Опалюк Тетяна Леонідівна

ОПАЛЮК ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

ЗАВІДУВАЧ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ, ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Народилася 10 липня 1987 року в мальовничому Подільському селі Маків в сімї робітників. Дитинство і юність пройшли у м. Дунаївцї Хмельницької області. У 2004 році  закінчила Дунаєвецьку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2.

У 2004 році вступила до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,  який закінчила у 2009 році і здобула повну вищу освіту та кваліфікацію історика, викладача історії, а також диплом про перепідготовку та кваліфікацію «Психолог».

У 2009 році вступила до магістратури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, яку закінчила з відзнакою у 2010 році, здобувши кваліфікацію психолога, викладача психології вищого навчального закладу.

Педагогічну діяльність Тетяна Леонідівна розпочала після закінчення університету, працювала вчителем історії у середній школі с. Михайлівка Дунаєвецького р-ну та соціальним педагогом СЗОШ №1 м. Кам’янця-Подільського Хмельницької області. З 2010 року призначена на посаду асистента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У 2011 – 2014 рр. навчалася в аспірантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У січні 2015 в Тернопільському національному педагогічному університеті імені  В. Гнатюка захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дидактичні умови реалізації адаптивної функції навчання студентів у процесі професійної підготовки вчителя» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України В.І. Бондара. У квітні 2015 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю «Теорія навчання».

У 2016 – 2018 рр. – навчалася в докторантурі Інституту педагогіки НАПН України. Вагомий вплив на формування наукових інтересів  Тетяни Леонідівни справив науковий консультант доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України, дійсний член НАПН України, віце-президент Національної академії педагогічних наук України Топузов Олег Михайлович. У травні 2019 року в спеціалізованій вченій раді Д 26.452.01 Інституту педагогіки НАПН України захищено докторську дисертацію на тему «Дидактичні засади формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін».

2016-2018 рр. – навчалася в магістратурі Національного університету біоресурсів і природокористування України і здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Філологія».

В університеті працювала на посадах асистента, старшого викладача кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, з червня 2019 доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. В грудні 2019 присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи КПНУ імені І.Огієнка.

За останні роки Тетяна Леонідівна за вагомі наукові дослідження стала стипендіатом Кабінету Міністрів України як молодий вчений, нагороджена Почесною грамотою Кам’янець-Подільської міської ради (2019), Грамотами ректорату університету (2017, 2018, 2019).

У науковому доробку Опалюк Т.Л. понад 150 наукових праць. Член редколегій збірників наукових праць, які входять до переліку фахових видань, затверджених МОН України, в яких можуть публікуватись результати досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук.

У 2018 році у Празькому інституті пройшла підвищення кваліфікації за тематикою «Організація навчального процесу, наукові проєкти та публікаційна діяльність в університетах Євросоюзу» (Сертифікат № 07201808).

Тетяна Леонідівна ефективно залучає студентів до наукової та науково-творчої діяльності, зокрема до участі здобувачів вищої освіти в міжнародних, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, наукових конференціях тощо. Керує студентським науковим гуртком «Соціальні мережі в роботі соціального працівника». Бере активну участь в організації та проведенні  наукових конференцій на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  Постійну увагу приділяє удосконаленню та створенню нових навчальних планів і робочих програм, які відповідають вимогам часу. Творчо працює над впровадженням у навчальний процес новітніх засобів навчання, зокрема, використання мультимедійних засобів на лекціях та семінарах.

Доцент Опалюк Т.Л. на високому методичному та професійному рівні читає курси «Сучасні комунікативні технології в соціальній сфері», «Державна політика соціального захисту», «Система соціального захисту в Україні», «Маркетинг соціального забезпечення різних груп населення», «Вступ до спеціальності», «Соціальні мережі», «Загально-державне соціальне страхування», «Основи професійної майстерності в соціальній сфері» та ін., керує практикою студентів, підготовкою магістерських робіт.

Наукові інтереси Т.Л. Опалюк пов’язані із дослідженням проблеми формування і розвитку соціально-педагогічної адаптивності та соціальної рефлексії майбутніх працівників соціальної сфери. Ці складові педагогічної науки знайшли відображення в низці наукових публікацій, наукового та науково-методичного змісту.

СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

І. Окремі видання

 • Монографія
 1. Опалюк Т. Л. Формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарнних дисциплін: теоретико-методологічний аспект : монографія. Київ : Пед. думка, 2018. 296с.
 • Навчальний посібник
 1. Топузов О. М., Малихін О. В., Опалюк Т. Л. Педагогічна майстерність: розвиток професійно-педагогічної адаптивності та соціальної рефлексії майбутнього вчителя: навч. посіб. Київ : Пед. думка, 2018. 292 с.
 • Розділи колективних монографій
 1. Опалюк Т. Л. Особливості реалізації адаптивної функції навчання студентів в умовах професійної підготовки вчителя. Суб’єктивація процесу фахової підготовки майбутнього філолога: теоретичні і практичні аспекти : монографія у 2 ч. / за ред. О. В. Малихіна. Київ, 2017. Ч. 1. С. 133-167
 2. Опалюк Т. Л. Розвиток адаптивності студента як складник процесу формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя: суб’єкт – суб’єктний підхід. Суб’єктивація процесу фахової підготовки майбутнього філолога: теоретичні і практичні аспекти : монографія у 2 ч. / за ред. О. В. Малихіна. Київ, 2017. Ч. 1. С. 614-639
 3. В.І. Бондар, І.М. Шапошнікова, Т.Л. Опалюк, Т.Й. Франчук. Адаптивне навчання студентів професії вчителя: теорія і практика : монографія / за заг. ред. В. І. Бондаря. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. 308 с.
 4. Опалюк Т.Л., Малихін О.В. Ключові компетентності для навчання протягом усього життя в контексті розвитку соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Стратегії інтеріоризації змісту професійної підготовки майбутніх філологів: теорія і практика : монографія у 2 ч. / за ред. О. В. Малихіна. Київ, 2018. Ч. 1. С. 73-93.
 5. Опалюк Т.Л., Малихін О.В. Мотивація соціалізації особистості як функціонально-структурна компонента соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Стратегії інтеріоризації змісту професійної підготовки майбутніх філологів: теорія і практика : монографія у 2 ч. / за ред. О. В. Малихіна. Київ, 2018. Ч. 1. С. 94-114.

Методичні рекомендації

 1. Опалюк Т. Л Формування соціально-рефлексійної компетентності особистості. Методичні рекомендації (для викладачів і студентів педагогічних закладів вищої освіти). – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019.  – 136 с.

 

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Опалюк Т. Л. Дидактико-методичні матеріали для роботи з написання соціально-педагогічного есе. Педагогіка і психологія. 2018. №3. С. 77–84.
 1. Опалюк Т. Л. Діагностичний інструментарій для визначення рівня сформованості соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. Л. П. Мельник, В. І. Співака. Кам’янець-Подільський, 2018. Вип. ХХХ: Серія: соціально-педагогічна. С. 151–164.
 2. Опалюк Т. Л. Діагностичний інструментарій для з’ясування рівня мотивації соціалізації особистості як компоненти соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Пед. науки: зб. наук пр. Херсон, 2018. Вип. LXXХI, т. 3. С. 76–82.
 3. Опалюк Т. Л. Дослідження структури соціальної компетентності майбутніх учителів як дидактичного феномену. Український педагогічний журнал. 2017. № 3. С. 124–131.
 4. Опалюк Т. Л. Застосування інтерактивних методів навчання у процесі формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Пед. науки: зб. наук. пр. Херсон, 2017. Вип. LXXVII, т. 2. С. 95–100.
 5. Опалюк Т. Л. Інструментально-діяльнісна компонента соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (серія: педагогічні науки). Київ, 2018. Вип. №1/2. С. 85–92.
 6. Опалюк Т. Л. Інформаційні технології у процесі формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Молодь і ринок. 2017. № 9. С. 104–110.
 7. Опалюк Т. Л. Когнітивно-змістова компонента соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ, 2018. Вип. 61. С. 218–223.
 8. Опалюк Т. Л. Компетентність майбутніх фахівців соціальної сфери в процесі професійної підготовки. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. Л. П. Мельник, В. І. Співака. Кам’янець-Подільський, 2016. Вип. ХХVІІ. Серія: соціально-педагогічна. С. 166–175.
 9. Опалюк Т. Л. Критерії оцінювання соціально-педагогічного есе. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. пр.. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ, 2018. Вип. 63. С. 143–147.
 10. Опалюк Т. Л. Обгрунтування доцільності дослідження проблеми формування компетентності соціальної рефлексії майбутніх учителів Вісн. Черкас. ун-туСерія: Пед. науки. 2016. № 16. С. 83–89.
 11. Опалюк Т. Л. Реалізація компетентнісно-орієнтованої парадигми організації освітнього процесу у вищому педагогічному навчальному закладі. Молодь і ринок. 2016. №11/12. С. 51–57.
 12. Опалюк Т. Л. Реалізація стратегій навчання ХХІ століття в освітньому процесі педагогічних університетів. Пед. науки: зб. наук. пр. Херсон, 2018. Вип. LXXХIІ, т. 2. С. 22–29.
 13. Опалюк Т. Л. Розуміння сутності соціально-рефлексійної компетентності майбутнього вчителя: методологічний аспект. Збірник наукових праць Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка / за ред. Л. П. Мельник, В. І. Співака. Кам’янець-Подільський, 2017. Вип. ХХІХ : Серія: Соціально-педагогічна. С. 114–125.
 14. Опалюк Т. Л. Роль соціо-дидактичного середовища у підготовці майбутніх вчителів до написання есе на соціально-значущу тематику. Молодь і ринок. 2018. № 8. С. 60–65.
 15. Опалюк Т. Л. Соціально-психологічні аспекти адаптації студентів до навчання у вищому педагогічному закладі. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. Л. П. Мельник, В. І. Співака. Кам’янець-Подільський, 2015. Вип. ХХІV : Серія: соціально-педагогічна. С. 127–136.
 16. Опалюк Т. Л. Таксономічна єдність дидактичних умов формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Український педагогічний журнал. 2018. № 3. С. 118–125.
 17. Опалюк Т. Л. Аналіз понятійно-категорійного апарату дослідження проблеми формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Гуманітарний вісник / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Київ, 2017. Вип. 37(3), т. ІІ (22) : Тем. вип. «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». С. 445–453.
 18. Опалюк Т. Л. Дидактико-методичне забезпечення формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя у процесі навчання гуманітарних дисциплін Гуманітарний вісник / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Київ, 2018. Вип. 37(4), т. І (23) : Тем. вип. «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». 2-ге вид. С. 188–200.
 19. Опалюк Т. Л. Методичні аспекти розвитку соціальної рефлексії майбутнього вчителя в системі його професійного становлення. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка; Ін-т педагогіки НАПН України / за гол. ред. Лабунця В. М. Кам’янець-Подільський, 2018. Вип. 25, ч.1. С. 126–132.
 20. Опалюк Т. Л. Навчальний курс «Соціальні мережі» як чинник розвитку соціально-рефлексійної компетентності майбутнього педагога. Інноваційна педагогіка. 2018. № 7, т. 2.  С. 167–172.
 21. Опалюк Т. Л. Personality’s socialization motivation  as a functional and structural component of a future teacher’s social reflection. Український педагогічний журнал. 2018. № 4. С. 38–44
 22. Опалюк Т. Л. Обгрунтування методичної доцільності застосування методу написання есе на соціально-педагогічну тематику. Педагогічні науки. 2018. № 71. С. 65–71

 

III. Статті у міжнародних наукових фахових виданнях і виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз.

 1. Markina, I., Chykurkova, A., Dudziak, O., Opaliuk, T. and Dobrenko, I. (2019), “Globalization-induced changes in higher education management in Ukraine”, International Journal of Educational Management, Vol. 33 No. 6, pp. 1291-1302. https://doi.org/10.1108/IJEM-01-2019-0037 (Scopus)
 2. Опалюк Т. Л. Дидактичний потенціал гуманітарних дисциплін щодо формування соціальної рефлексії майбутніх вчителів. Молодий вчений. 2017. № 12. С.433–437.
 3. Опалюк Т. Л. Основні положення методології дослідження проблеми формування компетентності соціальної рефлексії майбутніх учителів. Молодий вчений.№ 1. С. 485–489.
 4. Опалюк Т. Л. Реалізація положень системного та синергетичного підходів в контексті розробки проблеми формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Discussion of problems related to the development of science in different countries : Proceedings of IV International scientific conference. London, 2017. Р. 47–51.
 5. Опалюк Т. Л. Соціальна рефлексія майбутнього вчителя: зміст, сутність, структура. Web of Scholar. № 1(19), vol. 4. Р. 29–33.
 6. Опалюк Т. Л. Розвиток рефлексії особистості як фундаційна основа формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Молодий вчений. 2017. № 8. С. 268–272.
 7. Opaliuk T. L. Defining concepts of “reflection”, “reflexive position”, “reflexive skills”, “reflexive competence”, “reflexive culture”: comparative and analytical review. Web of Scholar. № 5 (14). P. 64–69.
 8. Opaliuk T. L. Forms, methods, techniques, and means for purposeful formation of future teacher’s social reflexion. Perspectives of research and development : Collection of scientific articles. Dublin, Ireland, 2017. P. 158–164.
 9. Opaliuk T. L. Personality of the student of the pedagogical university as a subject of the process of the intended formation of the social reflexion of the future teacher. European Applied Sciences. 2017. № 4. С. 43–45.
 10. Opaliuk T. L. System and synergetic approaches as a general methodological basis for definition of the “social reflexion of the future teacher”. Web of Scholar. № 6. P. 58–65.
 11. Opaliuk T. L. The genesis of identification and development of the problem of formation of the social competence of the future teacher. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. № I. V (60). Р. 34–38.
 12. Opaliuk T. L. The practice of implementation interactive teaching methods as a means for process intensification of forming social reflexion in the future teacher. Science and practice: an innovative approach: Collection of scientific articles. Les Editions LOriginаlе, Paris, France, 2017. P. 299–303.

Опалюк Т. Л. Активно використовувані форми організації навчальної діяльності у педагогічних університетах у процесі формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Интернаука. 2017. № 17(21). С. 56–59

Догори