ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ТА ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ

Наукову школу засновано у 2003 році

Керівник:

доктор педагогічних наук, професор

МИРОНОВА СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

 

Напрями наукової діяльності:

 • професійна компетентність педагогів спеціальної та інклюзивної освіти;
 • модернізація фахової підготовки та післядипломної освіти корекційних педагогів;
 • психолого-педагогічний супровід інклюзивної освіти;
 • корекційно-розвиткова робота з дітьми з особливими освітніми потребами (далі – з ООП);
 • впровадження новітніх педагогічних технологій у спеціальну та інклюзивну освіту;
 • сімейне виховання дітей з ООП;
 • рання корекційна допомога дітям з ООП.

Основні досягнення:

Учасниками школи опубліковано понад 500 праць наукового, навчально-методичного характеру, серед яких: монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, навчальні програми, статті.

Досліджено та розроблено:

 • теоретико-методичні основи підготовки майбутніх учителів до корекційної роботи в освітніх закладах для дітей з інтелектуальними порушеннями;
 • особливості статево-рольового виховання учнів з інтелектуальними порушеннями (далі – з ІП);
 • формування здорового способу життя у школярів з ІП;
 • особливості формування навичок самообслуговування у неповносправних вихованців дитячого будинку;
 • корекція мислення учнів молодших класів з ІП за допомогою технології розвивального навчання;
 • особливості соціалізації осіб з порушеннями опорно-рухового апарату в реабілітаційних центрах;
 • створення ситуації успіху в навчанні й вихованні молодших школярів з ІП;
 • формування взаємин в колективі інклюзивного класу;
 • формування громадянськості старшокласників з ІП;
 • науково-методична робота як засіб удосконалення професійної компетентності вчителя-дефектолога;
 • формування соціально-побутових навичок у дітей з помірним ступенем ІП;
 • психологічний супровід молодших школярів з ООП в інтегрованому навчанні;
 • формування правосвідомості старшокласників зі зниженим слухом в позаурочний час;
 • командний підхід до супроводу дітей з ООП в інклюзивних закладах;
 • особливості діловодства корекційних педагогів;
 • індивідуальний підхід у навчанні школярів з ООП;
 • особливості становлення особистості дитини з типовим розвитком в сім’ї батьків з інвалідністю;
 • формування професійної компетентності вихователів інклюзивних дошкільних груп;
 • психолого-педагогічна підтримка молоді з ІП на післяшкільному етапі соціалізації.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

С.П. Миронова, М.П. Матвєєва, О.В. Коган, Л.І. Гречко, В.Е. Левицький, О.М. Пріданнікова, Н.І. Коваль, О.В. Гаяш, Н.М. Басалюк, І.Г. Саранча, О.І. Дмітрієва, Т.О. Докучина, О.В. Чопік, Ю.В. Галецька.

Окремі праці представників наукової школи:

 1. Миронова С.П., Форнальчук О.С. Формування само обслуго­вуючої діяльності у дітей-сиріт з вадами інтелекту. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний універ­ситет імені Івана Огієнка, 156 с.
 2. Інклюзивна освіта: теорія та практика /  Колектив авторів; за заг. ред. С.П. Миронової. Кам’янець-Подільський: Кам’яне­ць-Подільський національний університет імені Івана Огієн­ка, 2014. Частина 2.  184 с.
 3. Миронова С.П. Методика корекційної роботи при пору­шеннях пізнавальної діяльності : підручник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський націона­льний університет імені Івана Огієнка, 2014.  260 с.
 4. Інклюзивне навчання: організаційне, змістове та методичне забезпечення : навчально-методичний посібник / Колектив авторів; за заг. ред. С.П. Миронової. Кам’янець-Поділь­ський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. 236 с.
 5. Миронова С.П. Корекційна психопедагогіка. Олігофрено­педагогіка : підручник . Кам’янець-Поділь­ський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015.  312 с.
 6. Миронова С.П. Педагогіка інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. 164 с.
 7. Організація та методика проведення наукових досліджень студентами спеціальності «Спеціальна освіта» : навчально-ме­тодичний посібник / Колектив авторів; за заг. ред. С.П. Ми­ронової. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поді­льський національний університет імені Івана Огієнка, 2016.  136 с.
 8. Корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливостями психофізичного розвитку: Науково-методичний посібник для вчителів, соціальних педагогів, батьків / укладач О.В. Га­яш. Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2016. 120 с.
 9. Левицький В.Е. Статеве виховання учнів молодших класів з порушеннями розумового розвитку: монографія / В.Е. Леви­цький. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-сервіс», 2017.  100 с. 
Догори