майбутніми вчителями фізико-технологічного профілю / П.С. Атаманчук, О.М. Ніколаєв // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 7. –Ч. 2. – С. 107-113.
 22. Ніколаєв О.М. Готовність до експериментальної діяльності майбутнього вчителя фізики в змодельованих умовах / О.М. Ніколаєв, А.В. Ткаченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2015. – Вип. 127. – С. 124-127.
 23. Ніколаєв О.М. Методологія управління процесом формування професійних компетентностей майбутнього вчителя фізики / П.С. Атаманчук, О.М. Ніколаєв // Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – Вип. № 8 (341). – С. 128-135.
 24. Ніколаєв О.М. Організація моделювання навчальної діяльності у системі формування предметних компетентностей / О.М. Ніколаєв // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти.– Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Виниченка, 2016. – Вип. 9. –Ч. 2. – С. 168-174.
 25. Ніколаєв О.М. Організація фахової підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю / О.М. Ніколаєв // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2016. – Вип. 138. – С. 114-118.
 26. Ніколаєв О.М. Методична компетентність як одна із основних складових професіоналізму майбутнього вчителя фізики / О.М. Ніколаєв, Л.А. Рубаняк // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2016. – Вип. 22: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 7-11.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав або виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Ніколаєв О.М. Інноватики компетентнісного становлення майбутніх учителів фізико-технологічного профілю [Електронний ресурс] / Атаманчук П.С., Ніколаєв О.М., ПавлюкО.М. // ІI Міжнародна науково-практична конференція «Перспективные разработки науки и техники – 2011». – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/
 2. Ніколаєв О.М. Інноватики компетентнісного становлення майбутніх учителів фізико-технологічного профілю / Атаманчук П.С., Ніколаєв О.М., Павлюк О.М. // Матеріали за 8-а международна научна практична конференція «Новината за напреднали наука». – 2012. – Том 13. Педагогически науки. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД. – 96 с. – С. 22-32.
 3. Прогнозирование в обучении физике как механизм его результативности / [П.С. Атаманчук, А.М. Кух, А.М. Николаев, Е.М. Диндилевич, М.О. Роздобудько] // «Problems of modern pedagogics in the context of international educational standarts development». Materials digest of the XL International Research and Practice Conference and I stage of the championship in pedagogical sciences (London, January 31 – February05, 2013) / International Academy of Sciences and Higher Education. – London : IASHE, 2013. – 155 – P. 89-92.
 4. Управление качеством обучение / [П.С. Атаманчук, В.П. Атаманчук, А.М.Николаев, Е.М. Диндилевич, М.О. Роздобудько] // Сборник научных трудов SWorld : материалы международной научно-практической конференции «Современные направление теоретических и прикладных исследований 2013». – Вип. 1, Т. 19. – Одесса : Куприенко, 2013. – 100 с. (Індекс цитування 13-0219).
 5. Действенный механизм управления процессом обучения / [П.С.Атаманчук, В.П. Атаманчук, А.Н. Кух, А.М. Николаев, Е.М. Диндилевич, М.О. Роздобудько] // «Physical, mathematical and chemical sciences: theoretical, trends and applied studies», «Education as the basic of the society domination». Materials digest of the LI and LII International Research and Practice Conferences and I stage of the Championship in physical, mathematical and chemical sciences.
 6. Инновационная технология управления качеством компетентного становления будущего учителя / [П.С.Атаманчук, В.П. Атаманчук, А.Н. Кух, А.М. Николаев, Е.М. Диндилевич, М.О. Роздобудько] // «Physical, mathematical and chemical sciences: theoretical, trends and applied studies», «Education as the basic of the society domination». Materials digest of the LI and LII International Research and Practice Conferences and I stage of the Championship in physical, mathematical and chemical sciences; II stage of the Championship in pedagogical sciences and Higher Education (21 – 26 May, 2013) / International Academy of Science and Higher Education; London : IASHE, 2013. – 182p. – P. 102-107.
 7. Технологія управління навчальною діяльністю майбутнього фахівця у навчальному процесі з фізики у ВНЗ / [П.С.Атаманчук, О.М. Ніколаєв, А.В. Ткаченко, Л.О. Кулик] // Pedagogy and Psychology, II (9), Issue: 19.2014. ‑161 p. ‑ P. 21-26.
 8. Технология обучения физике как системный способ организации учебной деятельности / [П.С. Атаманчук, Е.М. Диндилевич, А.М. Николаев, А.Н. Павлюк, И.А. Слипухина]. – Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2013. – Nr. 4 (36). – P. 112-122.
 9. Методический и технологический ракурсы управления процессом компетентностного становления будущего педагога: peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the LXXXII International Research and I stage of the Championship in Psychology and Educational sciences [“Subject and object of cognition in a projection of education techniques and psychological concepts”], (London, 05 – 10 June, 2014) / [П.С.Атаманчук, В.П. Атаманчук, Е.М. Диндилевич, А.М. Николаев, А.В. Шевчук]. – London : IASHE, 2014. – 108 p. – P. 26-29.
 10. Объективный контроль в условиях личностно-ориентированного обучения: peer-reviewed materials digest (collective monografe) published following the results of the LXXV International Researeh and practive conference and I stage of the Championship in Pedagogical and Psychological sciens “Problems of correlation of interpersonal interactios and educational technologies in social relations”, (London, Janyary 27 – February 03, 2014) / [АтаманчукП.С., Атаманчук В.П., Диндилевич Е.М., Николаев А.М., Шевчук А.В.; T. Morgan (Chairman)]. – London : IASHE, 2014. – 100 – P. 25-28.
 11. Didactic Features of Modeling Professional Competence of the Physics Education Students / [P.Atamanchuk, O. Nikolaev, A. Tkachenko, L. Kulyk] // American Journal of Educational Research (Vol. 2, No.12B, 2014). – P. 28-32.
 12. Авторское педагогическое кредо как показатель компетентности будущего специалиста: “Problems of quality of knowledge and personal self-actualization in terms of social transformations”. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the XCVI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, February 12 February 17, 2015) / International Academy of Science and Higher Education / [П.С. Атаманчук, В.П. Атаманчук, Р.М. Білик, О.М. Ніколаєв, О.М. Семерня]. – London: IASHE, 2015. – 120 p. – Р. 34-
 13. Компетентность специалиста-педагога как мера качества его образования: peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CIII International Research and II stage of the Championship in Psychology and Educational sciences [“Functions of upbringing and education in conditions of the accelerated sociolirotion of the personality in the modern society”], (London, 18-2015 June, 2015) / International Academy of Science and Higher Education / [P.Atamanchyk, V. Atamanchyk, R. Bilyk, A. Nikolaev, M. Rozdobudko, O. Semernia]. – London : IASHE, 2015. – 122 p. – Р. 31-
 14. Методическая компетентность будущего учителя физики как покатель действенности дидактической модели обучения: “Methodical competence of future teachers of physics as an indicator of effectiveness of learning didactic model”. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the XCVIІ International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, August 08 August 14, 2015) / International Academy of Science and Higher Education / [P.Atamanchyk, V. Atamanchyk, R. Bilyk, A. Nikolaev, M. Rozdobudko, O. Semernia]. – London : IASHE, 2015.
 15. Управления процессами компетентностного становления будущего педагога / [П.С.Атаманчук, А.Н. Кух, В.П. Атаманчук, Р.М. Білик, О.М. Ніколаєв, О.М. Семерня] // “Harmonious personal development problem in relation to specifi city of modern education and socialization processes». Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXXI International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, October 5 – October 11, 2016) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev. – London : IASHE, 2016. – Р. 16-20.
 16. Компетентность как показатель действенности обучения / [П.С.Атаманчук, А.Н. Кух, В.П. Атаманчук, Р.М. Білик, О.М. Ніколаєв, О.М. Семерня] // “Influence of knowledge and public practice on the development of creative potential and personal success in life”. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXIV International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, May 12 – May 17, 2016) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M.Stojkovic, P.Kishinevsky, H.Blagoev – London : IASHE, 2016. – Р. 23-28.

Матеріали науково-практичних конференцій, статті, тези доповідей

 1. Ніколаєв О.М. Технологія формування завдань еталонного змісту у навчальному фізичному експерименті / О.М. Ніколаєв // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2010. – Т. 2. – С. 38-39.
 2. Ніколаєв О.М. Співвідношення понять «компетентність» та «компетенція» у сучасній освіті / О.М. Ніколаєв // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2011. – Вип. 4. – С. 142-146.
 3. Ніколаєв О.М. Організація фізичного практикуму у старшій школі / О.М. Ніколаєв // Збірник матеріалів міжнародної наукової інтернет-конференції. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2012. – С. 98-99.
 4. Ніколаєв О.М. Формування педагогічної компетентності майбутнього фахівця в ході навчального фізичного експерименту / О.М.Ніколаєв // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2012. – Вип.  – С. 36-38.
 5. Ніколаєв О.М. Методологічні передумови створення освітнього середовища з фізики в навчанні молодших школярів / П.С.Атаманчук, О.М. Ніколаєв, О.М. Павлюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня. «Психолого-дидактичні засади формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей. – Кіровоград, 2012. – С. 6-8.
 6. Ніколаєв О.М. Структура предметної компетентності майбутнього вчителя фізики / О.М. Ніколаєв // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 6. – С. 42-43.
 7. Ніколаєв О.М. Формування предметної компетентності майбутнього вчителя фізики / О.М. Ніколаєв // Засоби і технології сучасного навчального середовища : матеріали конференції, м. Кіровоград (17-18 травня 2013 року). – Кіровоград : ПП «Ексклюзив систем», 2013. – 212 с. ‑ С. 125-127.
 8. Ніколаєв О.М. Структура предметної компетенції майбутнього вчителя фізики / О.М. Ніколаєв // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів / О.М. Ніколаєв. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 12 : у 3-ох томах. – Т. 2. – 180 с. – С. 47-48.
 9. Ніколаєв О.М. Розв’язування задач з фізики у системі формування предметних компетентностей майбутнього фахівця / О.М. Ніколаєв // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. ‑ Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2014. – Вип. 7. – С. 89-93.
 10. Ніколаєв О.М. Формування педагогічного кредо майбутнього вчителя фізики / О.М. Ніколаєв // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи (1-3 жовтня 2014 року, м. Глухів). – Суми : Ярославна, 2014.– С. 113-117.
 11. Ніколаєв О.М. Формування світогляду у системі предметних компетентностей студентів фізико-технологічного профілю / О.М. Ніколаєв // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. ‑ Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 14. – Т. 2. – С. 56-57.
 12. Ніколаєв О.М. Якість навчання майбутнього вчителя фізики / П.С. Атаманчук, О.М. Ніколаєв // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 8. – С. 5-8.
 13. Ніколаєв О.М. Становлення педагогічного кредо майбутнього вчителя фізики / О.М. Ніколаєв, Л.А. Рубаняк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. –Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 8. – С. 45-47.
 14. Атаманчук П.С. Грані пізнання. Частина 1 [Електронний ресурс] / Атаманчук П.С., КонетІ.М., Ніколаєв О.М., Білик Р.М. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=ny6-kSJKt1I.
 15. Атаманчук П.С. Грані пізнання. Частина 2 [Електронний ресурс] / Атаманчук П.С., КонетІ.М., Ніколаєв О.М., Білик Р.М. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=OOCEGDfrosA.
 16. Ніколаєв О.М. Основи управління процесом формування професійних компетентностей майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю / П.С. Атаманчук, О.М. Ніколаєв // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2015), м. Черкаси, 4-5 червня 2015 р. – Черкаси : ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2015. – С. 169-170.
 17. Ніколаєв О.М. Основи формування світогляду учнів майбутніми вчителями фізики : мат. конференції “Засоби і технології сучасного навчального середовища” / П.С. Атаманчук, О.М. Ніколаєв. – Кіровоград : ПП “Ексклюзив – систем”, 2015. – С. 67-69.
 18. Ніколаєв О.М. Становлення, розвиток та значення наукової школи «Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності» / П.С. Атаманчук, О.М. Ніколаєв // Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю : збірник матеріалів X Міжнародної наукової конференції. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – С. 34-36.
 19. Ніколаєв О.М. Моделювання навчальної діяльності у системі фахової підготовки / О.М. Ніколаєв // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. ‑ Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т. 2. – С. 56-58.
 20. Ніколаєв О.М. Перевірка теоретичних основ системи формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики / О.М. Ніколаєв, Л.А.Рубаняк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І.Огієнка, 2016. – Вип. – С. 78-83.
 21. Ніколаєв О.М. Методична компетентність майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю / О.М. Ніколаєв, Л.А. Рубаняк // Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей: збірник матеріалів XI міжнародної наукової конференції. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2016.– С. 60-62.
Догори