Мендерецький Вадим Владиславович

Мендерецький Вадим Владиславович

Мендерецький Вадим ВладиславовичНародився 24 січня 1962 в с. Довжок, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області. В місті Кам’янець-Подільському проживає з 1964 року. З 1969 до 1979 роки навчався в Кам’янець-Подільській середній школі № 15. В період з 1979 до 1984 року навчався в Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті на фізико-математичному факультеті, одержавши кваліфікацію учителя  математика і фізика. Навчаючись в інституті, під впливом новатора, творчого викладача та науковця П.С.Атаманчука захопився активними науковими пошуками.

По закінченні вищого навчального закладу з 1984 року до 1989 року працював на посадах учителя фізики, інформатики, астрономії Китайгородської та Кадиївської середніх шкіл в Кам’янець-Подільському районі. В цей час захоплення науковими дослідження та творчими пошуками не покидає молодого педагога. Він продовжує співпрацювати з кафедрою методики викладання фізики Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. І тому в 1986 році вступив до аспірантури з методики фізики при Науково-дослідному інституті педагогіки України (м. Київ). В 1989 році переведений на навчання до Київського державного педагогічного інституту, де завершив навчання в аспірантурі за спеціальністю 13.00.02 – методика викладання фізики.

Під час навчання в аспірантурі під керівництвом академіка АПН України, доктора педагогічних наук, професора О.І. Ляшенка виконав дисертаційне дослідження «Реалізація міжпредметних зв’язків при формуванні експериментальних умінь учнів на уроках фізики в 7-8 класах». Захистив кандидатську дисертацію 23 червня 1992 року. Атестат доцента одержав у 1997 році. Атестат доцента одержав в 1997 році.

З 1 травня 1990 року працює на кафедрі методики фізики Кам’янець-Подільського педагогічного інституту, який сьогодні одержав статус національного університету.  В університеті, завдяки мудрому та досвідченому керівництву завідувача кафедри методики викладання фізики П.С.Атаманчука, пройшов шлях від асистента кафедри до професора.

З 1 грудня 2003 року до 1 грудня 2006 року навчався в докторантурі з методики навчання фізики при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. За період навчання в докторантурі виконав докторське дисертаційне дослідження «Методична система експериментальної підготовки майбутніх учителів фізики». Науковий консультант – академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор О.І. Ляшенко. 5 грудня 2007 року захистив докторську дисертацію в Національному університеті імені М. П. Драгоманова (спеціалізована вчена рада Д 26.053.06). Підтвердження ВАК України одержав  21 травня 2008 року. 14 квітня 2011 року.

14 квітня 2011 року – присвоєно вчене звання професора кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі. З 1.09.2010 р.  по 31.06.2011 р. – виконував обов’язки завідувача кафедри психології праці та управління навчальними закладами. У період з 2012 по 2013 – перебував на посаді завідувача кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом. З 2013 року працює на посаді професора кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка. 2008-2012 р.р. – перебував на посаді заступника декана фізико-математичного факультету з наукової роботи і комп’ютеризації навчального процесу.

За успіхи в трудовій діяльності в 1990 році нагороджений Грамотою Міністерства освіти і науки України. 22 жовтня 2008 року – нагороджений грамотою Хмельницької обласної ради. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (10.11.2008).  У 2010 році – за успіхи в науковій та науково-дослідній нагороджений грамотою Кам’янець-Подільської міської ради.

Разом із завідувачем кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктором педагогічних наук, професором, академіком АН ВО України Атаманчуком П.С. та доктором фізико-математичних наук, професором, академіком АН ВШ Конетом І.М., неодноразово ставав переможцем обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінаціях «Підручники та монографії», «Фундаментальні НДР» за наукові розробки «Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній школі», «Методика і техніка навчального фізичного експерименту в старшій школі», «Управління процесами формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах Євроінтеграції», «Об’єктивний контроль навчально-пізнавальної діяльності в підготовці майбутніх учителів фізико-технологічного профілю».

В університеті забезпечує викладання таких навчальних курсів: «Методика навчання фізики», «Навчальний фізичний експеримент», «Експериментальна підготовка майбутніх учителів фізики», «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист».

Коло наукових інтересів: методика навчання фізики, навчальний фізичний експеримент, експериментаторська компетентність, організація безпечної життєдіяльності, управління ризиками, охорона праці, психологічні аспекти організації контролю навчально-пізнавальної діяльності в підготовці майбутніх учителів, безпечна організація та проведення навчального експерименту, організація безпечної експериментаторської діяльність.

Має понад 300 публікацій. Серед них 2 підручники, 2 монографії, 15 навчальних та навчально-методичних посібники з грифом МОН України, понад 120 статей опубліковано в наукових фахових виданнях України, закордоном та зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах. За останні 5 років опублікував понад 100 робіт.

Монографії

 1. Навчальний експеримент в системі підготовки вчителя фізики / В.В. Мендерецький. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2006. – 256 с.
 2. Міжпредметні зв’язки  в  навчальному експерименті як засіб формування предметної компетентності старшокласників з фізики / В.В.Мендерецький, С.І.Дмитрук. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. націон. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – 160 с.

Підручники

 1. Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній школі / П.С. Атаманчук, О. І. Ляшенко, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Под. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 292 с. – (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для ВНЗ, лист МОН України № 1/11-1115 від 22.02.2010 p.).
 2. Методика і  техніка  навчального фізичного експерименту в старшій школі   / П. С. Атаманчук, О. І. Ляшенко, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв. –Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 420 с. – (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для ВНЗ, лист МОН України № 1/11-1116 від 22.02.2010 p.).

Навчальні посібники

 1. Шляхи  активізації навчального процесу з математики та фізики : метод. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, Л. О. Сморжевський. – Хмельницький : Хмельницький обл. ін-т удоскон. учителів. – 1988. – 34 с.
 2. Навчальні завдання для формування експериментальних умінь учнів на уроках фізики у 7 класі : метод. посіб. / В. В. Мендерецький. – К. :   НДІ педагогіки України, 1989. – 48 с.
 3. Формування експериментальних умінь учнів 5-х класів : метод. посіб. / П. С. Атаманчук, О. Д. Бігняк, В. В. Мендерецький, Л. О. Сморжевський. – Хмельницький : Хмельницький обл. ін-т удоскон. учителів, 1989. – 38 с.
 4. Збірник задач з фізики (механіка): навч. посіб.  / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, A. А. Криськов. – Кам’янець-Подільський : Квітка України, 1993. – 96 с. – (Рекомендовано МОН України).
 5. Збірник задач з фізики (молекулярна фізика): навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, А. А. Криськов. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1995. – 84 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).
 6. Збірник задач з фізики: навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, А. А. Криськов. – К. : Школяр, – 304 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).
 7. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / В. В. Мендерецький. П. Д. Плахтій, Б.B. Болібрух та ін. – Кам’янець-Подільський : Медобори, 2003. – 304 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.2-44 від 08.01.2003 p.).
 8. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях: навч.-метод. посіб. для підготовки майб. уч./ П. Д. Плахтій, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2006. – 144 с.
 9. Методичні основи організації і проведення навчального фізичного експерименту: навч. посіб. / П.С. Атаманчук, О.І. Ляшенко, В. В. Мендерецький, А. М. Кух. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2006. – 216 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.2-3075 від 29.12.2005 p.).
 10. Практикум з безпеки життєдіяльності в особистіно орієнтованій системі підготовки вчителя: навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2006. – 140 с. –(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.2-1101 від 28.04.2006 p.).
 11. Методичне забезпечення навчального фізичного експерименту в 10-11 класах: навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2007. – 364 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН України № 1.4/ 18-Г-1853 від 30.10.2007 p.).
 12. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи): навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2011. – 204 с. – (Рекомендовано Міністерст-вом освіти і науки України, лист МОН України № 1 /11 -87 від 06.01.2011 р.).
 13. Основи охорони праці (практичний курс): навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О.А., 2011. – 140 с. – (Рекомендовано Міністерст-вом освіти і науки України, лист МОН України № 1 /11-86 від 06.01.2011 p.).
 14. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи): навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 276 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН України № і /11-87 від 06.01.2011 p.).
 15. Основи охорони праці (практичний курс): навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН України № 1 /11-86 від 06.01.2011 p.).
 16. Охорона праці  в  галузі  (видання  друге  перероблене): навч. посіб.  / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, P. М. Білик. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», – 270 с.
 17. Безпека життєдіяльності та методика її вивчення: навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, У. І. Недільська; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2012. – 147 с.
 18. Охорона праці в галузі: навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кам.-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка – Кам’янець-Подільський: Друк-Сервіс, 2013. – 279 с.
 19. Охорона праці в галузі: навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О. П. Панчук, P. М. Білик. − К.: Центр учбової літератури, 2013. – 322 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН України № 1 / 11-18476 від 29.11.2012 р.).
 20. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях (цивільний захист населення) / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О. П. Панчук, P. М. Білик. − Камянець-Подільський : ТОВ «Друк-сервіс», 2014. – 84 с.
 21. Безпека життєдіяльності та цивільний захист і методика їх навчання: Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, P.М.Білик, Камянець-Подільський: ТОВ «Друк-сервіс», 2014. − 244 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН України № 1/11-12206 від 30.07.13.).
 22. Методика навчань з безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, P.М.Білик. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 148 с.
 23. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та практичний курс) / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, P.М.Білик. − Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-сервіс», 2016. ‑ 208 с. (Лист МОН України № 1/11-87 від 06.01.11).

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Виконання колективних досліджень на лабораторній роботі «Побудова зображень за допомогою лінзи» на уроках фізики у 7 класі / В. В. Мендерецький // Методика викладання математики і фізики : респ. наук.-метод. зб. – К. : Рад. шк.,  – Вип. 5. – С. 108-109.
 2. Пропедевтика формування вимірювальних умінь / В. В. Мендерецький // Методика викладання математики і фізики : респ. наук.-метод. зб. – К. : Рад. шк.,  – Вип. 6. – С. 110-114.
 3. Особливості формування експериментальних умінь учнів 7-8 класів     / О. І. Ляшенко, В. В. Мендерецький // Методика викладання математики і фізики : респ. наук.-метод. зб. – К. :  Рад. шк., 1991. – Вип. 7. – С. 105-110.
 4. Пропедевтика експериментальних умінь учнів / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // К. : Рідна школа.  – 1992. – № 9-10. – С. 3-10.
 5. Системний підхід до формування в учнів 5-8 класів узагальненого експериментального вміння / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // Зб. наук. праць фізико-математичного факультету. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1993. – Вип. 1. – С. 145-149.
 6. Підготовка учнів 7-8 класів до практичної діяльності методами природничого експерименту / В. В. Мендерецький // Зб. наук. праць фізико-математичного факультету. – Кам’янець-Подільський : Кам’я-нець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1995. – Вип. 2. – С. 297-311.
 7. Значення вміння обробляти результати досліджень для ефек­тивного проведення природничого експерименту / В. В. Мендерецький // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського дер-ж. пед. ун-ту. Серія фізико-математична. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 1997. – Вип. 3. – С. 151-155.
 8. Реалізація принципу політехнізму на основі пошуково-творчих завдань / В. В. Мендерецький, Л. І. Пташнік // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Се­рія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 1999. – Вип. 5. – С. 181-184.
 9. Концептуальні засади побудови і вивчення курсу основи безпеки життєдіяльності в 12-річній середній школі  / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, В. А. Недокіс // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Се­рія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 2000. – Вип. 6. – С. 30-34.
 10. Використання навчальних демонстрацій при вивченні простих механізмів у 7-му класі / В. В. Мендерецький // Зб. наук. праць Кам’я-нець-Подільського дер-ж. пед. ун-ту. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 2001. – Вип. 7. – С. 51-55.
 11. Фізичні принципи вивчення радіаційної безпеки в школі / В. В. Мендерецький // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Се­рія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 2002. – Вип. 8. – С. 284-288.
 12. Удосконалення експериментальної підготовки школярів в умовах особистісно орієнтованого навчання / В. В. Мендерецький // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Серія педагогічна: Методологічні прин-ципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2003. – Вип. 9. – С. 148-150.
 13. Шляхи вдосконалення експериментальної підготовки майбутнього учителя фізики / В. В. Мендерецький // Наук. зап. Національного пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, – Вип. 53. – С. 205-212.
 14. Особенности экспериментальной подготовки будущих учителей физики в условиях личностно ориентированного обучения / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецкий // Модульные технологии обучения в системе непрерывного профессионального образования (теория и практика) : сб. науч. трудов Х Междунар. науч.-метод. конф. (Москва, 23 марта 2004 г.). – М: Московский гос. ун-т технологий и управления, 2004.  – Вып. 8. –  Ч. 2. – С. 136-143.
 15. Управление качеством профессионального образования на основе создания целевых программ / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецкий // Инновационные технологии организации обучения в техническом вузе: на пути к новому качеству образования. – Пенза : Пензенский государственный ун-т архитектуры и строительства, – С.  96-101.
 16. Управління продуктивною навчально-пізнавальною діяльністю на основі об’єктивного контролю / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // Педагогіка і психологія. – К. : Педагогічна преса, 2004. – №3. – С. 5-18.
 17. Раціонально-логічні та емоційно-ціннісні начала в результативному навчанні фізики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців. – Київ-Вінниця: ООО «Планер», – Вип. 8. – С. 207-211.
 18. Методические основы планирования учебной деятельности при форми-ровании экспериментальных умений / В. В. Мендерецкий // Преподавание физики в высшей школе: Научно-метод. журнал. – № 32. –Москва, 2006.– С. 45.
 19. Рейтинговое оценивание экспериментальных достижений студентов експерименту / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецкий, А. М. Николаев, Н. В. Моштак // Информационно-вычислительные технологии и их приложения. – Пенза: РИО ПГСХА, 2006. – С. 7-10.
 20. Оцінювання експериментальних досягнень як важливий чинник забезпечення професіоналізму майбутнього вчителя експерименту / П. С. Атаманчук, О. І. Ляшенко, В. В.Мендерецький // Фізика та астрономія в школі. – 2006. – №6.– С. 11-17.
 21. Практикуми з навчального експерименту – важливий засіб системної експериментальної підготовки вчителя фізики / В. В. Мендерецький // Дидактика дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, – Вип. 12. – С. 133-136.
 22. Ціннісні передумови формування експериментальних способів діяльності вчителя фізики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // Педагогіка і психологія. – К. : Педагогічна преса, 2006. – №3. – С. 37-48.
 23. Развитие лабораторного практикума по физике на основании новых инфор-мационных технологий / В. В. Мендерецкий // Инновационные технологии обучения в условиях глобализации рынка образовательных услуг. Сбор. науч. трудов XIII Междунар. науч.-метод. конф. – Вып. 11.–Москва, 2007. – С. 315-323.
 24. Розвиток професійної компетентності у випускників вищих навчальних закладів / В. В. Мендерецький // Наук. записки: зб. наук. статей Національного пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, – Вип. 57. – С. 205-212.
 25. Підготовка майбутнього вчителя до здійснення експериментальних досліджень під час лабораторного практикуму з курсу «Загальна фізика / В. В. Мендерецький // Наук. зап. Вип. – Серія: Педагогічні науки. – Ч.2. –Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2007. – С. 270-276.
 26. Результати моніторингу експериментальної підготовки майбутнього вчителя фізики / В. В. Мендерецький // Вісник Чернігівського пед. ун.-ту ім. Т.Г. Шевченка. Вип. 46. – Чернігів: ЧДПУ. – 2007. – С. 67-71.
 27. Інновації в забезпеченні експериментальної підготовки майбутнього фахівця / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // IV Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» (2008 р., Варна, Болгария). – Дніпропетровськ-Варна: Волант-ТУ-Варна, – С. 27-32.
 28. Нові інформаційні технології у розвитку лабораторного практикуму з фізики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, С. І. Дмитрук // Зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту імені П. Тичини / гол. ред. М. Т. Мартинюк. – Умань : Наук. світ, – Ч. 2. – С. 18-24.
 29. Особенности формирования профессиональных качеств будущего учителя физики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецкий // Проблеми педагогічних техно-логій : наук. зб. – Луцьк : Волинський академ. дім, – Вип. 38. – С. 143-146.
 30. Підготовка до здійснення експериментальних досліджень на заняттях з безпеки життєдіяльності фізиці / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О.М.Семерня // Наук, записки Кіровоградського держ. пед. ун­ту. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : ред.-видав. від. Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 73. – Ч. 2. –С. 270-276.
 31. Методологічні основи забезпечення результативної пізнавальної діяльності у навчанні фізиці / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О.М.Семерня // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів : Чернігівський держ. пед. ун-т, 2008. – Вип. 57. – С. 7-15.
 32. Фізичний експеримент в умовах особистісних орієнтацій / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, С. І. Дмитрук, О. М. Павлюк // Зб. наук. праць Херсонського держ. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Херсон : Вид-во Херсонського держ. ун-ту, 2008. – Вип. – Ч. 1. – С. 59-64.
 33. Інновації в плануванні експериментальної діяльності на уроках фізики / В. В. Мендерецький // Дидактика дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей: зб. наук. пр. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – Вип. 14. – С. 77-80.
 34. Личностно ориентированная модель экспериментальной подготовки / В. В. Мендерецкий // Инновационные технологии обучения в условиях глобализации рынка образовательных услуг: : сб. науч. трудов ГХ Междунар. науч.-метод. конф. (Москва, 29 марта 2008 г.). – М. : Московский госуд. у-т технологий и управления, 2008. – Вып. 12. – Т. 1. – С. 312-320.
 35. Розвиток педагогічної компетентності у майбутніх учителів загальноосвітніх закладів / В. В. Мендерецький, О. П. Панчук // Наук. зап. Рівненського держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : ред.-видав. від. Рівненського держ. гуманіт. ун-ту, 2008. – Вип. – С. 61-64.
 36. Личностно ориентированная модель экспериментальной подготовки / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецкий // Современный физический практикум: сб. трудов X Междунар. учебно-метод. конф. (Астрахань 16 сентября 2008 г.). – М. : Издательский дом Московского физического общества, 2008. – С. 59-60.
 37. Формування компетентнісних якостей майбутніх учителів фізики / В.В. Мендерецький // Педагогічні науки та освіта: зб. наук. праць Запорізького обл. ін-ту післядипломної пед. освіти. – Запоріжжя : ТОВ «ШПС» ЛТД, 2008. – Вип. II.–С. 118-127.
 38. Методологія управління якістю професійного становлення майбутніх вчителів фізики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв, О. М. Павлюк, Т. П. Поведа // Основните проблеми на съвременната наук : матер, за 5-а междунар. науч. практ. конф. : Педагогически науки. – София : «Бял ГРАД-БГ» ОДД, – Т. 14. – С. 35-45.
 39. Методична система експериментальної підготовки майбутніх учителів фізики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів : Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2009. –Вип.65.–С. 157-161.
 40. Психологічні аспекти управління процесом формування експериментальної компетентності / В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, С. І. Дмитрук // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: Серія педагогічна: Дидактика дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 15. –С. 81-84.
 41. Методологічні основи управління якістю підготовки майбутніх вчителів фізики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв // Зб. наук. праць. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. – С. 95-98.
 42. Технологічні аспекти  удосконалення  експериментальної  підготовки випускників школи / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв // Зб.   наук.-метод.   праць   «Теорія  та  методика  вивчення   природничо-математичних і технічних дисциплін» : наук. зап. Рівненського держ. гуман. ун-ту. – Рівне : Волинські обереги, – Вип. 13. – С. 111-114.
 43. Дидактичні основи експериментальної підготовки майбутніх учителів фізики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, С. І. Дмитрук // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. пр. / за ред. В. Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Дра-гоманова, – Вип. 19. – С. 3-7.
 44. Елементи фізичних знань на заняттях з безпеки життєдіяльності / В. В. Мендерецький, О. Г. Чорна // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія педагогічна: Дидактика дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 15. – С. 296-300.
 45. Дослідження рН характеристик водних розчинів в курсі БЖД / В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв, С. І. Дмитрук // Наук. записки Кірово-градського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : ред.-видав. від. Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. B. Винниченка, – Вип. 82. – Ч. 2. – С. 270-276.
 46. Методическая система экспериментальной подготовки будущих специа-листов / В. В. Мендерецкий, П.И. Самойленко, В.С. Шулика // Науч. записки Московского гос. технологического ун-та. – М.: Московский гос. технолог. ун-т, 2009. – Вып. 30. – С. 156-164.
 47. Психолого-педагогічні аспекта розвитку пізнавального інтересу учнів на уроках фізики / В. В. Мендерецький, В. С. Шуліка // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. – Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2010. – Вип. 65. – С. 106-110.
 48. Історія запровадження експериментальної підготовки учнів загальноосвітніх закладів / В. В. Мендерецький, С. І. Дмитрук // Зб. наук, праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія педагогічна: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, – Вип. 16. – С. 157-159.
 49. Технологии и методы активизации деятельности учащихся по решению задач в процессе обучения физике / В. В. Мендерецкий, В. С. Шулика // Вестник Калужского гос. ун-та. – Калуга: Калужский гос. ун-т, 2010. – №4. – С. 67-70.
 50. Особливості формування освітньої компетентності на уроках фізики як засіб вдосконалення навчально-виховного процесу / В. В. Мендерецький, І. Дмитрук, В. С. Шуліка // Наукові записки. – Вип. 98. – Серія: Педагогічні науки.  – Кіровоград:  РВВ  КДПУ  імені  Володимира Винниченка, 2011. – С. 7-11.
 51. Психолого-педагогічні основи формування експериментальної компетент-ності школярів / В. В. Мендерецький, С. І. Дмитрук, В. С. Шуліка. – Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – Вип. 17: Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія. – С. 5-9.
 52. Удосконалення експериментальної підготовки студентів на основі нових інформаційних технологій / В. В. Мендерецький, С. І. Дмитрук, В. С. Шулі-ка. – Проблеми підготовки сучасного учителя: Зб. наук. праць Уманського державного пед. ун-ту. ім. П. Тичини. – Умань: ПП Жовтий О. О., – Вип. 4. – Ч. 2. – С. 87-98.
 53. Реалізація можливостей міжпредметних зв’язків при вивченні курсу фізики / В. В. Мендерецький, С. І. Дмитрук, В. С. Шуліка. – Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту. Вип. 89 / ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ, 2011. – 500 с. (Серія: Педагогічні науки). –С. 3-8.
 54. Инновационные схемы построения учебника / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецкий, И. В. Засанова. – Журнал Забайкальского гуманитарного педагогического университета им. Н. Г Чернышевского. Гуманитарный вектор. № 1 (25) Чита.: Забайкальски гуманитарный педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского. – 2011 – С. 5-9.
 55. Значення навчання  з безпеки життєдіяльності в освітній системі України / В. В. Мендерецький, У. І. Недільська, О. Г. Чорна. – Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – Вип. 18: Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія. – С. 45-59.
 56. Методика складання та розв’язування задач під час вивчення фізики у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / В. В. Мендерецький, С. А. Муравський. – Наукові записки. – Вип. 108. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2012. – Ч. 1. – 284 с. – С. 80-83.
 57. Значення навчання з безпеки життєдіяльності в освітній системі України  / В. В. Мендерецький, У. І. Недільська – 36. наук, праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія педагогічна. – КПНУ імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 18: Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія. – 330 с. – С. 45-59. (Фахове видання).
 58. Безпеки життєдіяльності та цивільний захист населення як методологічна складова розвитку професійної компетентності майбутніх учителів фізико-технологічного профілю / В. В. Мендерецький, У. І. Недільська. − Збірник наукових праць Кам-Под. національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [Редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук. ред.)]. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип.19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технічного профілю. – 358 с., с.304-307 (Фахове видання).
 59. Сьогоднішні можливості вивчення питань, які пов’язані з безпекою  життєдіяльності  в  Україні / В. В. Мендерецький, У. І. Недільська. − Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2014. – Вип.20: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технічного профілю. (Зареєстровано у міжнародній наукометричній базі Scopus).
 60. Використання комп’ютерних технологій для підвищення якості самоосвіти учнів загальноосвітньої школи з фізики / В. В. Мендерецький, Н.І.Соловйова. – Збірник наукових праць КПНУ імені І. Огієнка. Серія педагогічна. − Кам’янець-Подільський: КПНУ імені І. Огієнка, 2015. — Вип. 21: «Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних  і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю». – С. 45-51.
 61. Значення інформаційних технологій для реалізації міжпредметних зв’язків на уроках фізики в загальноосвітній школі / В. В. Мендерецький, Н.І.Соловйова. – Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Вип. 7. – КПНУ імені І. Огієнка, 2015. –С. 212-215.
 62. Дидактичні засади використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі / В.В.Мендерецький, У.І. Недільська. – Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Вип. 7. – КПНУ, 2015. – С. 57-61.
 63. Завдання освітньої підготовки з  безпеки  життєдіяльності / В.В.Мендерецький, У.І. Недільська. – Наукові праці КПНУ імені І. Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 14,  КПНУ імені І. Огієнка, 2015. – Т. 2. – С. 10-12.
 64. Місце та роль інформаційно-телекомунікаційних технологій в системі освіти України / В. В. Мендерецький. – Сучасні проблеми математично моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VII міжнародної наукової конференції. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. національний університет ім. Івана Огієнка, 2016. – С. 145-146.
 65. Atamanchuk P., Menderetsky V., Nikolaev A., Chornaia O. The competence of the future expert status. – Scientific Light, 2017. – VOL 1, No 5. – Wroclaw, Poland. P. 84-92.

 

Про Мендерецького В.В.

 1. Гідний наслідування // Студентський меридіан – 2007. – 7 лют.
 2. Конет І. М. Безпека життєдіяльності (теорія і практика) / І. М. Конет // Студентський меридіан – 2008. – 31 груд. – С. 2.
 3. Лозовий В. С. Фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету: минуле і сьогодення: іст. нарис / В. С. Лозовий, В. С. Щирба, О. М. Рачковський – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – С. 61-62.
 4. Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної якості (наукова школа) : біобібліогр. покажч. / [уклад. : І. М. Конет, Л. А. Онуфрієва, М. С. Карпович, В. В. Боденчук]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2009. – С. 43-53.
 5. Огороднікова Л. В. Ювіляр фізико-математичного факультету / Л. В. Огороднікова // Студентський меридіан. – 2011. – 6 лютого. – С. 11.
 6. Конет І. М. Актуальний підручник / І. М. Конет // Студентський меридіан – 2011. – 8 берез. – С. 5.
 7. Комарніцький О. І. Професори змагаються [підсумки VII обласного конкурсу науково-дослідних робіт] / О. Комарніцький // Подолянин – 2011. – 16 груд. – С. 2.
 8. Огороднікова Л. В. Ювіляр фізико-математичного факультету / Л. В. Огороднікова // Студентський меридіан – 2012. – 6 лют.
Догори