Галаманжук Леся Людвигівна

Галаманжук Леся Людвигівна

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти

Галаманжук Леся ЛюдвигівнаНародилася 16 вересня 1968 року в м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області в родині службовців. Після закінчення загальноосвітньої школи № 5 у 1985 році вступила до Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського на педагогічний факультет за спеціальністю “Педагогіка і методика початкового навчання та образотворчого мистецтва”. Закінчивши заочну форму навчання у 1992 році отримала кваліфікацію вчителя початкових класів і образотворчого мистецтва.

Упродовж 1992–2000 років працювала викладачем та майстром виробничого навчання у Вищому професійному училищі № 14 м. Кам’янець-Подільський. З вересня 2003 року прийнята на посаду асистента кафедри педагогіки і методики початкового навчання і образотворчого мистецтва Кам’янець-Подільського державного університету. З листопада 2003 року розпочала навчання у цільовій аспірантурі Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Після завершення аспірантури (листопад 2006 року) працювала асистентом кафедри педагогіки і методики початкового навчання та дошкільного виховання Кам’янець-Подільського державного університету, а 30 листопада 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до комплексного використання творів пластичного мистецтва у вихованні старших дошкільників”.

У грудні 2008 року переведена на посаду старшого викладача кафедри педагогіки та методики дошкільної і початкової освіти. У цьому статусі працювала до квітня 2011 року, після – переведена на посаду доцента цієї ж кафедри. Водночас, з вересня 2011 по листопад 2012 року прийнята на посаду доцента кафедри педагогіки та психології Львівського державного університету фізичної культури.

Вагомим у формуванні наукових інтересів Лесі Людвигівни був вплив доктора педагогічних наук, професора Б. М. Шияна, доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора Г. А. Єдинака, академіка НАПН України, доктора педагогічних наук, професора М. О. Носко, дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора А. М. Богуш. Це значною мірою вплинуло на подальшу наукову діяльність Лесі Людвигівни: з листопада 2012 по листопад 2015 років була докторантом кафедри теорії та методики фізичного виховання Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 03 березня 2016 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) у спеціалізованій вченій раді Д.79.053.02 Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.

З вересня 2016 року продовжила роботу на кафедрі теорії та методик дошкільної і початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, але вже на посаді професора.

НАУКОВІ ПРАЦІ 

І. Окремі видання

Монографії

 1. Превентивний розвиток рухової активності дітей дошкільного віку : монографія / Л. Л. Галаманжук. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 500 с.

Навчальні посібники

 1. Використання історії пластичного мистецтва в практиці виховання старших дошкільників : метод. реком. / Л. Л. Галаманжук. – Кам’янець-Подільський : Зарицький А. М., 2006. – 92 с.
 2. Організація і методика корекції психофізичного стану учнів других класів у процесі фізичного виховання : метод. посіб. / О. А. Клюс, Л. Л. Галаманжук, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2013. – 204 с.
 3. Організація і методика фізичної активності дітей дошкільного віку з формування рухового потенціалу : навч. посіб. / Л. Л. Галаманжук, Л. В. Балацька, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2014. – 160 с.
 4. Програмування занять фізичними вправами превентивної спрямованості для 6-річних дітей : навч. посіб. / А. Ю. Герасимчук, Л. Л. Галаманжук, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2014. – 180 с. 

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Використання історії мистецтв у формуванні готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності зі старшими дошкільниками (постановка проблеми) / Л. Л. Галаманжук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. – № 4. – С. 9–12.
 2. Теоретичні передумови створення педагогічної технології з використання історії мистецтв у підготовці майбутніх вихователів / Л. Л. Галаманжук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів : вип. 4, у 3 т., 6–7 квіт. 2005 р. / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), А. Г. Філінюк (заст. голови), П. Є. Ткачук (наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський, – Т. 2. – С. 193–195.
 3. Стан готовності майбутніх дошкільних педагогів до використання творів пластичного мистецтва у професійній діяльності / Л. Л. Галаманжук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, – № 2. – С. 34–38.
 4. Стан підготовки майбутніх дошкільних педагогів до використання творів пластичного мистецтва у вихованні старших дошкільників / Л. Л. Галаманжук // Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки. – Київ, 2006. – Вип. LXIV. – С. 43–49.
 5. Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до комплексного використання творів пластичного мистецтва у професійній діяльності / Л. Л. Галаманжук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2007. – № 2. – С. 14–17.
 6. Підготовленість майбутніх дошкільних педагогів до використання творів пластичного мистецтва як засобу реалізації міжпредметних зв’язків на заняттях із старшими дошкільниками / Л. Л. Галаманжук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – Вип. 8: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29–30 берез. «Вища дошкільна освіта в Україні: становлення, розвиток, сучасний стан і перспективи (до 100-річчя заснування Фребелівського жіночого інституту)». – С. 106–111.
 7. Система підготовки майбутніх дошкільних педагогів до комплексного використання творів пластичного мистецтва у вихованні старших дошкільників / Л.Л. Галаманжук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Каньоса (відп. ред.), В. С. Карпалюк, Л. Б. Попова та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. XIII, кн. II. – С. 146–149.
 8. Стан підготовки майбутніх дошкільних педагогів до використання творів пластичного мистецтва як засобу реалізації міжпредметних зв’язків у процесі виховання старших дошкільників / Л. Л. Галаманжук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів, 18–19 квіт. 2007 р. : вип. 6, у 3 т. / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), О. В. Кеба, П. С. Атаманчук та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Т. 1. – С. 133–135.
 9. Сучасний стан підготовки майбутніх вихователів до комплексного використання творів світового пластичного мистецтва в роботі із старшими дошкільниками / Л.Л. Галаманжук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів, 12–13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), О. В. Кеба, С. Д. Абрамович та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т. 5. – С. 76–
 10. Характеристика показників фізичного стану дівчаток 3–6 років / Л.Л. Галаманжук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів, 11–12 берез. 2009 р. : вип. 8, у 5 т. / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), О. В. Кеба, С. Д. Абрамович та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Т. 5. – С. 98–100.
 11. Корекція психофізичного стану старших дошкільників із різною руховою асиметрією як педагогічна проблема / Г. А. Єдинак, Л. Л. Галаманжук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : [зб. наук. праць]. – Луцьк, 2010. – № 4. – С. 35–38.
 12. Комплексне використання творів пластичного мистецтва у вихованні старших дошкільників як складова загальної підготовки майбутніх дошкільних педагогів / Л. Л. Галаманжук, Б. М. Шиян // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2011. – № 2. – С. 58–65.
 13. Психофізичний стан дітей молодшого шкільного віку як педагогічна проблема / О. Клюс, Г. Єдинак, І. Коцан, Л. Галаманжук // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 14. – С. 48–
 14. Стан сформованості підходів до забезпечення оздоровчого змісту занять фізичними вправами дошкільників і молодших школярів / Л. Л. Галаманжук, Г. А. Єдинак // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 8. – С. 385–
 15. Теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у фізичному вихованні / Г. А. Єдинак, Б. М. Мицкан, Л. Л. Галаманжук // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 13. – С. 53–62.
 16. Теоретичні основи підходів до забезпечення оздоровчого змісту занять фізичними вправами дошкільників і молодших школярів / Л. Л. Галаманжук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів, 16–17 берез. 2011 р. : вип. 10, у 5 т. / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), О. В. Кеба, С. Д. Абрамович та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Т. 4. – С. 29–30.
 17. Особливості розвитку моторики дітей з різною руховою асиметрією між 3 і 6 роками / Л.Балацька, Л. Галаманжук, Г. Єдинак // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 16. – С. 112–118.
 18. Стан вивчення проблеми, пов’язаної із забезпеченням оздоровчої спрямованості занять фізичними вправами дошкільників і учнів початкової школи / Л. Л. Галаманжук, Г. А. Єдинак // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : [зб. наук. праць]. – Луцьк, 2012. – № 2(18). – С. 104–
 19. Деякі педагогічні аспекти корекції психофізичного стану дітей у дошкільних навчальних закладах / Л. Л. Галаманжук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2013. – Вип. 7 (33), т. 1 (А-М). – С. 143
 20. Особенности развития психических функций, связанных с познавательными процессами, у девочек 4–5 лет с различной направленностью мануальной двигательной асимметрии / Л.Л. Галаманжук // Ştiinţa culturii fizice. – Chişinău : Editura USEFS, 2013. – 16/4. – С. 67–73.
 21. Особливості розвитку психічних функцій, пов’язаних з пізнавальними процесами, у хлопчиків з різною спрямованістю мануальної рухової асиметрії між 4 і 6 роками / Л. Л. Галаманжук // «Strategiczne pytania światowei nauki–2013»: materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07–15 lutego 2013 roku. – Przemyśl, 2013. – 31 : Fizyczna kultura i sport. – P. 15–20.
 22. Характеристика передумов виникнення в дошкільників мануальної рухової асиметрії / Л.Л. Галаманжук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : [зб. наук. праць]. – Луцьк, 2013. – № 2 (22). – С. 70–
 23. Характеристика чинників, що визначають нестимульований розвиток моторної функції дітей у дошкільний період / Л.Л. Галаманжук // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 14. – С. 346–
 24. Характеристика чинників, що визначають стимульований розвиток моторної функції дітей у дошкільний період / Л. Л. Галаманжук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : [вип. присвяч. 190-річчю з дня народження К. Д. Ушинського.]. – Чернігів, 2013. – Вип. 110. – С. 122–126.
 25. Відставлений ефект урахування рухової асиметрії дівчаток під час фізичної активності в дошкільному навчальному закладі / Л. Л.Галаманжук, Г. А. Єдинак // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип.  – С. 171–178.
 26. Відставлений ефект урахування рухової асиметрії хлопчиків під час фізичної активності в дошкільному навчальному закладі / Л. Л.Галаманжук, Г. А. Єдинак // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 20. – С. 145–
 27. Ефективність врахування мануальної рухової асиметрії під час фізичної активності у забезпеченні адаптації дівчаток до навчання в початковій школі / Л. Л. Галаманжук // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : [зб. наук. праць]. – Луцьк, 2014. – Вип. 16. – С.86–
 28. Ефективність урахування мануальної рухової асиметрії під час фізичної активності у забезпеченні адаптації хлопчиків до навчання в початковій школі / Л.Л. Галаманжук // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : [зб. наук. праць]. – Луцьк, 2014. – Вип. 15. – С. 53–
 29. Efficiency of prevention-targeted curriculum in the correction of children’s physical condition and dynamics of their mental activity during physical exercising / A. Gerasymchuk, L. Galamandjuk // Journal of Health Sciences. – – Vol. 4(10). – P. 357–370. – Retrieved from http: //journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/2014%3B4%2810%2 %3 A357–370.
 30. Особливості фізичної працездатності та розвитку фізичних якостей у дівчаток із різною спрямованістю мануальної рухової асиметрії протягом 4–6 років / Л. Л.Галаманжук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : [зб. наук. праць]. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 43–
 31. Peculiarities of physical abilities and development of physical features of boys with different orientation of manual motor asymmetry within 4–6 years of life / L. Galamandjuk // Journal of Health Sciences. – – Vol. 4(9). – P. 89–100. – Retrieved from http: //journal.rsw.edu.pl/index. php/JHS/article/view/2014%3B4%289%29%3 A89-100.
 32. Сравнительный анализ развития в дошкольный период когнитивных функций девочек и мальчиков с разной направленностью мануальной двигательной асимметрии / Л. Л. Галаманжук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. — Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. ІІІ. – С. 57–
 33. Влияние разных вариантов обучения основным движениям на физическую подготовленность 4-летних девочек с различной двигательной асимметрией / Л.Л. Галаманжук // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – № 4. – С. 16–21.
 34. Влияние разных вариантов обучения основным движениям на физическую подготовленность 4-летних девочек с различной двигательной асимметрией / Л. Л. Галаманжук // Modern scientific potential-2015: materials of the XI international scientific and practical conference, February 28 – march 7, 2015, Sheffield. – Sheffield : Science and education ltd, 2015. – 27 : Physical culture & sport. – P. 66–75.
 35. Вплив різних підходів до навчання основним рухам на фізичну підготовленість 4-річних хлопчиків із існуючими варіантами рухової асиметрії / Л. Л. Галаманжук // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – – № 5. – С. 3–8.
 36. Ефективність експериментальної системи в оволодінні дітьми основними рухами на мануальну вправність / Л.Л. Галаманжук // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – – № 7. – С. 3–9.
 37. Ефективність методичної системи превентивного розвитку рухової активності у поліпшенні фізичних якостей дітей упродовж шостого року / Л. Галаманжук // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – – № 6. – С. 3–9.
 38. Ефективність різних підходів до навчання під час занять фізичною культурою в розвитку рухової активності 4-річних дівчаток з існуючими варіантами мануальної рухової асиметрії / Л. Л. Галаманжук // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : зб. наук. праць. – Луцьк, 2015. – Вип. 17. – С. 89–
 39. Ефективність урахування спрямованості рухової асиметрії у формуванні знань 4-річних дітей під час занять з фізичної культури / Л. Л. Галаманжук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. – Рівне, 2015. – Вип. 1(13). – С. 273–
 40. Концепція розвитку превентивної рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять фізичною культурою / Л. Л. Галаманжук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – – № 1. – С. 36–43.
 41. Особливості зв’язків між зміною показників фізичного стану і когнітивних функцій у дітей із різною спрямованістю мануальної рухової асиметрії в дошкільний період / Л. Л. Галаманжук // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – Вип. 5 К(61) 15. – С. 44–
 42. Особливості розвитку рухової активності у завданнях на мануальну вправність при різних підходах до навчання основним рухам 4-річних хлопчиків з існуючою моторною асиметрією / Л. Л. Галаманжук // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 18 (1-2015). – С. 226
 43. Структурно-функціональна модель системи превентивного розвитку рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять з фізичної культури / Л. Л. Галаманжук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : наукові записки РДГУ : зб. наук. праць. – Рівне, 2015. – Вип. 11(54). – С. 145
 44. Стан залучення студентів медичних коледжів до занять фізичними вправами в різних формах / Г. Єдинак, Г. Кубай, В. Мисів, Л. Галаманжук // Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту : матер. наук.-практ. конф., 6–7 квіт. 2016 р. – Чернівці, 2016. – С. 24–29.
Догори