МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. СЕРІЯ: ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ. ВИПУСК 3

Збірники наукових праць, Математичне та комп'ютерне моделювання
МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. СЕРІЯ: ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ. ВИПУСК 3

pdf_file Богаєнко В. О.
Моделювання впливу засоленості на динаміку геохімічних процесів
ст. 3-13
pdf_file Бомба А. Я., Теребус А. В.
Метод квазіконформних відображень моделювання ідеальних полів для одного класу просторових областей
ст. 13-27
pdf_file Булавацкий В. М., Скопецкий В. В.
Математическое моделирование динамики одного неизотермического консолидационного процесса
ст. 28-36
pdf_file Гнатюк В. О.
Модифікая методу січних площин на випадок задачі відшукання чебишовської точки системи опуклих обмежених замкнених множин, які неперервно змінюються, відносно скінченновимірного простору
ст. 37-46
pdf_file Гнатюк Ю. В.
Необхідні, достатні умови, критерії та умови єдиності відносної чебишовської точки системи обмежиних замкнутих опуклих множин, які неперервно змінюються
ст. 47-56
pdf_file Гудима У. В.
Критерії чебишовської точки системи опуклих обмежиних замкнутих множин, які неперервно змінюються, відносно скінченновимірного підпростору
ст. 57-64
pdf_file Задірака В. К., Коломис О. М.
Комп’ютерна технологія побудови математичних моделей неперервних виробничих процесів заданої якості
ст. 65-73
pdf_file Кирилов С. О.
Коефіцієнти Фур’є функцій із загальних симетричних процесів
ст. 74-79
pdf_file Конет І. М., Ленюк М. П.
Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера–Фур’є–(Конторовича-Лєбєдєва) на полярній осі
ст. 79-94
pdf_file Копець М. М.
Задача оптимального керування процесом дифузії
ст. 94-98
pdf_file Косолап А. И.
Обобщение симплекс-метода для решения задач полуопределенной оптимизации
ст. 99-106
pdf_file Ленюк О. М.
Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур’є–Ейлера–(Конторовича-Лєбєдева) на обмеженій справа декартовій півпрямій
ст. 106-122
pdf_file Литвин О. М., Першина Ю. І.
Наближення розривної функції за допомогою розривних сплаймів
ст. 122-131
pdf_file Мохонько Е. З.
Исследование информационных процессов в некоторых повторяющихся играх
ст. 132-142
pdf_file Музичук А. А.
Узагальнена оцінка альтернатив в умовах ймовірнісної визначеності
ст. 142-151
pdf_file Мусурійський В. І.
Проблема стійкості за першим наближенням імпульсних систем випадкової структури із постійним запізненням
ст. 152-158
pdf_file Нефьодова І. В.
Про оптимальний вибір прямих інтерлінацій в методі ЛІДР наближеного розв’язку крайової задачі еліптичного типу в прямокутній області
ст. 159-164
pdf_file Пилипюк Т. М.
Гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра–Бесселя–Фур’є на полярній осі із спектральним параметром в умовах спряженості
ст. 165-179
pdf_file Поселюжна В. Б.
До питання збіжності модифікованого колокаційно-ітеративного методу розв’язування крайових задач для звичайних дифференціальних рівнянь з параметрами
ст. 179-186
pdf_file Сорич Н. М., Сорич В. А.
Сумісне наближення класів функцій високої гладкості інтерполяційними тригонометричними поліномами в середньому
ст. 186-196
pdf_file Черевко І. М., Матвій О. В.
Моделювання крайових задач із запізненням
ст. 196-200
pdf_file Шарифов Я. А., Ширинов Т. В.
Градиент в задаче оптимального управления для систем Гурса-Дарбу с неклассическими условиями
ст. 201-213
pdf_file Шахно С. М., Ярмола Г. П.
Ітераційно-різницеві методи у нестаціонарних задачах теплопровідності
ст. 214-226