Дуткевич Тетяна Вікторівна

Дуткевич Тетяна Вікторівна

кандидат психологічних наук, професор

Дуткевич Тетяна ВікторівнаДослідниця дитячої психології, психології творчості, конфліктології, психології управління, кандидат психологічних наук (1990), професор (2014). Навчалась в аспірантурі інституту психології ім. Г.С.Костюка, м. Київ (1987-1990), науковий керівник кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник В.К.Котирло. Захистила кандидатську дисертація “Особливості пізнавальної діяльності дошкільників в умовах дитячої групи” (1990). З 1990 працює у Кам’янець-Подільському національному університеті ім. Івана Огієнка на посадах асистента (1990-1995), старшого викладача (1995-1997), доцента (1997-2014), завідувача кафедри психології освіти (2010). Розробила і викладала навчальні курси з “Дитячої психології”, “Психології творчості”, “Психології управління”, “Конфліктології”, “Психології вищої школи”, “Вступу до спеціальності”. Пройшла наукове стажування у вишах Республіки Польща (м. Краків, 2002; м.Варшава, 2010, м.Пшеворськ 2018). Науковий керівник успішно захищених кандидатських дисертацій (В.А.Терещенко, 2009; О.Б.Столяренко, 2013; О.М.Чайковська, 2014). Нагороджена знаком “Відмінник освіти України” МОН України (2005). Автор понад 180 наукових і науково-методичних праць. 

Основні публікації:

Дуткевич Т.В. Конфліктологічна компетентність як чинник професіоналізації менеджера освіти.  Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : моногр. / редкол.: В.О.Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Я.С. Фруктова.   Київ : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2016.­  С.816-836.

Dutkevich T.V., Stolyarenko O.B. The Influence of Younger or Older Position of Junior Pupils on their Educational Success and Sociometric Status  // International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies, journal homepage: http://www.ijpint.com ISSN: 2392-0092, Vol. 2, No. 1, 2015,  pp. 43-49. 

Dutkevich T.V. Participation in a Discussion about Media: Creating and Thinking instead of Imitating and Copying // International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies, journal homepage: http://www.ijpint.com ISSN: 2392-0092, Vol. 2, No. 1, 2015, 110-111.   

Dutkevich T.V.  Students’ Humor Styles and its Use in Stress Coping / International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies, journal homepage: http://www.ijpint.com ISSN: 2392-0092, Vol. 3, No. 2, 2016, pp. 20-25.

Дуткевич Т.В. Взаємозвʼязок стилів гумору студентів із особливостями їх поведінки у конфлікті // Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка.  № 7.  Вип. 17.  Київ : Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2018. С. 9-22. 

Дуткевич Т.В. Морально-ціннісна спрямованість як складова усвідомлення міжособистісних конфліктів майбутніми педагогами // Актуальні проблеми психології : зб.  наук. праць Інституту психології  ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Т. ІХ: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія / за ред. С.Д. Максименка.    К. : Талком, 2016.  Вип. 9.  С. 202-208.  

Дуткевич Т.В. Психологія дитяча: Навч. посіб. Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016.  348 с.

Дуткевич Т.В. Загальна психологія. Теоретичний курс. [текст] навч. посіб.  К.: Центр учбової літератури, 2016.  388 с.

Дуткевич Т.В. Дитяча розвивально-корекційна психологія. [текст] Модульний навч. посіб.  К.: Центр учбової літератури, 2016.   304 с.    

Дуткевич Т.В., Толков О.С. Техніка управлінської діяльності у закладі освіти. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський, 2019. 200 с.  

Догори