Центр огієнкознавства

Є. І. Сохацька, голова Всеукраїнського товариства імені Івана Огієнка

Про науково-навчальний «Центр огієнкознавства» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2004-2009 рр.)

Створення названого Центру зумовлене значною науково-дослідницькою роботою університету по напряму вивчення і популяризації творчої спадщини видатного вченого-гуманітарія Івана Огієнка (1882-1972 рр.), фундатора і першого ректора Кам’янець-Подільського державного університету, відкритого 22 жовтня 1918року. Повноцінна робота з цього напряму стала можлива з часу проголошення незалежності України та легалізації імені Івана Огієнка (1993 р.).

В університеті відбулася перша в Україні наукова конференція «Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка в контексті українського національного відродження. До 110 річчя від дня народження (16-17 квітня 1992 р.)». Одним з її наслідків було створення громадської організації Всеукраїнське Товариство Івана Огієнка (1993 р.) з юридичною адресою: м. Кам’янець-Подільський, вул. Івана Огієнка, 61 (головою обрано тодішнього декана філологічного факультету  університету Є.І.Сохацьку, яка виконує ці обов’язки станом на сьогоднішній день).

Згодом була проведена друга Всеукраїнська конференція (1997р.) під однойменною назвою.

Науковці університету систематично здійснюють публікації з проблем інтерпретації творчості визначного вченого-філолога, державного, громадського та церковного діяча Івана Огієнка, беруть участь у республіканських та міжвузівських конференціях (Київ, Львів, Житомир) з названої проблеми.

У 2004 році ухвалою Вченої ради університету (протокол №7 від 24 червня) затверджено Положення про науково-навчальний «Центр огієнкознавства», який, по суті, став організаційною основою створення відповідного підрозділу університету. На нього покладена мета – здійснювати наукову і навчально-методичну діяльність з проблем вивчення і популяризації спадщини визначного вченого Івана Огієнка.

Наказом ректора керівником Центру призначено професора кафедри історії української літератури та компаративістики, кандидата філологічних наук, професора  Євгенію Іванівну Сохацьку.

Основні напрями роботи Центру:

  • складання бібліографії основних напрямів дослідження творчості І.Огієнка (відповідальна ст. лаборант Ю.П. Продан);
  • виготовлення навчально-методичного матеріалу (реферати про життя й діяльність І. Огієнка, підготовка буклетів про різні періоди його життя);
  • продовження зв’язків з діаспорою (листування, підготовка дописів в їхні органи про діяльність Центру та ін.);
  • видання (1 раз на рік) наукового збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта» (відп. ред. Є.І. Сохацька).

Іван Огієнко і сучасна освіта, науковий збірник, випуск IX

Плідним здобутком Центру є підготовка й видання періодичних наукових збірників «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта» (І вип. – 2003р., ІІ вип. – 2005р.,  ІІІ вип. – 2006р., ІV вип. – 2007 р., V вип. – 2008 р., VІ вип. – 2009 р.). Авторами статей збірника є відомі учені-історики та учені-філологи (професори Завальнюк О.М., І.І. Тюрменко, В.П. Ляхоцький,  Тимошик М.С., Поліщук Я.О., Марчук Л.М. та ін.). В опублікованих матеріалах аналізується діяльність ученого-енциклопедиста у політологічному, культурологічному, історико-літературному та педагогічному вимірах. Визначається проблема огієнкознавства як наукова проблема: пропонуються нові методи та підходи до вивчення формату постаті Івана Огієнка, характеризується певна динаміка огієнкознавчих досліджень. Незаперечною цінністю збірників є те, що творчість І.Огієнка досліджується в контексті світоглядних та художньо-естетичних пошуків не лише його доби, а й сучасності.

Солідність наукового фактажу, опертя на архівні документи, концептуальність, заактуалізованість на сьогоднішній день, притаманні статтям збірника, дають підстави стверджувати, що він значною мірою розширює параметри сучасної гуманітарної науки.

До складу редакційної колегії збірника «Іван Огієнко і сучасна освіта та наука» входять 3 доктори історичних наук (Баженов Л.В., Копилов С.А., Прокопчук В.С.) і 5 докторів філологічних наук (Кеба О.В., Абрамович С.Д., Свідер П.І., Кудрявцев М.Г., Марчук Л.М.), які є штатними працівниками Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Періодичність видання – 1 раз на рік. Примірники збірника направляються до бібліотек, зазначених у Переліку ВАК України.

Видання здійснюється з 2003 року.

Відповідальний редактор збірника – кандидат філологічних наук, професор кафедри історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Відомості про членів редакційної колегії наукового збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична та філологічна» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №14576-3547 ПР від 11.11.2008 р.) з метою зарахування публікованих праць авторів для захисту дисертацій в галузях «Історичні науки» та «Філологічні науки».

Завальнюк О.М. – головний редактор, доктор історичних наук, професор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Сохацька Є.І. – відповідальний редактор, кандидат філологічних наук, професор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Бондарчук Л.І. – відповідальний секретар, кандидат філологічних наук, доцент Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Редакційна колегія (історичний напрямок)

Баженов Л.В. – доктор історичних наук, професор Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Копилов С.А. – доктор історичних наук, професор Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Прокопчук В.С. – доктор історичних наук, професор Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Ляхоцький В.П. – доктор історичних наук, професор, директор Інституту декоративно-прикладного мистецтва імені М.Бойчука (м. Київ)
Тюрменко І.І. – доктор історичних наук, професор Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету (м. Київ)
Філінюк А.Г. – доктор історичних наук, професор Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Редакційна колегія (філологічний напрямок)

Тимошик М.С. – доктор філологічних наук, професор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ)
Шумило Н.М. – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України (м. Київ)
Поліщук Я.О. – доктор філологічних наук, професор Інституту східнослов’янської філології Ягеллонського університету (м. Краків)
Кеба О.В. – доктор філологічних наук, професор Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Абрамович С.Д. – доктор філологічних наук, професор Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Кудрявцев М.Г. – доктор філологічних наук, професор Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Марчук Л.М. – доктор філологічних наук, професор Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Рішенням вченої ради університету від 28 травня 2009 р. (протокол №6) на базі Центру огієнкознавства створено Науково-дослідний Інститут Івана Огієнка (НДІІО). Директором Інститут (підрозділу університету) призначено професора кафедри історії української літератури та компаративістики Євгенію Іванівну Сохацьку.

Центр відкритий для співробітництва і тісних наукових зв’язків. Запрошуємо до співпраці!
18.11.2009 р.

Керівник Центру                                                                                                                                                       Є.І. Сохацька

Положення про науково-дослідний центр огієгкознавства

Догори