Гончарук Наталія Миколаївна

доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри

загальної та практичної психології

Народилася 17 серпня 1970 року у  м.Кам’янці-Подільському Хмельницької області.

У 1977 році пішла у перший клас Кам’янець-Подільської середньої школи № 6, навчання у школі завершила в 1985 році.

З 1985 до 1988 року навчалась у Чемеровецькому медичному училищі, яке закінчила з червоним дипломом ЛТ №800018 за спеціальністю «Медична сестра». Протягом 1988-1989 рр. працювала на посаді медичної сестри фізіотерапевтичного кабінету Кам’янець-Подільської міської поліклініки №2.

У 1989−1994 рр. навчалась у Державному педагогічному інституті імені В.П. Затонського, який закінчила з відзнакою за спеціальністю: «Олігофренопедагогіка шкільна та дошкільна»;  кваліфікація: вчитель допоміжної школи, олігофренопедагог дошкільних закладів.

З 1 жовтня 1994 р. почала працювати асистентом кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.

У 1999 році здобула другу вищу освіту і кваліфікацію практичного психолога, закінчивши Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю 7.040101 «Практична психологія».

У 2000 році була переведена на посаду старшого викладача кафедри прикладного людинознавства.

Темою наукових пошуків Гончарук Наталії Миколаївни стала психологія комунікації та міжособистісних взаємин. До 2012 року навчалась в аспірантурі Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія.

У листопаді 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування  комунікативних навичок  розумово відсталих підлітків в умовах шкільної групи» за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія, а в 2013 році здобула диплом кандидата психологічних наук.

З 1 вересня 2014 року переведена на посаду доцента кафедри загальної та практичної психології. 15 грудня 2015 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно звання доцента кафедри загальної та практичної психології, на цій посаді працює по теперішній час.

Докторську дисертацію на тему «Психологія комунікації підлітків із порушеннями інтелектуального розвитку» за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія успішно захистила 28 вересня 2021 року. Науковий консультант – доктор психологічних наук, професор, директор Інституту спеціальної педагогіки і психології імені  Миколи Ярмаченка НАПН України Прохоренко Леся Іванівна. Диплом доктора психологічних наук ДД №012496 отримала 30 листопада 2021 року.

Професійна діяльність Гончарук Наталії Миколаївни пов’язана з Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка.  Вона зарекомендувала себе як професійно компетентний фахівець, котрий демонструє цілеспрямованість, наполегливість, наукові творчі здібності, позитивну професійну мотивацію та комунікабельність, має лідерські схильності і  проявляє високий рівень педагогічної майстерності у забезпеченні навчального процесу.

Активно співпрацювала з професійним громадським середовищем, зокрема брала участь у роботі британського міжнародного проекту Active Citizens (Активні громадяни) «Зміцнення психічного здоров’я студентів та учнів в умовах вимушеної соціальної ізоляції». Результатом співпраці  стала збірка усних творів з ілюстраціями «Он-лайн ресурс психологічної допомоги 3D сам» та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108520 від 7 жовтня 2021 року.

Наукові досягнення знайшли своє відображення у проведенні різнопланових наукових заходів: міжнародних науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів за участі провідних учених-психологів, підготовці та опублікуванні монографій, навчальних і навчально-методичних посібників, розробленні та підготовці публікацій у зарубіжних виданнях, написанні статей для фахових наукових видань України. На сьогодні Гончарук Наталія Миколаївна є автором понад 100 публікацій.

Основні наукові праці Н.М. Гончарук

Монографії

 1. Гончарук Н.М. Теоретичні і методичні засади психологічного регулювання комунікації у підлітків із порушеннями інтелекту : монографія. Київ: Наша друкарня, 2021. 340 с.
 2. Гончарук  Н.М. Психологічні особливості емоційно-вольового регулювання особистості підлітків у ситуаціях комунікації. Актуальні проблеми психології розвитку і самоствердження особистості у навчальному середовищі : колективна монографія / за ред. Н. Михальчук, Л. Онуфрієвої, Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2020. С.175‒210.
 3. Гончарук Н.М. Психологічні умови корекції емоційної сфери дітей юнацького віку у ситуаціях, пов’язаних із розлученням батьків. Особистість в умовах суспільних  трансформацій: становлення та розвиток : колективна монографія. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 44–78.
 4. Гончарук  Н.М., Вержиховська О.М. Соціально-психологічні підходи до планування корекційної роботи з формування комунікативних вмінь у дітей із порушеннями інтелекту. Сучасні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти: теорія, досвід, інновації : колективна монографія. Слов’янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2021. Вип. 4. С. 31‒47.

Статті в наукових періодичних виданнях інших держав

 1. Honcharuk N. Psychological support of the work of a psychologist on the development of communication in children with intelligent disorders in special schools of general secondary education. American journal of fundamental,applied &experimental research.4 (19), 2127.
 2. Honcharuk N., Onufriieva L. Communicative needs in the structure of the intercourse process. Fundamentaland applied researches in practice of leading scientific schools. №27(3). С. 111–116. URL : https://farplss.org/index.php/journal/article/view/373

Статті у наукових фахових виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз Web of Science Core Collection

 1. Гончарук Н.М., Онуфрієва Л.А. Психологічний аналіз рівнів побудови комунікативних дій. Психолінгвістика. №24(1).С.97–117.

Статті у наукових фахових виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Honcharuk N. Psychological Structure of Communication: Scientific and Methodological Aspect. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології». №53. С.78‒101.
 2. Гончарук Н.М. Психологічний аналіз особливостей емоційного регулювання комунікації у дітей із порушеннями інтелекту і нормотиповим розвитком. Психологія та соціальна робота. №1(53). С.18‒35.
 3. Гончарук Н.М. Формування компетенцій емоційного регулювання комунікації у підлітків із порушеннями інтелектуального розвитку. Психологія та соціальна робота. №1 (54).С.23‒46.
 4. Гончарук Н.М.  Психометричний аналіз соціальних конструктів у психодіагностичних дослідженнях.   2021. Вип. 28. C. 141−146.
 5. Гончарук Н.М. Науково-теоретичний аналіз проблеми комунікації в сучасних зарубіжних теоріях. Проблеми сучасної психології. 2020. Вип. 47. С. 27‒48.
 6. Гончарук Н.М. Психологічні особливості вольового регулювання комунікації у підлітків із порушеннями інтелектуального розвитку. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. 2020. Вип. 15. С. 362‒379.
 7. Гончарук Н.М. Психологічні засади формування вольового регулювання комунікації у підлітків із порушеннями інтелектуального розвитку. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. Вип.16. С. 279‒289.
 8. Гончарук Н.М., Онуфрієва Л.А. Психологічні засади впливу сімейного виховання на емоційний розвиток дітей. Психологічний часопис. Т. 5, № 7. С. 148‒160.
 9. Гончарук Н.М., Онуфрієва Л.А. Особливості формування психологічних захисних механізмів у ситуаціях спілкування в дітей підліткового віку. Психологічний часопис. 2018. Вип. 6. С. 52‒66.
 10. Гончарук Н.М. Дослідження психологічних аспектів комунікації у прикладних лінгвістичних теоріях. Проблеми сучасної психології. 2018. Вип. 39. С. 90‒101.
 11. ГончарукН.М. Проблеми методології дослідження інтелектуального регулювання комунікації. проблеми сучасної психології. 2018. Вип. 40. с. 80–95.
 12. Гончарук Н.М. До проблеми класифікації комунікативних актів у психологічних дослідженнях. Проблеми сучасної психології.2015. Вип. 28. С. 94‒106.
 13. Гончарук Н.М. Психологічний аналіз комунікативних реакцій як складових комунікативної поведінки. Проблеми сучасної психології. 2015. Вип. 29. С. 149‒158.
 14. Гончарук Н.М. Проблема схильності до ледарювання у психологічних дослідженнях. Проблеми сучасної психології. Вип. 2(8). С. 63‒68.
 15. Гончарук Н.М. Психологічний аналіз комунікативного акту та його логічно-змістової структури. Проблеми сучасної психології. 2014. Вип. 23. С. 124‒137.
 16. Гончарук Н.М. Функціональна організація систем мозку, які забезпечують комунікативні процеси. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). 2014. Вип. 4. С. 64‒72.
 17. Гончарук Н.М. Методологічна схема психологічного аналізу комунікативної ситуації. Проблеми сучасної психології. 2014. Вип. 24. С. 131‒146.
 18. Гончарук Н.М. Специфіка формування комунікативних навичок у дітей з різними психологічними проблемами. Проблеми сучасної психології. Вип. 15. С. 134–143.

Публікації апробаційного характеру

 1. Гончарук Н.Н. Основные направления регулирования коммуникативного взаимодействия в условиях личностного общения. «Социальная психология здоровья и современные информационные технологии» : материалы Респ. науч.-практ. семинара с междунар. участием (Брест, Республика Беларусь, 15 апр. 2021 г.). Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2021. С. 108–113.
 2. Гончарук Н.Н., Куриця Д.И. Структурно-компонентный анализ коммуникации в психологических исследованиях. «Социально-педагогическая и медико-психологическая поддержка развития личности в онтогенезе» : материалы V Международной научно-практической конференции (Брест, Республика Беларусь, 15 мая 2020 г.). Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2020.
 3. Гончарук Н.Н., Онуфриева Л.А. Программа психологической профилактики буллинга в общеобразовательных школа. «Социальная психология здоровья и современные информационные технологии» : материалы ІV Междунар. научн.-практ. конференции (Брест, Республика Беларусь, 15 апр. 2019 г.). Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2019. С.151–162.
 4. Гончарук Н.М. Вплив ледарювання на становлення психологічної структури особистості.       «Социальная психология здоровья и современные информационные технологии» : материалы II Междунар. науч.-практ.  конференции (Брест,  Республика Беларусь, 7 апр. 2016 г.).  Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2020. С. 36−47.
 5. Гончарук Н.М.  Психологічний аналіз писемної комунікації як лінгвокультурної практики.    «Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців» : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський, 17 лист. 2021 р.). Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2021. С. 39−43.
 6. Гончарук Н.М. Особливості перенесення комунікативних знань і вмінь у повсякденні життєві ситуації. «Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи (на пошану професора Шинкарюка А.І.)»: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський, 26 жовт. 2021 р.). Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І.Є., 2021. С. 32–36.
 7. Гончарук Н.М. До проблеми дослідження інтелектуального регулювання комунікації. «Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців» : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Кам’янець-Подільський, 19 лист. 2020 р.). Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2020. С. 14‒17.
 8. Гончарук Н.М. Вольове забезпечення комунікативної взаємодії. «Актуальні проблеми особистості на Європейському просторі» : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Кам’янець-Подільський, 15 лют. 2021 р.). Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В, 2021. С. 39–42.
 9. Гончарук Н.М., Секрет А.О. Психологічний аналіз міжособистісної комунікації у системі «вчитель-учень». «Теорія і практика розвитку наукових знань» : матеріали IV Міжнародної  наук.-практ. конференції  (Київ, 19-20 лют. 2020 р.). Київ : Міжнародний центр науки і досліджень, 2020. С. 34‒38.
 10. Гончарук Н.М. Аналіз лінгвістичних особливостей комунікації у дітей з порушеннями інтелекту. «Від науки до практики» : науково-методичний альманах за мат. Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Слов’янськ, 2020 р.). Слов’янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2020. С. 43–46.
 11. Гончарук Н.М., Коложі Ю.В. Деякі теоретичні аспекти мотивації дітей з інтелектуальними порушеннями у перехідний до школи період. «Актуальні проблеми сучасної психології : перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців» : матеріали V Міжнародної наук.-практ. конференції (Кам’янець-Подільський, 19 лист. 2019 р.). Кам’янець-Подільський : Медобори-2006. С. 50–54.
 12. Гончарук Н.М., Ребрік О.М. Проблема формування навичок вербальної комунікації у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку у корекційній педагогіці та психології. «Актуальні проблеми особистості на Європейському просторі» : матеріали V Міжнародної наук.-практ. конференції (Кам’янець-Подільський, 14 лют. 2020 р.). Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2020. С. 28–31.
 13. Гончарук Н.М., Марковська Ю.В. Корекційна спрямованість навчально-виховної роботи з дітьми із ЗПР в інклюзивних закладах. «Актуальні проблеми сучасної психології : перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців» : матеріали V Міжнародної наук.-практ. конференції (Кам’янець-Подільський, 19 лист. 2019 р.). Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2019. С. 54–57.
 14. Гончарук Н.М., Мельник О. Шляхи формування вольового компоненту поведінки у підлітків з девіаціями. «Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи (на пошану професора А.І. Шинкарюка)» : матеріали V Міжнародної наук.-практ. конференції (Кам’янець-Подільський, 26 жовт., 2019 р.). Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2019. С. 20–24.
 15. Гончарук Н.М., Онуфрієва Л.А. До проблеми дослідження емоційного регулювання комунікації. «Психолінгвістика в сучасному світі – 2019» : матеріали XIV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції (Переяслав-Хмельницький, 24–25 жовт. 2019 р.). Переяслав-Хмельницький. URL : https://psycholing-conference.com
 16. Гончарук Н.М, Гудима О.В. Психічне регулювання у різних типах комунікативних ситуацій. «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості» : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Херсон, 26-27 вер. 2019 р.). Херсон : ФОП Вишемирський В.С. С. 56‒59.
 17. Гончарук Н.М., Гель І.М. Психологічні особливості соціальної адаптації студентів ЗВО. «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» : матеріали ХІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Кам’янець-Подільський, 23 квіт. 2019 р.).  Кам’янець-Подільський : Медобори-2006. С. 203–206.
 18. Гончарук Н.М., Венгер Ж.О. Напрями психологічної роботи з подолання проблеми булінгу в умовах шкільного середовища. «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» : матеріали ХІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Кам’янець-Подільський, 23 квіт. 2019 р.). Кам’янець-Подільський : Медобори-2006. С. 243–246.
 19. Гончарук Н.М. Стратегії мовленнєвої комунікації. «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» : матеріали Х Міжнародної наук.-практ. конференції  (Кам’янець-Подільський, 23 квіт. 2018 р.). Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 72–75.
 20. Гончарук Н.М., Гель І.М. Психологічні особливості соціальної адаптації студентів ЗВО. «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» : матеріали ХІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Кам’янець-Подільський, 23 квіт. 2019 р.). Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2019. С. 203–206.
 21. Гончарук Н.М. Психологічний аналіз проблеми інтелектуального регулювання комунікації. «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин»  :  матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. конференції  (Кам’янець-Подільський, 23 квіт. 2017 р.).  Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017.  С. 73–76.
 22. Гончарук Н.М. Психологічні проблеми комунікації: сором’язливість. «Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід і перспективи» : матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції  (Кам’янець-Подільський, 26 жовт. 2017 р.). Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. С. 27–32.
 23. Гончарук Н.М. До проблеми інтелектуального регулювання процесу комунікації. «Актуальні проблеми сучасної психології : перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців» : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції  (Кам’янець-Подільський, 17 лист. 2016 р.). Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. С. 45–48.
 24. Гончарук Н.М. Особистісні чинники емоційного вигорання матерів у стосунках з дітьми. «Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи (на пошану професора А.І. Шинкарюка та до 100-річчя заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» : матеріали ІІ Кругл. столу із міжнар. участю (Кам’янець-Подільський, 12 жовт. 2016 р.). Кам’янець-Подільський : Медобори-2006,  С. 16–21.
 25. Гончарук Н.М. Методи емоційного відреагування у психокорекційній роботі. «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» : матеріали VII наук.-практ. конференції (Кам’янець-Подільський, 23 квіт. 2015 р.). Кам’янець-Подільський, 2015. С. 256‒258.
 26. Гончарук Н.М. Комунікативна позиція у спілкуванні. «Актуальні проблеми експериментальної психології : досвід та перспективи» : матеріали Кругл. столу з міжнар. участю (Кам’янець-Подільський, 28 жовт. 2015 р.). Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. С. 31–33.
 27. Гончарук Н.М.  Психологічна проблема як об’єкт діяльності практичного психолога. «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» : матеріали V наук.-практ. конференції (Кам’янець-Подільський, 23 квіт. 2013 р.). Кам’янець-Подільський, 2013. С. 192‒196.

Публікації в інших виданнях

 1. Гончарук Н.М., Пихальський І.М. Характеристика інноваційних методів соціально-психологічної та фізичної реабілітації дітей із особливими освітніми потребами. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2021. Вип. 16. С. 106‒118.
 2. Гончарук Н.М., Голіней Н.М. Особливості розвитку мовленнєвої комунікації у дітей із порушеннями фонетико-фонематичного боку мовлення. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Психологічні науки. Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2021. Вип. 14.
 3. Гончарук Н.М. Функціонально-рольові аспекти проблеми психологічного регулювання в умовах комунікативної взаємодії. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. 19. С. 34‒41.
 4. Гончарук Н.М. Психологічна ситуація у концептуальному вимірі психологічної проблеми. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Психологічні науки. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2020. Вип. 12. С. 13‒19.
 5. Гончарук Н.М., Грига М.І. Психолого-педагогічні чинники соціальної дезадаптації першокласників з інтелектуальними порушеннями. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Психологічні науки. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2019. Вип. 11. С. 14–20.
 6. Гончарук Н.М., Онуфрієва Л.А. Психологічні умови корекції емоційної сфери дітей юнацького віку у ситуаціях, пов’язаних із розлученням батьків. Особистість в умовах суспільних  трансформацій: становлення та розвиток. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 44–78.
 7. Гончарук Н.М. Теоретико-методологічний аналіз операційного компоненту комунікації.       Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана  Огієнка ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Серія : Психологічні науки. Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2018. Вип. 10. С. 26–33.
 8. Гончарук Н.М. Напрями психологічної корекції агресивної поведінки. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 17 (1). С. 120–122.
 9. Гончарук Н.М. Аналіз мовленнєвої комунікації у психолінгвістичних теоріях. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 16 (1). С. 95–97.
 10. Гончарук Н.М. Психологічні проблеми комунікації: ранній дитячий аутизм. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Психологічні науки. Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017. Вип. 9. С. 29–37.
 11. Гончарук Н.М. Деякі прийоми психологічної корекції ледарювання, зумовлені різними етіологічними чинниками. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 15 (1). С. 88–90.
 12. Гончарук Н.М. Психологічні особливості впливу сімейного виховання на формування емоційної сфери дошкільників. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2016. Вип. 8. С. 25–33.
 13. Гончарук Н.М. Роль емоційної регуляції у функціональній системі комунікативних дій. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Психологічні науки. Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2014. Вип. 6. С. 22‒28.
 14. Гончарук Н.М. Напрями формування навичок соціально-психологічної адаптації до умов шкільного навчання. Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія : Психологічні науки. Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2013. Вип. 5. С. 5‒14.

Посібники

 1. Вержиховська О.М., Гончарук Н.М., Рудзевич І.Л. Спеціальна методика виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет, 2017. 272 с.
 2. Гончарук Н.М. Методика організації роботи практичного психолога : вид. 2-ге, доп. і переробл. : навч. посібн.  Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2014. 348 с.
 3. Гончарук Н.М. Методика організації роботи практичного психолога: навчально-методичний комплекс дисципліни : навч. посібн.  Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. 248 с.
 4. Гончарук Н.М. Перші кроки у дитячому садку: психолого-педагогічні проблеми адаптації      : навч.-метод. посібн. Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2014. 140 с.
 5. Гончарук Н.М. Психологічний спецпрактикум зі спецкурсів : навч.-метод. посібн. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. 104 с.
 6. Гончарук Н.М. Практика з психології у системі фахової підготовки студентів вищого навчального закладу : навч.-метод. посібн. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. 227 с.
 7. Гончарук Н.М. Формування колективістських взаємостосунків молодших підлітків в умовах шкільної групи: соціально-психологічний тренінг : навч.-метод. посібн. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський  держ. ун-т, редакційно-видавничий відділ, 2007. 104 с.
 8. Гончарук Н.М. Психологічна практика : навч.-метод. посібн. Кам’янець-Подільський :  Кам’янець-Подільський  держ. ун-т, редакційно-видавничий відділ,  176 с.
Догори