Актуальні проблеми українського мовознавства та лінгводидактики

 Наукову школу засновано у 1996 році

Засновники школи:

доктор філологічних наук,

професор Тараненко О. О.;

кандидат філологічних наук, професор  Грипас Н. Я.;

кандидат філологічних наук, професор Ткачук П. Є.

Керівник:

доктор філологічних наук, професор

МАРЧУК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

 Напрями наукової діяльності:

 • забезпечення умов для утвердження української мови в основних сферах соціально-культурної діяльності, втілення її консолідуючої ролі у становленні української політичної нації, у формуванні міцної національної свідомості громадян України, майбутніх учителів, державних службовців;
 • вироблення єдиної концепції викладання фахової української мови у виші;
 • викладання основних предметів державною українською мовою, видання якісних україномовних підручників, посібників; довідникової та іншої навчальної й наукової літератури українською мовою;
 • дотримання умов спілкування державною мовою у вищому навчальному закладі;
 • впровадження сучасних орфоепічних та лексичних норм української мови в інформаційно-культурному просторі України, в ефірному часі приватних телеканалів та радіостанцій;
 • підтримка україномовних форм літературно-мистецької творчості студентів та викладачів університету;
 • популяризація здобутків української літератури і мистецтва;
 • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузях мовознавства, лексикографії, лінгвістичних технологій, створення інтелектуальних мовно-інформаційних систем нового покоління;
 • створення і видання нової енциклопедичної та лексикографічної літератури, підручників та посібників з української мови, їх електронних варіантів;
 • забезпечення належних умов для задоволення мовно-культурних потреб мешканців Кам’янця-Подільського, усіх регіонів України, а також зарубіжного українства;
 • видання монографій з індивідуальних та колективних науково-дослідних тем.

Основні досягнення:

Опубліковано 24 монографії, 60 навчальних посібників, 5 словників-довідників; записано, систематизовано й опрацьовано діалектний матеріал досліджуваного ареалу до Лексичного атласу української мови, Загальнослов’янського лінгвістичного атласу та Словника Подільських говірок; опубліковано понад 900 статей, зокрема й у зарубіжних виданнях.

Учасники школи, які здобули наукові ступені
докторів, кандидатів наук:

О. О. Тараненко, Л. М. Марчук, Н. Я. Грипас, Р. В. Козак, А. С. Попович, Н. Б. Ладиняк, Ю. О. Маркітантов, І. С. Бер­кещук, Я. М. Чопик, П. Є. Ткачук, Н. П. Шеремета, Л. Г. Яро­пуд, Н. Д. Коваленко, Б. О. Коваленко, І. М. Потапчук, Н. М. Дзюбак, Р. І. Монастирська, А. М. Сірант, І. А. Федькова.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Марчук Л. М. Функціонально-семантичний аспект градації в українській мові : монографія. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. 304 с.
 2. Коваленко Н. Д. Фраземіка говірок Західного Поділля : моно­графія. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2011. 176 с.
 3. Маркітантов Ю. О. Фразеологія в східнослов’янському пое­тичному мовленні : монографія. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. 148 с.
 4. Ладиняк Н. Б. Естетична функція синтаксису прози Івана Багряного : монографія. Кам’янець-Подільський : ПП Зво­лейко Д. Г., 2012. 168 с.
 5. Дзюбак Н. М., Беркещук І. С. Українська мова (за профе­сійним спрямуванням) : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2014. 204 с.
 6. Попович А. С. Методика навчання української мови в старших класах : навчально-методичний посібник. Кам’яне­ць-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. 95 с.
 7. Козак Р. В. Сучасна українська мова. Синтаксис : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Дру­карня Рута», 2015. 338 с.
 8. Ладиняк Н. Б., Ладиняк А. Б. Культура усного та писемного фахового мовлення : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2016. 196 с.
 9. Сірант А. М. Концепти ГРІХ та СПОКУТА в українській прозі другої половини ХХ століття : ментальний аспект : монографія Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2016. 192 с.
 10. Шеремета Н. П. Українська мова за професійним спря­муванням : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. 152 с.
 11. Монастирська Р. І., Сірант А. М. Тести з дисципліни «Україн­ська мова за професійним спрямуванням» : навчально-мето­дичний посібник. Кам’янець-Подільський: КПНУ, 2017. 112 с.
 12. Монастирська Р. І. Термінологія цивільного законодавства в системному й семасіологічному аспектах (на матеріалі Цивільного кодексу) : монографія. Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2017. 180 с.
Догори