Миронова Світлана Петрівна

Миронова Світлана Петрівна

Народилася 6 липня 1963 року в місті Пологи Запорізької області.Миронова Світлана Петрівна

З 1970 по 1980 рік навчалась у Пологівській середній школі № 4. У 1980-1981 навчальному році працювала старшою піонервожатою Пологівської середньої школи № 1.

З 1981 по 1983 рік навчалась у Запорізькому педагогічному училищі на дошкільному відділенні, отримала дипломом з відзнакою і спеціальність вихователя дошкільного закладу. У 1983 р. поступила на дефектологічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького і 1988 року закінчила його, одержавши диплом з відзнакою і спеціальність “Вчитель і логопед допоміжної школи, олігофренопедагог дошкільних закладів”.

За розподілом була направлена на роботу в Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. Затонського (нині – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка), стала першим фахівцем-дефектологом нашого ВНЗ. Спочатку працювала асистентом педагогічного факультету на дефектологічному відділенні, згодом асистентом кафедри психології, а з 1990 р. – асистентом на створеній кафедрі олігофренопедагогіки. Багато зусиль доклала до організації підготовки фахівців-дефектологів у регіоні, укладання зв’язків із спеціальними закладами та інститутами післядипломної освіти, створення навчальної, методичної та матеріально-технічної бази підготовки вчителів спеціальних шкіл.

З 1991 по 1994 р. навчалася в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту, водночас працюючи за сумісництвом у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті. 1994 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему “Формування професійної готовності педагога – дефектолога до корекційно-виховної роботи з розумово відсталими дошкільниками ” і була призначена старшим викладачем кафедри олігофренопедагогіки. У 1995-1996 н.р. працювала на посаді заступника декана дефектологічного факультету. Протягом 1996 – 2002 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри олігофренопедагогіки, згодом – дефектології (у зв’язку з реорганізацією). 1998 року їй присвоєно вчене звання доцента.

З 1 листопада 2002 р. по 31 жовтня 2005 р. навчалася в докторантурі при лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки АПН України, водночас продовжуючи працювати за сумісництвом на кафедрі реабілітаційної педагогіки Кам’янець-Подільського державного університету. Після докторантури повернулася на постійну роботу до К-ПДУ спочатку на посаду доцента, а з 2007 року – професора кафедри дефектології.

2007 року захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх учителів до корекційної роботи в освітніх закладах для дітей з вадами інтелекту». У травні 2008 р. їй присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «корекційна педагогіка», у жовтні 2008 р. – вчене звання професора кафедри дефектології.

У 2009–2011 рр. очолювала кафедру педагогіки і методики дошкільної та початкової освіти, з 2011 р. – кафедру корекційної педагогіки та інклюзивної освіти.

За 24 роки роботи у ВНЗ викладала багато дисциплін. Зокрема, олігофренопедагогіку; ручну працю із спеціальною методикою викладання; психологію розумово відсталої дитини; основи дефектології; логопедію; спеціальну педагогіку; педагогіку; ранню діагностико-корекційну роботу з дітьми із складними вадами розвитку; організацію роботи з батьками, що мають дітей із складними вадами розвитку; методику викладання корекційної педагогіки; основи інтегрованої та інклюзивної освіти; спецкурси. Проте основною дисципліною серед них є, звичайно, корекційна педагогіка, якій присвячена більшість її наукових досліджень, навчальних та методичних посібників. В останні роки відповідно до актуальних проблем корекційної педагогіки одним із напрямків наукового пошуку стали питання організації та методики інклюзивної освіти дітей з психофізичними порушеннями.

С.П.Миронова є практикуючим дефектологом, оскільки викладацьку й наукову роботу поєднує з роботою корекційного педагога в міській психолого-медико-педагогічній консультації.

Багато уваги приділяє методичній роботі, щороку читає лекції, проводить практичні заняття на курсах підвищення кваліфікації вчителів спеціальних шкіл. Постійно надає консультації батькам і педагогам міста, району з питань виховання та навчання дітей з особливими потребами, бере участь у комплектації та методичному керівництві спеціальних дошкільних груп та інклюзивних закладів міста.

Світлана Петрівна постійно бере участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових і науково-методичних семінарах, конференціях як у місті, так і за його межами (Львів, Київ, Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ, Переяслав-Хмельницький, Херсон, Одеса, Хмельницький та ін.).

Вона – керівник наукової школи «Психолого-педагогічне забезпечення навчально-корекційної і корекційно-виховної роботи з дітьми, що мають вади психофізичного розвитку». Здійснює наукове керівництво науково-дослідною роботою аспірантів, магістрантів. 5 аспірантів під науковим керівництвом С.П. Миронової захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка.

У колі наукових інтересів – проблеми удосконалення корекційної роботи в закладах для дітей з вадами інтелекту; змістові, організаційні та методичні засади підготовки вчителів до роботи з дітьми, що потребують корекції психофізичного розвитку, як у системі корекційної, так і інклюзивної освіти.

Світлана Петрівна є членом експертної групи з питань впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітні заклади м. Кам’янця-Подільського, заступником голови методичної комісії зі спеціальної педагогіки науково-методичної Ради Міністерства освіти та науки України, членом комісії вищої спеціальної освіти при науково-методичній раді відділення вищої освіти МОН України.

Нею опубліковано 141 наукову працю, з них 107 наукового і 34 навчально-методичного характеру, у тому числі: 3 монографії (2 – у співавторстві); 1 підручник (у співавторстві) рекомендований МОН України; 18 навчальних і навчально-методичних посібників (12 у співавторстві), з яких 8 рекомендовано МОН України; низка статей у міжнародних збірниках наукових праць, виданих за кордоном, та українських журналах і збірниках наукових праць.

Її творча і сумлінна праця відзначена багатьма нагородами:

 • медаллю «За трудовую доблесть» (1986);
 • Почесними грамотами МОН України, Хмельницької обласної державної адміністрації, виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради (2), Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (3);
 • Дипломами і подяками Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, відзнакою «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки в Кам’янець-Подільському державному університеті»;
 • Подяками Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, видавництва «Шкільний світ» за плідну співпрацю;
 • Золотою медаллю і дипломом за особисту участь у Третій національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (2011); та Четвертій національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (2012).

Світлана Петрівна одружена, виховує двох дітей – сина – аспіранта Національного авіаційного університету та доньку – школярку.

Наукові праці С.П. Миронової

І. Окремі видання

Підручники

 1. Принципи навчання дітей, які потребують корекції розумового розвитку. Форми організації навчання в спеціальній корекційній школі / С. П. Миронова. // Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – Ч. 2 : Навчання і виховання дітей, розд. 7, 9. – С. 39 – 70, 118 – 148.

Монографії

 1. Підготовка вчителів до корекційної роботи в системі освіти дітей з вадами інтелекту: монографія / С.П. Миронова. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – 304 с.
 2. Внесок учених Хмельниччини у розвиток корекційної педагогіки та спеціальної психології. 3.3. Становлення і розвиток професійної підготовки вчителів спеціальних шкіл на Хмельниччині / С.П. Миронова. // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл. / ред. рада: В.Г. Кремень (голова) [та ін.] ; редкол. Тому : О.М. Завальнюк (голова) [та ін.] : монографія. – К.: Знання України, 2010. – С. 196 – 202, С. 246 – 252.
 3. Формування самообслуговуючої діяльності у дітей-сиріт з вадами інтелекту : монографія / С.П. Миронова, О.С. Форнальчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – 156 с.

Навчальні посібники

 1. Спеціальна психологія. Тексти: навч. посіб. / С.П. Миронова, М.П. Матвєєва. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.- видав. відділ, 1999. – Ч. І. – 158 с.
 2. Спеціальна психологія. Тексти: навч.посібник. / С.П. Миронова, М.П. Матвєєва. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-видав. відділ, 2001. – Ч. ІІ. – 140 с.
 3. Самостійна робота студентів з дисципліни „Корекційна педагогіка (Олігофренопедагогіка)” : навч. посіб. / Уклад. С. П. Миронова – Кам’янець-Подільський : К-ПДУ, інформ.-видав. відділ, 2003. – 104 с.
 4. Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі. Хрестоматія : навч. посіб. / за ред. С.П. Миронової. – Кам’янець-Подільський : К-ПДУ, інформ.-видав. відділ, 2004. – 220 с.
 5. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс: навч. посіб. / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : КПДУ, ред.-видав. відділ, 2008. – 204 с.
 6. Методика корекційної роботи з дітьми, які мають вади розумового розвитку / С.П. Миронова. // Методика навчання учнів 1-4-х класів спеціальної школи : навчальний посібник / за ред. О.В.Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2011. – 312 с.

Навчально-методичні посібники

 1. Теоретичні аспекти та методика подолання заїкання у молодших школярів / С.П. Миронова, Л.Л. Гуцал. – Хмельницький : Поділля, 2001. – 92 с.
 2. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового розвитку: навч.-метод. посіб. / С.П. Миронова, О.В. Гаврилов, М.П. Матвєєва. – Кам’янець-Подільський : КПДУ, 2005. – 164 с.
 3. Основи корекційної педагогіки : навч.-метод. посіб. / С.П. Миронова, О.В. Гаврилов, М.П. Матвєєва. – КПНУ ім. І. Огієнка, 2010. – 264 с.
 4. Інклюзивна освіта : теорія та практика : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. С.П. Миронової. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2010. – 238 с.

Методичні посібники

 1. Вивчення особистості учня: методичні рекомендації для педагогів, які працюють з молодшими школярами / С.П. Миронова, В.С. Карпалюк, В.Г. Кузь, В.Д. Федоров та ін. – Хмельницький : МТЦНТІ, 1989. – 57с.
 2. Методичні рекомендації з організації педагогічної практики студентів 2 курсу дефектологічного відділення в допоміжній школі : методичні рекомендації / С.П. Миронова, М.П. Матвєєва. – Кам’янець – Подільський, 1990. – 18 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу олігофренопедагогіки на дефектологічному факультеті / С.П. Миронова. – Кам’янець- Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т, наук.-видав. відділ, 1995. – 50 с.
 4. Статеве виховання. Моральна підготовка учнів допоміжної школи до сімейного життя: метод. посіб. / С.П.Миронова, М.П. Матвєєва. – Кам’янець – Подільський, 1996. – 36 с.
 5. Вимоги до уроку в спеціальній школі для дітей з вадами інтелекту: методичні рекомендації / С.П.Миронова. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1998. – 24 с.
 6. Реалізація індивідуального підходу до дітей з вадами інтелекту у процесі навчання : методичні рекомендації / С. П. Миронова, М. П. Матвєєва. – Кам’янець-Подільський : КПДУ, інформ.-видав. відділ, 2001. – 26с.
 7. Вимоги до написання, оформлення, захисту курсових, дипломних і магістерських робіт із спеціальної педагогіки : метод. реком. для студентів і магістрантів спеціальності “Дефектологія” / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : К-ПДПУ, інформ.-видав. відділ, 2003. – 50 с.

Брошури

 1. Діяльність факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в галузі інклюзивної освіти молоді та дітей з особливими потребами / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. – 16 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Професіограма олігофренопедагога дошкільних закладів / С. П. Миронова. // Конспект. – 1996 . – № 3. – С. 12 – 22.
 2. Структура професійної діяльності олігофренопедагога дошкільних закладів / С. П. Миронова // Психолого-педагогічні основи професійної підготовки вчителя : наук.-метод. зб., Вип. 1. – Кам’янець-Подільський : КПДПІ, наук.-видав. відділ. – 1996. – С. 74 – 79.
 3. Причини і шляхи подолання неуспішності учнів початкових класів / С. П. Миронова // Вертикаль. – 1997. – № 4. – С. 53 – 57.
 4. Міжпредметні зв’язки та самостійна робота студентів як засоби формування професійної спрямованості майбутніх спеціалістів. / С. П. Миронова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету : Серія соціально-педагогічна. Змістові засади професійної підготовки соціально-педагогічних працівників. – Кам’янець-Подільський : К-ПДПУ, інформ.-видав. відділ, 1999. – Вип. 1. – С. 18 – 24.
 5. Моральна рефлексія в духовному становленні особистості./ С. П. Миронова // Науково-методичний збірник «Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство». – Київ : Контекст. – 2000. – С. 181 – 185.
 6. Концептуальні основи підготовки вчителя-дефектолога до корекційної роботи у спеціальних закладах. / С. П. Миронова // Вісник Львівського університету : Серія педагогічна. – 2003. – Вип. 17. – С. 19 – 24.
 7. Підготовка майбутніх вчителів-дефектологів до використання прикладних комп’ютерних програм у спеціальній школі. / С. П. Миронова // Використання інтерактивних та мультимедійних засобів у підготовці педагога : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Абетка – НОВА, 2003. – С. 65 – 73.
 8. Використання комп’ютера у корекційному навчанні дітей з вадами інтелекту. / С. П. Миронова // Дефектологія. – 2003. – № 3. – С. 41 – 44.
 9. Самостійна робота студентів-дефектологів як основа особистісно орієнтованої професійної освіти. / С. П. Миронова // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педуніверситету ім. Г. Сковороди : наук.-теорет. часопис. – Переяслав -Хмельницький, 2003. – С. 342 – 347.
 10. Програмований контроль знань як один із засобів підвищення ефективності навчання майбутніх вчителів спеціальних шкіл / С. П. Миронова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць: Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2003. – Вип. 183. – С. 68 – 72.
 11. З історії підготовки вчителів допоміжної школи в Україні / С. П. Миронова // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук.-метод. зб. / за ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – Вип. 5. – К.: Наук. світ, 2004. – С. 39– 42.
 12. Корекційна робота як специфіка професійної діяльності педагога – дефектолога / С. П. Миронова. // Дефектологія. – 2004. – № 2. – С. 11 – 14.
 13. Сутність і методика здійснення корекційно-педагогічної діяльності вчителя допоміжної школи / С. П. Миронова // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова: зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – № 1. – С. 154 – 169. – ( Серія : Корекційна педагогіка та психологія) – № 19.
 14. З історії розвитку спеціальної освіти у Подільському і Західному регіонах України / С. П. Миронова // Педагогічне Поділля: зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Серія соціально-педагогічна. / відп. ред. Ю.М. Ковальчук. Упоряд. Гурський В.А. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – Вип. 4, т. 1 – С. 12 – 18.
 15. Методична робота як складова професійної діяльності вчителів спеціальних шкіл / С. П. Миронова // Дефектологія. – 2005. – № 3. – С. 13 – 18.
 16. Ценностные ориентации профессиональной подготовки коррекционных педагогов / С. П. Миронова // Подготовка дефектологов в системе высшей школы : состояние, перспективы развития : матер. междунар. научно-метод. семинара. – Минск : Белорусский госуд. пед. ун-т им. М. Танка. – 2005. – С. 85 – 90.
 17. Підготовка студентів – корекційних педагогів до подальшого професійного вдосконалення / С. П. Миронова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць : Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 258. – С. 132 – 140.
 18. Сучасний стан забезпеченнями фахівцями спеціальних шкіл для дітей з вадами інтелекту / С. П. Миронова // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2006. – Вип. 44. – С. 91 – 96.
 19. Специфіка реалізації дидактичних принципів вищої школи у підготовці корекційних педагогів / С. П. Миронова // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : Серія № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. –– К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – Вип. 5. – С. 97 – 104.
 20. Сучасний стан готовності студентів до професійної діяльності вчителя допоміжної школи. / С. П. Миронова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету : Серія соціально-педагогічна / відп. ред. В.І. Співак ; упоряд. О.В.Гаврилов. – Кам’янець-Подільський : Мошинський В. С., 2006. – Вип. VІ – С. 32 – 36.
 21. Форми і методи організації навчального процесу у вищому навчальному закладі / С. П. Миронова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету : Серія педагогічна / відп. ред. П.І. Каньоса. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак, 2006. – Вип. 9 – С. 5 – 8.
 22. Особливості професійної діяльності корекційного педагога у роботі з сім’ями, що виховують дітей з порушеннями у розвитку / С. П. Миронова // Дефектологія. – 2006. – № 4. – С. 27 – 30.
 23. Теоретичні основи побудови моделі діяльності педагога. / С. П. Миронова // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К.: Інст. іннов. технол. і змісту освіти, 2006. – Вип. 46. – С. 36 – 41.
 24. Робота педагога психолого-медико-педагогічної консультації з батьками, що виховують дітей з проблемами розвитку / С. П. Миронова // Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa: рraca zbiorowa/ pod red. Barbary Kaldon. – Sandomierz ; Stalowa Wola : Wydawnictwo Diecezjalne i drukarnia w Sandomierzu. – 2006. – С. 197 – 205.
 25. Соціальне середовище і особистість дитини з вадами психофізичного розвитку / С. П. Миронова // Церква, сім’я і школа у розв’язанні проблем виховання підростаючого покоління : мат. наук.-практ. конфер. 10 січня 2007 р. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 232 – 236.
 26. Концептуальна модель діяльності сучасного корекційного педагога / С. П. Миронова // Дефектологія. – 2007. – № 1. – С. 3 – 6.
 27. Цілісність особистості педагога як необхідна передумова ефективності корекційної роботи / С. П. Миронова // Дефектологія. – 2007. – № 3. – С. 41 – 44.
 28. Загальна характеристика етапів підготовки дефектологічних кадрів / С. П. Миронова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова : зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – № 8. – С. 23 – 25.
 29. Модель підготовки вчителя-дефектолога до корекційної роботи / С. П. Миронова // Вісник Луганського національного університету імені Т.Г. Шевченка : Альма-матер ЛНУ, 2008. – № 12 (151) – С. 185 – 189.
 30. Етапи підготовки майбутніх педагогів до корекційної роботи з розумово відсталими дітьми / С. П. Миронова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету / за ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Кам’янець-Подільський: Мошинський В.С., 2008. – С.82 – 88. – (Серія соціально-педагогічна; вип. 8).
 31. Спецкурс «Корекційна робота педагога з розумово відсталими дітьми» як засіб інтеграції та удосконалення професійних знань і умінь вчителя-дефектолога / С. П. Миронова // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : зб. наук. праць. За матеріалами між нар. наук. конфер. «Тенденції розвитку корекційної освіти в Україні» – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – № 11. – С. 136 – 140. – (Серія : Корекційна педагогіка та психологія). – Вип. 19.
 32. Відображення фахової моделі діяльності корекційного педагога у професійній підготовці / С. П. Миронова // Сучасні освітні технології навчання у вищій школі : теорія і практика : наук. зб. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – С. 363 – 375.
 33. Реалізація корекційних цілей у разі використання сучасних освітніх технологій у спеціальних школах / С. П. Миронова // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К.: Інст. іннов. технол. і змісту освіти МОН України, 2008. – Вип. 53. – С. 70 – 73.
 34. Психокорекційна робота з молодшими школярами, які мають вади психофізичного розвитку, в умовах інтегрованого навчання / С. П. Миронова, М.П. Матвєєва, Л.М. Гречко // Дефектологія. – 2008. – № 4. – С. 17 – 20.
 35. Рівні готовності майбутніх педагогів до корекційної роботи з дітьми, що мають порушення інтелекту / С. П. Миронова // Материали за 5-та международна научна практична конференция, «Найновите научни постижения» : Педагогически науки. – Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. – Т. 14. – С. 3 – 5.
 36. До проблеми уніфікації понятійно-категоріального апарату дефектології / С. П. Миронова, О.В. Гаврилов // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – №13. – С. 97 – 100. – (Серія : Корекційна педагогіка та психологія). – Вип. 19.
 37. Теоретичний аналіз проблеми впровадження педагогічних технологій у вищому навчальному закладі / С. П. Миронова // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». –– Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2009. – Вип. 1. – С. 9 – 14.
 38. Співпраця вчителя індивідуального навчання з іншими спеціалістами та батьками дитини / С. П. Миронова // Materially V Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka i inowacja – 2009”. Volume Pedagogiczne nauki. – Przemysl : Nauka i studia. – Str. 3 – 5.
 39. Формування професійно-технологічної компетентності корекційного педагога / С. П. Миронова // Модернізація вищої освіти в контексті європейського виміру : наук.-метод. зб. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С. 313 – 318.
 40. Роль сім’ї та громадськості у розв’язанні проблем корекційної освіти / С. П. Миронова // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова: зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – № 14. – С. 98 – 100. – (Серія : Корекційна педагогіка та психологія). – Вип. 19.
 41. Особенности индивидуального обучения детей с нарушениями психофизического развития / С. П. Миронова // Специальное образование: традиции и инновации: матер. ІІ междунар. науч.-практ. конфер., г. Минск, 8 – 9 апреля 2010. / Белорусский гос. пед. ун-т им. М. Танка. – Минск: БГПУ, 2010. – С.168 – 170.
 42. Особливості інклюзивної дошкільної освіти / С. П. Миронова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 11. – С. 8 – 15.
 43. Робота спеціалістів дошкільного навчального закладу з родинами дітей, що мають вади психофізичного розвитку / С. П. Миронова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 12. – С. 62 – 72.
 44. Підготовка педагогічного персоналу до роботи в системі інклюзивної освіти дітей з психофізичними порушеннями / С. П. Миронова // Инклюзивное образование на современном этапе становления школы инновационного типа : материалы Всеукр. науч.-практич. конфер. (с участием зарубежных ученых) / под общ. ред. Ляшенко А.Н. – Симферополь: РВУЗ «КИПУ», 2011. – С.222 – 226.
 45. Ставлення студентів і педагогів до проблем інклюзивної освіти дітей з психофізичними порушеннями / С. П. Миронова, О.О. Завальнюк // Дефектологія. – 2011. – № 1. – С. 8 – 12.
 46. Особливості фахової діяльності керівника закладу корекційної освіти/ С. П. Миронова // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011. – №17. – С. 169 – 173. – (Серія: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія). – Вип. 19.
 47. Педагогічна допомога дитині раннього віку з особливостями психофізичного розвитку / С. П. Миронова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2011. – № 5. – С. 65 – 72.
 48. Розвиток теорії корекційної роботи у період становлення української олігофренопедагогіки / С. П. Миронова // Гуманітарні студії: Україна – Польща : зб. наук. праць – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2011. – С.287 – 294.
 49. Командний підхід до психолого-педагогічного супроводу дітей з вадами психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти / С. П. Миронова // Вісник Луганського національного університету імені Т.Г. Шевченка, Педагогічні науки, ч. 3.Луганськ: : ЛНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2011. – № 14 (225) – С. 108 – 112.
 50. Дифференцированный подход к подготовке специалистов для инклюзивного образования / С. П. Миронова // Формирование личности ребенка с особыми потребностями в условиях меняющегося мира [Электронный ресурс]: Электронные дан. и прогр. (40 Мб). – Минск, 2011. – 1 электр. опт. диск (DVD-ROM) : цв.
 51. Підготовка вихователів до виховання дітей-сиріт з вадами інтелекту / С. П. Миронова // Materialy VІII mezinarodni vedecko – prakticka conference “Dny vedy – 2012”. – Dil Pedagogika : Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – С. 38 – 40.
 52. Дифференцированная подготовка специалистов для инклюзивного образования / С. П. Миронова, Н.М. Коваль, О.В. Коган // Коррекционно-развивающее и специальное образование: инновации, перспективы, проблемы : мат. I междунар. заочной науч.-практ. конфер. / под общ. ред. Н.Г. Калашниковой, Г.Ф. Кумариной, В.В. Гладкой, В.В. Зикратова [и др.]. – Барнаул : АЗБУКА, 2012. – С. 457 – 459.
 53. Методическая работа специальной школы как средство развития профессиональной компетентности коррекционного педагога / С. П. Миронова // Актуальные проблемы обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья: мат. II Междунар. науч.-практич. конфер., Москва, 19–21 июня 2012 г.: в 3 т. – М., 2012. – Т. 1. – С. 33 – 39.

ІІІ. Про С.П. Миронову

 1. Світлана Петрівна Миронова // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – С. 400 – 408.
 2. Миронова Світлана Петрівна // Педагогічний: віхи розвою: історичний нарис. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С. 61.
 3. Миронова Світлана Петрівна // Дефектологічний словник: навчальний посібник / За ред. В.І.Бондаря, В.М.Синьова. – К.: МП Леся, 2011. – С. 267 – 268.
 4. Миронова Світлана Петрівна // Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичний нарис / Співак В.І., Гаврилов О.В., Михальський А.В. – Кам’янець-Подільський: Медобори – 2006, 2012. – С. 44 – 46.
Догори