Кучинська Ірина Олексіївна

Кучинська Ірина Олексіївна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом

Кучинська Ірина ОлексіївнаНародилася 31 березня 1964 року в м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області в родині військовослужбовця і викладача фізичної культури. Авторитетними постатями в родині, які вплинули на формування світоглядних орієнтирів Ірини, були прадіди: Валентин Павленко (до революції 1917 р. – дійсний статський радник, прокурор Чернігівської губернії), Микола Григорович-Березовський (до революції 1917 р. – професор Одеського та Ростовського університетів) та дід Костянтин Павленко (один з перших українських військових льотчиків, а також перший український рекордсмен світу з важкої атлетики).

Шкільні роки пройшли в смт Скалі-Подільській та в м. Луцьку, де батько проходив військову службу.

По закінченні школи, 1981 року, вступила до Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки на педагогічний факультет денної форми навчання за спеціальністю “Педагогіка і методика початкового навчання”. 1986 року, після його закінчення отримала кваліфікацію вчителя початкових класів середньої школи.

З 1986 р. працювала вчителем початкових класів у середній школі м. Могильов, Республіка Білорусь, де чоловік – офіцер проходив військову службу.

З 1989 по 1993 рр. працювала в галузі освіти в м. Донецьк. 1995 року закінчила факультет перепідготовки спеціалістів з вищою педагогічною освітою при Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті за спеціальністю “Практична психологія” й отримала кваліфікацію практичного психолога в галузі освіти.

1995 року прийнята на роботу асистентом кафедри психології Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту.

З 1996 по 2000 рр. навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки АПН України за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.

2000 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Виховання духовних цінностей дітей і молоді у творчій спадщині Івана Огієнка”.

Вагомий вплив на формування наукових інтересів Ірини Олексіївни справили академіки НАПН України доктор психологічних наук, професор І. Д. Бех, доктор педагогічних наук, професор О. В. Сухомлинська, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Н. Й. Волошина.

Після захисту дисертації продовжила працювати на кафедрі психології Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету на посаді старшого викладача з 2003 року – доцент цієї ж кафедри.

У 2004 – 2007 рр. – докторант Інституту педагогіки АПН України.

2008 року нагороджена медаллю “За вагомий внесок у розвиток освіти та науки”.

2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання (м. Київ).

2014 року присвоєно вчене звання професора кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом.

Керує написанням курсових, дипломних, магістерських та дисертаційних робіт, науково-дослідницькою роботою, асистентською практикою магістрів університету.

Наукова і громадська робота: член редколегії декількох збірників наукових праць, член науково-методичної ради університету.

Викладає дисципліни: педагогіка вищої школи, керівник навчального закладу, управління навчальною і виховною діяльністю, загальна педагогіка, історія педагогіки.

Коло наукових інтересів: становлення і розвиток ідеї громадянського виховання в Україні; мотиви розвитку виховання громадянськості в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття); становлення громадянського виховання як чинника формування української державності в спадщині вітчизняних педагогів; виховання громадянина: традиції та сучасні потреби; значення громадянського виховання у становленні особистості; психолого-педагогічні особливості громадянського та національно-патріотичного виховання дітей та молоді у сучасних умовах та інше.

Кучинська Ірина Олексіївна автор понад 100 опублікованих праць.

НАУКОВІ ПРАЦІ І. О. КУЧИНСЬКОЇ

І. Окремі видання

Монографії

 1. Виховання громадянськості в Україні (друга половина ХІХ–ХХ ст.) : монографія / І.О. Кучинська ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 196 с.
 2. Становлення і розвиток ідей громадянського виховання у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XIX – 30-і роки XXст.) / І. О. Кучинська. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2017. – 265 с.

Навчальні посібники

 1. Виховання духовних цінностей дітей і молоді у творчій спадщині Івана Огієнка : навч. посіб. / І. О. Кучинська. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – 104 с.
 2. Духовні джерела Івана Огієнка : навч. посіб. / І. О. Кучинська. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – 88 с.
 3. Історико-виховні особливості розвитку ідей громадянськості в Україні (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ століття) : навч. посіб. / І. О. Кучинська ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 195 с.
 4. Громадянське виховання в Україні: минулий досвід та сучасні потреби : навч. посіб. / І. О. Кучинська ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 112 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Духовне відродження особистості у творчій спадщині Івана Огієнка / І.О. Кучинська // Педагогіка і психологія. – 1998. – №  – С. 158–162.
 2. Вплив духовної культури на розвиток особистості у творчій спадщині І. Огієнка / І. О. Кучинська // Мистецтво та Освіта. – 1999. –№ 2. – С. 57–59.
 3. Вплив християнської моралі на духовний розвиток особистості в творчій спадщині Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. – № 6. – С. 50–52.
 4. Іван Огієнко про духовне відродження нації / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 1999. – № 1. – С. 107–110.
 5. Іван Огієнко про шляхи та засоби виховання духовних цінностей особистості / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 1999. – № 3. – С. 48–52.
 6. Мораль християнства та її роль у світогляді Івана Огієнка на духовне відродження особистості / І. О. Кучинська // Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький. – 1999. – № 1. – С. 107–110.
 7. Шляхи та засоби виховання духовних цінностей учнівської молоді у творчій спадщині І.І.Огієнка / І. О. Кучинська // Наукові праці Кам’янець-Подільської аграрно-технічної академії : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 
 8. Іван Огієнко про засоби розвитку духовної свідомості та самовиховання підростаючої особистості Огієнка / І. О.Кучинська // Наукові праці Кам’янець-Подільської аграрно-технічної академії : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський, 2001. – С.
 9. Кам’янець-Подільський період культурно-освітньої діяльності Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2001. – № 8. – Вип. 8. – С. 34–37.
 10. Джерела духовності Івана Огієнка / І. О.Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2002. – № – С. 26–30.
 11. Духовні принципи виховання у творчій спадщині Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів, 15–16 квіт. 2002 р. : вип. 1, у 2 т. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т. – С.10–11.
 12. Іван Огієнко про засоби розвитку духовної свідомості та самовиховання підростаючої особистості / І. О. Кучинська // Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя : зб. наук. праць Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Вип. ІІІ, т. І. – С. 224–229.
 13. Психолого-педагогічні основи виховання духовної особистості у творчій спадщині Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Київ, 2002. – Кн. – С.198–203.
 14. Шляхи виховання духовних цінностей особистості у творчій спадщині Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Вісник Житомирського пед. ун-ту. – 2002. – Вип. 9. – С. 123–125.
 15. Духовна велич Івана Огієнка / І. О.Кучинська // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2003. – Вип. I. – С. 23–25.
 16. Іван Огієнко про значення рідної мови в духовному відродженні особистості / І. О.Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № – С. 22–23.
 17. Ідеї духовного виховання Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів, 2–4 квіт. 2003 р. : вип. 2, у 2 т. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т.2. – С.179–180.
 18. Проблеми духовного та громадянського виховання особистості: минулий досвід та сучасні тенденції / І. О.Кучинська // Наукові праці Житомирського педагогічного універсітету : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів. – Житомир, 2003. – С.
 19. Педагогічні погляди Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів, 7–8 квіт. 2004 р. : вип. 3, у 3 т. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т.3. – С.180–181.
 20. Виховання громадянина: традиції та сучасні потреби / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2005. – Вип. 3. – С. 13–16.
 21. Громадянська зрілість педагогів-новаторів в роки духовно-національного відродження України (1918–1920рр.) / І. О. Кучинська // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2005. – Вип. II. – С. 202–205.
 22. Громадянське виховання в умовах розвитку української державності / І. О.Кучинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Вип.4, т.  – С. 190–191.
 23. Громадянське виховання як шлях до демократичного суспільства / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2005. – Вип. 1. – С.160–162.
 24. Громадянське виховання: минулий досвід і сучасні вимоги / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № – С.40–41.
 25. Громадянське Поділля: перший ректор Кам’янець-Подільського державного університету (1918–1920 рр.) / І.О.Кучинська // Педагогічне поділля : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Серія соціально-педагогічна. – 2005. – Вип. ІV, т. ІІ. – С. 8–12.
 26. Значення громадянського виховання у становленні особистості / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № – С.27–29.
 27. Ідеї громадянського виховання в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / І. О. Кучинська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Київ, 2005. – Вип. 8, кн.  – С. 323–326.
 28. Педагогічні погляди на громадянське виховання особистості видатних українських діячів ХХст. / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № – С. 42–43.
 29. Традиції виховання громадянських якостей молоді та сучасні вимоги / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2005. – Вип. 5. – С. 24–27.
 30. Виникнення ідеї громадянського виховання в Україні у другій половині ХІХст. та умови її реалізації / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № – С. 46–49.
 31. Громадянська ідея у вихованні як провідний напрям теоретичних розробок педагогів другої половини ХІХ століття / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2006. – № – С.70–75.
 32. Громадянське виховання в Україні в другій половині ХІХ–ХХст. / І. О. Кучинська // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 1. – С.128–132.
 33. Громадянське виховання особистості у педагогічній спадщині С. Русової / І. О. Кучинська // Просвітницька діяльність Софії Русової: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип.VІ, т. І. – С. 41–44.
 34. Громадянське виховання та його значення у сучасному виховному процесі / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № – С.26–27.
 35. Засоби виховання громадянськості в педагогічних пошуках українських діячів 1905–1920рр. / І. О. Кучинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2006. – № – С. 139–144.
 36. Мотиви розвитку громадянського виховання в Україні (друга половина ХІХ–ХХст.) / І. О. Кучинська // Педагогіка і психологія. – 2006. – № – С. 115–119.
 37. Основні шляхи розвитку громадянського виховання у 1905–1920рр. / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № – С. 45–48.
 38. Реформаторські впливи на виховання громадянськості в Україні у 1985–1991рр. / І. О. Кучинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірант. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип.5, т.  – С. 54–56.
 39. Світоглядна позиція діячів культури другої половини ХІХст. стосовно громадянської ідеї у виховному процесі / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № – С. 46–47.
 40. Виховні ідеї громадянськості в Україні у 1958–1985рр. / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № – С. 51–54.
 41. Особливості розвитку громадянського виховання в Україні у 1920–1933 рр. / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № – С.46–51.
 42. Прогресивні представники національної еліти про формування громадянськості особистості (ІІпол. ХІХст.) / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 8. – С. 53–54.
 43. Розвиток громадянськості в науковій думці українських вчених у ХХст. / І. О. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № – С. 47–50.
 44. В. Сухомлинський про громадянське виховання / І. О. Кучинська // Особистісно орієнтований потенціал педагогіки В. О. Сухомлинського : зб. матер. наук.-практ. конф. (30верес. – 1жовт. 2008 р.). – Кам’янець-Подільський, 2008. – С. 130–133.
 45. Динаміка розвитку громадянського виховання в Україні у другій половині ХІХ та ХХст. / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип.  – С. 43–45.
 46. Орієнтація виховання громадянськості в Україні у другій половині ХІХ та ХХст. / І. О. Кучинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип.9, т.  – С. 35–36.
 47. І.Огієнко про виховання духовних цінностей у молоді / І. О. Кучинська // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації : матер. ІV всеукр. міжконфесійної християнської наук.-практ. конф. (13–14 січня 2011р.). – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 17–20.
 48. Правовий аспект виховання громадянськості в Україні на початку ХХст. / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип.  – С. 80–84.
 49. Становлення громадянського виховання як чинника формування української державності в спадщині вітчизняних педагогів початку ХХст. / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип.  – С. 78–84.
 50. Історіографія проблеми розвитку ідей громадянського виховання у вітчизняній суспільно-педагогічній думці / І.О.Кучинська // Зб. наук. праць Чернівецького національного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2012. – Вип. 632. – С. 97–107.
 51. Історико-виховні орієнтири громадянського становлення особистості та можливість їх застосування в умовах сьогодення / І.О.Кучинська // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський, – Вип. 21, ч. 1. – С. 267–274.
 52. Історико-виховні особливості розвитку ідеї громадянського виховання у вітчизняній суспільно-педагогічній думці / І.О.Кучинська // Зб. наук. праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки. – Хмельницький, 2012. – Вип. 65. – С. 65–68.
 53. Основні напрямки розвитку ідей громадянського виховання учнівської молоді в умовах сьогодення / І.О.Кучинська // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 11. – С. 56–63.
 54. Проблематика громадянського становлення особистості у педагогічних поглядах Софії Русової / І.О.Кучинська // Зб. наук. праць Чернівецького національного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2012. – Вип. 637. – С. 104–107.
 55. Актуалізація досвіду виховання громадянськості дітей і молоді у проекції на сучасні завдання громадянського виховання / І.О.Кучинська // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 13. – С. 86–92.
 56. Динаміка розвитку ідей громадянського виховання в українській школі у 1917–1920 рр. /І.О. Кучинська // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 15. – С. 67–71.
 57. Логіко-структурна модель розвитку ідей громадянського виховання у вітчизняній суспільно-педагогічній думці /І.О. Кучинська // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 14. – С. 104–107.
 58. Науково-педагогічний шлях Івана Огієнка / І.О.Кучинська // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 127–134.
 59. Особливості розвитку ідеї громадянського виховання в Україні у 1900–1916 роках / І.О.Кучинська // Зб. наук. праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1 (66). – С. 81–88.
 60. Становлення ідей громадянського виховання у контексті історико-виховної ситуації другої половини ХІХ століття /І.О. Кучинська // Зб. наук. праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. – Хмельницький, 2013. – Вип. № 1 (7). – С. 131–133.
 61. Громадянське виховання дітей і молоді у аспекті трансформаційної інтерпретації виховної діяльності 20–30-х рр. ХХ століття /І.О. Кучинська // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 4. – С. 190–196.
 62. Ідеї патріотичного виховання у педагогічних поглядах Ніли Волошиної /І. О. Кучинська // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 16. – С. 156–160.
 63. Мотивація актуалізації ідейно-політичного напрямку виховної діяльності в умовах сьогодення /І.О. Кучинська // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 16. – С. 69–73.
 64. Особливості громадянського формування молоді у контексті трансформації виховної діяльності в 20–30-х рр. ХХ століття / І.О.Кучинська // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип.  – С. 333–342.
 65. Духовна ідея виховної дії у педагогічній спадщині Івана Огієнка /І.О. Кучинська // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія філологічна / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. ХІІ. – С. 383–389.
 66. Ключові аспекти духовно-педагогічної діяльності Івана Огієнка / І.О. Кучинська // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. ХІ. – С. 258–263.
 67. Ключові орієнтири громадянського формування студентської молоді в умовах сьогодення /І.О. Кучинська // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 19 (2–2015), ч. 2. – С. 9–15.
 68. Ключові позиції громадянського формування молоді у вищій школі /І.О. Кучинська // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 18. – С. 66–73.
 69. Перспективні орієнтири управління формуванням громадянського світогляду особистості в умовах сьогодення /І.О. Кучинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2015. – Вип. 12 (55), ч. І. – С. 261–270.
 70. KLUCZOWE ASPEKTY POLITYCZNYCH I IDEOLOGICZNYCH KIERUNKÓW AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ WSPÓŁCZESNEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO /І.О. KUCHNSKA // PEDAGOGIKA : ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS, 10/2015. – WYDANIE I. SOSNOWIEC, 2016. – S. 183–190.
 71. Перспективні орієнтири змісту виховного процесу у сучасній вищій школі /І.О. Кучинська // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2–2016), ч. 1. – С. 109–114.
 72. Пріоритетні напрями виховної діяльності у сучасному вищому навчальному закладі /І.О. Кучинська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць / Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ, 2016. – Вип. 20, кн. 1 – С. 273–284.
 73. Управління процесом формування громадянської культури студентської молоді у вищому навчальному закладі /І.О. Кучинська // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 20 (1–2016), ч. 1. – С. 99–105.
 74. Факультативні уроки з проблем формування духовних ціннісних орієнтирів для учнів випускних класів загальноосвітньої школи /І.О. Кучинська // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія філологічна / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. ХІІІ. – С. 303–308.

ІІІ. Про І. О. Кучинську

 1. Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довідково-бібліографічне видання / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; уклад.: І. М. Конет, В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка – Світ, 2013. – С. 245–252.
 2. Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у добу незалежної України / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – С. 405.
 3. Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918–2010 рр.) : історичний нарис / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 179.
 4. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка / [редкол.: О.М. Завальнюк, В. А. Смолій, І. М. Вишневський та ін.]. – Київ : Вид-во Логос Україна, 2008. – С. 69.
 5. Михальський А. В. Факультет психології Кам’янець-Подільського національного університету / А. В. Михальський, О. А. Юга. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – С. 28.

Догори