Матвейчук Людмила Олександрівна

Матвейчук Людмила Олександрівна

Матвейчук Людмила ОлександрівнаМатвейчук (Соловйова) (Ялиця) Людмила Олександрівна  народилася 8 листопада 1959 р. в с. Малієвці Дунаєвецького р-ну Хмельницької області в сім’ї службовців. Мої батьки: Ялиця Олександр Маркович 1933 р.н. працював ветеринарним лікарем, помер у 1993 році; Ялиця Юзефа Казимирівна 1934 р.н., працювала вчителькою української мови, померла у 2015 р.

У 1966 р поступила до першого класу Малієвецької 8-річної школи, закінчила у 1974 р на відмінно.

У 1974 р. поступила до Хмельницького електромеханічного технікуму і 1978 закінчила за спеціальністю «Експлуатація і наладка станків з числовим програмним забезбеченням».

З 1978 по 1995 р.р. працювала на Запорізькому виробничому обєднанні «Перетворювач»: технік-технолог, інженер-технолог.

З 1995 р. – державна податкова інспекція (ДПІ) у Хортицькому районі м. Запоріжжя, працювала на посаді головного спеціаліста відділу комп’ютеризації, старшого державного податкового інспектора. З 1998 р. була переведена до ДПІ у м.Запоріжжя на посаду начальника відділу інформатизації, .у 2000 р. на  посаду начальника управління автоматизовано адміністрування податків створеної спеціалізованої податкової інспекції по обслуговуванню великих платників податків. З 2005 р. перейшла до державної податкової адміністрації у Запорізькій області на посаду головний державний податковий інспектор. Радник податкової служби 3 рангу. У 2011 р. звільнилася з органів ДПС, у зв’язку переїздом до Хмельницької області.

У 1979 р. поступила і 1985 р. закінчила Запорізький машинобудівний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, станки і інструменти».

У 1997 – 1998 навчалася у Запорізькій державній інженерній академії, закінчивши отримала кваліфікацію економіста.

У 2006 р. навчалась у комп’ютерній академії «Шаг», отримала сертифікат ЗП-1123\2-06 за програмою XHTML/HTML/CSS.

З 2006 р. член Національної спілки журналістів України. У 2015 р. розробила і впровадила в промислову експлуатацію веб-портал Державної податкової адміністрації у Запорізької області.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Державний податковий менеджмент великих платників податків в Україні» по спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит у Національному університеті державної податкової служби України.

З вересня 2009 р. по сумісництву працювала на посаді доцента кафедри «Фінанси та кредит» Запорізького національного університету. У 2010 та 2011 р.р. працювала головою ДЕКу Запорізької державної інженерної академії спец. «Економічна кібернетика».

З вересня 2011 р. по листопад 2013 р. працювала на посаді доцента кафедри економіки підприємства економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, заступник декана з наукової роботи. З листопада 2013 р. по листопад 2016 р. доцент кафедри (за сумісництвом), з листопада 2016 р. по вересень 2017 р. доцент кафедри. З вересня 2017 р. доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, з вересня 2018 р. по т.ч. професор кафедри.

У вересні 2015 р. присвоєно вчене звання доцента.

З листопада 2013 р. по листопад 2016 р. – докторант Національної академії державного управління при Президентові України. У 2017 р. захистила докторську  дисертацію «Механізми державного управління оподаткуванням в умовах розвитку інформаційного суспільства» спеціальність 25.00.02 – «механізми державного управління»  в Національній академії державного управління при Президентові України.

Автор понад 80 наукових праць, зокрема: 2-х одноосібних монографій, участь у трьох колективних монографіях;, статті у наукових фахових виданнях України з державного управління  та економіки; у зарубіжних виданнях, інших виданнях. Видано 2 навчально-методичні посібники.

Маю троє дітей: Марія 1984 р.н та син Олександр 1988 р.н. закінчили Київський політехнічний університет, працюють та мешкають в м.Києві, одружені; син Іван 1992 р.н.– закінчив Запорізьку державну інженерну академію, проживає в м.Харкові.

Наукові публікації

Монографії

 1. Матвейчук Л.О. Державне регулювання соціально-трудових відносин в процесі розвитку інформаційного суспільства / Л.О. Матвейчук // Соціально-трудова сфера  Хмельниччини: стан, тенденції  розвитку: колективна  монографія  /  за  ред.  к.ек.н.,  доц.  П.А.  Стрельбіцького.  – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. – С.15-50.
 2. Матвейчук Л.О. Державне управління оподаткуванням в умовах розвитку інформаційного суспільства: досвід, тенденції, перспективи : монографія / Л.О.Матвейчук. – Кам’янець Подільський : Медобори-2006, 2016. – 256 с. Ум. друк. арк. 14,7.
 3. Матвейчук Л.О. Формування інноваційної моделі економіки в процесі розвитку інформаційного суспільства / Л.О. Матвейчук // Інтеграція освіти, науки, та бізнесу : монографія / за заг. ред. д.е.н. проф. А.В. Череп. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – С. 36–53.
 4. Матвейчук Л.О., Ящишина І.В. Концептуальні засади розвитку елементів інформаційного суспільства у податковій сфері / Л.О. Матвейчук, І.В. Ящишина // Актуальні проблеми теорії та практики оподаткування : монографія / за ред. А.М. Новицького, В.В. Лисенка, К.І. Швабія. – Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. – С. 397–424 (особистий внесок: розкрито практичну площину розвитку елементів інформаційного суспільства у сфері оподаткування та доведено необхідність використання ІКТ в державному управлінні оподаткуванням).
 5. Матвейчук Л.О. Державний податковий менеджмент великих платників податків в Україні / Л.О. Матвейчук // Державний податковий менеджмент великих платників податків в Україні : монографія.– Камянець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2012. –187 с.
 6. Соловйова Л.О. Податковий менеджмент як важлива складова в системі управління оподаткування / Л.О.Соловйова // Планування податкових надходжень: теорія та практика : монографія / за заг. ред. Тарангул Л.Л. Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. – С. 11-27.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Матвейчук Л.О.Державне регулювання соціально-трудових відносин за умов розвитку інформаційного суспільства в Україні / Л.О.Матвейчук / Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – К.: НАДУ  при Президентові України. – Випуск 1\2018. 2018. – С. 122-129. (Журнал зареєстровано та проіндексовано у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus (ICV 2015: 38.19).
 2. Матвейчук Л.О. Моделювання впливу інформаційно-комунікаційних технологій на економіку країн / Л.О.Матвейчук / Вісник НАДУ при Президентові України (Серія “Державне управління”) . – К.: НАДУ при Президентові України. – Випуск 1(84). 2017 – С. 29-35. (Журнал зареєстровано та проіндексовано у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus (ICV 2015: 38.19).
 3. Бодров В.Г. Матвейчук Л.О. Інформаційна економіка і публічне управління: теоретико-прикладні аспекти / В.Г. Бодров, Л.О. Матвейчук / / Публічне управління та митне адміністрування : фаховий збірник  Університету  митної  справи та фінансів. – Дніпро, 2017. – № 2(15). – С. 7–16.
 4. МатвейчукЛ.О. Модернізація державної податкової служби в контексті розвитку електронного оподаткування / Л.О. Матвейчук // Аспекти публічного управління : науковий фаховий журнал Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016. – № 1–2(27-28). – С. 81–91.
 5. МатвейчукЛ.О. Механізми нормативно-правового забезпечення діяльності органів державної податкової служби в електронному форматі /  Л.О. Матвейчук // Аспекти публічного управління : науковий фаховий журнал Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016. – № 3 (29). – С. 47–58.
 6. ГаманМ.В. Модернізація державного управління оподаткуванням у контексті інноваційного розвитку / М.В. Гаман, Л.О. Матвейчук // Теорія та практика державного управління : науковий фаховий журнал Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Х. : Видавництво ХРІ НАДУ «Магістр», 2016. – Вип. 1(52). – С. 100–107 (особистий внесок: розкрито інноваційні продукти податкової служби й інноваційні проекти та доведено вагомість застосування інновацій та нових інформаційних технологій у процесі розвитку державного  управління в інтересах сталого розвитку країни).
 7. Матвейчук Л.О. Електронне урядування : теоретичний аспект / Л.О. Матвейчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Державне управління / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К. : Київський університет, 2016. – Вип. 1(5). – С. 40–43.
 8. Матвейчук Л.О. Електронне урядування : правовий аспект / Л.О. Матвейчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Економіка та державне управління. – К. : ДКС Центр, 2016. – № – С. 85–88.
 9. Матвейчук Л.О. Механізми управління процесами обміну податковою інформацією в умовах глобалізації / Л.О. Матвейчук, Н.О. Герасименко // Ефективність державного управління : зб. наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ.– Вип. 1/2(46/47). – Л.: ЛРІ НАДУ, 2016. – С. 63–71 (входить до бази Index Copernicus) (особистий внесок: виділено обмін податковою інформацією як ключовий напрям міжнародної діяльності фіскального органу країни та запропоновано напрями розвитку міжнародного обміну інформацією для податкових цілей).
 10. Матвейчук Л.О. Інноваційний підхід у розвитку електронного формату в публічному управлінні [Електронний ресурс] / Л.О. Матвейчук О.М. Соколова // Державне управління: удосконалення та розвиток. – К. : Академія муніципального управління, 2016. – № 6. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/ собистий внесок: розкрито організаційно-правові механізми електронної взаємодії державних органів, виокремлено напрями розвитку електронного формату в публічному управлінні відповідно до стратегічного розвитку держави та регіонів).
 11. Матвейчук Л.О. Організаційно-правові механізми електронної взаємодії у сфері оподаткування в контексті Податкового кодексу / Л.О. Матвейчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – К. : НАДУ, 2016. – № 2. – С. 58–66 (входить до бази Index Copernicus).
 12. Матвейчук Л.О.Інформаційне суспільство : теоретичні аспекти / Л.О. Матвейчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К. : Київський університет, 2016. – Вип. 2(6). – С. 38–42.
 13. Матвейчук Л.О. Інформаційні технології і системи в державному управлінні оподаткуванням / Л.О. Матвейчук / Публічне управління та митне адміністрування : фаховий збірник  Університету  митної  справи та фінансів. – Дніпро : Університет  митної  справи та фінансів, 2016. – № 1 (14). – С. 77–84.
 14. МатвейчукЛ.О. Досвід електронного оподаткування в Естонії та можливості адаптації в Україні / Л.О. Матвейчук // Актуальні проблеми державного управління : науковий збірник Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Харків : Видавництво ХРІ НАДУ «Магістр», 2015. – №1 (47). – С. 330–338.
 15. МатвейчукЛ.О. Формування інформаційної моделі взаємодії суб’єктів господарювання і податкових органів / Л.О. Матвейчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Економіка та державне управління. – К. : ДКС Центр, 2015. – № – С. 28–34.
 16. Матвейчук Л.О. Державне управління оподаткуванням в процесі розвитку інформаційного суспільства: теоретичні аспекти / Л.О.Матвейчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2014. – Вип.  – С. 18–23.
 17. МатвейчукЛ.О. Теоретичні аспекти електронного оподаткування в контексті підвищення ефективності державного управління в Україні / Л.О. Матвейчук // Ефективність державного управління : зб. наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Львів, 2014. – Вип. 39. – С. 195–200 (входить до бази Index Copernicus).
 18. Матвейчук Л.О. Електронний податковий сервіс – сучасний механізм державного управління оподаткуванням: практичний аспект / Л.О. Матвейчук // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Одеса, 2014. – Вип. 2(58). – С. 113–118.
 19. Матвейчук Л.О. Державне управління оподаткуванням великих платників податків України: організаційний аспект / Л.О. Матвейчук // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 3(22). – С. 156–167.
 20. Матвейчук Л.О. Досвід електронного державного управління Республіки Казахстан / Л.О. Матвейчук // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2014. – Вип. 2. – С.157–169.
 21. Соловйова Л.О. Електронна держава Росія. Он-лайн послуги федеральної податкової служби / Л.О. Соловйова, О.В. Соловйов // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. Економічні науки : електронне наукове видання [Електронний ресурс] / Національний університет державної податкової служби України; гол. ред.: П.В. Мельник. 2013. – № 1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Znpnudps/index.html.
 22. Соловйова Л.О. Інновації в освіті та економіці / Л.О. Соловйова / Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць. Економічні науки. – Житомир : Житомирський державний технологічний університет, 2011. – №1 (19) – С. 346–348.
 23. Соловйова Л.О. Інновації в освіті та економіці / Л.О. Соловйова, О.Г. Череп / Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць. Економічні науки. – Житомир : Житомирський державний технологічний університет, 2011. – №1 (19). – С. 346-
 24. Соловйова Л. О. Роль спеціалізованої державної податкової інспекції у фінансовому забезпеченні регіонального розвитку (на прикладі Запорізького регіону) / Л. Л. Тарангул, Л. О. Соловйова // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2006. – № 1. – С. 108–114 (особистий внесок здобувача : обґрунтування ролі спеціалізованого регіонального податкового органу у формуванні бюджетів усіх рівнів та визначення впливу податкових надходжень на соціально-економічний розвиток регіону).
 25. Соловйова Л. О. Перехід на якісно новий рівень організації роботи з обслуговування підприємств – платників податків / Л. О. Соловйова // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ : НГУ, 2005. – № 1. – С. 108–114.
 26. Соловйова Л. О. Зарубіжний досвід роботи з великими платниками податків / С. Я. Салига, Л. О. Соловйова // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки – 2004. – № 5. – С. 53–62 (особистий внесок здобувача:аналіз зарубіжного досвіду податкового супроводження великих платників).
 27. Соловйова Л. О. Порядок документообороту та інформаційних потоків спеціалізованої державної податкової інспекції / Л. О. Соловйова // Держава та регіони. – Запоріжжя : Гуманітарний університет „ЗІДМУ”, 2004. – № 1. – С. 222–226. – (Серія „Економіка та підприємництво”).
 28. Соловйова Л. О. Напрямки розробки і впровадження інформаційних технологій / Л. О. Соловйова // Держава і регіони. – Запоріжжя : Гуманітарний університет „ЗІДМУ”, – (Серія „Економіка та підприємництво”). 2004. – № 2. – С. 206–210.
 29. Соловйова Л. О. Внутрішній сайт спеціалізованої інспекції / Л. О. Соловйова // Держава та регіони. – Запоріжжя : Гуманітарний університет „ЗІДМУ”, – (Серія „Економіка та підприємництво”). 2004. – № 3. – С. 200–203.
 30. Соловйова Л. О. Моніторинг господарської діяльності підприємства – платника податків / Л. О. Соловйова // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ : НГУ, 2004. – № 3. – С. 102–106.
 31. Соловйова Л. О. Стратегія та напрямки модернізації податкової служби / С. Я. Салига, Л. О. Соловйова // Економічний вісник. – К. : НТУ, 2004. – № 1 – С. 153.–156 (особистий внесок здобувача : розгляд модернізації державної податкової служби, виділення ключової ролі удосконалення процесів управління цього напряму).

Статті у наукових зарубіжних  виданнях

 1. Матвейчук Л.А. Мировой опыт институционализации информационных технологий в государственном регулировании экономики эмерджентного типа / Л.А. Матвейчук, Д.В. Бодрова / Государственное управление и государственная служба : международный научно-аналитический журнал Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.  – Астана : Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, 2016. – № 4/2016. – С.27–37 (особистий внесок: проаналізовано розвиток інформаційних технологій в сфері державного управління на міжнародному рівні на підставі оцінок ООН, ВЕФ; охарактеризовано країни емерджентного типу : Естонія, Казахстан та Росія).
 2. Матвейчук Л.А. Внедрение електронного управления в практику налогового администрирования / Л.А. Матвейчук // Научно-аналитический журнал Journal of Tax Reform Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Байкальского университета экономики и права. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,  – № 1. – С. 25–41.
 3. МатвейчукЛ.А. Налоговый сервис в Украине : практический аспект / Л.О. Матвейчук // Buletinul Stiintific al Universitatii de Stat «Bogdan Petriceicu Hasdeu» din Cahul. Seria «Stiinte Economice. – Republica Moldova : Universităţ de Stat «Bogdan Petriceicu Hasdeu» din Cahul, – № 1(11). – С. 118–124
 4. Ludmila Matwejcyuk. Zarządzanie strategiczne instytucii rządowej: rozwój technologii świadczenia usług administracyjnych przez Internet (Na przykład Ministerstwa dochodów i zbiorów na Ukrainie) / Ludmila Matwejcyuk // Wybrane problemy wspolpracy I wspoldzialania przedsiebiorstw. Redakcij Dariusz Nowak. Wydawnictwo Uczelniane Panstwowej  Wyzszej Szkoly Zawodowej im.Prezydenta Stanislawa Wojciechowskiego w Kaliszu. – Polska : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2014. – С. 115–118.
 5. МатвейчукЛ.А. Автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость в Украине / Л.А. Матвейчук // Buletinul Stiintific al Universitatii de Stat «Bogdan Petriceicu Hasdeu» din Cahul. Seria «Stiinte Economice». – Republica Moldova : Universităţ de Stat «Bogdan Petriceicu Hasdeu» din Cahul, – № 1(9). – C. 105–108.

 

Праці, які додатково відображають наукові результати

 1. Матвейчук Л.О. Цифрова економіка в Україні: концептуальні засади розвитку / Л.О.Матвейчук / Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України та регіонів : тези  Міжнародної науково-практична конференція, 23 лютого 2018 р. / за ред.. В.М.Огаренка, О.В. Покатаєвої та ін.. Запоріжж : КПУ, 2018. 272 с. С.265-267.
 2. Матвейчук Л.О. Публічне управління та адміністрування: інновації та перспективи розвитку / Л.О. Матвейчук // Економіка  і  культура  України  в  світових  глобалізаційних  процесах: позиціонування  і  реалії:  тези  доповідей  IІІ  Міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Київ, 21–22 берез., 2018 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ.  ун-т  культури;  Київ.  нац.  ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – Частина 5. – С.226-228.
 3. Матвейчук Л.О. Державне управління у сфері туризму: інноваційні підходи / Л.О. Матвейчук // Матеріали ІV  Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» // Збірник наукових праць. – Кропивницький. – ЛА НАУ, 2018. – 386 с.  С.230-235.
 4. Матвейчук Л.О. Логвін О.О. Стратегічні документи сталого розвитку туризму в Україні : Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 13, /за ред. Ящишиної І.В. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2018. – С.345-349.
 5. Матвейчук Л.О. Взаємодія громадськості з органами державної влади в умовах розвитку інформаційного суспільства / Л.О. Матвейчук // Проблеми формування громадського суспільства в Україні : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції  (м. Дніпро, 12 квітня 2018 р.). Дніпро:  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 2018 – С.180-183.
 6. Матвейчук Л.О. Електронна діяльність ДФС України – інноваційний механізм соціальної реабілітації / Л.О. Матвейчук // Інновації  партнерської  взаємодії  освіти,  економіки  та  соціального  захисту  в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму:  матеріали  II  міжнародної науково-практичної  конференції.  –  м. Кам’янець-Подільський,  Подільський  спеціальний  навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. – 2018. – С.282-286.
 7. Андрухова А.О., Матвейчук Л.О. Організаційно-економічний механізм управління витратами: теоретичний аспект / А.О. Андрухова, Л.О.Матвейчук // Наукові здобутки на шляху до вдосконалення результативності політики економічного  зростання : Збірник  тез  наукових  робіт  учасників  Всеукраїнської науково-практичної  конференції  (м. Одеса,  12-13  січня  2018  р.) /  ГО  «Центр економічних досліджень та розвитку». – О. : ЦЕДР, 2018. –  160 с. С.34-37.
 8. МатвейчукЛ.О. Розвиток публічного управління в інформаційній економіці / Л.О. Матвейчук / Публічне управління та адміністрування : Розвиток і впровадження :  матеріали науково-практичну конференцію молодих вчених за міжнародною участю (17 листопада  2016 р.) . – К.: НАДУ  при Президентові України. – С.176-179.
 9. Матвейчук Л.О. Нормативно-правові засади розвитку е-оподаткування в Україні / Л.О.Матвейчук /  Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський, 2017.  – Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Т.1. – С.58-
 10. МатвейчукЛ.О. Механізми управління процесами обміну податковою інформацією в умовах глобалізації / Л.О. Матвейчук // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції НУ ДПС України. – Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. – С. 115–117.
 11. Матвейчук Л.О. Державна служба та нові технології : перспективи розвитку / Л.О. Матвейчук // Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. А.П. Савкова, М.М. Білинської, С.В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2016. – С. 101–102. 
 12. Матвейчук Л.О. Електронне урядування в контексті стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» / Л.О. Матвейчук // День інформаційного суспільства – 2016 : матер. щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. Участю (м.  Київ, 19 травня 2016 р.) / упоряд. : О.Б. Кукарін, Н.О. Дмитренко, С.Г. Соловйов ; за заг. ред. д-ра держ. упр., проф. А.І. Семенченка. – К. : НАДУ, 2016. С. 183–186.
 13. МатвейчукЛ.О. Електронне урядування: правовий аспект / Л.О. Матвейчук // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» : зб. матеріалів Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф. (20 липня 2016 р.). –  Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип.  С. 14–18. 
 14. МатвейчукЛ.О. Інформаційна економіка + публічне управління / Л.О. Матвейчук / Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції науковців, аспірантів та студентів 10 листопада 2016 року Подільського державного аграрно-технічний університету. – Кам’янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2016. – С. 219–221.
 15. МатвейчукЛ.О. Публічне управління оподаткуванням в інформаційній економіці у контексті євроінтеграції / Л.О. Матвейчук / Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць за матеріалами VIII науково-практичної інтернет-конференції (Ірпінь, 1–15 грудня 2016 року). Мережеве електронне видання.  – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, – С. 262–264.
 16. МатвейчукЛ.О. Сервісна електронна держава: зарубіжний досвід та перспективи для України / Л.О. Матвейчук // Інформаційне суспільство в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Дні інформаційного суспільства – 2015» / за заг. ред. д.держ.упр., проф. Н.В. Грицяк. – К. : Тезис, 2015. – С. 156–158.
 17. Матвейчук Л.О. Щодо інформатизації оподаткування / Л.О.Матвейчук //  Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України : матеріали Міжнародної науково практичної конференції (22 травня 2015 р.) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет державної податкової служби України. Ірпінь : Видавництво НУ ДПСУ. 2015. – С. 310–313.
 18. Матвейчук Л.О. Електронне оподаткування – дієвий механізм державного управління оподаткуванням в процесі розвитку інформаційного суспільства / Л.О.Матвейчук // Державне управління в Україні : історія державотворення, виклики та перспективи : матеріали VІ Міжнародної наукової Інтернет-конференції аспірантів та докторантів з державного управління ОРІ НАДУ (22 травня 2015 р.). – Одеса : Видавництво ОРІ НАДУ. 2015. – С. 109–113.
 19. Матвейчук Л.О Електронне урядування – інструментарій публічного управління / Л.О.Матвейчук // Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 20-річчю утворення інституту (29–30 жовтня 2015 р.). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. С. 364–365.
 20. Матвейчук Л.О. Формування національної інформаційної економіки за умов глобалізації / Л.О.Матвейчук //  Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях : зб. матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції (15–16 жовтня 2015 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. – С. 419–421.
 21. Матвейчук Л.О. Механізм державного управління оподаткуванням в умовах розвитку інформаційного суспільства: теоретичний аспект / Л.О.Матвейчук // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі : матеріали Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. (29–30 квітня 2014 р.). – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 220–222. 
 22. Матвейчук Л.О. Електронне державне управління Республіки Казахстан: податковий аспект / Л.О. Матвейчук // Реформування податкової системи України в контексті глобалізаційних викликів: зб. матер. наук.-практ. інтернет-конф. (21 листопада 2014 р.) / Держ. фіск. служб. України, Нац. ун-т. ДПС України, Наук.-досл. центр з проблем оподаткування. – Ірпінь, 2014. – С. 161–165.
 23. Матвейчук Л.О. Електронний податковий сервіс – сучасний механізм публічного управління оподаткуванням / Л.О. Матвейчук // Публічне управління : шляхи розвитку : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (26 листопада 2014 р.). – К. : НАДУ при Президентові України. 2014. – Т. 2. – С. 73–75.
 24. Матвейчук Л.О. Формування суб’єктів ринкової економіки за умов розвитку інформаційного суспільства та глобалізації / Л.О. Матвейчук // Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях  зб. матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 жовтня 2014 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – С. 220–222.  
 25. Матвейчук Л.О. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор впливу на соціально-економічний розвиток підприємств інноваційної економіки / Л.О. Матвейчук // Соціально-економічні проблеми функціонування фінансових систем в умовах інтеграційних процесів : матеріали VІІ симпозіуму (13 листопада 2014 р.). – Х. : Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, – С. 328–330.
 26. МатвейчукЛ.О. Трансформація податкової системи в умовах становлення інформаційного суспільства України / Л.О. Матвейчук // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів : збірник матеріалів VІІI Міжнародної наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – С. 86–88.
 27. Ludmyła Matwijczuk. SERWIS ELEKTRONICZNY SłUŻB PODATKOWYCH – HARMONIZACJA STOSUNKÓW SŁUŻBY PODATKOWEJ I BIZNESU / Ludmyła Matwijczuk // Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. – Тернопіль : ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут», 2013. – С.328–329.Матвейчук Л.О. Інформаційне суспільство – гармонізація податкової політики / Л.О. Матвейчук // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтегральних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 90-річчя навчального закладу НУ ДПСУ. – Ірпінь : НУДПС України, 2012. – С. 338-339.
 28. Соловйова Л.О. Інновації в освіті та економіці / Л.О. Соловйова /  Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць. Економічні науки. – Житомир : Житомирський державний технологічний університет, 2011. – №1 (19). – С. 346-
 29. Соловйова Л.О. Державний податковий менеджмент великих платників податків в Україні / Л.О.Соловйова // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь : НУДПС України, 2009. – С. 327-
 30. Соловйова Л. О. Інформаційні технології – ключовий фактор підвищення дієвості та прозорості функціонування органів державної податкової служби / Л. О. Соловйова // Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді : пошуки, перспективи : матеріали IX науково-практичної конференції. – Павлоград : Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління, 2007. – С. 56–58.
 31. Соловйова Л. О. Реформування та модернізація податкової служби України. Практичне використання зарубіжного досвіду роботи з великими платниками податків / Л. О. Соловйова // Економіка країн Євроазіатського та Африканського континентів і Україна : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль : Національний економічний університет, 2007. – С. 50–54.
 32. Соловйова Л. О. Удосконалення й гармонізація податкової політики з використання інформаційних технологій / Л. О. Соловйова // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь : НУДПС України, 2007. – С. 41–50.
 33. СоловйоваЛ. О. Механізми та шляхи вдосконалення процесів аналізу діяльності банківських і небанківських фінансових і кредитних організацій в СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя / Л. О. Соловйова // Податкова політика України та механізми її реалізації в Податковому кодексі : матеріали науково-практичної конференції. – Ірпінь : АДПС України, 2005. – С. 394–396.
 34. СоловйоваЛ. О. Інноваційні технології в оподаткуванні / Л. О. Соловйова // Особливості соціально-економічного розвитку України та регіонів : збірник тез доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя : Гуманітарний університет „ЗІДМУ”, 2005. – С. 306–307.
 35. Соловйова Л. О. Інформаційні технології як основа якісно нового рівня взаємовідносин між платниками податків і податковими органами / Л. О. Соловйова // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь : АДПС України, 2004. – С.143–145.

 

Публікації в інших виданнях

 1. Матвейчук Л.О. Інформаційно-комунікаційні технології на підприємствах України / Л.О. Матвейчук // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Одеса, 2015. – Вип. 1(61). – С. 105–112.
 2. Матвейчук Л.О. Електронне державне управління оподаткуванням: досвід Республіки Казахстан / Л.О. Матвейчук // Ефективність державного управління : зб. наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Львів, 201 – Вип. 42. – С. 68–77.
 3. Матвейчук Л.О. Е-урядування країн Балтії – перспективи його запровадження у сферу державного управління України / Л.О. Матвейчук // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2(25). – С. 159–168.
 4. Матвейчук Л.О. Електронне оподаткування в Україні: теоретичні аспекти / Л.О. Матвейчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І, 2014. – Вип. 9. – С. 60–6
 5. Матвейчук Л.О. Електронний уряд Російської Федерації / Л.О. Матвейчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2013. – Вип. 8. – С. 231–233.
 6. Матвейчук Л.О. Електронна держава Росія. Он-лайн послуги федеральної податкової служби [Електронний ресурс] / Л.О. Матвейчук, О.В. Соловйов // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. Економічні науки / Національний університет державної податкової служби України, 2013. – №1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Znpnudps/index.html (особистий внесок: досліджено електронні послуги федеральної податкової служби Росії та запропоновано кращу практику для імплементації у вітчизняну сферу державного управління оподаткуванням.
 7. .МатвейчукЛ.О. Сучасні механізми господарювання великих платників податків в умовах ринкової економіки / Л.О. Матвейчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2012. – Вип. 6.  – С. 313-
 8. МатвейчукЛ.О. Електронні послуги федеральної податкової служби  Росії / Л.О. Матвейчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки.  – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2012. Вип. 7.  – С. 97-

  

Навчально-методичні праці

 1. МатвейчукЛ.О. Податкова система України : навчально-методичний посібник / Л.О. Матвейчук. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. – 120 с.
 2. МатвейчукЛ.О. Регіональна економіка: навчально-методичний посібник / Л.О. Матвейчук. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. – 136 с.
 3. МатвейчукЛ.О. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Підприємництво і бізнес-культура» / Л.О. Матвейчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 20 с.

Догори