Онуфрієва Ліана Анатоліївна

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та практичної психології

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В.П. Затонського, 1990 р., спеціальність «Російська мова і література, німецька мова», кваліфікація «Вчитель російської мови і літератури, німецької мови».

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 19.00.07  –  педагогічна та вікова психологія.

Тема: Психологічні умови самостійного оволодіння засобами іншомовного спілкування на початковому етапі навчання (на матеріалі досліджень студентів першого курсу немовних факультетів).

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації:

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук

Спеціальність: 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Тема: Соціально-психологічні засади розвитку професіоналізму майбутніх фахівців соціономічних професій.

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації:

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Сфера наукових інтересів:  актуальні проблеми психології розвитку і становлення особистості майбутнього фахівця; психології праці та управління; психології становлення особистості професіонала в умовах євроінтеграції.

Відомості про підвищення кваліфікації:

  • Стажування у Жешівському університеті (Республіка Польща) з теми «Психологічні засади становлення професіоналізму майбутніх психологів» з 16 листопада 2015 року по 16 травня 2016 року (свідоцтво №R-073/27/16 від 16.05.2016 р.)
  • Стажування в Інституті Наук про родину і соціальну працю Люблінського Католицького університету Іоанна Павла ІІ (м. Люблін, Польща) при кафедрі публічного здоров’я та кафедрі психопедагогіки родини з теми «Психологічні виміри діалогізації сучасного освітнього простору» (Psychological measurements of dialogization in the modern educational system) у межах програми «Психологічні технології в родинному консультуванні та збереженні психічного здоров’я» з 09 липня 2018 р. по 24 серпня 2018 р. ( 180 годин (6 кредитів ЄКТС)) (сертифікат № 45776-5/06/2018 від 24 серпня 2018 р.)
  • Cтажування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки з теми «Психологічні засади професійного становлення особистості майбутніх фахівців» (свідоцтво №256 від 11.03.2020 р.)

Автор понад 300 публікацій.

Догори