Федорчук Володимир Анатолійович

Федорчук Володимир Анатолійович

завідувач кафедри інформатики, доктор технічних наук, професор

Федорчук Володимир АнатолійовичОбласть наукових досліджень – математичне та комп’ютерне моделювання динамічних процесів у керованих електромеханічних системах.

В середовищі дистанційного навчання Moodlе розміщені дисципліни, викладання яких здійснює Федорчук В.А. Їх перелік можна переглянути за посиланням.
Електронна адреса: fedvlad@kpnu.edu.ua

Основні публікації 

Навчально-методичні праці та монографії:

 • Федорчук В.А., Верлань А.А., Сагатов М.В. Интегральные динамические модели электромеханических объектов : Монография / Т.: IQTISOD-MOLIYA, 2015. – 328 с.
 • Федорчук В.А. Комп’ютерне моделювання динамічних систем : Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імен Івана Огієнка, 2015. – 108 с.
 • Федорчук В.А., Верлань Д.А. Інтегральні рівняння в задачах математичного моделювання : Навчальний посібник. – Кам’я­­нець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний уні­вер­си­тет імені Івана Огієнка, 2015. – 144 с.

Наукові публікації:

 • Федорчук В.А., Махович А.И. Метод исследования динамики нестационарных тепловых процессов при наличии симметричных граничных условий. Электронное модели­ро­вание. 2014. Т. 36, № 3. С. 71-80. (Google Scholar)
 • Fedorchuk V. Using of reversible structural models for modelling objects with distributed parameters. Proceeding of the international conference on application of information and communication technology and statistics in eco­no­my and education ICAICTSEE-2013 / Dept. Of information technologies and communications university of national and world economy, SOFIA, BULGARIA, 2014. P. 495-504.
 • Федорчук В.А., Махович О.І., Верлань А.А. Интегральные модели переходных процессов в электрических цепях, содержащих звенья с распределенными параметрами. Энергия ва ресурс тежаш муаммолари (махсус нашр). Тошкент. 2014. № 4. С. 67-74.
 • Федорчук В.А. Комп’ютерне моделювання динаміки нестаціонарного теплового процесу в необмеженому порожнистому циліндрі з несиметричними граничними умовами пер¬шо¬го роду. Наукові праці Кам’я­нець-По­дільського на­ціонального уні­верси­тету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конфе­ренції викла­да­чів, док­то­рантів і аспірантів: у 3 т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поді­льський наці­о­наль­ний уні­вер­си­тет імені Іва­на Огієнка, 2014. Вип. 13. Т.2. С. 27-29.
 • Федорчук В.А. Метод исследования динамики нестационарных тепловых процессов при наличии симметричных граничных условий. Электронное моделиро¬вание. 2014. Т. 36, № 3. С. 71-80.
 • Федорчук В.А. Дослідження динаміки нестаціонарних теплових процесів із симетричними граничними умовами методом перерізів. Математичне та комп’ю­терне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інсти­тут кіберне­тики імені В.М.Глу­шкова НАН України, КПНУ імені Івана Огієнка. Кам’я­нець-Подільсь­кий: КПНУ, 2014. Вип.10. C. 182-191.
 • Федорчук В.А., Митько Л.А., Тихоход В.А. Оценка работоспо-собности автоматических систем на основе анализа устойчивости. Математичне та комп’ю­терне моделювання. Серія: Фізико-мате­ма­тичні науки: зб. наук. праць / Інститут кіберне­тики імені В.М.Глушкова НАН Ук­раїни, КПНУ імені Івана Огі­єн­ка. Кам’я­нець-Подільсь­кий: КПНУ, 2014. Вип. 10. С. 183-190.
 • Федорчук В.А., Моделювання нестаціонарного теплового процесу в необмеженому порожнистому циліндрі з несиметричними граничними умовами першого роду. Математичне та комп’ю­терне моделювання. Се­рія: Фізико-мате­ма­тичні науки: зб. наук. праць / Інститут кіберне­тики імені В.М. Глуш­ко­ва НАН Ук­раїни, КПНУ імені Івана Огі­єн­ка. Кам’янець-Поділь­сь­кий: КПНУ, 2014. Вип. 11. С. 143-151.
 • Федорчук В.А. Особливості використання інтегральних моделей при дослідженні електроприводу з розподіленою механічною ланкою. Математичне та комп’ю­терне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інсти­тут кіберне­тики імені В.М.Глу­шкова НАН України, КПНУ імені Івана Огієнка. Кам’я­нець-Подільсь­кий: КПНУ, 2014. Вип.11. C. 156-162.
 • Федорчук В.А., Врубель Я.О. Побудова і числова реалізація моделей лінійних динаміч¬них об’єктів у вигляді інтегрального оператора Вольтерри. Наукові праці Кам’янець-Поді­льського національного уні­вер­ситету: збірник за підсумками звітної наукової конференції ви­кладачів, докторантів і ас­пі­рантів: у 3-х томах. Кам’я­нець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний уні­верситет імені Івана Огі­єн­ка, 2015. Вип. 14. Т. 2. С.83-85.
 • Федорчук В.А. Аналіз стійкості електричних кіл за їх інтегральними динамічними моделями. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докто­рантів і аспірантів: у 3 т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поді­льський наці­о­наль­ний уні­вер­си­тет імені Іва­на Огієнка, 2016. Вип. 15., Т. 2. C. 77-79.
 • Федорчук В.А., Верлань А.А. Підходи до побудови скалярних динамічних моделей розподілених ланок керованих електромеханічних систем. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інсти­тут кібернетики імені В.М.Глу­шкова Національної академії наук України, Кам’я­нець-Поді­льський національ­ний уні­вер­си­тет імені Івана Огієнка. Ка­м’я­нець-По­ді­ль­ський: Ка­м’я­­нець-Подільський націо­на­ль­ний університет імені Івана Огі­єнка, 2016. Вип. 13. C. 49-60.
 • Fedorchuk V., Verlan A. On the choice of numerical methods for solving dynamic equations for control systems with embedded calculating tools. Mathematical and computer modelling. Series: Technical sciences: scientific journal / V. M. Glushkov Institute of Cybernetics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kamianets-Podilsky National Ivan Ohienko University. Kamianets-Podilsky: Kamianets-Podilsky National Ivan Ohienko University, 2017. ISSUE 15. P. 37-44. Norwegian Social Science Data Services (NSD).
 • Федорчук В.А. Модель процесу керування передачею знань у регламентованих системах навчання з природним або штучним інтелектом. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Т. 2. С. 75-77.
Догори