Федьков Олександр Миколайович

Федьков Олександр Миколайович

Федьков Олександр Миколайович

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри

Народився в с.Доброволля Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, дослідник соціально-політичної історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст., доктор історичних наук (2017), доцент (2004).

Випусник історичного факультету Кам’янець-Подільського педагогічного інституту. З 1986 р. працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені І.Огієнка.

1993 р. у Київському державномууніверситеті ім. Т.Шевченка захистив кандидатську дисертацію “Політичні партіїта селянські громадські організації на Правобережній Україні в 1905-1907 роки”.

2017 р. в Інституті історії України НАН України захистив дисертацію на здобуттянаукового ступеня доктора історичних наук на тему “Українська соціал-демократична спілка в суспільному житті Наддніпрянської України початку ХХ ст.”. Під керівництвом О.М. Федькова сім осіб захистили дисертаціїкандидата історичних наук. Нагородженийзнаком “Відмінник освіти України” МОН України (2005). Автор понад 150 наукових публікацій.

Список наукових публікацій

  1. Федьков О. Українська соціал-демократична спілка: у пошуках ідейно-політичної ідентичності. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 600 с.
  2. Федьков О.М. Евристичний потенціал архівів при виданні джерел з історії політичних організацій у Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ-на початку ХХ ст. // Вісник державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина» 1(4)/2019 р. С.231-237.
  3. Федьков О.М. Український історик М.Г.Кукурудзяк (до 80-річчя з дня народження). Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи / Збірник наукових праць. Випуск 7. На пошану професора М.Г.Кукурудзяка. Кам’янець-Подільсьский. 2019. С.30-48
  4. Федьков О. М. Українська історіографія. Плани семінарських занять для студентів денної та заочної форм навчання з методичними рекомендаціями до них. Камʼянець-Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка, 2018. 47 с.
  5. Є така партія? (Історіографічні нотатки з історії Української соціал-демократичної спілки) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2017. Т. 27: До 70-річчя від дня народження професора Валерія Степанкова. С. 177–192.
  6. Робітничий клас та соціал-демократія в Російській імперії: діалектика взаємин у контексті специфіки українських губерній наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Питання історії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. Т. 25. С. 147–180.
  7. Соціал-демократичний рух у північному Лівобережжі України та в суміжних регіонах Білорусі в 1905–1907 рр. // Східноєвропейський історичний вісник / гол. ред. В. Ільницький. Дрогобич: Посвіт, 2017. Вип. С. 12–21.
  8. Становище Української соціал-демократичної спілки на початку доби столипінської реакції // Укр. іст. журнал. 2017. № 5. С. 55–71.
  9. «Товариш Павлов» і розкол РУП // Укр. іст. журнал. 2015. № 3. С. 88–107.
  10. Українська соціал-демократія на Амстердамському конгресі ІІ Інтернаціоналу (серпень 1904 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2014. Вип. 5 (123) С. 62–65.
Догори