Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 6

Збірники наукових праць, Математичне та комп'ютерне моделювання
Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 6

pdf_file Абрамчук В. С., Абрамчук І. В.
Ітераційні методи розв’язування систем лінійних рівнянь з довільними невиродженими матрицями
ст. 3-16
pdf_file Амирова Р. Р., Мансимов К. Б.
Об оптимальности особых управлений в задаче управления для двумерного разностного уравнения типа Вольтерра
ст. 17-28
pdf_file Бак С. М., Рум’янцева К. Є.
Коректність задачі Коші для нескінченної системи нелінійних осциляторів з кубічним потенціалом на двовимірній ґратці
ст. 29-35
pdf_file Баранецький В. І.
Дисперсія прогнозованих значень як критерій оптимальності побудови композиційних експериментальних планів для трьохкомпонентних сполук
ст. 36-40
pdf_file Бейко І. В., Щирба О. В.
Узагальнені розв’язки оптимізаційних крайових задач та ітераційні методи їх побудови
ст. 41-49
pdf_file Бігун Я. Й.
Усереднення багатоточкової крайової задачі з лінійно перетвореним аргументом
ст. 50-55
pdf_file Гнатюк В. О., Гнатюк Ю. В.
Метод січної площини розв’язування задачі найкращої у розумінні опуклої ліпшіцевої функції рівномірної апроксимації неперервного компактнозначного відображення скінченновимірним підпростором
ст. 56-69
pdf_file Гудима У. В.
Критерії сильної єдиності екстремального елемента для задачі найкращої у розумінні опуклої функції рівномірної апроксимації компактнозначного відображення множинами однозначних відображень
ст. 70-77
pdf_file Довгунь А. Я., Ясинський В. К.
Проблема існування розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь з післядією та інтегральними контракторами у просторі Скорохода
ст. 78-90
pdf_file Ємець О. О., Черненко О. О.
Оптимізація дробово-лінійної цільової функції за додаткових лінійних обмежень на дискретній множині
ст. 91-96
pdf_file Єрьоменко В. О.
Періодичні розв’язки функціонально-сингулярно збурених лінійних звичайних диференціальних рівнянь вищих порядків
ст. 97-112
pdf_file Іолтухівська О. І.
Про нерівністі типу Вендрофа для розривних функцій
ст. 113-119
pdf_file Конет І. М.
Гіперболічні крайові задачі в напівобмежених багатошарових просторових областях
ст. 119-134
pdf_file Ленюк М. П.
Гібридне інтегральне перетворення типу (Конторовича — Лєбєдєва) — Бесселя — Ейлера на полярній осі
ст. 135-149
pdf_file Литвин О. М., Нечуйвітер О. П.
Кусково-стала інтерфлетація при обчисленні 3 D коефіцієнтів Фур’є на класі диференційовних функцій
ст. 150-156
pdf_file Мартинюк О. В.
Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь у зліченно-нормованих просторах нескінченно диференційовних функцій. ІІ
ст. 157-170
pdf_file Мироник В. І., Тупкало І. С.
Дослідження властивостей розв’язків двоточкової за часом задачі для одного класу сингулярних еволюційних рівнянь
ст. 171-182
pdf_file Нікітіна О. М.
Інтегральне перетворення, породжене диференціальним оператором Ейлера другого порядку на сегменті полярної осі з однією точкою спряження
ст. 183-194
pdf_file Поселюжна В. Б., Семчишин Л. М.
Розв’язування деяких класів інтегральних рівнянь нестаціонарним колокаційно-ітеративним методом
ст. 195-203
pdf_file Сорич В. А., Сорич Н. М.
Сумісне наближення класів-інтегралів сумами Фейєра
ст. 204-212
pdf_file Тарновецька О. Ю.
Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера—Лежандра на полярній осі
ст. 212-220
pdf_file Хімка У. Т.
Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації
ст. 221-227
pdf_file Царков Є. Ф., Береза В. Ю., Дорошенко І. В.
Асимптотичні методи аналізу стохастичної стійкості
ст. 228-233
pdf_file Чабанюк Я. М., Горун П. П.
Збіжність дискретної процедури стохастичної оптимізації в схемі дифузійної апроксимації
ст. 234-248