Науково-дослідний центр “Революція в суспільному житті України: проблеми методології, історії та історіографії”

Керівник: Федьков Олександр Миколайович, доктор історичних наук, професор.

Учасники: Реєнт О.П., Філінюк А.Г., Дубінський В.А., Глушковецький А.Л., Комарова О.О., Магась В.І., Ткач С.А., Магась-Демидас Ю.І., Бородій А.І., Хоптяр А.Ю., Симчишин О.С., Кліщинський П.В., Опря Б.О., Йолтуховський Р.В., Ковальчук А.

Основним напрямком досліджень центру є з’ясування суспільно-політичної ситуації у Наддніпрянській Україні на рубежі ХІХ – ХХ ст., визначення передумов, причин, рушійних сил революційних процесів. Учасники центру у своїх наукових працях простежують активність у перебігу революційних подій різних партій, національних груп, суспільних верств, професійних організацій. Велика увага приділяється модернізації українського суспільства (політичні реформи, виборчий процес, створення громадських та партійних структур, видання преси).

Центр активно співпрацює з Інститутом історії України НАН України. 2015 р. результатом дослідницької роботи С.А. Ткача став захист кандидатської дисертації, під керівництвом А.Г. Філінюка, на тему «Політичні партії та організації у суспільно-політичному житті Подільської губернії на початку ХХ ст.» У червні 2017 р. захищена кандидатська дисертація М.А. Циганюка «Соціально-політична боротьба у Україні під час виборів і діяльності І Державної Думи». Випускник докторантури нашого вишу В.О. Магась завершує роботу над докторською дисертацією з проблематики діяльності громадсько-політичних організацій в Наддніпрянській Україні. Учасники науково-дослідного центру публікують свої праці у виданнях міжнародної індексації (зокрема SCOPUS, COPERNICUS).

Окремі новітні публікації учасників центру:

Федьков О.М. Українська соціал-демократична спілка: у пошуках ідейно-політичної ідентичності. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 600 с.

Опря Б. О. Повсякденне життя православного парафіяльного духовенства Правобережної України (1860 – 1917 р.). Кам’янець-Подіський : ФОП Сисин Я. І., 2015. 208 с.

Хоптяр А. Ю. Діяльність Партії соціалістів-революціонерів у Правобережній Україні в 1896-1907 рр. Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2016. 318 с.

Федьков О.М., Дубінський В.А. Організації РСДРП у північних повітах Чернігівщини та на Гомельщині в 1965-1967 рр.: від Поліського комітету до спілки //  Іван Огієнко і сучасна наука та освіта:науковий збірник: серія історична  [редкол. С.А. Копилов (гол.ред.), О.М. Завальнюк (відп.ред.) та ін.].– Кам’янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка,2017. Вип. ХІІІ. С. 146-155.

Реєнт О.П. Перша світова війна та її наслідки для України // Проблеми всесвітньої історії. 2016. Випуск 1. С. 64-78.

Реєнт О.П. Загальні тенденції розвитку, найголовніші осередки та реверсні особливості української торгівлі в ХІХ – на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст, 2017.

Реєнт О.П. Велика війна 1914-1918 рр. як глобальне потрясіння та її наслідки для України // Ukrainian Peasant. 2018. Випуск 19.

Федьков О.М Становище Української соціал-демократичної спілки на початку доби столипінської реакції // Український історичний журнал. 2017. № 5. С. 55-71;

Федьков О.М. Товариш Павлов» і розкол РУП // Український історичний журнал. 2015. № 3. С. 88-107;
Федьков О.М Український соціал-демократичний рух в українських губерніях Російської імперії на межі ХІХ та ХХ ст.: соціокультурні умови та напрями діяльності // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2016. Т. 26. С. 333-366.

Федьков О. М., Глушковецький А.Л. Документи архівів Києва та Москви про участь української соціал-демократичної спілки у виборах до ІІ Державної думи Російської імперії // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. 2017. Вип. 10. С. 50-71.

Магась-Демидас Ю.І., Магась В.О. Місцева адміністрація та організації Всеросійського селянського союзу в 1905 р.  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. 2017. Том 2. Випуск 1. С. 67-71.

Магась В. Общественно-политическая деятельность Земского союза и Союза городов на Юго-Западном фронте в 1914-1917 гг. // Русин. 2016. Випуск 2 (44). С. 212-228.

Magas V. The All-Russian Peasant Union and Authorities in the Years of the First Russian Revolution in Ukraine // Studia Warmińskie. 2016. V. 53. S. 431-440.

Глушковецький А. Л. Вибори до І Державної Думи у Кам’янці-Подільському // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Історична. 2017. Вип. 13. С. 239-243.

Кліщинський П. В. Осередки соціалістичних партій Правобережної України в роки Першої світової війни: умови діяльності, основні форми і методи роботи (1914 – лютий 1917 рр.) // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. 2015. Вип. 8. С. 300-310

Комарова О. О. Студентські заворушення 1907 року в Київському університеті Святого Володимира (у листах Платона Доманицького до Дмитра Требинського) // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки.  2015. Вип. 8. С. 48-60.

Догори