МАТЕМАТИЧНЕ І КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 Наукову школу засновано у 1993 році

 Керівники:

доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

ВЕРЛАНЬ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

доктор технічних наук, професор

ФЕДОРЧУК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Напрями наукової діяльності:

 • методи моделювання дина­мічних систем на основі ін­тегральних рівнянь;
 • методи і програмні засоби відновлення сигналів у сис­темах вимірювання, спо­сте­ре­ження та керування;
 • методи ідентифікації дина­мічних систем і процесів;
 • обчислювальні методи роз­в’я­зуван­ня інтегральних рів­нянь;
 • інтелектуалізація комп’ю­тер­них систем моделюван­ня.

 Основні досягнення:

 • створення методів і засобів комп’ютерного моделювання для розв’язання задач аналізу, ідентифікації, синтезу та управління при дослідженні і проектуванні енергетич­них процесів та об’єктів, а також інших класів динаміч­них систем;
 • розвиток методів комп’ютерного моделювання складних динамічних систем на основі структурно-орієнтованого підходу із залученням оборотних та інтегральних моделей;
 • створення високопродуктивної методики дослідження нелінійних динамічних систем з розподіленими па­ра­метрами;
 • розробка та обґрунтування методів розв’язування прямих і зворотних задач дослідження динамічних систем;
 • розвиток інтегрального методу комп’ютерного моделю­вання динамічних систем;
 • методи та засоби комп’ютерної інтерпретації результатів вимірювань та спостережень в автоматизованих системах з досягненням максимальної роздільної здатності на основі математичних методів обробки сигналів та зображень.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

А.Ф. Верлань, І.В. Бейко, В.А. Федорчук, В.С. Щирба, В.А. Іванюк, О.І. Махович.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Верлань А.Ф., Федорчук В.А., Іванюк В.А. Комп’ютерне моделювання в задачах динаміки електромеханічних систем. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. 204 с.
 2. Верлань А.Ф., Федорчук В.А. Моделі динаміки електромеханіч­них систем. К. : Наук. думка, 2013. 222 с.
 3. Федорчук В.А., Іванюк В.А., Верлань Д.А. Інтегральні рівняння в задачах математичного моделювання. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський націо­нальний університет імені Івана Огієнка, 2014. 144 с.
 4. Fedorchuk V. Mahovich O. Using of reversible structural models for modelling objects with distributed parameters // Proceeding of the international conference on application of information and communication technology and statistics in economy and education ICAICTSEE-2013 / Dept. of information technologies and communications University Of National And World Economy, SOFIA, BULGARIA, 2014. P. 495-504.
 5. Верлань А.А., Сагатов М.В., Федорчук В.А. Интегральные динамические модели электромеханических объектов: монография. Ташкент: IQTISOD-MOLIYA, 2015. 328 с.
 6. Ivanyuk V., Ponedilok V. The identification of nonlinear dynamical systems as integrated Volterra series based on deterministic signals // Proceedings of the 5 th international conference on application of information and communication technology and statistics in economy and education ICAICTSEE-2015. Sofia, Bulgaria : University of national and world economy, 2016.   230-238.
 7. Іванюк В.А. Математичні пакети прикладних програм.  Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський наці­ональний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 160 с.
 8. Verlan A., Fedorchuk V. On the choice of numerical methods for solving dynamic equations for control systems with embedded calculating tools. Mathematical and computer modelling. Series: Technical sciences: scientific journal / V.M.Glushkov Institute of Cybernetics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kamianets-Podilsky National Ivan Ohienko University. Kamianets-Podilsky: Kamianets-Podilsky National Ivan Ohienko University, 2017.  ISSUE 15.   37-42.
 9. Мястковська М.О., Щирба В.С., Щирба. О.В. Математичне моделювання елементів економічних систем : навча­льний посібник. Кам’янець-Подільсь­кий : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 82 с.
Догори