Мазур Наталія Анатоліївна

Мазур Наталія Анатоліївна

Мазур Наталія АнатоліївнаМазур Наталія Анатоліївна народилася 22 січня 1976 року в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області. В 1993 році із золотою медаллю закінчила місцеву ЗОШ №15 і вступила до Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту на економічний факультет. У 1998 році закінчила з дипломом із відзнакою Подільську державну аграрно-технічну академію (нині Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Аграрний менеджмент».

Фах та рід діяльності – науково-освітня діяльність, викладач ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації.

Кандидат економічних наук з 2003 року – дисертацію захистила 19 лютого 2003 р. у спеціалізованій вченій раді К 29.841.02 Луганського національного аграрного університету. Вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку присвоєне 16 червня 2005 р.

Доктор економічних наук з 2012 року – дисертацію захистила 12 липня 2012 року на спеціалізованій вченій раді Д 29.841.02 Луганського національного аграрного університету. Вчене звання професора кафедри обліку і аудиту присвоєне 30 червня 2015 року.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації – 17 років. З 02.09.2013 до 08.11.2016 рр. – завідувач кафедри обліку і аудиту Подільського державного аграрно-технічного університету. З 2017 року працює на кафедрі економіки підприємства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Основні дослідження наукового спрямування здійснює в рамках теми «Формування системи і механізмів забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств економіки України».

Член редакційних колегій 3 наукових видань. Має 117 публікацій, з них 85 наукового і 37 навчально-методичного характеру, в т.ч. 52 – у фахових виданнях; 2 одноосібні монографії.

Виховує 2 дочок.

Монографії

 1. Організаційно-економічні засади функціонування АПК Подільського регіону : монографія / Н. А. Мазур. – Кам’янець-Подільський : [Зволейко Д. Г.], 2011. – 295 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 276-285.
 2. Молокопродуктовий підкомплекс Поділля в системі продовольчого забезпечення населення . Монографія / Н. А. Мазур. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – 216 с. – Бібліогр.: с. 197-210.

Статті в журналах та збірниках наукових праць

 1. Демографічна база відтворення трудового потенціалу села Хмельниччини / Н. А. Мазур // Вісник Львівського державного аграрного університету. – Економіка АПК – № 7(1). – Львів, 2000. – С.155-159.
 2. Стан і перспективи відтворення сільського населення Хмельницької області / Н. А. Мазур // Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії. Випуск 8. – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 293-296.
 3. Роль жінок у відтворювальних процесах сільського населення. / Н. А. Мазур // Вісник Львівського державного аграрного університету. – Економіка АПК – № 8. – Львів, 2001. – С.425-432.
 4. Формування трудових ресурсів села Придністров’я Хмельниччини. / Н. А. Мазур // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК. Ч.1. Соціально-економічні проблеми села / За ред. П. Т. Саблука.. – Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2001. – С.56-59.
 5. Соціально-економічні чинники відтворення трудового потенціалу сільського населення Хмельниччини / Н. А. Мазур // Економіка АПК. – 2002. – №7. – С. 135-139.
 6. Соціально-економічні проблеми трудового потенціалу аграрного сектора економіки регіону / Н. А. Мазур // Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії. Випуск 11. – Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 173-176
 7. Формування ринку робочої сили в умовах аграрного підприємництва та оздоровлення соціально-економічного середовища / Н. А. Мазур // Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. – 2004. – № 11(2). – С. 167-171.
 8. Формування людського капіталу як фактор уникнення безробіття / Н. А. Мазур // Науковий вісник НАУ. Вип. 79. – Київ, 2004. – С. 281-284.
 9. Окремі аспекти соціально-трудових відносин у сільському господарстві Хмельниччини / Н. А. Мазур // Економіка АПК. – 2004. – № 11. – С. 135-138.
 10. Вплив рентабельності і собівартості на рівень ефективності виробництва молока / Н. А. Мазур // Збірник наукаукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія «Економічні науки». – № 61/84 – Луганськ, 2006. – С. 343-347.
 11. Конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції та основні напрямки її підвищення / Н. А. Мазур // Економіка АПК. – 2007. – №2. – С. 123-127.
 12. Рівень сукупних доходів домогосподарств та його вплив на споживання продуктів харчування / Н. А. Мазур // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Серія «Економіка АПК і природокористування». – ХНАУ, 2006. – № 9. – С. 146-150.
 13. Регіональний ринок продовольчої продукції та шляхи його покращення / Н. А. Мазур // Агроінком. – 2007. – № 3-4. – С. 12-14.
 14. Сучасний стан і перспективи виробництва та забезпечення регіону продукцією тваринництва / Н. А. Мазур // Агроінком. – 2007. – № 1-2. – С. 38-40.
 15. Фактори ціноутворення в системі формування ефективного аграрного сектора / Н. А. Мазур // Науковий вісник НАУ. Вип. 119. – Київ, 2008. – С. 97-101.
 16. Можливості та проблеми міжнародних інвестицій в АПК України / Н. А. Мазур // Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору економіки в умовах глобалізації. IV Міжнародна наук.-практ. конф. : Зб. тез та виступів. – Київ : ННЦ «ІАЕ», 2008. – С. 82-85.
 17. Проблеми і перспективи інвестицій в АПК України / Н. А. Мазур // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 73-78.
 18. Пріоритети продовольчого ціноутворення / Н. А. Мазур // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету / Редкол.: А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2009. – Вип. 72. – Ч.2: Економіка. – С. 126-133.
 19. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності  як інструмент міжнародної торгівлі / Н. А. Мазур // Збірник наукових праць Подільського державног аграрно-технічного університету. Випуск 17. Том 2 / За ред. д.с.г. наук, проф., ректора ПДА-ТУ М. І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 577-580.
 20. Кредитування аграрного сектора в аспекті забезпечення продовольчої безпеки / Н. А. Мазур // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – Київ, 2009. – Вип. 140. – С. 390-396.
 21. Реалії та перспективи  ефективності розвитку скотарства Хмельниччини / Н. А. Мазур // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Вип. 17. Том 3 / За ред. д. с. г. наук, проф., ректора ПДА-ТУ М. І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О. А., 2009. – С. 28-31.
 22. Виробництво комбікормів та їх використання у молочному скотарстві / Н. А. Мазур // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Вип. 17. Том 3 / За ред. д. с.г. наук, проф., ректора ПДА-ТУ М. І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О. А., 2009. – С. 14-17.
 23. До питання ефективності розвитку галузі рослинництва у Подільському регіоні / Н. А. Мазур // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. В. А. Рульєва. – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2010. – № 2 (10). – С. 281-287.
 24. Ресурсний потенціал аграрного сектора Подільського регіону: стан та передумови використання / Н. А. Мазур // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 99. – Харків : ХНТУСГ, 2010. – С. 123-129.
 25. Роль приватного сектора у формуванні продовольчих ресурсів Подільського регіону / Н. А. Мазур // Вісник Полтавського національного технічного університету «Економіка і регіон». – № 25-С2. Спецвипуск 2. – Полтава, 2010. – С. 65-70.
 26. Фактори конкурентоспроможності аграрного сектора України / Н. А. Мазур // Экономика Крыма.№ 4 (33). – Сімферополь, 2010. – С. 152-157.
 27. Спеціалізація та ефективність використання економічного потенціалу аграрного сектора Подільського регіону / Н. А. Мазур // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія «Економічні науки». – № 15. – Луганськ, «Елтон-2», 2010. – С. 368-374.
 28. Агропромисловий комплекс Подільського регіону: тенденції та перспективи розвитку / Н. А. Мазур // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів: Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2010. – С. 119-121.
 29. Региональная интеграция в АПК Украины: состояние и эффективность / Н. А. Мазур // Рыночная интеграция в агропродовольственном секторе: тенденции, проблемы, государственное регулирование. – Москва : ВИАПИ им. А.А. Никонова : «Энциклопедия российских деревень», 2010. – С. 402-405.
 30. Перспективи підвищення інвестиційної активності Подільського регіону / Н. А. Мазур // Економіка АПК. – 2011. – №3. – С. 58-63.
 31. Розвиток логістики в АПК України: передумови та тенденції / Н. А. Мазур // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 113. – Харків : ХНТУСГ, 2011. – С. 142-150.
 32. Тенденції та перспективи споживання молока та молочних продуктів у Подільському регіоні / Н. А. Мазур // Вісник Сумського національного аграр-ного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – Вип. 5/1 (46). – 2011. – С. 78-82.
 33. Місце України у світовому виробництві продуктів харчування / Н. А. Мазур // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Випуск 19. / За ред. д. с. г. наук, проф., ректора ПДА-ТУ М. І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2011. – С. 214-218.
 34. Удосконалення міжгалузевих економічних відносин на основі нових форм агропромислової інтеграції / Н. А. Мазур // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. : у 2 ч. Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій. – Київ : КНЕУ, 2011. – Ч. 1. – С. 256-264.
 35. Управління якістю продукції як фактор продовольчої безпеки / Н. А. Мазур // Інноваційний розвиток національної економіки : Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 7-8 квітн. 2011 р. – Тернопіль : Крок, 2011. – С. 247-248.
 36. Тенденції розвитку продовольчого ринку України / Н. А. Мазур // Маркетингове забезпечення продовольчого ринку України : Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Полтава, 17-18 травня 2011 року). – Полтава : РВВ ПДАА. – 2011. – С. 133-136.
 37. Теоретичні та практичні передумови агропромислової інтеграції / Н. А. Мазур // Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (в 2-х томах). – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2011. – Т.1. – С. 157-160.
 38. Вплив держави на розвиток продовольчого ринку в умовах кризи / Н. А. Мазур // Вісник аграрної науки Причорномор’я : науково-теоретичний фаховий журнал / [В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін.] – Миколаїв, 2011. – Випуск 4 (61), Т.1. – С. 67-72.
 39. Проблеми розвитку молоко-продуктового підкомплексу Поділля / Н. А. Мазур // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 32-38.
 40. Формування системи механізмів управління інноваційними процесами в АПК Подільського регіону / Н. А. Мазур // Збірник наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – № 2 (18), Том 2. – С. 236-248.
 41. Матеріально-технічна база аграрних формувань Подільського регіону / Н. А. Мазур // Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетингу. VII Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 10-11 лютого 2012 року). – Львів : Львівська економічна фундація, 2012. – Ч. ІІ. – С. 55-57.
 42. Конкурентоспроможність продукції АПК Подільського регіону / Н. А. Мазур // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5[31]. – С. 76-81.
 43. Трансформация собственности в сельском хозяйстве: тенденции и результаты / Н. А. Мазур // Аграрная наука ХХІ века. Актуальные исследования и перспективы. Сб. научн. трудов по материалам научно-практ. конференции молодых ученых 21-22 февраля 2013 года [научн. ред. д. техн. наук, проф. В.А. Смелик]. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государств. аграрн. ун-т, 2013. – С. 345-347.
 44. Удосконалення обліку і аналізу поточних зобов’язань / Н. А. Мазур // Формування сталого розвитку аграрної економіки в умовах глобалізації» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та молодих вчених (13-14 грудня, м. Луганськ) – Луганськ : Луганський національний аграрний університет, 2012. — С. 87-89.
 45. Ринок молокопродуктів Поділля: особливості та проблеми функціонування / Н. А. Мазур // Регіональна бізнес-економіка та управління, 2012. – № 3 (35). – С. 67-73
 46. Організація облікового процесу на підприємстві: передумови раціоналізації / Н. А. Мазур // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інвестиційні та інноваційні пріоритети діяльності економічних суб’єктів» (м. Одеса, 6-7 грудня 2013 р.). – Одеса : Центр наукових досліджень, 2013. – С. 125-127.
 47. Організація обліку розрахунків з покупцями в аптечній установі: особливості та напрями удосконалення / Н. А. Мазур // Забезпечення економічної безпеки країн за умов фінансової нестабільності: Міжнародна наук.-практ. конференція (м. Київ, 17-18 січня 2014 р.). У 2-х част. – Київ : Аналіт. Центр «Нова Економіка», 2014. – Ч.2. – С.72-75.
 48. Організація обліку розрахунків за виплатами працівникам в аграрних підприємствах: проблеми та напрямки їх вирішення / Н. А. Мазур // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. журнал – Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський націон. ун-т ім. Василя Стефаника», 2014. – Вип. 10. – Т.2. – С. 52-60.
 49. Інформаційне забезпечення валютного контролю в Україні / Н. А. Мазур // Вісник Хмельницького національного університету: наук. журнал [гол. ред. Скиба М.Є.]: Хмельницький, 2014. – Економічні науки – № 3, Т.1 (212). – С. 171-174.
 50. Бухгалтерські підходи до побудови теорій: переваги та сучасне трактування / Н. А. Мазур // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 7. Част. 5 – С. 130-134.
 51. Державне регулювання аграрної сфери як одна з основних умов ефективного функціонування економіки країни / Н. А. Мазур // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету [за ред. д.е.н., проф. В.В. Іванишина]. – м. Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2014. – Вип. 22. – С. 130-134.
 52. Екологічний аудит в Україні: тенденції і перспективи / Н. А. Мазур // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : матер. IХ Міжнародної науково-практичної конференції (22-24 травня 2014 р., м. Хмельницький). – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2014. – С. 223-226.
 53. Економічна ефективність молочного скотарства: тенденції і перспективи / Н. А. Мазур // Матер. Міжнародної наук.-практ. конфер. «Фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки: стратегія і перспективи», м. Київ, 23-24 травня 2014 р. – Київ : Аналіт. центр «Нова Економіка», 2014. – С. 85-87.
 54. Науково-дослідна компонента у підготовці фахівців з обліку і аудиту / Н. А. Мазур // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету [за ред. д.е.н., проф. В.В. Іванишина]. Випуск 22. Том 2 «Економічні науки». – м. Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2014. – С. 119-122.
 55. Класифікація ризиків аграрного підприємства для цілей бухгалтерського обліку / Н. А. Мазур // Глобальні та національні проблеми економіки. – [Електронне наукове фахове видання]. – Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського. – Вип. № 2. Грудень 2014 р. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-2-2014
 56. Бухгалтерський облік в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах: загальні вимоги та проблеми / Н. А. Мазур // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 9. Част. 5,  – С. 232-236.
 57. Склад елементів обліково-економічної політики для обґрунтованого процесу ціноутворення на аграрному підприємстві / Н. А. Мазур // Економiка i органiзацiя управлiння : збірн. наук. праць Донецького національного університету. –Вінниця, 2014.– Вип. № 1 (17) – 2 (18) – С. 153-159.
 58. Вартість підприємства як важливий критерій оцінки ефективності підприємства / Н. А. Мазур // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. журнал  – Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський націон. ун-т ім. Василя Стефаника», 2015. – Вип.11. – Т.1. – С. 13-21.
 59. Теоретичні аспекти дослідження сутності категорії «трудовий потенціал» / Н. А. Мазур // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2015. –  Випуск 12(45), Ч. 1. – С. 166-174.
 60. Сучасний стан соціально-виробничої інфраструктури сільської місцевост / Н. А. Мазур // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Вип.14. Част. 2. – Херсон – 2015. – С. 62-65.
 61. Трансформація фінансової звітності за МСФЗ аграрних товаровиробників / Н. А. Мазур // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016 – Р. 260-264.
 62. Соціальні аспекти функціонування особистих селянських господарств в Україні / Н. А. Мазур, І. Гуменюк // Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства – 2016. – №1. – Режим доступу: http://studlib.org.ua/index.php/eprs/article/view/33
 63. Трансформація системи оподаткування в аграрному секторі / Н. А. Мазур // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 27 жовтня 2016 р. – Ч. 1. – Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2016. – С.171-174
 64. Механізм оподаткування в системі державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників / Natalia Mazur // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2016. – Vol. 2, No. 4 – URL: https://are-journal.com/are/article/view/72/77
 65. Управління поточними активами аграрних підприємств: стан та проблеми / Н. А. Мазур, С. В. Стендер // Економіка та суспільство. – 2016. – №7 [Електронне наукове фахове видання]. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/158.pdf
 66. Управління структурою капіталу підприємства: галузеві особливості / Н. А. Мазур, Н. М. Суліма, І. В. Семенець // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – Вип. 12., Т. 2 – С. 242–250.

Про Н. А. Мазур:

 1. Кушнір Л.А. Мазур Наталія Анатоліївна [Електронний ресурс] / Л. А. Кушнір // Енциклопедія сучасної України. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=57828
Догори