Кух Аркадій Миколайович

Кух Аркадій Миколайович

Кух Аркадій МиколайовичНародився Кух Аркадій Миколайович 25 травня 1971 р. в с. Постолівка Волочиського району Хмельницької області в сім’ї робітника. Батько Кух Микола Маркович – робітник Чемеровецької РЕМ, мати – Кух Катерина Леонідівна – фельдшер Кочубіівського ФАП.

У 1977-1986 роках навчався в Кочубіївській восьмирічній школі. Характер майбутнього науковця формувався під впливом педагогів школи: першої вчительки Капуціян Надії Станіславівни, вчительки української мови, директора школи, Харкавлюк Марії Антонівни, вчительки математики, завуча, Павлишиної Марії Петрівни, вчителя географії Черкаса Петра Сергійовича та ін.

З 1987 по 1988 рік Кух А.М. навчався в Жердянській середній школі, яку закінчив із золотою металлю. Остаточний вибір професії сформувався на прикладах діяльності вчителя математики Пасяка Василя Олександровича, вчительки фізики, директора школи Доміни Марії Григорівни.

З 1988 по 1993 рік навчався у Камянець-Подільському державному педагогічному інституті  імені В.П. Затонського. на фізико-математичному факультеті. Наукові інтереси формувалися на основі ідей доцента кафедри фізики Криськова Цезарія Андрійовича, завідувача кафедри фізики доцента Аносова Михайла Дмитровича, завідувача кафедри методики викладання фізики і ТЗН Атаманчука Петра Сергійовича. Після закінчення інституту отримав кваліфікацію «Вчитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки».

Трудовий шлях розпочав у 1993 році на посаді старшого лаборанта лабораторії обчислювальної техніки в Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті імені В.П. Затонського. У 1994 році обраний на посаду асистента кафедри методики викладання фізики і технічних засобів навчання Кам’нець-Подільского державного педагогічного університету.

В 1996 році вступив до аспірантури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. В цей час світогляд майбутнього вченого зростав на основі праць і спілкування з низкою науковців: завідувачем кафедри теорії і методики навчання фізики та астрономіх Коршаком Євгенієм Васильовичем, завідувачем кафедри методики фізики і методики її викладання Запорізького національного університету, професором Сергєєвим Олександром Васильовичем, завідувачем кафедри педагогіки, психології, методик фізики та математики Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка Савченком Віталієм Федоровичем та ін. В 1998 році захистив дисертацію та тему «Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів з фізики на основі рівневих завдань еталонного характеру» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) (науковий керівник – Атаманчук Петро Сергійович). У цьому ж році обраний конкурсною комісією на посаду старшого викладача цієї кафедри методики викладання фізики і ТЗН Кам’янець-Подільського державного університету.

З 2003 року обраний на посаду доцента кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі, в цьому ж році отримав атестат доцента цієї ж кафедри. У 2003-2006 рр. навчався в докторантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (кафедра теорії і методики навчання фізики та астрономії). В цей час на тематику досліджень вплинули праці завідувача кафедри професора Сиротюка Володимира Дмитровича, академіка Ляшенка Олександра Івановича, академіка РАО Самойленка Петра Івановича, професора Ільїна Олексія Івановича та ін.

В 2009 році обраний на посаду професора кафедри методики навчання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У 2014 році під керівництвом Куха Аркадія Миколайовича захищено Роздобудьком Максимом Олеговичем дисертацію «Формування проектно-дослідницької компетентності студентів аграрних коледжів у процесі навчання фізики» на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук. У 2017 році під керівництвом Куха Аркадія Миколайовича захищено Килимником Сергієм Миколайовичем дисертацію «Організація професійно-орієнтованої діяльності студентів у процесі вивчення фізики в коледжах» на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук.

У 2018 році Кух А.М. захистив докторську дисертацію “Теоретичо-методичні засади професійної підготовки учителя фізики в умовах освітньо-інформаційного середовища” за спеціальностями 13.00.04 – теорія і матодика професійної освіти, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) (науковий консультант – Атаманчук Петро Сергійович).

У різні роки Кух А.М. забезпечував навчальний процес з дисциплін: “Методика навчання фізики”, “Програмування”, “Технічні засоби навчання”, “Методика викладання фізики у ВНЗ”, “Інформаційно-комунікаційні технології”, “Конструювання тестів”, “Організація дистанційної освіти в навчальних закладах”, “Методика професійного навчання”, “Дидактика професійної освіти”, “Методика наукових дослідженнь”, “Інженерна та комп’ютерна графіка”, “Основи технічного констуювання”, “Дидактичні основи технічної творчості”, “Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях” та ін. Нині Кух А.М. здійснює наукове керівництво аспірантів освітньої галузі 014 Середня освіта. Фізика, магістрантів освітньої галузі 015 Професійна освіта, Охорона праці, 011 Освітні вимірювання, офіційний опонент на захисті кандидатських та докторських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора педагогічних наук.

А.М. Кух – завідувач навчально-наукової лабораторії управління навчально-пізнавальною діяльністю кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі університету, де успішно здійснюється робота з організації та управління пізнавальною діяльністю учнів та студентів при вивченні фізико-математичних та природничо-технологічних дисциплін, з навчання сучасних методик та технологій навчальної діяльності студентів, з популяризації інноваційних технік та процесів в освітніх закладах різного типу. А.М. Кух заступник завідувача науково-методичної ради фізико-математичного факультету, член вченої ради факультету. Є членом редколегії фахового Збірника наукових праць: серія педагогічна Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Завжди бере активну участь в організації та проведенні міжнародних наукових конференцій у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Наукові інтереси А. М. Куха торкаються проблем організації та забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів фізики в умовах сучасного освітньо-інформаційного середовища, Учасник понад 150 закордонних, міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, симпозіумів, міжнародних форумів, неодноразовий переможець Євроазійської першості з науково-педагогічної аналітики (2011, 2012, 2013, 2016 рр.). автор понад 300 наукових праць, серед яких: 4 монографії (1 одноосібна, 3 колективні, 1 з яких – закордонна); 12 навчально-методичних посібників (5 у співавторстві), з яких 8 рекомендовано МОН України; статті у наукометричних та фахових журналах, збірниках наукових праць, у закордонних виданнях.

Нагороджений медаллю за вагомий внесок у розвиток освіти і науки в Кам’янець-Подільському національному університеті (2003 р.); Почесною грамотою обласного відділу народної освіти в Хмельницькій області (2008 р.); грамотами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2002, 2003, 2008, 2015, 2018 р.), відзначений Подякою міністерства освіти та науки України (2019 р.).

Догори