Проблеми сучасної психології

Збірники наукових праць, Проблеми сучасної психології
Проблеми сучасної психології

Рік заснування: 2008
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19651-9451 ПР від 30.01.2013
Мова (мови) видання: українська, російська, англійська, німецька, польська, чеська (змішаними мовами)
Періодичність: 4 раз на рік
Засновники (співзасновники): Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України
Відповідальний редактор: Максименко С.Д., дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
Заступник відповідального редактора: Шинкарюк А.І., доктор психологічних наук, професор.
Відповідальний секретар: Онуфрієва Л.А., кандидат психологічних наук, доцент.
Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість: розвиток і поширення наукових знань на безоплатній основі. Видання засновується з благодійною метою і призначене для безкоштовного розповсюдження.