Інформаційні повідомлення

2024

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення особистості в умовах сучасного розвитку суспільства: психолого-педагогічний, корекційно-реабілітаційний, соціальний і медичний аспекти»

VІIІ Міжнародна науково-практична конференція “ІННОВАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА ПРАГМАТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СОЦІУМУ

І Міжнародна науково-практична конференція “Інженерні інновації та розбудова національної економіки”

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція “НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА”

XVІ Міжнародна науково-практична конференція “ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ХХІ СТОЛІТТІ”

ХVІ Міжнародна науково-практична конференція “Спеціальна освіта: проблеми та перспективи”

Конкурс художнього перекладу 2024

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи»

VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи»

Х Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи сучасної політичної науки в Україні»

VII Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи»

2023

XIІ Регіональна науково-практична конференція “Методика навчання філологічних дисциплін у закладах загальної середньої та вищої освіти”

Міжнародна науково-практична конференція «КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ВИМІРИ СУЧАСНОЇ СЛАВІСТИКИ»

Міжнародна науково-практична конференція “Наукоємні технології в інфокомунікаціях”

Перші краєзнавчі читання в пам’ять професора Лева Баженова

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, Комунікативний та дидактичний аспекти»

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Суспільні трансформації на Поділлі наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.”

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю  «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами»

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи»

ХV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети та перспективи сталого розвитку в ХХІ столітті»

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти й молодих вчених «Дошкілля в сучасному освітньому просторі: досвід, інновації, перспективи»

V Міжнародний симпозіум «Соціокультурний дискурс глобалізованого світу: наука, освіта, комунікація»

ХІ Міжнародна студентська інтернет-конференція «Мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти»  –  “Language in Interdisciplinary Context of Life-Long Education”

VI Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи»

VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції (заочна форма) «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання»

Всеукраїнська науково-практична конференція «ХМЕЛЬНИЧЧИНА В УМОВАХ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті: закономірності, тренди, потреби»


2022

VІ Міжнародна науково-практична конференція “Микола Леонтович і сучасна освіта та культура”

Круглий стіл “Український просвітитель-гуманіст, філософ, педагог Григорій Сковорода”

XI Регіональна науково-практична конференція “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”.

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція “Теоретико-методологічні та практичні аспекти підготовки та діяльності вчителя правознавства: досвід і проблеми”.

VI Міжнародна науково-практична конференція “Микола Леонтович і сучасна освіта та культура”

ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих науковців (за міжнародною участю) “Формування особистості сучасного фахівця як суб’єкта самотворення в умовах освітнього простору”

І Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти “Нові парадигми сучасної філології”

ХІV Наукова конференція молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

II Міжнародна наукова конференція “ВІЙНА І СОЦІУМ у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи”

VI Міжнародна науково-практична конференція “Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму”

Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека: сучасний стан, проблеми та перспективи”

ХІІІ-а Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи, утилітарна цінність наукових досліджень”

Всеукраїнський науковометодичний  семінар Використання АДК в закладах освіти при вивченні природничоматематичних дисциплін

ХV Міжнародна науково-практична конференція “Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи”

Міжнародна наукова інтернет-конференція “Формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді засобами освіти”

ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Домінанти розвитку HR-інжинірингу, економіки і бізнесу у ХХІ столітті в умовах перманентної трансформації національної і світової економік”

VІІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “Вербальні культурні коди сучасної української мови”

ІV Всеукраїнська наукова конференція “Традиції Івана Огієнка у світлі вітчизняної науки”

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) “Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії”

VIII Міжнародна науково-практична конференція “Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому виміру”

Міжнародна міждисциплінарна конференція “Доля поляків і доля вітчизни: погляд крізь століття – IV”

Конференція “Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи”

IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Технології виховання і розвитку дітей в умовах сучасного закладу дошкільної освіти” 

Запрошення до публікації у фаховому збірнику наукових праць для спеціальностей 014 Середня освіта та 015 Професійна освіта “Концептуальні основи розбудови сучасної природничо-математичної та фізико-технологічної освіти”

V Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності”

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Практична психологія: проблеми та технології, сучасні реалії та перспективи»

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи»

Міжнародна науково-практична конференція “Педагогіка вищої школи XXI століття: сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти”

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Історія та особа: особа в історії” (до 85-річчя від дня народження ректора, професора Анатолія Копилова)

Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України (до 10-ї річниці затвердження «Програми заходів із забезпечення якості освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»».

Об’єднана XV і XVI Міжнародна наукова конференція  “Фактори експериментальної еволюції організмів”

XIV Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології і автоматизація – 2021”

ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція ” Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти”

Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспульства в ХХІ столітті”

Глухівські наукові читання – 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук.

Міжнародно наукова-практична конференція. Наука, освіта, технології та суспільство: проблеми та перспективи.

Х Всеукраїнська заочна науково-практична конференція з міжнародною участю «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЛОГОПЕДІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ»

ХХX Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”

 

Прокрутка вгору