Ящишина Ірина Володимирівна

Ящишина Ірина Володимирівна

Ящишина Ірина ВолодимирівнаЯщишина Ірина Володимирівна  – завідувач, професор кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор.

Ірина Володимирівна народилась в м. Ізяслав Хмельницької області у сім’ї вчителів. У 1980 р. закінчила Кам’янець-Подільську середню школу №5.

1980-1984 рр. – навчання у Донецькому інституті радянської торгівлі (зараз Економічний університет ім. М.І. Туган-Барановського) на економічному факультеті. Інститут закінчила із дипломом з відзнакою. Після закінчення ВНЗ працювала в міській торгівлі (економістом, заступником директора об’єднаної дирекції магазинів №2).

Із жовтня 1989 р. почала працювати в Кам’янець-Подільському педагогічному інституті. В 1991-1995 рр. – навчання в аспірантурі Центру дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. В 1996 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Київського державного університету ім. Т.Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему «Аналіз та оцінка діяльності малих науково-технічних структур». Після цього працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри економічних дисциплін Кам’янець-Подільського педагогічного університету.

У вересні 2003 р. обрана на посаду завідувача кафедри економічної теорії.  З вересня 2006 р. за наказом ректора університету почала працювати деканом новоутвореного економічного факультету.

Протягом 2003-2008 років приймала участь у підготовці та роботі журі ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки, в 2007 та 2008 роках очолювала журі фінального етапу Всеукраїнського турніру з економіки серед школярів України.

2009-2012 рр. – навчання у докторантурі Центру дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України, де виконує наукове дослідження на тему «Соціалізація інноваційної економіки». У 2013 р. успішно захистила докторську дисертацію.

Після завершення докторантури повертається на роботу на посаду спочатку завідувача кафедри економічної теорії та туризму, а через рік знову обрана на посаду декана економічного факультету.

З вересня 2015 року і по нині очолює кафедру економіки підприємства. Кафедра є випусковою для спеціальностей: 051 Економіка (НП «Економіка підприємства»; ОР Бакалавр, Магістр, Доктор філософії); 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОР Бакалавр та Магістр); 071 «Облік та оподаткування» (ОР Бакалавр та Магістр).

Творчий доробок Ящишиної І.В. нараховує близько 180 наукових на науково-методичних праць, статей. Серед них: одна одноосібна (2012 р.) та участь у 8-ти колективних монографіях; 12 навчально-методичних посібників (5 з яких мають гриф МОНУ).

В 2009-2012 роках приймала участь у розробці Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2014 рр. та Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку м. Кам’янця-Подільського на 2011-2015 роки.

Коло наукових інтересів включає інноваційний розвиток економіки маро- та мікрорівнів і його соціальні наслідки, соціально-економічні трансформації в умовах становлення інноваційно-інформаційної економіки, Industry 4,0, розвиток smart концепцій тощо.

Досвід участі у міжнародних проектах:

 • програма Tacis (EU) «Підтримка сектора малого та середнього бізнесу в Україні» (1995-1996);
 • проект National Council on Economic Education (USA) «Junior Achievement» (2000-2001);
 • міжнародне наукове дослідження за темою «Теорія та механізми нарощування соціального капіталу в Україні та Бєларусі» (Україна, Бєларусь; номер державної реєстрації теми 0112U003722, (2011-2014);
 • Joint UNDP (EU project) «Community Based Approach to Local Development» (2015-2017).

Навчальні дисципліни, які викладає: Інноваційний розвиток підприємств, Методика наукових досліджень, Економічна безпека підприємств, Соціально-економічна безпека, Організація підприємницької діяльності, Економічна теорія: політекономія, Економічна теорія: макроекономіка.

Список наукових праць

 1. Ящишина І.В. Смарт-підприємства – нова форма господарювання ХХІ ст. Економіко-управлінські аспекти функціонування та розвитку суб’єктів господарюваннямонографія. Том 1. / За ред. проф. І.В. Ящишиної. – Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2018. С. 157-183.
 2. Ящишина І.В. Інноваційний механізм зміцнення соціальної безпеки ЄС. Соціальна політика сучасного українського суспільства: соціально-захисний контекст : монографія / за заг. ред. д.ф.н., проф. А.О. Ярошенко. –К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. С. 123-145.
 3. Ящишина І.В. Інноваційна політика ЄС: соціальні аспекти. Kontynent europejski wobec wyzwań współczesności. Tom 1. Kordonski, O. Kordonska, Ł. Muszyński (red.). Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki. Lwów-Olsztyn 2017. S.17-35.
 4. Ящишина І.В. Інноваційний потенціал Хмельниччини. Економічний потенціал Хмельницької області: формування та використання : монографія. За заг. наук. ред. д.е.н., проф. І.В.Ящишиної. Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006. С. 144-181.
 5. Yashchyshyna I. Economic consequences of privatization of enterprises through bankruptcy. Summer Management School 2014: Classic and Contemporary Conceptions of Management Theoretical and Practical Aspects  The chosen problems of effectiveness of restructuring. Szczecin – Poznań, Publisher : Kreos, 2015. – P. 77-81.
 6. Ящишина І.В. Моделювання впливу інноваційних чинників на соціально-економічний розвиток. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Кам’янець-Подільський : Абетка, 2014. Вип. 9. С. 352-357.
 7. Ящишина І.В., Коновалова М.В. Концепція Smart City та її реалізація в Україні. Економіка міста та урбаністика: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (23 березня 2018 р.). К.: КНЕУ, 2018. С.228-231.
 8. Ящишина І.В. Економічна безпека підприємства Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2016. – 86 с.
 9. Ящишина І.В. Організація підприємницької діяльності в туризмі. Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. 118 с.
 10. Ящишина І. В. Суть та особливості смарт-підприємств. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Економіка. 2018. № 11. С. 14-18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

Наукові статті у фахових і наукометричних виданнях

 1. Ящишина І. В. Реалізація концепції смарт-туризму: світовий досвід та вітчизняна практика. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Економіка. 2019. № 14. С. 54-59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2019_14_11/
 2. Ящишина І. В. Суть та особливості смарт-підприємств. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Економіка. 2018. № 11. С. 14-18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
 3. Ящишина І. В. Смарт-інновації з позицій системного підходу. Економічний форум. 2018. № 4. С. 12-19.
 4. Ящишина І. В. Інноваційна активність промисловості Хмельниччини. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №18. . URL: http://global-national.in.ua/issue-18-2017
 5. Ящишина І. В. Інноваційний механізм зміцнення соціальної безпеки ЄС. Глобальні та національні проблеми економіки.: електронне наукове фахове видання. №20. URL: http://global-national.in.ua/issue-20-2017
 6. Ящишина І. В. Соціалізація інноваційної політики ЄС. Наука та наукознавство. 2017. № 4. С.3-17.
 7. Ящишина І. В. Економічна безпека етапу створення підприємства в Україні. Економіка. Управління. Інновації. 2016. №2 (17). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN//eui_2016_2_33.pdf
 8. Ящишина І. В. Науково-технічний потенціал регіону: структура та тенденції розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. 2016. № 3 (13). URL: http://global-national.in.ua/archive/13-2016/72.pdf
 9. Ящишина І. В. Соціальна ефективність інноваційної політики ЄС. Наука та наукознавство. 2015. № 1. C. 3-7.
 10. Ящишина І. В. Еволюція товару в умовах інноваційно-інформаційної економіки. Університетські наукові записки : часопис Хмельниц. ун-ту управління і права. 2015. № 1. C. 357-364.
 11. Ящишина І. В. Інноваційно-інформаційна економіка: зміни у трудових відносинах. Ефективна економіка : електронний журнал. 2015. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3769
 12. Ящишина І. В. Трансформування функцій суб’єктів інноваційного процесу. Економіка та держава. 2015. № 2. C. 12-15.
 13. Ящишина І. В. Україна у світовому інноваційно-соціальному розвитку. Агросвіт. 2015. № 3-4. C. 15-20.
 14. Ящишина І. В. Обґрунтування необхідності переходу України до моделі інноваційно-соціального розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 3. C. 6-10.
Догори