Попович Анжеліка Станіславівна

доктор педагогічних наук, доцент кафедри української мови

А.С.Попович закінчила в 1991 році філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В.П.Затонського (спеціальність «Українська мова і література»). Здобувала фах учителя української мови і літератури та отримала диплом із відзнакою.

Працювала вчителем української мови і літератури Кам’янець-Подільської середньої школи № 4, а з 1992 року – асистентом кафедри української мови Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В.П.Затонського.

З 1996 до 1999 року навчалася в цільовій аспірантурі відділу стилістики і культури мови Інституту української мови НАН України. Під керівництвом доктора філологічних наук, професора Сологуб Н.М. підготувала і 30 січня 2002 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова з теми «Мовностилістичні особливості української сатирично-гумористичної прози (на матеріалі романів Є.Гуцала та О.Чорногуза)».

19 жовтня 2005 року присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови. З 2011 року обіймала посаду професора кафедри української мови, з 2018 року – доцента кафедри.

Упродовж 2003-2013 рр. виконувала обов’язки начальника навчально-методичного відділу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

20 грудня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.133.05 у Київському університеті імені Бориса Грінченка захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) з теми «Методична система навчання стилістики майбутніх учителів української мови і літератури». На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 5 березня 2019 року отримала диплом доктора педагогічних наук.

А.С.Попович виступає офіційним опонентом на захистах дисертацій щодо здобуття наукового ступеня кандидата наук. Під її керівництвом захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (О.М.Горбач «Ономастикон українських сатирично-гумористичних текстів кінця ХХ – початку ХХІ століття», 2017 р.).

Анжеліка Станіславівна постійно бере участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових і науково-методичних конференціях і семінарах (Київ, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Переяслав-Хмельницький, Херсон, Одеса, Суми, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Вінниця, Біла Церква, Старобільськ, Житомир, Ірпінь, Луцьк, Чернігів  та ін.).

У колі наукових інтересів А.С.Попович – українська лінгводидактика, теорія і методика навчання української мови, лінгвостилістика, лінгвістичний аналіз тексту.

Викладає такі навчальні дисципліни, як «Методика навчання української мови», «Методика навчання української мови в старшій школі» «Методика навчання української мови в закладах вищої освіти», «Стилістика української мови», «Стилістика і культура української мови», «Практична стилістика», «Вступ до професії вчителя-словесника», «Нові педагогічні технології в навчанні української мови і літератури», «Сучасні напрями лінгвостилістичних досліджень» та ін.

А.С.Попович є членом Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 01 Освіта та експертом зі спеціальностей 035 «Філологія» та 011 «Освітні, педагогічні науки».

Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України, почесними грамотами ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, медаллю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки».

Наукові праці А.С.Попович

Монографії

 1. Попович А. С. Методика навчання стилістики майбутніх учителів української мови і літератури в закладах вищої освіти методика навчання стилістики майбутніх учителів української мови і літератури в закладах вищої освіти. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І. Абетка, 2018. 376 с.
 2. Попович А.С. Українське мовознавство про інформаційне забезпечення стилістики в період Розстріляного Відродження. Ukrajinistika – minulost, současnost a budoucnost III. Jazyk: kolektivní monografie věnovaná 20. výročí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.– Brno: Vychází péčí České asociace slavistů ve spolupraci s Ústavem slavistiky FF MU s finanční podporou SHPILKA STAVBY, s. r. o., a ČUSP CLIMFIL TRADE UKRAJINA, s. r. o., 2015. S. 383-391.
 3. Попович А.С. Мовностилістичні особливості української сатирично-гумористичної прози: монографія. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. 172 с.

Навчальні посібники

 1. Попович А.С., Марчук Л.М. Стилістика української мови: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 172 с.
 2. Попович А.С., Марчук Л.М. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс: навчальний посібник. Київ: КНТ, 2015. 299с. (рекомендований Міністерством освіти і науки України).
 3. Види лінгвістичного аналізу в поясненнях та взірцях: навчальний посібник / Л.М.Марчук, Б.О.Коваленко, Н.М.Дзюбак, Ю.О.Маркітантов, Р.В.Козак, А.С.Попович. Н.Д.Коваленко. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. 98с.
 4. Марчук Л.М., Копусь О.А., Попович А.С. Основи українського термінознавства: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ППБуйницький О.А., 2011. 224 с. екомендований Міністерством освіти і науки України).
 5. Марчук Л.М., Сологуб Н.М., Попович А.С. Вступ до мовознавства: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2007. 144 с.екомендований Міністерством освіти і науки України).
 6. Коваленко Н.Д., Попович А.С. Лінгвістичний аналіз художнього тексту: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2007. 164 с. екомендований Міністерством освіти і науки України).
 7. Попович А.С. Шкільний курс української мови та методика його викладання. Навчально-методичний комплекс: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2006. 82 с.

Навчально-методичні посібники

 1. Попович А.С. Методика викладання української мови у вищій школі: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 1електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
 2. Попович А.С. Методика навчання української мови в старших класах: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. 95 с.
 3. Попович А.С., Пастернак О.В. Методика навчання української мови. Навчально-методичний комплекс: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2014. 258 с.
 4. Педагогічна практика в системі професійної підготовки викладача української мови і літератури: навчально-методичний посібник / укладачі: А.С.Попович, О.В.Савицька– Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2011. 160 с.
 5. Нормативні матеріали з навчально-методичної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: навчально-методичний посібник / укладачі: В.М.Федорчук, А.С.Попович, Л.І.Тимофійшина. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. 220 с.
 6. Програма та методичні рекомендації з педагогічної практики для студентів ІУ-У курсів факультету української філології: навчально-методичний посібник / А.С.Попович, І.Є.Боднар, Е.І.Федорчук, О.В.Савицька. Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. 88 с.

Довідкові видання

 1. Словник актуальної фахової лінгвістичної термінології: довідкове видання / укладачі: Л.М.Марчук, О.А.Копусь, А.С.Попович. Кам’янець-Подільський: ПП БуйницькийО.А., 2010. 72 с.
 2. Словник термінології сучасної журналістики: довідкове видання / укладачі: А.С.Попович, Л.М.Марчук. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. 82с.

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації з написання та оформлення дипломних робіт студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / упорядники: А.С.Попович, Н.М.Розумяк; за ред. А.С.Попович. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. 66 с.
 2. Методичні рекомендації до складання навчальних планів підготовки фахівців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка / наук. ред. С.А.Копилов; відп. ред.. В.В.Кобильник; уклад. А.С.Попович. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. 67 с.

Авторські свідоцтва

 1. Попович А.С. Методика навчання стилістики майбутніх учителів української мови і літератури в закладах вищої освіти: монографія. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., Абетка, 2018. 376 с. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96219. Дата реєстрації 19.02. 2020 р.).
 2. Попович А.С., Марчук Л.М. Стилістика української мови: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 172 с. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96218. Дата реєстрації 19.02. 2020 р.).
 3. Попович А.С., Марчук Л.М. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс: навчальний посібник. Київ: КНТ, 2015. 299с. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96216. Дата реєстрації 19.02. 2020 р.).

Біобібліографічні нариси

 1. Людмила Миколаївна Марчук: біобібліографічний нарис / упорядн.: Л.М.Марчук, А.С.Попович. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2015. 68 с.
 2. Надія Яківна Грипас: біобібліографічний нарис (до 80-річчя від дня народження) / упорядн.: Л.М.Марчук, А.С.Попович. Кам’янець-Подільський: ПП БуйницькийО.А., 2009. 48 с.
 3. Олексій Олександрович Чехівський: біобібліографічний нарис (до 80-річчя від дня народження) / упорядн.: Л.М.Марчук, А.С.Попович. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. 68 с. 
 4. Петро Єфремович Ткачук Петро Єфремович Ткачук: біобібліографічний нарис (до 70-річчя від дня народження) / упорядники: Л.М.Марчук, А.С.Попович. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2007. 76с.

 

Публікації в закордонних наукових виданнях

 1. Попович А.С. Особливості стилістичної підготовки майбутніх учителів-словесників у закладах вищої освіти. Scientific and pedagogical internship «Current changes and innovations in training modem philologists» (Internship proceedings, September 6 – October 17, 2021. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2021. P. 76-81.
 2. Попович А.С. Студії О.Курило, М.Сулими, О.Синявського і С.Смеречинського як підвалини вивчення стилістичної граматики української мови. STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA. Рoznań: Wydawnictwo naukowe, 2018. Zeszyt VI. С. 141-146.
 3. Попович А.С. Навчання стилістики української мови в умовах нової освітньої парадигми. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest, 2017. V (59). Issue: 134. P. 38-41.
 4. Попович А.С. Відбиття новітніх вимог суспільства в системі принципів навчання стилістики майбутніх учителів української мови. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest, 2017. V (62). Issue: 142. P. 45-48.
 5. Попович А.С. Когнітивна парадигма у вивченні стилістики української мови. International research and practice conference «Modern philology: relevant issues and prospects of research»: Conference proceedings, October20-21, 2017, Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». P. 26-29.
 6. Попович А.С. Креативная личность в условиях современной образовательной парадигмы высшей школы. Creativity as a personal self-expression mechanism and a way to reveal the level of sociocultural development. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXLVII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Art History, History, Philosophy, Culturology, physical culture and sports (London, August 11 – August 17, 2017). Correlation between individual and collective needs in the context of improving the effectiveness of social processes. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXLVIII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Economics and Management, Jurisprudence, Sociological, Political and Military sciences (London, August 11 – August 17, 2017). The event was carried out in the framework of a preliminary program of the project “World Championship, continental, national and regional championships on scientifi c analytics” by International Academy of Science and Higher Education (London, UK). Chief editor – J.D., Professor, Аcademician V.V.Pavlov. London: IASHE, 2017. Р. 53-55.
 7. Попович А.С. Навчання стилістики української мови у вищій школі в контексті лінгвоекологічності Virtus: Scientific Journal / editor-inChief M.A.Zhurba. Монреаль: CPM «ACF», 201 Issue19, December. P. 97-101.

Публікації в наукових фахових виданнях України

 1. Попович А.С. Історія становлення й розвитку української стилістичної термінографії. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А.С., 2020. Вип. 52. С. 76-80.
 2. Попович А.С., Горошкіна О.М. Дидактичні основи навчання стилістики української мови в закладах вищої освіти. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А.С., 2020. Вип. 51. С. 106-111.
 3. Попович А.С. Формування стилістичних умінь майбутніх учителів української мови і літератури в закладах вищої освіти. Український педагогічний журнал: науковий журнал. 2019. № 3. С. 119-127.
 4. Попович А.С. Формування стилістичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури в закладах вищої освіти Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. 2019. № 3 (326), травень. С. 240-249.
 5. Попович А.С. Обґрунтування доцільності проведення лабораторних занять із стилістики української мови у закладах вищої освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 2018. Вип. 2 (93). С. 108-113.
 6. Попович А.С. Стилістичний аналіз тексту як метод навчання майбутніх учителів української мови і літератури. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2018. №4 (59), грудень 2017. С. 426-432.
 7. Попович А.С. Професійно-методична підготовка майбутніх учителів-словесників до викладання стилістики української мови в закладах загальної середньої освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки: в 2 т. / гол. ред. М.О.Носко. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2018. Вип. 151. Т. 1. С. 275-279.
 8. Попович А.С. Формування стилістичних понять у майбутніх учителів української мови і літератури в закладах вищої освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г, 2018. Вип. 24 (1-2018). Ч. 2. С. 349-354.
 9. Попович А.С. Сучасне інформаційне й навчально-методичне забезпечення дисципліни «Стилістика української мови»: теоретичний і практичний аспекти. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. Київ: Педагогічна думка, 2017. Вип. 19. С. 266-274.
 10. Попович А.С. Особливості змістового наповнення навчальних програм із дисципліни «Стилістика української мови». Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки / гол. ред. М.О.Носко. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2017. Вип. 144. С. 103-107.
 11. Попович А.С. Дисципліна «Стилістика української мови»: предмет і об’єкт вивчення. Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2017. Вип. 22 (1-2017). Ч. 2. С. 301-306.
 12. Попович А.С. Формування професійної загальнотекстової компетентності студентів на заняттях зі стилістики української мови. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017. Вип. №1 (350). С. 91-96.
 13. Попович А.С. Дисципліна «Стилістика української мови» у структурно-логічній схемі підготовки вчителів-словесників. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. №2 (57). травень 2017. С. 381-387.
 14. Попович А.С. Теоретичні аспекти реалізації принципу історизму на заняттях зі стилістики української мови у вищій школі. Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. 2017. №3-4 (18-19). С. 109-121.
 15. Попович А.С. Достилістична підготовка майбутніх учителів української мови і літератури у вищій школі. Науковий вісник Донбасу. 2017. №1-2 (35-36).
 16. Попович А.С. Набутки української лінгводидактики вищої школи в навчанні стилістики. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. 2. С. 299-302.
 17. Попович А.С. Теоретичні аспекти виокремлення підходів до навчання в освітньому процесі вищої школи. Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2017. Вип. 23 (2-2017). Ч. 2. С. 257-264.
 18. Попович А.С. Реалізація принципу креативності на заняттях зі стилістики української мови у вищій школі. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Серія: Педагогіка: журнал. Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2017. Вип. 3 (116). С. 53-59.
 19. Попович А.С. Практичні аспекти реалізації принципу історизму на заняттях зі стилістики у вищій школі. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (педагогічні науки) / [гол. ред.: М.Т.Мартинюк]. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. Вип. 2. Ч. 2. С. 150-159.
 20. Попович А.С. Лінгвоекологічний принцип навчання стилістики майбутніх учителів української мови і літератури. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. №3 (58), вересень 2017. С. 304-311.
 21. Попович А.С. Принцип автентичності в навчанні стилістики майбутніх учителів української мови і літератури. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія:Педагогіка і психологія: зб. наук. праць / редкол. В.І.Шахов (голова та ін.). Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. Вип. 52. С. 22-28.
 22. Попович А.С. Сучасні лінгводидактичні аспекти реалізації когнітивного підходу в навчанні стилістики української мови студентів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. Тернопіль, 2017. №3. С. 173-179.
 23. Попович А.С. Використання спадщини Івана Огієнка на заняттях із фоностилістики у вищій школі. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л.М.Марчук (гол. ред.), В.П.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. ХІV. С. 447-452.
 24. Попович А.С. Мовотворчість українських письменників у рецепції Івана Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: серія філологічна: науковий збірник / [редкол.: Л.М.Марчук (гол. ред.), В.П.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. ХІІІ. С. 184-191.
 25. Попович А.С. Основні підходи до вивчення стилістики української мови в навчальних виданнях для вищої школи (ретроспектива і сьогодення). Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (педагогічні науки) / [гол. ред.: М.Т.Мартинюк]. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. Вип. 2. С. 280-290.
 26. Попович А.С. Навчально-методичне забезпечення стилістики української мови (20-30-і роки ХХ століття). Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / за ред. проф. Анатолія Ситченка. Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2016. №4 (55), грудень 2016. С. 367-371.
 27. Попович А.С. Зауваги про безперервне вивчення стилістики української мови. Теоретична і дидактична філологія: збірник наукових праць. Серія «Педагогіка». Переяслав-Хмельницький: «ФОП Добровольська Я.М.», 2016. Вип. 23. С. 56-65.
 28. Попович А.С. Витоки стилістики української мови у праці К.Лучаковського «Начерк стилістики, поетики і риторики з додатком про красу мови і будову вірша» Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома. 2015. Вип. 40. С. 161-163.
 29. Попович А.С. Стилістичні аспекти у праці Івана Огієнка «Наша літературна мова» Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: серія філологічна: науковий збірник / [редкол.: Л.М.Марчук (гол. ред.), В.П.Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип.ХІІ. С. 249-254.
 30. Попович А.С. Іван Огієнко про мову шкільних підручників і сучасність. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: серія історична та філологічна: науковий збірник / [редкол.: С.А.Копилов (гол. ред.), В.С.Прокопчук, Л.М.Марчук (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип. ХІ. С. 295-301.
 31. Попович А.С. Лексична заміна компонентів фразеологізму в мовотворчості Віталія Нечитайла. Філологічний дискурс. 2015. № 2. С. 116-119.

Інші публікації

 1. Попович А.С. Методи стилістичного редагування й стилістичного реконструювання текстів на уроках української мови. Методи навчання української мови: сучасний контекст: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (25 березня 2021 р., м. Київ). Київ: Педагогічна думка, 2021. С. 61-66.
 2. Попович А.С. Формування стилістичних умінь на заняттях української мови в закладах вищої освіти Філологічні діалоги: збірник наукових праць. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2020. Вип. 7. С. 53-60.
 3. Попович А.С. Стилістичні вправи: огляд наукових праць. Проблеми методів компетентнісно орієнтованого навчання української мови в закладах загальної середньої освіти: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (22 жовтня 2020 р., м. Київ). Київ: Педагогічна думка, 2020. С. 81-86.
 4. Попович А.С. Лексична стилістика української мови в рецепції Івана Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: Серія філологічна / [редкол.: Людмила Марчук (гол. ред.), Олег Рарицький (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. ХVІІ. С. 107-113.
 5. Попович А.С. Особливості використання методу стилістичного експерименту на уроках української мови. Українська мова і література в школах України. 2019. № 7-8. С. 22-26.
 6. Попович А.С. Спеціальна підсистема вправ зі стилістики української мови в закладах вищої освіти. Українська мова і література в школі: науково-методичний журнал. 2019. № 4 (145). С. 16-20.
 7. Попович А.С. Формування стилістичної компетентності сучасного вчителя української мови і літератури. Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти: зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 4 листопада 2019 р.), м. Київ / Ін-т педагогіки НАПН України. Київ: Пед. думка, 2019. С. 265-267.
 8. Попович А.С. Специфічні принципи навчання стилістики української мови в закладах вищої освіти. VІІ Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня 2019 р. Київ: УОВЦ «Оріон», 2019. С. 336-342.
 9. Попович А.С. Сучасні напрями лінгвостилістики і формування культури читання. Проблема читання в сучасному інформаційному: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р., м. Київ /
  Ін-т педагогіки НАПН України; за заг. ред. Т. О. Яценко. Київ: УОВЦ «Оріон», 2019. С. 59-63.
 10. Попович А.С. Поняття стилістичної компетентності: теоретичні завваги. Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (15 березня 2019 р., м. Київ). Київ: Педагогічна думка, 2019. С. 64-67.
 11. Попович А.С. Реалізація функційно-стилістичного принципу на заняттях із сучасної української літературної мови у вищій школі. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. С. 117-121.

Догори