Вонсович Сергій Геннадійович

Вонсович Сергій Геннадійович

доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології та  соціології

Вонсович Сергій ГеннадійовичНародився 4 квітня 1980 р. у смт. Сатанові Хмельницької області в учительській сім’ї. З 1986 по 1991 роки навчався у  Сатанівській ЗНЗ, де закінчив 6 класів.  У зв’язку із зміною місцепроживання батьків з 1991 року продовжив навчання в українській експериментальній спеціалізованій гімназії № 5 м. Кам’янець-Подільського, яку закінчив 1997 року зі срібною медаллю. З  1997 року  – студент історичного факультету Кам’янець-Подільського державного (згодом – національного) університету зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти, історія». У 2002 р. закінчив його, здобувши кваліфікацію вчителя історії і правознавства.

Опановуючи фах вчителя історії і правознавства, відповідально і вчасно виконував навчальні завдання і дослухався до порад своїх викладачів – професорів А. О. Копилова, Л. В. Баженова, В. П. Газіна, В. С. Степанкова, І. І. Винокура, доцентів С. А. Копилова, О. М. Завальнюка, А. Г. Філінюка, В. А. Дубінського, О. М. Федькова, Ю. А. Хоптяра, Ю. С. Латера, І. Й. Козака та інших. Їхні лекції, викладені змістовно і цікаво, значно розширювали його погляди на суспільну і державну історію, вчили умінню аналізувати історичний матеріал, порівнювати його із тогочасною історичною і політичною практикою,  встановлювати причинно-наслідковий зв’язок у подіях, фактах і явищах  світової і української історії, спонукали робити відповідні висновки. Цей своєрідний багаж сформованих знань викристалізувався у дипломній роботі, яку ДЕК відзначила як одну із найкращих.

Після отримання диплому з відзнакою навчався у магістратурі Кам’янець-Подільського державного університету, яку закінчив з відзнакою 2004 року, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, історія» та здобув кваліфікацію викладача історії.

У 2003 році поступив до аспірантури Національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) на спеціальність «Політологія». Тут, у стінах  Володимирового та Шевченкового університету, пройшли роки наукового зростання. Із вдячністю згадує своїх наставників, професорів: Ф. М. Кирилюка, В. Ф. Цвиха, М. І. Обушного, М. І. Хілька, О. І. Ткача, М. А. Шульги, С. А. Губерського. У листопаді 2006 р. під керівництвом доктора філософських наук, професора Ф. М. Кирилюка виконав кандидатську дисертацію на тему: «Сутність та особливості еволюції теорії і практики тоталітаризму», яку захистив у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у  жовтні 2006 року.

По закінченні аспірантури, працює старшим викладачем кафедри, опановує себе вже у царині викладацької і наукової діяльності: розробляє відповідні навчальні курси з політології та дисциплін політологічного циклу, а також публікації наукових статей.  У навчальному процесі на історичному та інших факультетах університету читає лекції і проводить семінарські заняття. Крім основного курсу “Політологія” читає ряд нормативних та спеціальних курсів: “Політичний аналіз і прогноз”, “Технології політичного процесу”, “Практична політологія“, “Політична мова”, “Світовий політичний процес”.

У 2012 р. отримав вчене звання доцента кафедри політології і соціології. Під його керівництвом виконуються різні види кваліфікаційних робіт з політології: курсові, дипломні за фахом спеціаліста, магістра. Активно займається підготовкою студентів до участі у фахових олімпіадах, де студенти посідають високі місця.

З 2013 р. – докторант кафедри політології Національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ). У 2015 році захистив докторську дисертацію з теми: «Концептуальні  засади політичної транзитології». У грудні 2015 року обраний на посаду завідувача кафедри політології та соціології.

Наукові інтереси С. Г. Вонсовича пов’язані із дослідженням проблем історії і теорії політики; політичних процесів; динаміки розвитку політичних інститутів; політичної транзитології; практичної політології.

Ці складові політичної науки знайшли відображення в низці його наукових публікацій, наукового та науково-методичного змісту.

С. Г. Вонсович бере активну участь в організації та проведенні  наукових конференцій на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Багато часу присвячує активізації профорієнтаційної роботи в навчальних закладах міста Кам’янця-Подільського  та Хмельницької області.

 Постійну увагу С. Г. Вонсович приділяє удосконаленню та творенню нових навчальних планів і робочих програм, які б відповідали вимогам часу. Творчо працює над впровадженням у навчальний процес новітніх засобів навчання, зокрема, використання мультимедійних засобів на лекціях та семінарах.

С. Г. Вонсович здійснює наукове редагування монографій вітчизняних науковців, дослідників-політологів. Бере активну участь  у міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференціях, семінарах і круглих столах. С. Г. Вонсовичу притаманні численні творчі, ділові та особисті якості: високі професійні знання, ініціативність, зацікавленість у справі, відповідальність, комунікативність,  доброзичливість.

Наукові праці С. Г. Вонсовича

І. Окремі видання

Монографії та посібники

 1. Дискурс тоталітаризму (політологічний аспект) : монографія / С. Г. Вонсович. – Кам’янець-Подільський : ПП МошакМ. І., 2008. – 200 с.
 2. Політична транзитологія: історія, методологія : монографія.
  / С. Г. Вонсович – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2013.– 384 с.
 3. Науково-дослідна робота з політології : методич­ні рекомен­дації / С. Г. Вонсович. – Кам’янець Подільський, 2007. – 40 с.
 4. На допомогу першокурснику : довід­ник для студен­тів історич­ного факуль­тету / С. Г. Вонсович. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет, 2007. – 70 с.
 5. Політичний аналіз і прогноз : навчально-методичний посібник / С. Г. Вонсович. – Кам’янець-Подільський, 2007. – 68 с.
 6. Політичний аналіз і прогноз : навчаль­ний посібник / С. Г. Вонсович. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2010. – 120 с.

 

Статті в журналах і збірниках

 1. До питання про символіку християнських споруд Поділля на прикладі Могилівщини / С. Г. Вонсович // Перша Могилів-Подільська краєзнавча конференція. – Могилів-Подільський, 1998. – С. 148-159.
 2. Ідея національного відродження в русі українських шістдесятників / С. Г Вонсович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т.8 (10). – С. 150-156.
 3. Монастирі Поділля як об’єкт дослідження Юхима Сіцінського / С. Г. Вонсович // Юхим Сіцінський в історії та культурі Поділля : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 100-106.
 4. Теоретичні моделі тоталітаризму та їх еволюція / С. Г. Вонсович // Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : ТОВ „XXI СТОЛІТТЯ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР”, 2004. – Вип. 16. – С.123-132.
 5. Модернізаційні процеси в Україні: проблеми періодизації / С. Г. Вонсович // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник наукових праць за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, 2004. – Т.1 (3). – С. 85-87.
 6. Тоталітаризм як прояв сучасної цивілізації / С. Г. Вонсович // Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : ТОВ „XXI СТОЛІТТЯ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР”, 2004. – Вип. 17. – С. 145-155.
 7. “Сталінізм” як політичний феномен (історіографія питання) / С. Г. Вонсович // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2004. – Т. 12. – С. 158-165.
 8. До питання розвитку теорії тоталітаризму в XX- на початку XXI століття / С. Г. Вонсович // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень. До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) : матеріали міжнародної наукової конференції „Людина – Світ -Культура” (20-21 квітня 2004 року, Київ). – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – С. 100-101.
 9. Причини і сутність занепаду тоталітаризму (італійський варіант) / С. Г. Вонсович // Нова парадигма: журнал наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П Драгоманова, 2005. – Вип. 46. – С. 96-116.
 10. Причини занепаду тоталітаризму в СРСР / С. Г. Вонсович // Дні науки філософського факультету (26-27 квітня 2005 року) : матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції – Київ : ВПЦ „Київський університет”, 2005. – С. 98-101.
 11. До питання про формування тенденцій неототалітаризму як суспільного розвитку / С. Г. Вонсович // Дні науки філософського факультету-2006 : матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конфере­нції (12-13 квітня 2006 року) – Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – Ч. VII. – С. 110-116.
 12. Теоретичні аспекти еволюції тоталітаризму / С. Г. Вонсович // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник наукових праць за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. У 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, 2006. –Т. 1 (5). – С. 77-79.
 13. Теорія тоталітаризму у світовій історії / С. Г. Вонсович // Дні науки філософського факультету-2007 : матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конфере­нції (18-19 квітня 2007 року). – Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – Ч. VI. – С. 15.
 14. Застосування технологій інформаційно-психологічного впливу в управлінні політичними процесами / С. Г. Вонсович // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. О. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 2. – С. 75-85.
 15. Пропагандистська система тоталітаризму / С. Г. Вонсович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. У 5 т. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т.1 (7). – С. 14-15.
 16. Пропаганда як політична технологія тоталітаризму / С. Г. Вонсович // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – Київ : Інтас України, 2008. – Вип. 36. – С. 193- 202.
 17. Застосування технологій інформаційно-психологічного впливу в управлінні політичними процесами / С. Г. Вонсович // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. О. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 2 – С. 75-85.
 18. Пропаганда неототалітаризму: формування концепту / С. Г. Вонсович // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – Київ : Інтас України, 2009. – Вип. 37. – С. 175-185.
 19. Комунікаційний аспект неототалітаризму / С. Г. Вонсович // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – Київ : Інтас України, 2009. – Вип. 40. – С. 110-119.
 20. Пропаганда неототалітаризму: формування концепту / С. Г. Вонсович // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – Київ : Інтас України, 2009. – Вип. 37. – С. 175-185.
 21. Використання політичних і психологічних технологій з метою впливу на суспільство / С. Г. Вонсович // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. О. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський, – Вип. 7. – С. 116-127.
 22. Аналіз політичних технологій тоталітарного режиму / С. Г. Вонсович // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. – С. 63-72.
 23. Розвиток трансформаційних процесів українського суспільства крізь призму політичної свідомості / С. Г. Вонсович // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г. О.Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 13. – С. 30-39.
 24. Причини та механізми політичних транзитів / С. Г. Вонсович // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 2. – С. 44-54.
 25. Демократичний транзит та його складові / С. Г. Вонсович // Нова парадигма : журнал наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П Драгоманова, 2011. – Вип. 100. – С. 123-131.
 26. Засади теорії демократичного переходу / С. Г. Вонсович // Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – Київ, – Вип. 49. – С. 550-556.
 27. Політичний транзит в контексті політичного розвитку / С. Г. Вонсович // Гуманітарні студії : зб. наук. праць. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. – Вип. 24. – С. 95–111.
 28. Дискурсивне поле транзитивних політичних систем / С. Г. Вонсович // Нова парадигма : журнал наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 109. – С. 71–81.
 29. Транзитивні політичні системи: типологія і основні риси / С. Г. Вонсович // Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – Київ, 2012. –
  Вип. 59. (4). – С. 749–755.
 30. Демократичний транзит: ретроспекції класифікації / С. Г. Вонсович // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20. – № 9/2. –  С. 210–215.
 31. Консолідована демократія: дефініції та методологія дослідження / С. Г. Вонсович // Нова парадигма : журнал наукових праць. – Київ :
  Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 113. – С. 159–168.
 32. Параметри політичного переходу: проблеми визначення
  / С. Г. Вонсович // Політологічний вісник : зб. наук. праць. .– Київ : Інтас, – Вип 67. – С. 175–184.
 33. Комунікаційний аспект неототалітаризму / С. Г. Вонсович
  // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – Київ : “Інтас”, 2012. – Вип. 67. – С. 92–102.
 34. Політична криза як чинник транзиту / С. Г. Вонсович // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (1). – С.  54–58. 
 35. Специфіка і перебіг політичного транзиту: Центрально – Східно -Європейський варіант / С. Г. Вонсович // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – Київ, 2013. –  Вип. 114 (ІI). – Київ, 2013. – С. 3–9.
 36. Реверсивний вектор транзиту в контексті соціополітичних поділів / С. Г. Вонсович // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 45–49.
 37. Політичний транзит у контексті синергетичного підходу
  / С. Г. Вонсович //Політологічний вісник : зб. наук. праць. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70. – С.  200–210.
 38. Цивілізаційний вимір політичного транзиту / С. Г. Вонсович // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – Київ : ВАДЕКС. – Вип. 71. – С. 427–436.
 39. Політичний транзит у контексті неототалітарного вектора світової політичної системи / С. Г. Вонсович // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – Київ, 2014. – Вип. 118 (І). – С. 25–35.
 40. Окреслення інституціонального ландшафту політичного транзиту в Україні / С. Г. Вонсович // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – Київ : ВАДЕКС, 2014.– Вип. 73. – С. 304–313.
 41. Громадянське суспільство в умовах транзиту від тоталітаризму до демократії / С. Г. Вонсович // Міжнародні відносини. Серія. Політичні науки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol-n/article/view/2231.
 42. Особливості транзиту в умовах кризовості політичної системи: теоретичний аспект / С. Г. Вонсович // Вісник Дніпропетровського університету. Серія. Філософія. Соціологія. Політологія. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 24 (2). – С. 207–213.
 43. Political Culture as a Structural Precondition of Political Transit / S. Vonsovych // Spheres of Culture. – Lublin, 2013. – Vol. 4. – Р. 330–340.
 44. Structural Elements of the Transitive Process: Methodological Aspect / S. Vonsovych // Spheres of Culture. – Lublin, 2013. – Vol. 6. – Р. 242–251.
 45. Трансформация политического режима в Украине в контексте политического транзита инсталляции, тенденции, проявления / С. Г.Вонсович // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiza politica). – Chisinau : USM, USPEE, AMSP, 2013. – Nr. 4 (LXIII). – Р. 123–140.
 46. Проблемы политического транзита на постсоветском пространстве / С. Г. Вонсович // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiza politica). – Chisinau : USM, USPEE, AMSP, 2014. – Nr. 2 (LXV). – P. 124–127.
 47. Дескрипція засад політичної транзитології / С. Г. Вонсович // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. – Ужгород, 2013. – Вип. 6-7. – С. 26–32.
 48. Дефініювання сутнісних ознак транзитології / С. Г. Вонсович // Дні науки філософського факультету-2012 (18-19 квітня 2012 року) : матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції – Київ : ВПЦ „Київський університет”, 2012. – Ч. 9. – С. 93–95.
 49. Тенденції формування транзитологічної парадигми / С. Г. Вонсович // Материалы за 8-а международна научна практична конференция, “Новината за напреднали наука”, 17-25 май 2012. Том 10. Закон. Политика. Държавна администрация. София. “Бял ГРАД-БГ” ООД – С. 54–56.
 50. Латентність політичного транзиту в теорії конвергенції
  / С. Г. Вонсович // Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka і inowacja – 2012” 7-15 pazdziernika 2012 Volume Historia.Filozofia. Politologija. : Przemysl. Nauka і studia – str. 86–89.
 51. Теорія політичного транзиту за умов невизначенності
  / С. Г. Вонсович // Дні науки філософського факультету-2013 (16-17 квітня 2013 року) : матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції – Київ : ВПЦ „Київський університет”, 2013. – Ч. – С. 123–125.
 52. Концепція політичного транзиту С. Гантінгтона / С. Г. Вонсович // Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka conference “Dny vedy – 2013”. – Praha, 2013. – Dil 27: Politicke vedy. –   19–22.
 53. Недемократичні варіанти розвитку політичного транзиту
  / С. Г. Вонсович // Материали за 9-а международна научна практична конференция, “Новината за напреднали наука”, 2013. – София: “Бял ГРАД-БГ” ООД. – Том 39 : Политика. – С. 18–28.
 54. Концепція розпаду демократичних режимів / С. Г. Вонсович // Materialy ІХ Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka і inowacja – 2013” 7-15 pazdziernika 2013 Volume 22. Psychologia I socjologia. Politologija.: Przemysl. Nauka і studia – S. 60–62.
 55. Версії політичного переходу у давній цивілізації Сходу
  / С. Г. Вонсович // Дні науки філософського факультету–2014 : міжн. наук. конф. 15–16 квітня 2014 року. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2014. – Ч. – С. 3–5.

Науковий діалог “Схід-Захід” / С. Г. Вонсович // Матеріали
ІІІ Всеукраїнської наукової конференції (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.). – Д. : Видавництво “Інновація”, 2014. – Ч. 1.– С. 63–66.

Догори