Копилов Сергій Анатолійович

Копилов Сергій Анатолійович

доктор історичних наук, професор,  ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, відмінник освіти України, кавалер відзнак МОН України «Петро Могила» і міського голови Кам’янець-Подільського «За заслуги перед міською громадою», лауреат обласної наукової премії імені Пилипа Клименка

Копилов Сергый АнатолыйовичНародився 23 червня 1963 р. в учительській сім’ї у м. Слов’янськ Донецької області, де батьки, випускники Чернівецького університету (Анатолій Олексійович – історик, Олександра Прокопівна – російський філолог), планували облаштуватись. Згодом Анатолій Олексійович отримав призначення на посаду асистента кафедри історії до Кам’янець-Подільського державного педінституту й подружжя перебралося до міста над Смотричем.

З 1970 р. до 1980 р. навчання у загальноосвітній  середній школі, яку закінчив із золотою медаллю. Успішно подолавши вступні випробування, у вересні 1980 р. вступ до історичного факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка.

В університеті Сергій Анатолійович вивчає історію слов’янських народів. У червні 1985 р. захищає дипломну роботу «Діяльність Болгарської комуністичної партії по зміцненню народно-демократичного ладу в Болгарії (9 вересня 1944-1947 рр.)» яку визнано кращою (І-е місце) на республіканському конкурсі студентських наукових робіт, що проходив у Донецькому державному університеті. Постановою Президії АН УРСР від 19 лютого 1986 р. її автора нагороджено медаллю і премією, яку Сергій Анатолійович отримав на щорічному засіданні Академії наук із рук її президента академіка Бориса Патона.

Після закінчення університету з відзнакою молодий історик за призначенням поїхав на роботу до Луцького державного педінституту імені Лесі Українки. Через кілька місяців з посади асистента кафедри всесвітньої історії перевівся на посаду стажиста-дослідника Інституту історії АН УРСР, для роботи над кандидатською дисертацією «Участь Робітничої молодіжної спілки Болгарії у зміцненні народно-демократичного ладу в Болгарії (1944-1947 рр.)». Науковим керівником став відомий славіст, дослідник історії Болгарії й українсько-болгарських стосунків член-кореспондент АН УРСР Павло Степанович Сохань. У 1987 р. з дозволу Міністерства вищої освіти СРСР проходив 6-місячне наукове стажування в Софійському університеті імені Климента Охрідського. У грудні 1988 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

З жовтня 1988 року розпочинається викладацька діяльність у Кам’янець-Подільському педінституті. Проблемою подальших наукових досліджень обрано історію української історичної славістики XVIII – початку ХХ ст. В першій половині 90-х рр. опубліковано понад 20-и робіт, присвячених вивченню історіографічного доробку в царині української славістики В. Григоровича, М. Бречкевича, М. Костомарова, М. Любовича, Ф. Уманця, А. Хойнацького, І. Євсєєва, А. Скальковського, О. Яцимірського та інших. У другій половині 90-х рр. вийшло 14 статей, у тому числі і в закордонних виданнях. Спільно з професором Володимиром Газіним видали навчальні посібники «Новітня історія країн Європи і Америки (1918-1945 рр.)», «Новітня історія країн Європи і Америки (1945-2000 рр.)».

1997 р. С. А. Копилова нагороджено відзнакою Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України».

У березні 2000 р. обраний на посаду професора кафедри всесвітньої історії, а у 2002 році деканом історичного факультету.

У 2005 році опубліковане монографічне дослідження «Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці України (остання третина XVII – початок ХХ ст.)», наступного року завершив написання дисертації «Українська історична славістика нового часу: витоки, становлення і етапи розвитку», яку успішно захищено в Інституті історії НАН України (26 травня 2006 р.). Наприкінці 2006 р. Міністерство освіти і науки України присвоїло С. А. Копилову вчене звання професора кафедри всесвітньої історії, яку й очолив з 1 вересня того року.

У наступні роки помітно розширились обрії наукових студій Сергія Анатолійовича, зокрема вивчення життя, педагогічної й наукової діяльності істориків, які працювали в стінах університету: монографічне дослідження наукової і педагогічної діяльності видатного українського історіографа 60-70 рр. ХХ ст. Леоніда Антоновича Коваленка, серія статей про науковий доробок, життя й діяльність А. Стороженка, О. Крижанівського, І. Рибака, В. Малого й М. Петрова. Зацікавився й регіональною тематикою, так, у співавторстві з проф. М. Петровим і доц. А. Задорожнюком видав брошуру «Казанський собор у Кам’янці-Подільському» (2008), у співавторстві з доц. В. В. Газіним – дослідження «Історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету: історичний нарис» (2008), став автором розділу «Розвиток історичної науки на Хмельниччині у 1920-х – на початку 2000-х рр.» монографії «Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область» (2010).

Як новий напрям наукових досліджень постає джерелознавство. 2008 року побачила світ стаття «Епістолярії вчених істориків як історіографічне джерело», через рік – «Листи Михайла Грушевського до Володимира Ламанського». 2011 р. у співавторстві з доц. А. Задорожнюком здійснив археографічне видання «Опис Подільської губернії кінця XVIІІ – початку ХІХ ст.», наступного року – «Опис Подільської губернії 1830 р.»

У творчому доробку автора – понад 150 публікацій.

13 серпня 2012 року міністр освіти призначив Сергія Анатолійовича на посаду виконувача обов’язків ректора. 16 січня 2013 р. конференція трудового колективу, майже одноголосно проголосувала за обрання Сергія Анатолійовича на посаду ректора. 30 січня Міністерство затвердило його на посаді ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

         Наразі С. А. Копилов неухильно виконує свої нелегкі керівні обов’язки, спрямовує колектив в русло державного реформування галузі, що сприяє новій якості української вищої освіти, на історичному факультеті забезпечує на високому науково-теоретичному рівні викладання низки складних навчальних дисциплін, виробляє плани своєї науково-дослідної роботи на наступні роки, а нові опубліковані праці, багатогранна науково-редакторська робота, участь у наукових конференціях різного рівня поповнюють його доробок.                              

Наукові праці С. А. Копилова

І. Окремі видання

 1. З історії українсько-болгарських зв’язків : метод. розробка на допомогу лектору / А. О. Копилов, С. А. Копилов, М. Г. Кукурудзяк. – Хмельницький : Знання, 1985. – 32 с.
 2. Созидательная сила братской дружбы (О связях и сотрудничестве ВЛКСМ и Димитровского коммунистического союза молодежи Болгарии) : метод. разработка. – Хмельницкий : Знание, 1986. – 30 с.
 3. Методичні вказівки до вичення тем «Міжнародні відносини нового часу 1870-1918 рр.» / С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський, 1993. – 20 с.
 4. Новітня історія країн Європи і Америки 1918-1945 рр. : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. П. Газін, С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-вид. від., 1997. – 388 с.
 5. Новітня історія країн Європи і Америки 1945-2000 рр. : навч. посіб. [для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл.] / В. П. Газін, С. А. Копилов ; за ред. А. О. Копилова. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 476 с.
 6. Новітня історія країн Європи і Америки 1918-1945 рр. : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Газін, С. А. Копилов. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Київ : Вид. дім «Слово», 2003. – 472 с.
 7. Новітня історія країн Європи та Америки 1945-2002 рр. : навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / В. П. Газін, С. А. Копилов ; за ред. А. О. Копилова. – Київ : Либідь, 2004. – 624 с.
 8. Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці України (остання третина ХVII – початок ХХ ст.) : [монографія] / С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 464 с.
 9. Новітня історія країн Європи і Америки (1918–1945 рр.) : метод. рек. до семінар. занять для студ. 4 курсу спец. 6.030300 «Історія» / С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський, 2006. – 38 с.
 10. Українська історична славістика нового часу: витоки, становлення і етапи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора іст. наук / С. А. Копилов. – Київ : Ін-т іст. України НАН України, 2006. – 36 с.
 11. Джерелознавство нової і новітньої історії країн Європи і Америки : навч.-метод. посіб. / С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2007. – 47 с.
 12. Казанський собор у Кам’янці-Подільському (Іст. довідка) : [наук.-попул. вид.] / А. Б. Задорожнюк, С. А. Копилов, М. Б. Петров. – Кам’янець-Подільський : Мошак М. І., 2007. – 52 с.
 13. Історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету: іст. нарис / В. В. Газін, С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. –76 с.
 14. Казанський собор у Кам’янці-Подільському (Історична довідка) :[наук.-попул. вид.] / А. Б. Задорожнюк, С. А. Копилов, М. Б. Петров. – 2-ге вид., допов. – Кам’янець-Подільський : Мошак М. І., 2008. – 52 с.
 15. Леонід Антонович Коваленко: вчений, педагог, особистість : [монографія] / С. А. Копилов, В. С. Степанков. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 192 с.: іл.
 16. Новітня історія країн Європи і Америки 1918–1945 рр. : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Газін, С. А. Копилов. – 2-ге вид., допов. і випр. – Київ : Вид. дім «Слово», 2008. – 472 с.
 17. Історіографія всесвітньої історії : метод. рек. до семінар. занять для студ. денної та заочної форм навчання / С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 44 с.
 18. Розвиток історичної науки на Хмельниччині у 1920-х – на початку 2000-х рр. / С. А. Копилов // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область [кол. моногр.] / [ред. рада: В. Г. Кремень (голова) та ін. ; редкол. тому: О. М. Завальнюк (голова) та ін.]. – Київ : Знання України, 2010. – С. 157-175.
 19. Описи Подільської губернії кінця XVIII – початку ХІХ ст.: [наук. вид.] / [уклад., автори вступ. ст. С. А. Копилов, А. Б. Задорожнюк]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 124 с.
 20. Опис Подільської губернії 1830 р. : [наук. вид.] / [уклад., автори вступ. ст. С. А. Копилов, А. Б. Задорожнюк]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – 59 с.
 21. Світова історіографія новітньої доби : навч.-метод. посіб. для студ. іст. ф-ту / С. А. Копилов, В. В. Верстюк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – 55 с.
 22. Іван Огієнко – керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.): Документи. Матеріали. Світлини. Хроніка діяльності / Уклад. і авт. статті доктори іст. наук, проф. С. А. Копилов, О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Медобори–2006, 2014. – 384 с.
 23. Віктор Степанович Прокопчук (до 70-річчя від дня народження та 50-річчя педагогічної та наукової діяльності) : довідк.-бібліогр. вид. / С. А. Копилов, І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2014. – 188 с.
 24. Новітня історія країн Європи та Америки на початку ХХ ст. : навч. посіб. / В. П. Газін, С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. – 284 с.
 25. Юрій Володимирович Теплінський (до 65-річчя від дня народження та 40-річчя наукової діяльності) : довідк.-бібліогр. вид. / С. А. Копилов, І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 48 с.
 26. Кам’янець-Подільський державний український університет (1918-1921 рр.) / уклад. і автори статей доктори іст. наук, проф. С. А. Копилов, О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 864 с.
 27. Професор І. М. Конет (до 65-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності): довідково-бібліографічне видання / С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2016. – 226 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Висвітлення в періодичній пресі радянського Поділля питань історії і сучасності Народної Республіки Болгарії / С. А. Копилов // Тези доповідей четвертої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. – Вінниця : Вінниц. держ. пед. ін-т, 1986. – С. 32-33.
 2. Робітнича молодіжна спілка у Вітчизняній війні Болгарії / С. А. Копилов // Проблеми слов’янознавства : респуб. міжвід. наук. зб. – Львів : Вид-во Львів. держ. ун-ту «Вища школа», 1987. – Вип. 36. – С. 106-111.
 3. Развитие на интернационалните връзки между ВЛКСМ и РМС (9 септември 1944–1947 гг.) / С. А. Копылов // Годишник на катедрите на марксизм-ленинизъм при висшите учебни заведения. История на БКП. – София : Изд-во Софийски ун-т им. Климент Охридски, 1988. – Кн. 2. – С. 184-214. – (болг. мовою).
 4. Развитие интернациональных связей между ВЛКСМ и Рабочим молодежным союзом Болгарии (9 сентября 1944–1947 гг.) / С. А. Копылов // Вопросы новой и новейшей истории : респуб. межвед. науч. сб. – Киев : Изд-во КГУ «Вища школа», 1988. – Вип. 34. – С. 29-36.
 5. Молодежь и народно-демократическая революция в Болгарии / С. А. Копылов // Молодежь и актуальные проблемы исторической науки : сб. матер. общест.-полит. чтений, 24-25 мая 1988 г., г. Киев. – Киев : Ин-т ист. АН УССР, 1989. – С. 152-157.
 6. М. Булгаков на Поділлі (за матеріалами ЦДІА в м. Києві) / С. А. Копилов // VIII Подільська історико-краєзнавча конференція : тези доп. Секція історії дожовтневого періоду. – Кам’янець-Подільський, 1990. – С.7-9.
 7. Болгары в освободительной войне украинского народа 1648–1654 гг. / С. А. Копылов // Проблеми історії національно-визвольного руху на Україні в період феодалізму та капіталізму. – Київ ; Запоріжжя, 1991.– С. 52-53.
 8. М. Державін як дослідник болгарського населення Новоросії / С. А. Копилов // Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України : тези доп. і повідомл. V всеукр. конф. (жовт. 1991 р.). – Київ ; Кам’янець-Подільський : Ін-т історії АН України, 1991. – С. 205-206.
 9. М. Костомаров в «Історії українського письменства» Сергія Єфремова / С. А. Копилов // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації : тези доп. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Миколи Костомарова. – Рівне : Рівнен. держ. пед. ін-т, 1992. – С. 17-18.
 10. А. Скальковський як дослідник болгарських колоній Новоросії і Бессарабії / С. А. Копилов // Шоста всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства, м. Луцьк, верес.-жовт. 1993 р. – Луцьк : Луц. держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки, 1993. – С. 246-247.
 11. Болгаристика в Київському університеті в кінці XIX – на початку XX ст. / С. А. Копилов // III Дриновские чтения: проблемы источниковедения, историографии и культуры Болгарии, история болгаристики : тез. докл. – Харьков : ХГУ, 1994. – С. 99-101.
 12. М. Драй-Хмара в Кам’янець-Подільському державному українському університеті (1918–1921 рр.) / С. А. Копилов // Матеріали IX Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1995. – С. 264-268.
 13. Слов’янознавство в Київському університеті в кінці ХІХ – на по­чатку XX ст. / С. А. Копилов // Наукові праці історичного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. – Кам’янець-Подільський, 1995. – Т. 1. – С. 171-183.
 14. Іван Огієнко – професорський стипендіат університету ім. Святого Володимира / С. А. Копилов // Велетень науки : матер. всеукр. наук.-пед. читань, присвяч. вивченню спадщини Івана Огієнка (15-16 січ. 1996 р.). – Київ : Четверта хвиля, 1996. – С. 15-17.
 15. Освітянська співпраця В. Петра та І. Огієнка у Кам’янець-Подільському державному українському університеті (1918–1920 рр.) / С. А. Копилов // Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження : наук. доп. другої всеукр. наук.-теорет. конф. (18–19 лют. 1997 р.). До 115-річчя від дня народження. – Кам’янець-Подільський ; Київ, 1997. – С. 100-102.
 16. Слов’янознавство в Київській духовній академії (1819–1920 рр.) / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1995. – Т. 1(3). – С. 75-95.
 17. Києво-Могилянська академія і витоки становлення слов’янознавства в Україні (XVIII ст.) / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1998. – Т. 2(4). – С. 15-25.
 18. П. Клепатський: Кам’янецький період діяльності (1919–1921 рр.) / С. А. Копилов // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1998. – Т. 1. – С. 209-213.
 19. Ф. Прокопович та його слов’янознавчі інтереси (до питання про вивчення «передісторії» славістики) / С. А. Копилов // Творчі вершини вченого. До 60-річчя від дня народження професора М. Г. Кукурудзяка. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1998. – С. 40-51.
 20. Слов’янська проблематика в Історичному товаристві Нестора-літописця (1872–1914 рр.) / С. А. Копилов // Міжнародні зв’язки України : Наукові пошуки і знахідки / С. А. Копилов. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 1998. – Вип. 7. – С. 3-20.
 21. Книгозбірні першої третини XVIII ст. як свідчення поінформованості соціальної еліти Гетьманщини про слов’янські народи // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Історичні науки. – Київ : Стилос, 1999. – Т. 3(5). – С. 70-79.
 22. Польська історична література в українських книгозбірнях першої третини XVIII ст. / С. А. Копилов // Питання історії України : зб. наук. ст. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – Т. 3. – С. 333-340.
 23. Історія слов’янських народів в історичних творах XVIII ст. // Укр. іст. журн. – 2000. – № 1. – С. 45-60.
 24. Історія слов’янських народів в наукових зацікавленнях Д. Туптала // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2000. – Т. 4(6). – С. 10-17.
 25. Історія слов’янських народів у наукових зацікавленнях Феофана Прокоповича / С. А. Копилов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. записки Рівненського держ. нац. ун-ту. – Рівне : Рівнен. держ. нац. ун-т, 2000. – Вип. 1, ч. 2. – С. 265-272.
 26. Wojna polsko-turecka w 1672–1676 w ukrainskiej historiografii pierszego trzydriestolecia XVIII w. / Cоpylоv // Biblioteka Przemyska. – Przemysl: Towarzystwo Pryjaciol Nauk w Przemyslu, 2000. – T.XXXVIII: Mater. z konf. nauk. Kamienec-Podolski, 11–15 wrzesnia 2000 r. – S. 63–70.
 27. М. Бантиш-Каменський як історик Польщі / С. А. Копилов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. записки Рівненського держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2001. – Вип. 2. – С. 233-238.
 28. М. Іванишев і українське слов’янознавство в 40–60-х рр. ХІХ ст. / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – Т. 5(7). – С. 9-15.
 29. Історія Польщі в наукових зацікавленнях М. Бантиш-Каменського / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університетут. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – Т. 7(9): Українська історіографія на рубежі століть : матер. міжнар. наук. конф., 25–26 жовт. 2001 р. – С. 255-264.
 30. Рецепція слов’янського світу в українських історичних творах останньої третини ХІХ ст. / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – Т. 6(8). – С. 157-176.
 31. Слов’янознавчі студіювання в Україні у першій третині XIX ст. / С. А. Копилов // Матеріали IV Буковинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 125-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 5 жовт. 2000 р. – Чернівці : Золоті литавари, 2001. – С. 157-160.
 32. Іван Лашнюков: штрихи до наукової біографії / С. А. Копилов // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : у 2 ч. – Київ : Ін-т іст. України НАН України, 2002. – Чис. 8–9. – Ч. 1: Збірка наукових праць на пошану відомого вченого, історика-українознавця, академіка Української Могилянсько-Мазепинської Академії наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 310-319.
 33. Краледворський і Зеленогорський рукописи у наукових працях М. Костомарова та І. Срезневського / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-вид. від., 2003. – Т. 11. – С. 279-284.
 34. Виникнення історії славістики як нового напрямку слов’янознавчих досліджень в Україні (друга половина ХІХ ст.) / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2004. – Т. 12. – С. 427-440.
 35. Проблеми історії полабських і балтійських слов’ян в українській історіографії другої половини ХІХ ст. / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2004. – Т. 13. – С. 505-517.
 36. Виникнення історії славістики як нового напряму слов’янознавчих досліджень / С. А. Копилов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2005. – Вип. 5. – С. 194-201.
 37. Дослідження проблем історії південних і західних слов’ян в українській історіографії наприкінці 1840-х – на початку 1860-х рр.) / С. А. Копилов // Міжнародні зв’язки України : Наукові пошуки і знахідки: міжвід. зб. наук. пр. – Київ : Ін-т іст. України НАН України, 2005. – Вип. 14. – С. 46-358.
 38. Кам’янець-Подільський і польсько-турецька війна 1672–1676 рр.: рецепція в українському історичному письменстві (кінець XVII– перша третина XVIII ст.) / С. А. Копилов // Kamienec Podolski: Studia z dzieow miasta i regionu / рod red. Feliksa Kiryka. – Krakow : Wyd-wo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. – S. 139-148.
 39. Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці України у вітчизняній історіографії (ХІХ ст. –1991 р.) / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 14: На пошану акад. І. С. Винокура. – С. 451-461.
 40. Українська історична славістика нового часу: етапи розвитку / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – Т. 16: На пошану професора А. О. Копилова. – С. 365-378.
 41. Із епістолярної спадщини Івана Огієнка (листи до академіка О. Шахматова та професора О. Соболевського) / С. А. Копилов // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 10. – С. 16-21.
 42. Головні етапи та особливості розвитку української історичної славістики нового часу / С. А. Копилов, С. Віднянський // Слов’янські обрії: XIV Міжнародний з’їзд славістів: доповіді (10.09–16.09.2008 року, Охрид, Республіка Македонія). – К.: НАН України, Український комітет славістів, НБУ імені В. І. Вернадського, 2008. – Вип. 2. – С. 92–111.
 43. Епістолярії вчених істориків як історіографічне джерело / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 18: На пошану професора В. С. Степанкова. – С. 158-166.
 44. А. В. Стороженко – вчений-історик і громадський діяч / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – Т. 19: На пошану акад. В. А. Смолія. – С. 140-152.
 45. З історії підготовки навчального посібника Л. А. Коваленка з історіографії історії України / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 10-11 берез. 2010 р. : вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2010. – Т. 1. – С. 43-45.
 46. Історія створення описів Поділля кінця ХVIII – початку ХІХ ст. Карла Екстера та їх значимість як історичного джерела / С. А. Копилов, А.Б.Задорожнюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 3: До 20-річчя кафедри історії України. – С. 56-67.
 47. Письма Михаила Грушевского к Владимиру Ламанскому / С. А. Копылов // Гуманитарный вектор. – Чита : ЗабГГПУ, 2010. – №4 (24). – С. 10-13.
 48. «Бесіда поляка з литвином», як пам’ятка литовської публіцистики другої половини XVI ст. / С. А. Копилов // Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі : ІІ міжнар. наук. конф., Кам’янець-Подільський, 22–24 верес. 2011 р. : тези доп. – Київ : Ін-т іст. України НАН України, 2011. – С. 50-52.
 49. «Ведомость городам, местечкам, селениям и деревням Подольской губернии… 1830 г.» – важливе джерело з історії Поділля / А. Б. Задорожнюк, С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Т. 21: На пошану професора О. М. Завальнюка. – С. 142-146.
 50. Історіографічна ситуація в історичній науці України на зламі ХІХ–ХХ ст. у науковій літературі / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Т. 21: На пошану проф. О. М. Завальнюка. – С. 123-132.
 51. Академік Е. О. Космінський і доцент П. Ф. Лаптін: штрихи наукової співпраці / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Медобори–2006, 2012. – Т. 22: На пошану професора П. Ф. Лаптіна. – С. 22-32.
 52. С. В. Гутнова і П. Ф. Лаптін: роки творчої співпраці / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Медобори–2006, 2012. – Т. 23 : На пошану професора С. А. Копилова. – С. 160-170.
 53. Микола Борисович Петров: учений, педагог, особистість. Відомий український історик, талановитий педагог / С. А. Копилов, В. С. Степанков // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Іст. науки / [редкол.: В. С. Степанков (відп. ред.), С. А. Копилов, А. Г. Філінюк та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2012. – Вип. 5: На пошану проф. М. Б. Петрова. – С. 7-18.
 54. Серце, віддане Кам’янцю (кілька штрихів до портрета: світлій пам’яті Миколи Петрова) / С. А. Копилов // Петров М. Б. Місто Кам’янець-Подільський в 30-х роках XVII – XVIII століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку. Міське і замкове управління. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 7-16.
 55. Слов’янознавство (славістика) в Україні / С. А. Копилов // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2012. – Т. 9. – С. 643 – 651.
 56. Переднє слово / С. А. Копилов // Кушнір Б. М. Медові мелодії Товтр: новели, оповідання. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 3.
 57. Слово до читача / С. А. Копилов // Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довід.-бібліогр. видання / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка; уклад. І. М. Конет, В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2013. – С. 7-8.
 58. Стиль життя та наукової творчості українських істориків у перші десятиріччя ХХ ст. / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Медобори–2006, 2014. – Т. 24 : На пошану професора В. А. Смолія. – С. 78-96.
 59. Далматський гуманіст про польсько-турецьку війну1620-1621 рр. / С. А. Копилов // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.І.Огієнка, 2014. – Вип. 7.
 60. Організаторська, управлінська, науково-педагогічна та громадська діяльність Івана Огієнка на посаді ректора Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.) / С. А. Копилов // Іван Огієнко – керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.): Документи. Матеріали. Світлини. Хроніка діяльності. – Кам’янець-Подільський : Медобори–2006, 2014. – С. 7-43.
 61. Відданість освіті і науці / С. А. Копилов // Віктор Степанович Прокопчук (до 70-річчя від дня народження та 50-річчя педагогічної та наукової діяльності) : довідк.-бібліогр. вид. / С. А. Копилов, І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2014. – С. 6-11.
 62. Автобіографія І. C. Вінокура як історіографічне джерело / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Медобори–2006, 2015. – Т. 25 : На пошану професора І. І. Винокура. – С. 22-29.
 63. Професор математики Ю. В. Теплінський (до 70-річчя від дня народження) / С. А. Копилов, І. М. Конет // Духовні витоки Поділля: науковці в історії краю : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 23 квітня 2015 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2015. – С. 270-276.
 64. Некрологи на сторінках «Подольских епархиальных ведомостей» як джерело вивчення життєдіяльності особи / С. А. Копилов, М. І. Гончар // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 6. – С. 16-17.
 65. Іван Огієнко у Варшавському: між політикою, дидактикою і науковими студіями (1925-1932 рр.) / С. А. Копилов // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2016. – Т. 26 : До 80-річчя від дня народження професора А. О. Копилова. – С. 120-124.
 66. Ушанування шістдесятирічного ювілею М. Грушевського в Кам’янці-Подільському: між історією і політикою / С. А. Копилов // Анатолій Олексійович Копилов: Особистість у вимірі епохи : Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / уклад. В. А. Дубінський, В. C. Степанков. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2016. – С. 134-146.
 67. Кам’янець-Подільський університет у національному відродженні України 1918-1920 рр. / С. А. Копилов // Кам’янець-Подільський державний український університет (1918-1921 рр.). – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С. 10-32.

Про С. А. Копилова

 1. Баженов Л. В. Копилов Сергій Анатолійович / Л. В. Баженов // Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ – ХХ ст. історіографія. Бібліографія. Матеріали. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. міськ. друкарня, 1993. – С. 240.
 2. Копилов Сергій Анатолійович // Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України : темат. зб. – Київ, 2007. – Вип.4. – С. 31.
 3. Копилов Сергій Анатолійович // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка [ювілейне видання] / [авт.-упоряд. Я. Білейчук ; редкол.: О. М.Завальнюк, В. А. Смолій, В. С. Степанков та ін.]. – Київ : Вид-во Логос Україна, 2008. – С. 56, 59.
 4. Степанков В. С. Копилов Сергій Анатолійович / В. С. Степанков // Енциклопедія історії України : у 10 т. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. – Т. 5: Кон–Кю. – Київ : Наук. думка, 2008. – С. 129-130.
 5. Степанков В. С. Копилов Сергій Анатолійович / В. С. Степанков // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах / творчий задум та заг. ред. О. М. Завальнюка. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 3. – С. 291-302.
 6. Калакура Я. Українська історіографія / Я. С. Калакура. – Київ : Генеза, 2012. – С. 486.
 7. Баженов Л. В. Відомий дослідник історії та археології Поділля (професору Сергію Анатолійовичу Копилову – 50) / Л. В. Баженов, Ю. І. Блажевич, В. А. Дубінський, О. Б. Комарніцький, Л. Л. Місінкевич // Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзн. зб. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 5. – С. 171-173.
 8. Копилов Сергій Анатолійович // Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довід.-бібліогр. видання / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка; уклад. І. М. Конет, В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2013. – С. 34-50.
 9. Продовжив династію : [23 січня 2013 року ректором Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка обрано Сергія Анатолійовича Копилова] // Ключ. – 2013. – № 4. – С. 2.
 10. Професор С. А. Копилов : біобібліографічний покажчик / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, наукова бібліотека. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. –
 11. Степанков В. С. Копилов Сергій Анатолійович: погляд зблизька / В. С. Степанков // Професор С. А. Копилов : біобібліографічний покажчик / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, наукова бібліотека. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 3-17.
 12. Степанков В. С. Копилов Сергій Анатолійович: погляд зблизька / В. С. Степанков // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: іст. науки. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2013. – Т. 23 : На пошану професора С. А. Копилова. – С. 8-19.
 13. Степанков В. С. 50 років від дня народження Сергія Анатолійовича Копилова / В. С. Степанков // Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2013 рік. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.І. Огієнка, 2013. – Вип. 8. – С. 32-34.
 14. Степанков В. С. Ректору Копилову Сергію Анатолійовичу – 50 / В. С. Степанков // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2013. – Т. 20 : 95-річчю заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету присвячується. – С. 365–386.
 15. Завальнюк О. М. Копилов Сергій Анатолійович / О. М. Завльнюк // Подільські науковці й освітяни: звершення в ім’я незалежної України. Персональний вимір. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С. 41-57.
Догори