МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. СЕРІЯ: ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ. ВИПУСК 4

Збірники наукових праць, Математичне та комп'ютерне моделювання
МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. СЕРІЯ: ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ. ВИПУСК 4

pdf_file Андрєєв М. В.
Теорія рішень в задачі вибору моделі для прогнозування майбутнього спостереження
ст. 3-11
pdf_file Атаманюк А. В.
Новий підхід до розв’язання задачі маршрутизації
ст.11-18
pdf_file Бак С. М., Баранова О. О., Білик Ю. П.
Коректність задачі Коші для нескінченної системи нелінійних осциляторів, розміщених на двовимірній решітці
ст. 18-25
pdf_file Бартіш М. Я., Ковальчук О. В., Коркуна Н. М.
Модифікація методу лінійної інтерполяції для розв’язування систем нелінійних рівнянь
ст. 25-31
pdf_file Бомба А. Я., Теребус А. В.
Моделювання ідеальних полів для тонких просторово викривлених пластів
ст. 31-41
pdf_file Верлань А. Ф., Положаєнко С. А.
Моделирование пространственных гравитационных аномалий, обусловленных особыми точками потенциальных полей
ст. 41-50
pdf_file Гнатюк Ю. В., Гудима У. В., Гнатюк В. О.
Характеризація екстремального елемента для задачі найкращої рівномірної несиметричної апроксимації багатозначного відображення однозначними
ст. 50-61
pdf_file Демчук М. Б.
Математичне моделювання процесу нагнітання в’яжучого розчину в пористе середовище
ст. 61-76
pdf_file Дияк І. І., Макар І. Г., Ящук Ю. О.
Побудова та дослідження чисельних розв’язків задач теорії пружності на основі h-адаптивних апроксимацій
ст. 76-86
pdf_file Єлейко Я. І., Рабик Л. В.
Оцінки очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей, відмінних від нормального розподілу
ст. 86-93
pdf_file Кирилов С. О.
Про остаточність деяких оцінок щодо збіжності ортогональних рядів
ст. 93-100
pdf_file Конет І. М., Ленюк М. П.
Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур’є – Ейлера – Бесселя на обмеженій справа декартовій півосі
ст. 100-114
pdf_file Ленюк О. М.
Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера — Фур’є — (Конторовича–Лєбєдєва) на сегменті [R0, R3] полярної осі
ст. 114-132
pdf_file Литвин О. М., Лобанова Л. С., Залужна Г. В.
Про один метод побудови точного розв’язку початково-крайової задачі для рівняння нестаціонарної теплопровідності в області складної форми
ст. 132-139
pdf_file Михалевич В. М.
К системе принятия решения
ст. 139-148
pdf_file Мусурівський В. І.
Проблема стабілізації імпульсних систем випадкової структури із постійним запізненням
ст. 148-154
pdf_file Пилипюк Т. М.
Гібридне інтегральне перетворення типу Фур’є — Лежандра — Бесселя на полярній осі із спектральним параметром в крайових умовах та умовах спряження
ст. 154-176
pdf_file Пічугіна О. С.
Опукле продовження кубічних многочленів на переставленнях та його застосування у розв’язанні практичних задач оптимізації
ст. 176-190
pdf_file Проскурня Ю. С., Гривко Б. С.
Анализ и оптимизация портфеля инвестора в условиях неопределенности
ст. 190-200
pdf_file Чабанюк Я. М., Хімка У. Т., Раєвський М. В.
Процедура стохастичної оптимізації в схемі дифузійної апроксимації з марковськими переключеннями
ст. 200-208
pdf_file Черемних Є. В., Діаба Ф., Івасик Г. В.
Про час асимптотика рішення рівняння переносу еволюції
ст. 208-223
pdf_file Ясинский В. К., Береза В. Ю., Ясинский Е. В.
Существование второго момента решения линейного стохастического уравнения в частных производных с марковскими возмущениями и его поведение на бесконечности
ст. 223-239