Коваленко Борис Олексійович

доктор філологічних наук, доцент, декан факультету української філології та журналістики

Народився 03 жовтня 1969 року в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької обл.

У 1976 році пішов у перший клас Кам’янець-Подільської середньої школи № 8.

1986 року вступив до Кам’янець-Подільського педагогічного інституту ім. В.П. Затонського, який закінчив 1992 року.

1988 року був призваний до армії. Проходив службу у військах космічного зв’язку КТрВО у м. Самарканд. Демобілізувався 1989 року і повернувся на навчання.

З 1991 року працював учителем української мови та літератури у ЗОШ № 8 м. Кам’янця-Подільського.

З вересня 1994 року – консультант оргвідділу Кам’янець-Подільської державної адміністрації.

З вересня 1995 року працює асистентом кафедри української мови факультету української філології та журналістики Кам’янець-Подільського державного університету.

З 01 листопада 1999 року по 01 листопада 2002 навчався в аспірантурі Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. 28 травня 2003 року захистив дисертацію з теми “Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публіцистики” на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.172.01 в Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України.

Обіймав посади директора Шепетівського навчально-консультаційного центру Кам’янець-Подільського державного (національного) університету, доцента кафедри української мови,  заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу. З 2016 рРр. – декан факультету української філології та журналістики.

Коваленко Борис Олексійович працює в Кам`янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка з 1995 р. На всіх посадах зарекомендував себе як компетентний, добросовісний працівник, умілий організатор колективу, який докладає максимум зусиль і енергії для вдалого забезпечення навчально-методичного процесу. Проявив особисту активність у розширенні спеціальностей факультету української філології та журналістики, проводить плідну наукову діяльність. Учасник численних всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій та симпозіумів.

На сьогодні здійснив понад 100 публікацій, серед яких варто виділити монографії “Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публіцистики”, “Від ідіолекту до літературної мови: Поділля кінця ХІХ – початку ХХ ст.”, статті, опубліковані в закордонних виданнях (Болгарія, Польща, Росія, Угорщина), праці методичного характеру.

29 квітня 2021 р. успішно захистив дисертацію “Мовно-культурний ареал Поділля в історії української літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст.” на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України Гриценко Павло Юхимович.

Б. Коваленко здійснює успішне керівництво написанням кандидатських дисертацій. Так, під його керівництвом в 2012 році І. Потапчук захистила дисертацію на тему “Народна географічна термінологія в західноподільських говірках”; у 2021 році О. Подолянчук захистила дисертацію на тему “Ідіостиль Гната Хоткевича”.

Наукові праці Б. О. Коваленка

Монографії

 1. Коваленко Б.О. Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публіцистики. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010. 160 с.
 2. Коваленко Б.О. Від ідіолекту до літературної мови: Поділля кінця ХІХ – початку ХХ ст. Кам’янець-Подільський: ТОВ “Рута”, 2020. 392 с.

Розділи у колективних монографіях

 1. Коваленко Н. Д., Коваленко Б. О. Символіка лексеми мак у фразеологічній картині світу. Słowiańska frazeologia Gwarowa. ІІ. Kraków :  Księgarnia Akademicka, 2020. S. 275–284.
 2. Коваленко Б.О. Фразеологізми із компонентом вода у творчості А. Свидницького. «Вода» в славянской фразеологии и парамеологии : коллективная монография.  Будапешт, 2013. С. 302–308.

Словник

 1. Фразеологізми в ідіостилі Анатолія Свидницького. Словник / укл. Коваленко Б.О., Коваленко Н. Д. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Рута», 2019. 364 с.

Рецензія: Черевко І. Фразеологічний доробок Анатолія Свидницького (Фразеологізми в ідіостилі Анатолія Свидницького. Словник / укл. Коваленко Б. О., Коваленко Н. Д. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Рута», 2019. 364 с.). Діалектологічні студії. 12: Діалект і пам’ятка / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. Львів : Інститут українознавства ім. Крип’якевича НАНУ, 2019. С. 516–519.

Статті у фахових наукових виданнях України

 1. Коваленко Б. О. Деякі фонетичні риси подільського говору (на матеріалі роману “Люборацькі” А. Свидницького). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. Вип. 18. С. 66–68.
 2. Коваленко Б. О. Деякі морфологічні риси подільського говору (на матеріалі роману “Люборацькі” А. Свидницького). Studia metodologica. Вип. 27 : Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті. Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. С. 89–92.
 3. Коваленко Б. О. Проблема української мови у творчому доробку Анатоля Свидницького. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія історична та філологічна / редкол. Є. І. Сохацька (відп. ред.), О. М. Завальнюк (голова) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. Вип. VІ. С.160–168.
 4. Коваленко Б. О. Микола Зеров – дослідник творчості Анатоля Свидницького. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський :  ПП Буйницький О.А., 2009. Вип. 19. С. 127–129.
 5. Коваленко Б. О. Діалектна основа жартівливих пісень з Поділля. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія (Мовознавство). Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. Вип. ХХІ-ХХІІ. С. 42–45.
 6. Коваленко Б. О. Розмовна лексика на позначення руху у романі А. Свидницького «Люборацькі». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. Вип. 20. С. 266–269.
 7. Коваленко Б. О. Подільський ареал і літературний стандарт кінця ХІХ ст.: завдання і засади дослідження. Мовознавчі студії. Вип. 2: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (За матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження професора Мар’яна Демського) / упор.: К. Іваночко та ін. Дрогобич : Посвіт, 2010. С. 179–187.
 8. Коваленко Б. О. Діалектна основа повіcті “Тіні забутих предків” М. Коцюбинського (на матеріалі чорнового автографа). Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія (Мовознавство). Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. Вип. ХХІ-ХХІІ. С. 182–186.
 9. Коваленко Б. О. Мовні особливості ранніх оповідань М. Коцюбинського (на матеріалі оповідання “Андрій Соловійко або вченіє світ, а невченіє тьма”). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : ПП Потапов, 2010. Вип. 21. С. 110–112.
 10. Коваленко Б. О. Фонетичні і граматичні діалектні особливості в ідіостилі М. Коцюбинського. Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. / МОНМС України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; відп. ред. Г. І. Мартинова. Черкаси, 2011. Вип. 12–13. С. 235–241.
 11. Коваленко Б. О. Відбиття рис подільського говору в рукописній спадщині С. Руданського, А. Свидницького, М. Коцюбинського. Лінгвістика : зб. наук. праць. Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010.  № 3 (21). Ч. 1. С. 215–223.
 12. Коваленко Б. О. Лексичні діалектизми у романі А. Свидницького “Люборацькі” . Лінгвістика : зб. наук. праць. Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. №3 (24). Ч.1. С. 215–222.
 13. Коваленко Б. О. Дослідження мовної манери М. Коцюбинського за рукописною спадщиною (на матеріалі оповідань для дітей). Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. № 22 (І). С. 349–357.
 14. Коваленко Б. О. Мовні особливості ранніх оповідань М. Коцюбинського (за матеріалами рукописної спадщини). Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадського. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Симферополь : Таврический национальный университет им. В. И. Вернадського, 2011. № 2. Т. 24 (63). Ч. 2. С. 413–417.
 15. Коваленко Б. О. Засади укладання словника фразем мови творів Анатоля Свидницького. Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія. Ларисі Григорівні Скрипник / відпов. ред. к. філол. н. І. С. Гнатюк. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. С. 194–201.
 16. Коваленко Б. О. Рукописна спадщина класиків української літератури як джерело лінгвістичних досліджень. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2012. Вип. 31. С. 80–85.
 17. Коваленко Б. О. Фольклорні записи як джерело діалектологічних досліджень. Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. № 24 (І). С. 32–40.
 18. Коваленко Б. О. Морфологічні особливості казок з Поділля. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. Вип. 34. С. 138–141.
 19. Коваленко Б. О. Аналіз творчості Степана Руданського на сторінках журналу “Рідна мова”. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична та філологічна / редкол.: О. М. Завальнюк (гол. ред.), Є. І. Сохацька (відп. ред. та ін.). Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. Вип. VІІІ. С. 36–40.
 20. Коваленко Б. О. Службові слова та вигуки в західноподільських говірках. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. Вип. 28. С. 176–178.
 21.  Коваленко Б. О. Лексика “Люборацьких” А. Свидницького у “Словарі української мови” Б. Грінченка. Лексикографічний бюлетень : зб. наук. праць / відпов. ред. к. філол. н. І. С. Гнатюк. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. Вип. 22. С. 7–13.
 22. Коваленко Б. О. Лексика співомовок С. Руданського в лексикографічних описах. Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. № 26. С. 195–204.
 23. Коваленко Б. О. Текстологічне опрацювання рукописів С. Руданського (морфологічний рівень). Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. № 28. С. 56–61.
 24. Коваленко Борис Ідеографічна класифікація соматичних фразем в ідіостилі А. П. Свидницького. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. На честь д. філол. наук, проф. В.М. Мокієнка, Почесного Голови Комісії зі слов’янської фразеології при Міжнародному комітеті славістів (до 80-річчя від дня народження) / М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Філологічний ф-т; [Редкол: М. Номачі (голов. ред.), Н. Венжинович (голова редакц. ради), Г. Шумицька (відп. ред.) та ін.]. Ужгород: ПП Данило С.І., 2020. Вип. 2 (44). С. 150–156 .

Статті в закордонних наукових виданнях

 1. Коваленко Б. О. Творчість А. Свидницького в оцінці дослідників кінця ХІХ ст. Patologie społeczne w środowisku wychowawczym: zagroźenia, profilaktyka, wychowanie, edukacja, praca socjalna (konteksty ukraińskopolskie). Rzeszów, 2013. S. 207–211.
 2. Коваленко Б.О. Паремии как отличительная черта творчества А. Свидницкого. Вестник Новгородского государственного университета. Великий Новгород, 2014. № 77. С. 171–174.
 3. Коваленко Б. О. Словникове багатство праці А.Свидницького “Великдень у подолян”. Актуальні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць / відп. ред. М. Л. Друженець. Серія: Лінгвістика і літературознавство. Тирасполь, 2014. Вип. 1. С. 141–
 4. Коваленко Б. О. Діалектизми рукописного тексту як джерело вивчення історії мови. Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки : сб. с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност славянска филология (16–18 октомври 2014 г., Благоевград). Благоевград : УИ „Неофит Рилски“, 2015. С. 237–
 5. Коваленко Б. О. Фонетичні особливості казок ХІХ ст. з Поділля. Studia ucrainika Varsoviensia. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2015. № 3. S. 47–56.
 6. Коваленко Б. О. Риси подільського говору в рукописній спадщині М. Коцюбинського. Studia ucrainika posnaniensia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznan, 2015. Zeszyt ІІІ. С. 123–129.
 7. Коваленко Б. О. Текстологічне опрацювання рукописів (фонетичний рівень). International research and practice conference «Contemporary issues in philological sciences : experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine», April 28–29, 2017. Lublin, 2017. S.157–160.
 8. Коваленко Б. О., Коваленко Н. Д. Відбиття подільських говіркових рис у працях польських дослідників к. ХІХ ст. Studia ucrainika posnaniensia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznan, 2020. Zeszyt VІІІ. S. 103–

Статті у наукових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз

 1. Коваленко Б. О. Український компонент у російськомовних оповіданнях та нарисах А. Свидницького. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2015. Вип. 38. С. 165–169.
 2.  Коваленко Б. О. Мова “народних оповідань” А. Свидницького. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія історична та філологічна / редкол.: С. А. Копилов (гол. ред.), В. С. Прокопчук, Л. М. Марчук (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип. ХІ. С. 215-221.
 3.  Коваленко Б. О. Лексика подільського говору в “Словарі російсько-українському” М. Уманця і А. Спілки. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія філологічна / редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип. ХІІ. С. 139–144.
 4. Коваленко Б. О. Фіксація лексики “Люборацьких” А. Свидницького в “Українському стилістичному словнику” Івана Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія філологічна / редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. ХІІІ. С. 96–101.
 5. Коваленко Б. О. Лінгвальні особливості оповідань Михайла Коцюбинського (на матеріалі прижиттєвої збірки “У грішний світ”. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2016. Вип. 42. С. 100–104.
 6. Коваленко Б. О. Рукописні збірки пісень Степана Руданського: лінгвістичний аналіз. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2017. Вип. 44. С.170–174.
 7. Коваленко Б. О. Відбиття рис подільського говору в рукописній спадщині Степана Руданського (на матеріалі «Лірникових дум»). Лінгвостилістичні студії : наук. журн. / редкол.: С. К. Богдан (голов. ред.) та ін. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. Вип. 6. С. 86–95.
 8.  Коваленко Б. О. Тексти східноподільської говірки поч. ХХ ст. як основа дослідження її динаміки. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2018. Вип. 46. С.110–114.
 9. Коваленко Б. О. Синонімічні зв’язки у фразеології (на матеріалі творів А. Свидницького). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2019. Вип. 48. С. 161–165.
 10. Коваленко Б. О. Лексика художніх творів М. Коцюбинського в лексикографічних описах.  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2019. Вип. 50. С. 64–67.
 11. Коваленко Н. Д., Коваленко Б. О. Словник Івана Огієнка як джерело діалектологічних досліджень. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб.  Серія філологічна / редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), О. А. Рарицький (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. ХVІ. С. 31–35.
 12. Коваленко Б. О., Коваленко Н. Д. Народнорозмовна лексика в мовотворчості М. Коцюбинського. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2020. Вип. 51. С. 59–65.
 13.  Коваленко Б. О. Особливості подільських говірок у фольклорних записах А. Коціпінського. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2020. Вип. 52. С. 31–35.

Статті в інших наукових виданнях

 1. Коваленко Б. О. Особливості правопису фольклорно-етнографічного нарису А. Свидницького. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 11, у 3-х т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. Т. 3. С. 23–24.
 2. Коваленко Б. О. Деякі особливості вживання сполучника що у мові А. Свидницького. Актуальні проблеми синтаксису : сучасний стан і перспективи дослідження : Програма, матеріали та тези доповідей Всеукр. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження професора І. І. Слинька / відп. за випуск Н. В. Гуйванюк. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 176–177.
 3. Коваленко Б. О. Назви страв у нарисі А. Свидницького «прошлый быт православного духовенства». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 12, у 3-х т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. Т. 3. С. 21–22.
 4. Коваленко Б. О. Відбиття рис подільського говору в рукописній спадщині С. Руданського. Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження : Програма, матеріали та тези доповідей всеукраїнських наукових читань, посвячених пам’яті діалектолога Валентини Прокопенко / відп. за випуск Н. В. Гуйванюк. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. С. 62–63.
 5. Коваленко Б. О. Правописні традиції у романі А. Свидницького “Люборацькі”. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 10, у 5-ти т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. Т. 3. С. 132–133.
 6. Коваленко Б.О. Мовні особливості новели “У грішний світ” М. Коцюбинського. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 9, у 5-ти т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. Т. 3. С. 19–20.
 7. Коваленко Б. О. Лінгвальні особливості казки “Цар Соловей” Степана Руданського. Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст : тези доповідей міжнародної конференції / за заг. ред. П.Ю. Гриценка. Інститут української мови НАН України. Київ : КММ, 2014. С. 237–243.
 8. Коваленко Б. О. Діалектизми у творах С. Руданського. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 13, у 3-х т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Т. 3. С. 95– 96.
 9. Коваленко Б. О. Деякі словотвірні риси подільського говору (на матеріалі роману “Люборацькі” А. Свидницького). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 8, у 5-ти т.  Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. Т. 2. С. 24–25.
 10.  Коваленко Б. О. Джерела вивчення говірок Кам’янеччини. Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків : матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 17–18 травня 2012 р. / редкол. : О. М. Завальнюк (голова), О. Б. Комарніцький (відп. ред.), Л. В. Баженов та ін. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори 2006», 2016. С. 299–302.
 11. Коваленко Б. О. Особливості побудови складних речень у подільських говірках. Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження : матеріали Міжнар. наук. читання, присвячені пам’яті доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри сучасної української мови ЧНУ Ніни Василівни Гуйванюк (14 листопада 2014 р., м.Чернівці) : Програма, матеріали й тези доповідей / відп. за вип. О. В. Кульбабська. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. С. 200–    
 12. Коваленко Б. О. Діалектизми у мовотворчості М. Коцюбинського: від рукописів до видань. М. Коцюбинський: погляд з ХХІ століття : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Михайла Коцюбинського. Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2014. С. 189–
 13. Діалектні лінгвальні риси у фольклорно-етнографічних нарисах А. Свидницького. Діалектологічні студії. 10. Традиції і новаторство. Львів, 2015. С. 460–
 14. Коваленко Б. О. Рівень вияву діалектності у фольклорних записах ХІХ ст. Діалекти в синхронії та діахронії : текст як джерело лінгвістичних студій / відп. ред. П. Ю. Гриценко. Київ : КММ, 2015. С.172–
 15. Коваленко Б. О. Лексика співомовок С. Руданського в словниках кінця ХІХ ст. Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 07 – 08 квітня 2016 р. Київ : Міленіум, 2016. С. 76–
 16. Коваленко Б. О. Лексика співомовок Степана Руданського у “Словарі української мови” Б.Грінченка. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 15, у 3-х т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Т. 3. С. 75–
 17. Коваленко Б. О. Народні пісні як джерело наукових досліджень. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції, 26–27 травня 2017 р., м. Дніпро / наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро : СПД «Охотнік», 2017. Ч. ІІ. С. 176–177.
 18. Коваленко Б. О. Творчість А. П. Свидницького в контексті подільського говору. Студії з діалектології. Матеріали і дослідження. Київ : Інститут української мови НАН України, 2017. Вип. 1. С. 44–51.
 19. Коваленко Б. О. Особливості подільських говірок (за матеріалами праць О. Курило). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 16, у 3-х т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Т. 3. С. 71–72.
 20. Коваленко Б. О. “Опыт южнорусского словаря” К.Шейковського як джерело вивчення подільських говірок. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 17, у 3-х т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Т. 3. С. 68–69.
 21. Коваленко Б. О. Анатолій Свидницький та історія однієї «народної пісні». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 18, у 3-х т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Т. 3. С. 70–
 22. Коваленко Б. О. Микола Дурново та його внесок в українське мовознавство. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 19, у 3-х т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Т. 3. С. 63–64.

Догори