Глоба Олександр Петрович

доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії та спеціальних методик

Глоба Олександр Петрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Працює в колективі університету з вересня 2021 року.

Загальний стаж роботи у вищих навчальних закладах більше 35 років. Пройшов шлях від лаборанта до завідувача кафедрою (Донецький інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту, 1996 р., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001-2007рр.), проректора з навчально-виховної роботи (Університет сучасних знань АПНУ, 2007 р., Поліцейська фінансово-правова академія, 2008 р.).

У 1983 р. закінчив факультет фізичного виховання Ворошиловградського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка, одержав спеціальність «Вчитель фізичної культури СШ».

З 1987 по 1990 рр. на базі Слов’янського курорту (Донецька обл.) став учасником експериментального дослідження й організатором Слов’янських спортивних ігор інвалідів з 11-ти видів спорту (вперше на теренах СРСР). У змаганнях 1987, 1988 і 1989 рр. взяли участь 217, 398 і 614 осіб на візках відповідно.

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Система корекційного фізичного виховання інвалідів з частковим ураженням спинного мозку в поперековому відділі».

У 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Теорія і практика соціалізації осіб з порушеннями опорно-рухового апарату в умовах регіонального реабілітаційного середовища».

Під керівництвом Олександра Глоби захищено дві кандидатські дисертації зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка.

У колі наукових інтересів: розробка і впровадження в корекційно-реабілітаційний процес інноваційних квантових технологій раннього виявлення та корекції порушень психофізичного розвитку у дітей і дорослих; розробка апаратно-програмних комплексів для профілактики, реабілітації та захисту від бактеріальних і вірусних форм.

Член спеціалізованої вченої ради Д26.053.14 (13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) в НПУ імені М.П.Драгоманова по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Олександр Петрович є членом редакційної колегії фахового науково-практичного журналу «Фітотерапія. Часопис»; редакційної колегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми педагогіки»; членом Української Асоціації корекційних педагогів; засновником і керівником ГО «Життя Без Ліків», Центру інформаційної медицини та комплементарної реабілітології «Life without medicines», Освітньої Установи «Український ресурсний центр освітніх інновацій». Він активно співпрацює з Українською академією наук і національним еколого-натуралістичним центром МОН України.

Глобою О.П. опубліковано біля 150 наукових праць, в тому числі: 4 монографії (3 у співавторстві); навчальні та навчально-методичні посібники, статті у фахових українських журналах і збірниках наукових праць, 3 статті у міжнародних наукометричних виданнях.

Науково-педагогічна діяльність та наукова робота Олександра Глоби відзначена низкою нагород, зокрема: відзнакою Міністерства молоді і спорту України «Почесний працівник фізичної культури і спорту» (2006), дипломи національних  університетів України, медаль ПФПА (2008), срібна медаль Михайла Драгоманова за визначні наукові досягнення (2021).

ORCID ID: 0000-0003-4098-1598

Список наукових праць Глоби Олександра Петровича за 2016-2021рр.

 1. Глоба О. П. Комплементарна реабілітологія. Сучасні підходи в системі надання корекційно-реабілітаційних послуг / О.П.Глоба //Теоретичні та методичні проблеми фізичної реабілітації. Збірник матеріалів УІ Всеукраїнської науково-методичної конференції: Херсон, ФОП Бояркін Д.М., 2016.- С.36-47.
 2. Глоба О. П. INVICORRY – система забезпечення якості життя та безперервного контролю (самоконтролю) за станом здоров’я / О.П.Глоба та ін. // Сучасні теоретичні та практичні аспекти щодо стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини. – Під редакцією д. мед. н., проф. Т.П.Гарник, д. мед. н., проф. В.А.Туманова. –  Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 28-29 жовтня 2016р. – Наукове видання. – Київ. – 2016.
 3. Глоба О. П. Про національну систему надання корекційно-реабілітаційних послуг в Україні / О.П.Глоба та ін.// Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: [монографія] / Колектив авторів; відп.ред. Г.В.Давиденко. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 242с.
 4. Глоба О. П. Сучасні технології в системі надання корекційно-реабілітаційних послуг / О.П.Глоба // Вісник Львівського університету. Збірник наукових праць. Серія педагогіка. Випуск 31. – Львівський національний університет імені Івана Франка,2016. – С.399-408.
 5. Глоба О. П. Комплементарна реабілітологія. Квантові технології в системі надання корекційно-реабілітаційних послуг / О.П.Глоба та ін..// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 32. Частина 1. – Київ, видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова,2016.
 6. Globa. Quantum Technology in Psychology and Pedagogic. Combined complementary rehabilitology: restrictions and opportunities / O. Globa, Doctor of Pedagogical science, Professor; I. Medkov; O. Zalevsky // міжнародне наукометричне фахове видання (Copernicus, BazНum, GoogleAcademy, Biblioteka Narodova (Polska).
 7. Глоба О. П. Комплементарна реабілітологія: обмеження та можливості використання квантових технологій / О.Глоба // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип.9, у 2 т./ за ред.. В.М.Синьова, О.В.Гаврилова. – Кам янець-Подільський: ПП Медобори-2006. – 2017. – Т1. – 326с. – INDEX COPERNICUS
 8. Глоба О. П. Інформаційна медицина та комплементарна реабілітологія: досвід і перспективи використання квантових технологій / О.Глоба, І.Медков, О.Залевський // Роль і місце народної медицини в комплексній терапії: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ «Київський медичний університет»/ за ред..В.А.Туманова, Б.Б.Івнєва, Т.П.Гарник: Наукове видання. – Київ, 2017. – 152с.
 9. Глоба О. П. Комплементарна реабілітологія. Інноваційні технології діагностики та корекції психофізичного стану дітей і дорослих. – УДК 004.891.2 – О.П.Глоба, Б.О.Вихованець. – збірник наукових праць Інституту спеціальної педагогіки НАПН України «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови».11.2017.
 10. Глоба О. П. Інноваційні технології моніторингу психофізичного стану дітей в умовах інклюзивного навчання / О.П. Глоба, Б.О.Вихованець // IV Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології «Педагог в інклюзивному просторі: траекторія фахової самоактуалізації», Київ, 2018.
 11. Глоба О. П. Сучасні технології забезпечення охоронно-педагогічного режиму в умовах інклюзивної освіти / О.П. Глоба, Б.О.Вихованець // Перший конгрес Всеукраїнської психосоматичної асоціації з міжнародною участю «Психосоматична медицина ХХІ століття: реалії та перспективи», Київ, 2018.
 12. Глоба О. П. Біохакінг і сучасні методи інформаційної медицини / О.П. Глоба, Б.О.Вихованець // «Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини в комплексній терапії», Київ, 2018.
 13. Глоба О. П. «Охоронно-педагогічний режим в умовах реалізації державної програми «Нова українська школа» / О.П. Глоба, Б.О.Вихованець // Навчально-науковий інститут педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, 2018.
 14. Глоба О. П. KOMPLETNÁ REHABILITOLÓGIA: INOVAČNÉ TECHNOLÓGIE DIAGNOSTIKY A KOREKCIA PSYCHOFYZICKÉHO STAVU DETÍ V PODMIENKACH INCLUSIVE TRAINING / Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov12th September 2018, Inštitút Juraja Páleša v Levoči.
 15. Глоба О. П. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ / О.П. Глоба, Б.О.Вихованець // «Сучасні теоретико–практичні аспекти у розв’язанні послідовності реалізації «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини у первинну ланку», Київ, 
 16. Глоба О. П. Використання засобів народної педагогіки в корекційній роботі з дітьми, що мають порушення опорно-рухового апарату / О.П.Глоба // збірник наукових праць за ред.. В.М.Синьова, О.В.Гаврилова. – Кам янець-Подільський: ПП Медобори-2006. – 2020.
 17. VIKTOR HLADUSH, VIERA ŠILONOVÁ, KLEIN VLADIMÍR, OLGA BENCH, HLOBA ALEXSANDR / (2020) PREPARATION OF PEDAGOGICAL TRAINERS TO INCLUSIVE DIAGNOSTICS // Journal of Critical Reviews, 7 (11), 4132-4141. Scopus. doi:10.31838/jcr.07.11.561. http://www.jcreview.com/?mno=122618
 18. Глоба О. П., Гаврилов О.В., Гладуш В.А., V.Klein, V.Silonova. Навігація здоров’я: донозологічна діагностика психофізичного стану дітей з ООП./ Діти з особливими потребами: від рівних прав – до рівних можливостей: матеріали У!! Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології.-Київ: Симоненко О.І.,2021.-с.39-43.
 19. Нloba, O., Rybalko, S., Garnyk, T., Medkov, I., Zalevsky, O., Humankova, O., Mykhailova, O. (2021). Influence of small doses of electromagnetic oscillations on the features of Coronavirus reproduction. Acta Balneologica, 3(164), 210-215. doi:36740/ABAL202103115. Web of Science: https://actabalneologica.eu/wp-content/uploads/library/ActaBalneol2021i3.pdf

Догори