ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ  ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Наукову школу засновано у 2018 році

Керівник:

доктор економічних наук, професор

ЯЩИШИНА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Напрями наукової діяльності:

 • стан, проблеми та перспективи формування і розвитку інноваційної економіки в Україні та регіонах;
 • модернізація державного управління у контексті інноваційно-інформаційного розвитку економіки;
 • дослідження трансформаційних перетворень на різних ринках в умовах інноваційно-інформаційних змін;
 • наукоємна індустрія України як складова інноваційного розвитку економіки;
 • пряме іноземне фінансування в умовах інноваційно-інформаційних змін економіки;
 • взаємозв’язок інноваційного та соціально-економічного розвитку економіки на різних її рівнях.

Основні досягнення:

 • систематизовано основні теоретичні підходи до визначення сутності, основних характерних рис та етапів формування інноваційної економіки;
 • сформовано теоретико-методологічні засади розроблення, функціонування та вдосконалення механізмів державного управління оподаткуванням в умовах розвитку інноваційно-інформаційної економіки;
 • досліджено окремі трансформації різних видів ринків в умовах формування інноваційно-інформаційної економіки;
 • сформовано науково-методичний підхід до оцінки стану та розвитку інтелектуального капіталу аграрного сектору економіки; удосконалено його структуру;
 • здійснено теоретичне обґрунтування та розроблено методичний підхід до аналізу зв’язку науково-технічного потенціалу з економічним зростанням та результатами промислового виробництва;
 • розроблено науково-практичні рекомендації щодо формування наукоємної індустрії як складової інноваційного розвитку України;
 • розроблено систему комплексної оцінки прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах в умовах інноваційно-інформаційних змін економіки;
 • розроблено методичний підхід, на основі якого побудовано та верифіковано економіко-математичні моделі залежності соціальних показників від вимірників інноваційного розвитку щодо євро спільноти, України та Хмельницької області.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

Буторіна В.Б., Чаплінський В.Р., Свідер О.П., Матвейчук  Л.О.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Економічний потенціал Хмельницької області: формування та використання : монографія / за ред. проф. І.В. Ящишиної. Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2016. 362 с.
 2. Ящишина І.В. Інноваційна політика ЄС: соціальні аспекти. Kontynent europejski wobec wyzwań współczesności, Tom 1, R. Kordonski, Ł. Muszyński (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2017,. S. 17-35.
 3. Матвейчук Л.О. Державне управління оподаткуванням в умовах розвитку інформаційного суспільства: досвід, тенденції, перспективи : монографія. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. 256 с.
 4. Чаплінський В.Р. Формування та розвиток інтелекту­ального капіталу аграрного сектору економіки монографія. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. 172 с.
 5. Ящишина І.В. Обґрунтування необхідності переходу України до моделі інноваційно-соціального розвитку. Інвестиції: практика та досвід.   № 3.  C. 6-10.
 6. Матвейчук Л.О., Гаман М.В. Модернізація державного управління оподаткуванням у контексті інноваційного розвитку. Теорія та практика державного управління. 2016. Вип. 1(52). С. 100–107.
 7. Буторіна В.Б. Розвиток виробничо-технологічної підсистеми інноваційної інфраструктури НІС України Глобальні та національні проблеми економіки.    №6.  [Електронний ресурс]. Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen -2015-r/994-butorina-v-b.
 8. Буторіна В.Б. Вплив економічної трансформації на інноваційний розвиток України. Ефективна економіка: електрон. наук. фах. вид. 2015. № 6. [Електронний ресурс]. Режим доступу до журналу:http://www.economy.nauka. com.ua/?op=1&z=4155.
 9. Свідер О.П. Вплив мотивів суб’єктів інвестиційного процесу на ефективність прямих іноземних інвестицій. Вісник ОНУ імені І.І. Мечнікова. Одесса, 2016. Т. 21. Вип. 8(50). С. 7-12.
 10. Свідер О.П. Практичне застосування методики інтегральної оцінки ефективності прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. Випуск № 3 (03). С. 9-15.
Догори