Марчишина Алла Анатоліївна

доктор філологічних наук, доцент кафедри англійської мови

Марчишина Алла Анатоліївна народилася 01.01.1971 р. в с. Шустівці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.

В 1988 р. закінчила Кам’янець-Подільську СШ № 4 із золотою медаллю.

В 1993 р. – закінчила з відзнакою Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В. П. Затонського, за спеціальністю “Українська мова і література та іноземна мова”, та отримала кваліфікацію “Вчитель української мови і літератури та англійської мови”.

В 1999 р. закінчила з відзнакою Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича, спеціальність “Англійська мова та література”, кваліфікація “Філолог, викладач англійської мови та літератури”.

З 2001 р. по 2004 р. – навчання в аспірантурі (кафедра англійської філології НПУ ім. М.П.Драгоманова).

В 2005 р. – захистила кандидатську дисертацію “Функціонально-семантичні особливості дієслівних операторів гумористичної модальності (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози)” у Київському національному лінгвістичному університеті та отримала ступінь кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 Германські мови).

В 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови.

2016-2018 рр. – навчання в докторантурі (кафедра германських мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка).

В 2018 р. захистила докторську дисертацію “Ґендерна ідентичність в англомовному постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти (на матеріалі наукових, публіцистичних та художніх текстів)” в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова, отримала ступінь доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 Германські мови.

Член редколегії «Одеського лінгвістичного вісника» (Національний університет «Одеська Юридична академія»)

Трудова діяльність:

1992-1995 р.р. – вчитель англійської мови Кам’янець-Подільської ЗОШ № 5.

1995-2006 р.р. – викладач, доцент кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

2006-2011 р.р. – декан факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

З 2011 – 2020 – доцент кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У 2020 році обрана на посаду професора та завідувача кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Наукові інтереси: лінгвістика тексту, лінгвогендерологія, дискурс-аналіз.

Навчально-методичні посібники

 1. Basics of Academic Writing : навч. посібн. з основ наукового письма / А. А. Марчишина. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2010. – 168 с.
 2. Notes on Text Interpretation (a manual for graduate students) : навч.-метод. посібн. з інтерпретації тексту / А. А. Марчишина. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський В. С., 2014. – 148 с.
 3. English Lexicology: theory and practice : навчально-методичний посібник з лексикології англійської мови / А. А. Марчишина, Т. М. Петрова. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. — 79 с.

Монографія

 1. Ґендерна ідентичність в англомовному постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти (на матеріалі наукових, публіцистичних та художніх текстів) : монографія / А. А. Марчишина. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2018. – 452 с.

            Розділ у колективній монографії

 1. Вища педагогічна освіта України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область : [монографія]. – Київ : Знання України, 2010. – С. 181 -189.

            Колективні праці

 1. English lexicology: theory and practice : навч.-метод. посібн. з лексикології англ. мови / А. А. Марчишина, Т. П. Петрова. – Кам’янець-Подільськтй : КПНУ ім. І. Огієнка, 2008. – 63 с.
 2. Навчання слухо-вимовним навичкам на початковому етапі вивчення англійської мови в середній школі : навч.-метод. посібник / А. А. Марчишина, О. В. Яковлєва. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1998. – 48 с.
 3. Факультет іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету: минуле і сьогодення : історичний нарис / А. А. Марчишина, С. В. Олійник. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 52 с.

            Статті:

 1. Деякі засоби передачі метафоричного змісту фразеологічних одиниць з компонентом “око” // Наука і сучасність : зб. наук. праць НПУ імені М.П.Драгоманова. Т. ХХVI. – Київ : Логос, 2001. – 300 с. – С. 242–248.
 2. К вопросу о передаче иронического смысла при переводе (на материале романа Джерома К.Джерома “Трое в лодке”) // Система і структура східнослов’янських мов: до 200-річчя з дня народження В. І. Даля : зб. наук. праць. – Київ : Т-во “Знання” України, 2001. – 290 с. – С. 256–261.
 3. Використання елементів гумору у навчанні іншомовного спілкування // Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. праць. – Київ : Знання, 2002. – 320 с. – С. 277–281.
 4. До питання про емотивність в мові та мовленні // Вісник : зб. наук. статей викладачів, докторантів, аспірантів Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Вип. 3. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002. – 163 с.– С. 11–13.
 5. Модальність тексту як об’єкт сучасних лінгвістичних досліджень // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. Вип. 7. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 412 с. – С. 128–133.
 6. Humorous modality of text and its elements // English as a foreign language in Ukraine: integrative tendencies and educational perspectives: the 2nd regional TESOL-Ukraine Conference .– Khmelnitsky, 2003. – 117 р. – Р. 52–54.
 7. Гумористична модальність в інформаційному полі тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. праць. Вип. 11. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2004. – 211 с. – С. 66–73.
 8. Типологія моделей гумористичної ситуації на основі дієслівної семантики // Філологічні студії : наук. часопис. № 2. – Луцьк : Волинський Академічний Дім, 2004. – С. 263–272.
 9. Семантична організація дієслів – операторів гумористичної модальності // Загальні питання філології : матер. І Міжнародної наук.-практич. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – 144 с. – С. 83–85.
 10. Text modality VS text emotiveness // English in the 21st century Ukraine : research priorities and perspectives on language teaching and learning: the 11th TESOL – Ukraine Conference. – Kamyanets-Podilsky, 2006. – 280 с. – С. 122–123.
 11. Операційні валентності модалізуючих дієслів у тексті // Семантика мови і тексту : матер. ІХ Міжнародної конф. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. – 594 с. – С. 120–123.
 12. Експресивні властивості лексичної семантики // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумк. звітн. наук. конф. викладачів і аспірантів (17-18 жовтня 2006 р.). Т.2. Вип. 5. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 210 с. – С. 112–113.
 13. Інтегративні особливості понять “значення”, “смисл”, “зміст” // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. Т.2. Вип. 15. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. – 368 с. – С. 299–302.
 14. Контекстуальні умови реалізації лексичної семантики // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 5 ч. Вип. 75 (1). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – 340 с. – С. 55–58.
 15. Сугестивна функція лексичних одиниць у тексті // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. Т. 1. Вип. 16. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 508 с. – С. 436–445.
 16. Текстові функції дієслівної лексики з емотивною семантикою // Наукові записки. Серія “Філологічна”. Вип. 9. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008. – 534 с. – С. 244–254.
 17. Факультет іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: реалізація державної освітньої політики / А.А. Марчишина, С.В.Олійник // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. Т. 12 : Матеріали восьмого круглого столу “Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка”. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. –. – 520 с. – С. 57–79.
 18. Лексичне значення як засіб реалізації прагматики дискурсу // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 1. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2009. – 264 с. – С. 213–215.
 19. Референційний аспект функціонування модальних операторів у тексті // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 20. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 792 с. – С. 390–394.
 20. Мотиваційні валентності гумору в навчанні іноземної мови // Сучасні стратегії та методи навчання іноземних мов (французька, іспанська, італійська, англійська, німецька) в контексті європеїзації освіти : матер. міжнародної наук.-практичн. Конф. (16 квітня 2010 р.). – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – 172 с. – С. 101–103.
 21. Художній концепт vs текстовий концепт крізь призму когнітивної поетики // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітн. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : у 5 т. Т. 3. Вип. 9. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 200 с. – С. 153–154.
 22. Контрастивні образи як маркери цілісності тексту (на матеріалі оповідання Енн Оуклі “Byron’s Mistake”) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. № 8. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2010. – 447 с. – С. 280–283.
 23. Гендерная специфика контрастивных образов (на материале рассказа Энн Оукли “Byron’s Mistake”) // Гендер и проблемы коммуникативного поведения : сб. матер. четвертой международ. научн. конф. – Новополоцк : ПГУ, 2010. – 368 с. – С. 242–244.
 24. Ann Oakley’s gender sociology in “Byron’s Mistake”: linguistic interpretation // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 2. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 268 с. – С. 129–134.
 25. Языковые средства выражения гендерной специфики социальных ролей в дискурсивном пространстве (на материале рассказа Энн Оукли “Moth Stuff”) // Семиотическая гетерогенность языковой коммуникации: теория и практика : тезисы докладов Международной научн. конф., Москва, 27-28 октября 2011 г. – Москва : ИПК МГЛУ “Рема”, 2011. – 162 с. – С. 90–92.
 26. Вплив гендерних теорій на трансформацію літературного смаку // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. Т. 15. № 1. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2012. – 190 с. – С. 120-125.
 27. Гендерна ідентичність в емотивному ракурсі (на матеріалі роману Е. Оуклі “The Men’s Room”) // Світ емоцій у дзеркалі когніції: мова, текст, дискурс : тези доповідей круглого столу, присвяченого ювілею О. П. Воробйової / КНЛУ, Київ, 27 вересня 2012 р. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2012. – 50 с. – С. 28.
 28. Маскулінність і фемінність як форманти гетерогенного дискурсу (на матеріалі роману Е. Оуклі “Matilda’s Mistake”) // Актуальні проблеми романо-германської філології та освітній соціокультурний процес : матер. міжнародної наук.-практичн. конф., 4-5 жовтня 2013 р. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013. – 220 с. – С. 113–114.
 29. Портретний опис у гендерній проекції Е. Оуклі // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Вип. 692-693 : Германська філологія. – Чернівці : Видавничий дім “Родовід”, 2014. – 336 с. – С. 77–80.
 30. Портрет у тексті й живописі: подібності й розбіжності // Мова – література – мистецтво : когнітивно-семіотичний інтерфейс : матер. Міжнародної наук. конф. / КНЛУ, Київ, 25-27 вересня 2014 р. : [відп. ред. О. П. Воробйова]. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 144 с. – С. 85.
 31. Гендерні аспекти емотивності художнього тексту // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наук. праць. Серія: “Філологічні науки” (мовознавство). № 2. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 148 с. – С. 90-93.
 32. Трансформація гендерних стереотипів в англомовному публіцистичному дискурсі // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наук. праць. Серія: “Філологічні науки” (мовознавство). № 3. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 320 с. – С. 141–146.
 33. Гендерные стереотипы в постмодернистском дискурсе : эволюция восприятия и отображения // Семантика и прагматика языковых единиц : тезисы докл. Междунар. науч. конф. / Минск, 11-12 мая2015 г. : [отв. ред. А. М. Горлатов]. – Минск : МГЛУ, 2015. – 236 с. – С. 214–215.
 34. Епістемологічний вимір постмодерністського тексту: гендерний аспект // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / ред. кол. : Ю. П. Бойко та ін. Вип. 8. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 147 с. – С. 92–95.
 35. Актуалізація поняття “гендерна ідентичність” у постмодерністському дискурсі // Одеський лінгвістичний збірник : наук.-практичн. журнал. Вип. 5. Том ІІ. – Одеса-Херсон : Гельветика, 2015. – 192 с. – С. 95–98.
 36. Поетика гендерної ідентичності в постмодерністському художньому дискурсі // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наук. праць. Серія: “Філологічні науки” (мовознавство). № 4. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 244 с. – С. 102–106.
 37. Ризоматическая гетерогенность гендерной идентичности в постмодернистском дискурсе // Ученые записки УО “ВГУ им. П. М .Машерова” : сб. научн. трудов. Т. 20. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2015. – 232 с. – С. 189-194.
 38. Лінгвопоетичні параметри трансгендерної ідентичності в англомовній постмодерністській прозі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. праць. Серія : Філологія. Вип. 19. Т.1. – Одеса : Гельветика, 2015. – 214 с. – С. 91-94.
 39. Міждисциплінарні виміри гендерної ідентичності в постмодерністському дискурсі // Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм : матер. міжнар. наук. конф. Львів, 11-12 березня 2016 р. – Львів : ГО “Наукова філологічна організація “ЛОГОС”, 2016. – 144 с. – С. 126-129.
 40. Лінгвопоетичні особливості гендерної ідентичності в постмодерністському тексті // Англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур : матер. міжуніверситетського круглого столу з міжнародною участю. 8 квітня 2016 р. / за заг. ред. Н. В. Петлюченко, О. А. Бабелюк. – Одеса : Національний університет “Одеська юридична академія”; Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2016. – 204 с. – С. 149-150.
 41. Лінгвопоетикальні параметри гендерної ідентичності // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика : матер. Міжнар. наук. конф. УККЛіП / ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 8-10 жовтня 2016 р. : [від. ред. С.А.Жаботинська]. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2016. – 127 с. – С. 86.
 42. Лингвокультурологические черты гендерной идентичности в постмодернистской прозе // Теоретические и практические аспекты романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков : сб. науч. трудов. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. – 240 с. – С. 219-223.
 43. Стереотипний образ гендерної ідентичності жінки в англомовному дискурсі // Українська жінка у національному та глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє : зб. матеріалів І Міжнародного наукового форуму / ДДПУ ім. І.Франка, Дрогобич, 24-25 листопада 2016 р. : [від. Ред.. С. Щудло]. – Дрогобич : Трек ЛТД, 2016. – 179 с. – С. 96-98.
 44. Гендерна ідентичність у квір-теорії: еволюція термінопонять // Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття : міжнародна наук.-практ. конф., м. Одеса, 23-24 грудня 2016 р. – Одеса : Південноукраїнська організація “Центр філологічних досліджень”, 2016 р. – 136 с. – С. 58-62.
 45. Особистісна / соціальна ідентичність: гендерний аспект, текстовий вимір // Нова філологія : зб. наук. праць. №68. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 223 с. – С. 58-62.
 46. Семантизація поняття “гендерна ідентичність” у світоглядній проекції постмодернізму // Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук : матер. Всеукраїнської наук.-практичн. конф., м. Запоріжжя, 23-24 грудня 2016 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – 140 с. – С. 75-79.
 47. Вербальні коди постмодерністської маскулінності // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : матер. ІІ Всеукраїнської наук. конф. (26-27 травня 2017 р.), м. Дніпро, Ч. 2 / наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро : СПД “Охотнік”, 2017. – 250 с. – С. 174-176.
 48. Маскулінна гендерна ідентичність у постмодерністській прозі // Мова. Культура Комунікація: поширення інтегративних тенденцій у сучасних дослідженнях мов і культур : матер. VIII Міжнар. науково-практ. конф. (Чернігів, 28-29 квітня 2017 р.). – Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2017. – 208 с. – С. 35–39.
 49. Концепти man/чоловік, woman/жінка та queer/квірв постмодерністському художньому дискурсі // Концепты и контрасты : монография / Н. В. Петлюченко, С. И. Потапенко, О. А. Бабелюк, Е. Л. Стрельцов и др.; под ред. Н. В. Петлюченко. – Одесса : Издательский дом “Гельветика”, 2017. – 632 с. – С. 516–522.
 50. Від берегині до трансгендера: фемінна гендерна ідентичність в англомовній постмодерністській прозі // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. Вип. 12. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2017. – 300 с. – С. 159–164.
 51. Красавица и чудовище: феминные образы англоязычной постмодернистской прозы // Актуальные вопросы германской филологии и лингводидактики : материалы ХХI Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 3 марта 2017 г.: в 2 ч. Ч. 1. / редкол.: Е. Г. Сальникова [и др.]; под общ. ред. Е. Г. Сальниковой. – Брест : БрГУ, 2017. – 149 с. – С. 61-64.
 52. Семантика номинаций феминной гендерной идентичности в постмодернистской прозе // Языковые категории и единицы: синтагматический аспект : материалы XII Международной научн. конф. (Владимир, 26–28 сентября 2017 года),  посвященной 65-летию кафедры руського языка. – Владимир : Транзит-ИКС, 2017. – 576 с. – С. 313-318.
 53. Наукова публіцистика в матриці постмодернізму: лінгвістичний вимір // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 56. Ч. 1. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2017. – 511 с. – С. 421–429.
 54. Gender Stereotypes Objectivization in Postmodernuist Mass Media Text // Scientific Journal “Virtus”. – 2017. – № 17. – Р. 180-184.
 55. Квир-идентичность в постмодернистской культуре и художественной прозе // Теоретические и практические аспекты романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков : сб. науч. статей. Вып. 3. – Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2017. – 277 с. – С. 234-240.
 56. Gender Identity in Postmodernist Scholarly Discourse // Modern Philology : Relevant Issues and Prospects of Research // International research and practice conference : Conference proceedings, October 20-21, 2017. – Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – 204 p. – P. 94-97.
 57. Gender stereotypes in mass media: a postmodernist study of identity // SCIENCE AND LIFE: Proceedings of articles of the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 30 November 2017 [Electronicresource] / Editorsprof. I. P. Klimov, I. V. Ignatko, V. B. Mantusov. – Czech Republic, Karlovy Vary : Skleneny Mustek. – 369 с. – С. 176-183.
 58. Англо-саксонська лінгвокультура епохи постмодернізму як філософсько-методологічна платформа дослідження ґендерної ідентичності // Актуальні питання сьогодення : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 20 березня 2018 р. у м. Вінниця : зб. наук. праць “ЛОГОС” / відп. ред. Голденблат М. А. // ГО “Європейська наукова платформа”. Т. 8. – Обухів : Друкарня “Друкарик”, 2018. – 124 с. – С. 89-95.
 59. Ґендерна ідентичність у квір-теорії: історія та методологія поняття // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип. 32. – Одеса : Гельветика, 2018. – С. 81–83.
 60. Постмодерністська ґендерна ідентичність: поняття, стереотип, типаж // Міжнародний наук. журнал “Інтернаука”. – 2018. – Т. 1. – № 7 (47). – С. 95-97.
 61. Social Constructing and Media Presenting of Gender Identity // Thinking Globally – Teaching Locally : Book of Papers of the 2019 National TESOL-Ukraine Convention. April 9-10, 2019. – Харків : ФОП Іванченко І. С., 2019. – 225 с. – С. 97.

Догори