Семерня Оксана Миколаївна

Семерня Оксана Миколаївна

Семерня Оксана МиколаївнаНародилась у м. Кам’янець-Подільському Хмельницької області, у сім’ї військовослужбовців.

У 1993 році вступила в Кам’янець-Подільський педагогічний університет на фізико-математичний факультет. У 2000 році з відзнакою закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, фізика» та здобула кваліфікацію викладача фізики.

Із вересня 1998 р. по серпень 2000 р. працювала вчителем математики і фізики в Кам’янець-Подільській загальноосвітній школі № 12.

Із вересня 1998 р. по 2015 р. працювала в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на посаді доцента кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі, починаючи з старшого лаборанта, потім посада асистента і посада старшого викладача названої кафедри.

Із листопада 2000 р. по березень 2004 р. навчалась у аспірантурі Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. У вересні 2007 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Дидактичні основи використання еталонних вимірників якості знань у навчанні фізики старшокласників».

У грудні 2011 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі.

Із листопада 2015 р. по жовтень 2017 р. навчалась у докторантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Достроково успішно закінчила докторантуру. У жовтні 2017 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Формування методичної компетентності майбутнього вчителя фізики в процесі практичних занять з методики навчання фізики» та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Старший науковий співробітник державної бюджетної теми «Теорія управління процесами формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього учителя фізико-технологічного профілю».

Семерня Оксана Миколаївна – доктор педагогічних наук, диплом ДД № 007223 від 12.12.17. спеціальність Теорія та методика навчання (фізика).

Тема: Формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики в процесі практичних занять з методики навчання фізики.

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності:

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

 1. Атаманчук П. С. Формирование про­фес­сио­наль­ных компетент­нос­тей будущего учителя физики в аспекте согласования категорий количества и качества знаний / О. Н. Семерня, П. С. Атаманчук // Стратегия развития образования: эффектив­ность, инновации, качество : материалы XIV научно-ме­то­ди­чес­кой конференции, посвященной 55-ле­тию МГУТУ : в 3 ч. [Тематическое приложение к журналу «Открытое образование»]. — М. : МГУТУ, 2008. — Ч. I. — С. 379-384. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 2. Атаманчук П. С. Методические особенности обучения физике в системе украинского общего образования / О. Н. Семерня П. С. Атаманчук, О. М. Николаев // Физическое образова­ние: проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов / МПГУ; РГУ им. С. А. Есе­ни­на. — М., Ря­зань, 2010. — Ч. 1. — С. 7-11. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 3. Атаманчук П. С. Управление компетентностно-ми­рово­зрен­ческим становлением будущего учителя / О. Н. Семерня, П. С. Атаманчук, А. О. Губанова // Вестник Калужского университета : научный журнал. — 2010. — № 3. — С.13-16. — Режим доступу: http://elibrary.ru/.(автором проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 4. Семерня О. Н. Методические особенности формирования профессиональных компетенций студентов высших учебных заведений / О. Н. Семерня // Физическое образование: проб­лемы и перспективы развития : сборник научных трудов / Московский педагогический государственный университет ; журнал «Наука и школа» ; журнал «Школа будущего». — М. : МПГУ ; Издатель Карпов Е. В., 2011. — Ч. 2: Преподавание физики и астрономии в высшей школе. Профессионально-мето­дическая подготовка учителя физики. Естественнонаучная подготовка в школе и в ВУЗе. — 295 с. — С. 105-109.
 5. Семерня О. Н. Формирование профессиональной деятельности студентов с помощью моделирования / О. Н. Семерня // Научный и гуманитарный потенциал обучения и воспитания : сборник научных трудов / под ред. К. Г. Никифорова. — Калуга : Издательство КГУ имени К.Э. Циолковского, 2011. — 227 с. — С. 104-108.
 6. Семерня О. Н. Идеализация познавательной деятельности будущих учителей-предметников / О. Н. Семерня // Учебники естественно научного цикла в системе среднего и высшего образования : материалы Международной научно-практической конференции, 16-17 мая 2012 года, МГУ им. А. А. Кулешова, г. Могилев. — Могилев : УЩ «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. — 356 с. — С. 326-329.
 7. Семерня О.М. Дидактические основы формирования индивидуального педагогического кредо учителя физики / О.М. Семерня // «Физическое образование проблемы и перспективы развития», посвящ. 90 – летию со дня рождения С.Е. Каменецкого. Материалы XII Межнародной научно – методической – ч. 2. – М.: МПГУ, 2013. – 294 с. ‑ С. 126 – 133.
 8. Семерня О.М. Методология личного обучения физики / О.М. Семерня // «Физическое образование проблемы и перспективы развития», посвящ. 90 – летию со дня рождения С.Е. Каменецкого. Материалы XII Межнародной научно – методической – ч. 2. – М.: МПГУ, 2013. – 294 с. ‑ С. 126 – 133.
 9. Semernia Oksana. Instrumentation and Automation system defects detection / Oksana Semernia, Jose Italo Cortez, G. Trinidad Garcia, P. Garcia Juarez, Cortez Lilian, , Natalia Sosnytskaya, M. Hurtado Madrid, M. Aduilar Rodriguez // Наукові записки. – Випуск 5. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. ‑ 238 с. – С. 9-13. (автором проведено аналіз проблеми використання автоматичних систем, сформульовано мету та завдання статті, інші розробки належать співавторам).
 10. Semernia О. Future Physics Teacher as Manager and Facilitati on of of the Educational Progress / Oksana Semernia, NataliSosniskaya, JocaItalo // [електронний ресурс]. – www.IJSK. org/ijrss. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 11. Semernia Oksana. Future Physics Teacher as manager and facilitator of the educational process. /Oksana Semernia, Jose Italo Cortez, Natali Sosnitskaya, Liliana Cortez, Manuel Rodriguez// International journal of Research in social sciences (ISSN 2307-227x) – Volume II. – ISSUE II 29th June, 2013. – p. 50-55. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 12. Семерня О. М. Дидактические основы формирования индивидуального педагогического кредо учителя физики / О. М. Семерня // Актуальные проблемы естесственных наук и методики их преподавания : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию МГУ им. А.А. Кулешова. – Могилев, 2013. 520 с. – С. 70-73.
 13. Семерня О.Н. Действенность как категория результативности достижения целей в образовании / О.Н. Семерня // Материалы XIII Межнародной научно–методической конференции «Физическое образование проблемы и перспективы развития» – Ч.2. – М.: МПГУ, 2014. – 332 с. ‑ С. 10-14.
 14. Методическая компетентность будущего учителя физики как показатель действенности дидактической модели обучения: ” Methodical competence of future teachers of physics as an indicator of effectivness of learning didactic model“. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the XCVIІ International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, October 08 October 14, 2015) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: / [P Atamanchyk, V Atamanchyk, R Bilyk, A Nikolaev, M Rozdobudko, O Semernia, T. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev]. — London: IASHE, 2015. — 150 p. — Р. 31—34.
 15. Компетентность специалиста-педагога как мера качества его образования: peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CIII International Research and II stage of the Championship in Psychology and Educational sciences [“Functions of upbrinyiny and education in conditions of the occllerated sociolirotion of the persoholity in the modern society”], (London, 18-2015 June,2015), / International Academy of Science and Higher Education / [P Atamanchyk, V Atamanchyk, R Bilyk, A Nikolaev, M Rozdobudko, O Semernia; Organizing Committee: T. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev]. — London: IASHE, 2015. — 122 p. — Р. 31—34.
 16. Компетентность как показатель действенности обучения. CXXIV Международная научно-практическая конференция “Влияние знаний и общественной практики на развитие творческого потенциала и жизненный успех личности”. (Лондон, 12-17 мая 2016) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: / [P Atamanchyk, V Atamanchyk, R Bilyk, A Nikolaev, A Kuh]. — London: IASHE, 2016. — 160 p. — Р. 36-38.
 17. Основы управления процессами компетентностного становления будущего педагога / Петр Атаманчук, Кух Аркадий, Атаманчук Виктория, Билык Роман, Николаев Алексей, Семерня Оксана // CXXXI Международная научно-практическая конференция «Проблема гармоничного развития человека в контексте специфики современного образования и процессов социализации» (Лондон, 5-11 октября 2016) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: /— London: IASHE, 2016

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

 1. Атаманчук П.С. Оцінювання якості знань студентів з фізики в рамках кредитно-модульної системи навчання / О. М. Се­мерня, П. С. Атаманчук, Б. А. Сусь // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2007. — Випуск 13: Дидактика фізики і підручники фізики (астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти. — С. 7-11. (автором проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: розв’язання поставленої проблеми, висновки, подальший розвиток проблеми).
 2. Атаманчук П. С. Методичні основи забезпечення результативної пізнавальної діяльності в навчанні фізики / О. М. Семерня, П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // Вісник Чернігівського держав­ного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки : збірник. — Чернігів : ЧДПУ, 2008. — Вип. 57. — С. 7-15. (автором проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: розв’язання поставленої проблеми, висновки, подальший розвиток проблеми).
 3. Атаманчук П. С. Особливості формування навчального середовища з фізики в умовах реа­лізації між­дисциплінарних зв’язків / О. М. Семерня, П. С. Атаманчук // Педагогічні науки : збірник наукових праць. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2008. — Вип. 50. — Ч. 2. — С. 11-15. (автором проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: розв’язання поставленої проблеми, висновки, подальший розвиток проблеми).
 4. Атаманчук П. С. Цілезорієнтована пошуково-креативна діяльність як механізм забезпечення результативності в навчанні фізиці / О. М. Семерня, П. С. Атаманчук // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Дра­го­ма­нова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : збірник наукових праць. — К. : Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, 2008. — Випуск 12. — С. 18-26. (автором проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: розв’язання поставленої проблеми, висновки, подальший розвиток проблеми).
 5. Семерня О. М. Методичні особливості організації та проведення пізнавальних ігор у особистісно орієнтованому навчанні фізики / О. М. Семерня // Збірник наукових праць Ка­м’я­нець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Ата­манчук (голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-По­дільський: Кам’янець-Поділь­сь­кий національний університет, редакційно-видав­ничий відділ, 2008. — Вип. 14: Інновації в навчанні фізиці та дисциплін технологічної галузі: міжнародний та вітчизняний досвід. — С. 161-163.
 6. Семерня О. М. Методичний аспект мотивації пізнавальної діяль­ності май­бутнього вчителя фізики / О. М. Семерня // Збірник наукових праць Кам’я­нець-По­діль­ського націо­нального університету іме­ні Івана Огієнка. Серія педагогіч­на / [ред­кол.: П.С. Атаманчук (голо­ва, наук. ред.) та ін.]. — Ка­м’я­­­нець-По­діль­сь­кий : Кам’я­нець-По­діль­­сь­кий націо­нальний університет імені Івана Огі­єнка, 2010. — Вип. 16: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-тех­но­ло­гіч­ного профілю в умовах євро­інтеграції. — С. 226-228.
 7. Атаманчук П. С. Моделювання пізнавальної діяльності студентів через управлінські впливи з методики навчання фізики / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня // Збірник наукових праць Ка­м’я­­нець-По­діль­ського національного університету іме­ні Івана Огієнка. Серія педагогіч­на / [ред­кол.: П.С. Атаманчук (голо­ва, наук. ред.) та ін.]. — Ка­м’я­­­нець-По­діль­сь­кий : Ка­м’я­­нець-По­діль­­сь­кий національний університет імені Івана Огі­єнка, 2011. — Вип. 17: Інноваційні технології управління компе­тентнісно-світо­глядним становленням учителя фізики, тех­но­логії, астрономії. — 330 с. — С. 10-13. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 8. Семерня О. М. Технологічні аспекти формування учнівських компетенцій у навчанні фізики / О. М. Семерня // Збірник наукових праць. Пе­дагогічні науки. — Херсон : Вид. ХДУ, 2011. — Вип. 57. — 462 с. — С. 138-143.
 9. Атаманчук П. С. Моделювання пізнавальної діяльності студентів через управлінські впливи з методики навчання фізики / О. М. Семерня, П. С. Атаманчук // Збірник наукових праць Ка­м’я­­нець-По­діль­ського національного університету іме­ні Івана Огієнка. Серія педагогіч­на / [ред­кол.: П.С. Атаманчук (голо­ва, наук. ред.) та ін.]. — Ка­м’я­­­нець-По­діль­сь­кий : Ка­м’я­­нець-По­діль­­сь­кий національний університет імені Івана Огі­єнка, 2011. — Вип. 17: Інноваційні технології управління компе­тентнісно-світо­глядним становленням учителя фізики, тех­но­логії, астрономії. — 330 с. — С. 10-13. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 10. Атаманчук П. С. Моделювання як засіб компетент­нісного становлення майбутнього фахівця у методиці навчання фізики / О. М. Семерня, П. С. Атаманчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка ; гол. ред. М. О. Носко. — Чернігів : ЧНПУ, 2011. — Вип. 89. — 500 с. — С. 3-8. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 11. Семерня О. М. Методологічні аспекти ідеалізації навально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізики / О. М. Семерня // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред. М. О. Носко. — Чернігів : ЧНПУ, 2012. — Вип. 99. –– 392 с. (Серія: Педагогічні науки). — С. 299-303.
 12. Семерня О. М. Основи індукції та дедукції пізнавальної діяльності майбутніх вчителів фізики / О. М. Семерня // Наукові записки. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. — Вип. 108. — Ч. 2. — 288 с. — (Серія: Педагогічні науки). — С. 113-120.
 13. Семерня О.М. Методологічний аспект мотивації пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізики / О. М. Семерня // Збірник матеріалів міжнародної наукової інтернет-конференції [ред­кол.: П.С. Атаманчук (голо­ва, наук. ред.) та ін.]. — Ка­м’я­­­нець-По­діль­сь­кий : Ка­м’я­­нець-По­діль­­сь­кий національний університет імені Івана Огі­єнка, 2012. — 172 с. — С. 132-133.
 14. Семерня О.М. Методологічні аспекти менеджменту фізичної освіти у вищих закладах навчання./ О.М. Семерня // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 61. – Херсон: ХДУ, 2012. – 416 с. – С. 325-329.
 15. Семерня О.М. Дієвість як методична компетентність вчителя фізики / О.М. Семерня // Наукові записки. – Випуск 5. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. ‑ 300 с. – С. 199-202.
 16. Семерня О.М. Професійне есе, як засіб підготовки М.Ц.Ф. / О.М. Семерня // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Випуск 109 – Чернігів: ЧНПУ, 2013. – 324 с. – С. 253 – 256
 17. Семерня О.М. Світоглядно-цінісний образ учителя модератора з фізики / О.М. Семерня // Наукові записки. – Випуск 4. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. ‑ 300 с. – С. 199-202.
 18. Семерня О.М. Формирование методической компетентности будущего учителя физики. / О.М.Семерня.// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [Редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип.19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технічного профілю. – 358 с.- С. 321-323.
 19. Semernia Oksana. Virtual Teacher of Physics as a Profession for Future Generation of Students. / Oksana Semernia, Alisa Mykolaychuk, Natalya Sosnytska, Dr. Olga Leticia Fucka Gomes, Dr. Jose Italo Cortez, Dr. Adrian Hernander.// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [Редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип.19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технічного профілю. – 358 с. – С. 47-49. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 20. Семерня О. М. Абстрагування в пізнавальній діяльності майбутнього вчителя фізики як одна із компонент методичної компетентності фахівця / О. Семерня, У. Макогонюк // Наукові записки. – Випуск 6.- Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. — 150 с. — С. 104-109. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 21. Semernia O. M. Effectiveness In Preparing Teachers-To-Do Of Physics:
  Life Safety And Methods Of Teaching Physics / O.M. Semernia, Y.M. Chabanyuk, A.L. Mirus / / Herald of the National Pedagogical University of Chernigov. – Chernihiv State Pedagogical University named after Taras Shevchenko. – Issue 110 – Chernigov, 2014 (submitted for publication). (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 22. Semernia O.M. Effectiveness In Preparing Teachers-To-Do Of Physics Life Safety And Methods Of Teaching Physics / O.M. Semernia, Y.M. Chabanyuk, A.L. Mirus / / Herald of the National Pedagogical University of Chernigov. – Chernihiv State Pedagogical University named after Taras Shevchenko. – Issue 110 – Chernigov, 2014. (автором поставлена проблема, проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 23. Semernia O. About the Effectiveness In Preparing Teachers-To-Do Of Physics: Methods Of Teaching Physics / Oksana Semernia, Jose Italo Cortez, G. Trinidad Garcia, P. Garcia Juarez, Cortez Lilian, Natalia Sosnytskaya, M. Hurtado Madrid, M. Aduilar Rodriguez // The management of quality preparation of teachers-to-do for the physical and technological profiles: collection of materials international scientific in the interactive conference / [Editorial Board.: P.S. Atamanchuk (editor-in-chief) etc.]. – Kamianets-Podilsky : Axiom, 2014. – 208 p. – P. 115-120. (автором проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 24. Semernia Oksana. The Impact of New Methodical Technologies on The Quality of Teaching Students as Future Teachers Of Physics. / Oksana Semernia, Dr. Olga Leticia Fucka Gomes, Dr. Jose Italo Cortez, Dr. Adrian Hernander.// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [Редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип.20: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технічного профілю. – 318 с., ст.116-121. (автором проаналізовані літературні джерела статті, розроблені: висновки, подальший розвиток проблеми).
 25. Семерня О.М. Формування методичної компетентності майбутнього вчителя фізики в аспекті проведення практичних занять з дисципліни «Методика навчання фізики» / О.М. Семерня // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [Редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип.21: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – 356 с. – С. 138-141.
 26. Семерня О. М. Методична компетентність вчителя фізики: практичні заняття / О. М. Семерня // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Педагогічні науки: зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015.
 27. Семерня О. М. Методична компетентність вчителя фізики: самоосвіта / О. М. Семерня // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Педагогічні науки: зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016.
 28. Семерня О.М. Самоосвіта як елемент формування методичної компетентності вчителя фізики / О. М. Семерня // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [Редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип.22: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – 356 с. – С. 138-141.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

 1. Атаманчук П.С.  Практичні заняття з МНФ у основній школі : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня. − Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. − 236 с. (автором розроблені перший і частково другий розділи посібника).
 2. Атаманчук П. С. Практичні заняття з МНФ у старшій школі : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня . : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня. − Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. − 272 с. (автором розроблені перший і частково другий розділи посібника).
 3. Семерня О.М. Формування методичної компетентності вчителя фізики засобами самоосвіти : навчальний посібник / О. М. Семерня – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 43 с.

8) виконання функцій відповідального виконавця наукової теми (проекту).

Старший науковий співробітник державної бюджетної теми «Теорія управління процесами формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього учителя фізико-технологічного профілю».

9) участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”;

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

старший науковий співробітник державної бюджетної теми «Теорія управління процесами формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього учителя фізико-технологічного профілю».

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;

Є 10 років за спеціальністю «теорія та методика навчання (фізика)».

Догори