Проблема традицій та новаторства в літературі: компаративні аспекти

Наукову школу засновано у 1998 році

Керівник:

доктор філологічних наук, доцент,

РАРИЦЬКИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Напрями наукової діяльності:

 • осмислення історико-гене-тичних та історико-фун­кціональних факторів лі­тератури;
 • духовні, національні, соці-альні аспекти української літератури;
 • компаративні аспекти;
 • літературно-художній розвиток, напрями, методи, стилі, жанри;
 • художній світ митця як категоріальне поняття;
 • проблеми вивчення літе-ратури в навчальних закладах ;
 • літературне краєзнавство
 • фольклористичні та етнологічні студії.

Основні досягнення:

Опубліковано 11 монографій, 22 навчальних посібників,   понад 450 статей, у тому числі в зарубіжних виданнях, понад 250 тез та матеріалів доповідей на конференціях різних рівнів. За останні роки були захищені кандидатські дисертації Павлишеної Л.В., Громик Л.І., Джурбій Т.О., Сивак Л.М. (наук. керівник д.ф.н., проф. Кудрявцев М.Г.), Чепурняк Т.О. , Третяченко А.В. , Глушковецька Н.А. (наук. керівник д.ф.н., доц. Рарицький О.А.), Корнійчук Т.В. (наук. керівник к.ф.н., проф. Сохацька Є.І.), Приймак І.В., Гандзій О.А., Крук А.А. (наук. керівник к.ф.н., проф. Насмінчук Г.Й.).

 Учасники школи, які здобули наукові ступені профе-сорів, докторів, кандидатів наук, вчені звання доцентів:

П.С. Свідер, М.Г. Кудрявцев, О.А. Рарицький, Є.І. Сохацька, Г.Й. Нас­мінчук, Л.І. Починок, Н.О. Лаврусевич, І.П. Прокоф’єв, В.П. Атаманчук, Н.С. Богуцька, І.В. Прий­мак, Л.В. Павлишена, Т.О. Джурбій, Л.І. Громик, О.А. Гандзій, А.А. Крук, Т.О. Чепурняк, Л.М. Сивак, Т.В. Корнійчук, Н.А. Глушковецька, А.В. Третяченко, В.В. Щегельський, І.В. Волковинська

 Основні праці представників наукової школи:

 1. Свідер П. Рід, родовід, покоління в українському художньому слові : літературно-публіцистичний нарис. Кам’янець-Подільський. 2003.  Ч.1.  140 с.
 2. Свідер П. Рід, родовід, покоління в українському художньому слові : літературно-публіцистичний нарис. Кам’янець-Подільський. 2008.  Ч.2.  144 с.
 3. Кудрявцев М. Концепції та міфи: питання історії, теорії літератури та компаративістики : монографія. Кривий Ріг, 2009. 256 с.
 4. Сохацька Є. Історія української літературної критики ХІХ ст. : навч. посіб. Кам’янець-Подільський, 2012. 255 с.
 5. Насмінчук Г. Література народів Сходу : навч. посіб. Кам’янець-Подільський, 220 с.
 6. Рарицький О. Партитури тексту і духу (Художньо-документальна проза українських шістдесятників): монографія. К. : Смолоскип, 2016. 140 с.
 7. Лаврусевич Н.О., Громик Л.I. Методика навчання української літератури : навч. посіб. Кам’янець-Подільський, 2011. 140 с.
 8. Колотило Т. Українська народна пісенна алегорія : фольклористична монографія. Кам’янець-Подільський, 2009. 184 с.
 9. Починок Л. Ольга Кобилянська: Знайома постать у новому ракурсі : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський, 2005. 192 с.
 10. Прокоф’єв І. Поетика Леоніда Талалая : монографія. Кам’янець-Подільський, 160 с.
 11. Атаманчук В.П. Проблеми трагічного в українській драматургії 1910-1920-х років: навч. посіб. Кам’янець-Подільський, 2011. 124 с.
 12. Громик Л.І. Художній універсум повістей Євгена Гуцала: монографія. Кам’янець-Подільський, 200 с.
 13. Волковинська І.В. Емфатичність епітетних структур у поетичному тексті (на матеріалі поезій М. Волошина і В. Свідзінського): монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2016. 204 с.
Догори