МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. СЕРІЯ: ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ. ВИПУСК 5

Збірники наукових праць, Математичне та комп'ютерне моделювання
МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. СЕРІЯ: ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ. ВИПУСК 5

pdf_file Бак С. М.
Існування та єдиність глобального розв’язку задачі Коші для нескінченної системи нелінійних осциляторів на двовимірній ґратці
ст. 3-10
pdf_file Бігун Я. Й., Березовська І. В.
Усереднення в багаточастотній системі диференціальних рівнянь із лінійно перетвореним аргументом і нетеровими крайовими умовами
ст. 10-20
pdf_file Богаєнко В. О.
Паралельні алгоритми моделювання процесу фільтраційної консолідації під дією двокомпонентного розчину
ст. 20-36
pdf_file Бомба А. Я., Сафоник А. П.
Математичне моделювання процесу аеробного очищення стічних вод в пористому середовищі
ст. 36-44
pdf_file Герасименко В.І., Поліщук Д. О.
Еволюція рівнянь для маргінальних операторів кореляції
ст. 44-60
pdf_file Гнатюк В. О., Гнатюк Ю. В.
Теореми існування екстремального елемента для задачі найкращої у розумінні опуклої неперервної функції рівномірної апроксимації неперервного компакнозначного відображення
ст. 60-76
pdf_file Гудима У. В.
Критерії екстремальності елемента для задачі найкращої у розумінні опуклої ліпшіцевої функції рівномірної апроксимації неперервного компактнозначного відображення скінченновимірним підпростором
ст. 76-85
pdf_file Дейнека В. С., Петрик М. Р.
Параметрична ідентифікація кінетичних параметрів дифузії в багатошарових неоднорідних Fe/Dy-наномультикомпозитах
ст. 85-112
pdf_file Джалладова І. А.
Умови стійкості лінійних стохастичних диференціальних рівнянь із запізненням аргументів
ст. 112-116
pdf_file Івасишен С. Д., Івасюк Г. П.
Про фундаментальні розв’язки задачі Коші для рівнянь Фоккера—Планка—Колмогорова деяких вироджених дифузійних процесів
ст. 116-127
pdf_file Конет І. М.
Гіперболічні крайові задачі в напівобмежених кусково-однорідних просторових областях
ст. 127-141
pdf_file Ленюк М. П.
Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера — Лежандра — Фур`є на полярній осі
ст. 141-155
pdf_file Литвин О. М., Нечуйвітер О. П.
3D коефіцієнти Фур’є та оператори кусково-сталої сплайн-інтерфлетації
ст. 155-162
pdf_file Мансимов К. Б., Насияти М. М.
Необходимые условия оптимальности в одной многоэтапной дискретной задаче управления
ст. 162-179
pdf_file Мартинюк О. В.
Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь у зліченно-нормованих просторах нескінченно диференційовних функцій. І
ст. 179-193
pdf_file Першина Ю. И.
Приближение разрывной функции одной переменной разрывным аппроксимационным линейным сплайном
ст. 193-200
pdf_file Пилипюк Т. М.
Гібридне інтегральне перетворення типу Бесселя — Лежандра — Фур’є на полярній осі із спектральним параметром в умовах спряження
ст. 200-213
pdf_file Поселюжна В. Б., Семчишин Л. М.
До питання збіжності колокаційно-ітеративного методу розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь з імпульсним впливом і параметрами
ст. 213-226
pdf_file Сорич В. А., Сорич Н. М.
Наближення деяких лінійних комбінацій функцій та їх похідних в сенсі О. І. Степанця інтерполяційними тригонометричними поліномами з парним числом вузлів на періоді
ст. 226-234
pdf_file Тарновецька О. Ю.
Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Лежандра — Ейлера — Бесселя на полярній осі
ст. 234-244
pdf_file Чабанюк Я. М. Семенюк С. А.
Процедура стохастичної апроксимації з імпульсним марковських збуреннях
ст. 244-253
pdf_file Ясинский В. К., Довгунь А. Я.
Устойчивость диффузионных стохастических систем автоматического регулирования с последействием с учетом марковских параметров
ст. 253-279