Волковинський Олександр Сергійович

Волковинський Олександр Сергійович

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики

Волковинський Олександр СергійовичНародився 20 червня 1960 р. у смт Грицеві Шепетівського району Хмельницької області у сім’ї службовців. У 1962 році сім’я переїхала до м. Ізяслава Хмельницької області. Саме там пройшли його дитячі та юнацькі роки. У 1977 році закінчив Ізяславську середню школу № 5. У цьому ж році вступив до Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту на філологічний факультет за спеціальністю “Російська мова і література”. У період з 1979 по 1981 рр. служив у Збройних силах СРСР. У 1983 році закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут. Навчався у проф. Тищенка В. І., проф. Абрамовича С. Д., доц. Краєвської Г. М., доц. Хричикова Б. В. Написав дипломну роботу “Еволюція стилю прози В. П. Катаєва” під керівництвом доц. Краєвської Г. М. У 1983 – 1985 рр. працював учителем російської мови та літератури у Хмельницькій середній школі № 1. У 1985 році обраний на посаду асистента кафедри зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. У 1990 році закінчив аспірантуру Чернівецького державного університету. У 1993 році під керівництвом проф. Волкова А. Р. захистив кандидатську дисертацію “Еволюція поетики прози В. Катаєва” у спеціалізованій вченій раді Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України. Вчене звання доцента здобув у 2000 році. Після захисту дисертації працював на посадах старшого викладача, доцента кафедри зарубіжної літератури та мовознавства. З 1998 року по 2005 рік працював на посаді завідувача кафедри зарубіжної літератури та мовознавства. З листопада 2005 року навчався в докторантурі Кам’янець-Подільського національного університету за спеціальністю “Порівняльне літературознавство”. Науковий консультант – Волков А. Р., доктор філологічних наук, заслужений професор Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Волковинський Олександр Сергійович працює в Кам`янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка з 1985 р. На всіх посадах зарекомендував себе як компетентний, добросовісний працівник, умілий організатор колективу, який докладає максимум зусиль і енергії для вдалого забезпечення навчально-методичного процесу. Проявив особисту активність у розширенні спеціальностей факультету української філології та журналістики, проводить плідну наукову діяльність. Учасник численних всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій та симпозіумів.

На сьогодні здійснив понад 100 публікацій, серед яких варто виділити монографію “Поетика епітета”, статті, опубліковані в часописі “Слово і час” і в закордонних виданнях (Болгарія, Польща, Росія, Франція), праці методичного характеру (одна з них вийшла друком з грифом Міністерства освіти і науки України). У 2012 р. успішно захистив докторську дисертацію.

О. Волковинський здійснює успішне керівництво написанням кандидатських дисертацій. Так, під керівництвом О. Волковинського в 2006 році В. Папушина захистила кандидатську дисертацію на тему “Рецепція античної міфології в поезії українського і російського символізму (типологічний аспект)”; у грудні 2009 року В. Кшевецький захистив кандидатську дисертацію на тему “Особливості архітектоніки поетичних творів В. Брюсова та М. Вороного (типологічний аспект)”; у лютому 2011 року О. Колупаєва захистила кандидатську дисертацію на тему “Архітектонічні особливості англомовного й україномовного сонета кінця ХІХ – початку ХХ ст. (порівняльно-типологічний аспект)”; у лютому 2013 року І. Барчишина захистила кандидатську дисертацію на тему “Емфатичність епітетних структур у поетичному тексті”. Ще захистили кандидатські дисертації Д. Хохель, В. Співачук, О. Лівіцька.

Волковинський О. С. бере активну участь в організації та проведенні наукових конференцій в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. За його ініціативи постійно діючими стали: міжнародний теоретико-методологічний семінар “Об’єкт і суб’єкт в гуманітарних науках”; міжнародний проект для студентів, магістрантів, аспірантів “Школа відкритого розуму”.

За почином О. Волковинського було укладено угоди про співпрацю з декількома ВНЗ Польщі, зокрема – з Університетом педагогічним імені Komisji Edukacji Narodowej в Кракові та Природничо-Гуманітарним Університетом імені Яна Кохановського в Кєльцах.

Постійну увагу О. С. Волковинський приділяє удосконаленню навчальних планів і робочих програм. О. С. Волковинський розробив мультимедійні курси лекцій з предметів “Вступ до літературознавства”, “Теорія літератури”, “Аналіз ліричного тексту”, «Жанри журналісти (Інформаційні жанри. Художньо-публіцистичні жанри)», «Історія зарубіжної журналістики» та ін., що значно сприяє підвищенню ефективності навчального процесу. О. С. Волковинський здійснює керівництво написанням бакалаврських, дипломних та магістерських робіт, які захищаються їхніми виконавцями лише на “відмінно”.

Наукові праці О. С.  Волковинського

І. Окремі видання

Монографії

 1. Поетика епітета : монографія / О.Волковинський. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2011. – 350 с.; і – vii.

Навчально-методичні праці

 1. Тестові завдання з курсу ”Українська та зарубіжна культура” / О.С. Волковинський, О. В. Кеба // Кам’янець-Подільський, 1998. – 36 с.
 2. Контрольные вопросы и задания к проведению практических занятий по курсу “История русской литературы и литературной критики конца XIX – первой трети XX веков” / О.С.Волковинский. – Кам’янець-Подільський, 2000. – 28 с.
 3. Написання і захист дипломних та магістерських робіт / О.С. Волковинський. –  Кам’янець-Подільський, 2000. – 32 с.
 4. Практичні та лабораторні заняття зі “Вступу до літературознавства”. –Кам’янець-Подільський, 200 – 30 с.
 5. Міжнародний інтеграційний проект для студентів, аспірантів і докторантів “Школа Відкритого Розуму” як важлива форма виховання обдарованої молоді / В.О. Савчук, О. С. Волковинський. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2011. – 59 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Гоголевские традиции в поэтике прозы В. Катаева / О.С. Волковинский // Наследие Н. В. Гоголя и современность : тезы докл. научн. конф. – Нежин, 1988. – Ч. 1. – С. 67 – 69.
 2. Поздняя проза В. Катаева в англоязычной критике / О.С. Волковинский, О. В. Кеба // Зарубежная литературная критика: проблемы изучения и преподавания : тезы крым. научн. конф. – Симферополь, 1989. – С. 82–83.
 3. Фельетон и поздняя проза В. Катаева (внутренняя преемственность) / О.С. Волковинский // Вопросы русской литературы : респ. межвед. науч. сб. –  Львов, 1990. –  Вып. 1 (50). – С. 110–117.
 4. Морской пейзаж в произведениях А. Куприна и В. Катаева / О.С. Волковинский // Тезисы докладов и сообщений научно-практической конференции ”Купринские чтения”. – Каменец-Подольский, 1990. – С. 61–
 5. Записки в жанровій системі В.Катаєва / О. С. Волковинський // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Серія: Філологічна. – Кам’янець-Подільський, 1993. – Вип. 1. – С. 243 – 248.
 6. Взаємодія фабульного і сюжетного часу в історичній епопеї Івана Огієнка ”Наш бій за державність” / О.С. Волковинський // Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка (1882–1972) в контексті українського національного відродження. – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 240–242.
 7. Особенности метрической системы С.Я. Надсона / О. С. Волковинский // Збірник наукових праць викладачів педагогічного факультету. Серія: Педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський педагогічний університет, 1997. – Вип. ІІ.  – С. 95–102.
 8. Субъективация повествования в “Конармии” И. Бабеля / О.С. Волковинський // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія: Філологічна. – Кам’янець-Подільський, 1998. – Вип. 2. – С. 200–204.
 9. Актуализация эпитета в рассказе А. Платонова “Государственный житель” / О.С. Волковинский // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 1999. – Вип. 3. – С. 31–37.
 10. Выразительность эпитета в поэзии И. Анненского / О.С. Волковинский, Д. Крушинська, Л. Шевчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2000. – Вип. 4. – С. 101–109.
 11. Эпитет как средство лиризации прозы (на материале повести В. Катаева “Белеет парус одинокий”) / О.С. Волковинский // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Вип. 5. – С. 258–264.
 12. Соотношение логических определений и эпитетов в фельетонах М. Булгакова / О.С. Волковинский // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Рута, 2002. – Вип. 8 (65). – С. 134–141.
 13. Фейлетон / О.С. Волковинский, А. Р. Волков // Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – С. 591–592.
 14. Активность употребления эпитетов в рассказе В. Катаева «Сэр Генри и черт» / О.С. Волковинский // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів, присвяченої 85-й річниці Української національно-демократичної революції. 15-16 квітня 2002 : в 2 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2002. – Т. 1. – С. 210 – 212.
 15. Есенинские реминисценции в песенной лирике В. Высоцкого / О.С. Волковинский // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів : в 2 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2003. – Т. 1. – С. 198–200.
 16. Використання інтерактивних методів навчання при вивченні теми “Культура античного світу” / О.С. Волковинський // Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – С. 171–176.
 17. Цветовые эпитеты в песенной поэзии В.Высоцкого / О. С. Волковинский // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – Вип.  – С. 400–408.
 18. Символизация социально-исторической темы в стихотворении А. Блока «Всё ли спокойно в народе?» / О.С. Волковинский // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці: Рута, – Вип. 10 (67). – С. 175–176.
 19. А. Потебня и проблемы теории эпитета / О.С. Волковинский // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. – Харьків, 2004. – Вип. 39. № 607. – С. 7–11. – (Харківська філологічна школа і сучасність).
 20. Типологічний аналіз віршів “Ікар” М. Вороного та “Дедал и Икар” В. Брюсова / О.С. Волковинський, В. А. Папушина // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ : зб. наук. пр. –Чернівці : Зелена Буковина, 2004. – Вип. 1 : Гуманітарні науки : Філологія. –  С. 15–23.
 21. Эпитет в прозаическом тексте Н. Гоголя (еще раз о том, как сделана “Шинель”) / О.С. Волковинский // Література та культура Полісся. – Ніжин : НДПУ, 2004. – Вип.  – С.78–85.
 22. Интертекстуальность эпитета “земной” в поэзии Ф. Сологуба / О.С. Волковинский // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. – Харьків, 2004. – Вип. 41. № 631. – С. 183–186.
 23. Системообразующая роль эпитетных возвращений в поэтическом тексте Ф. Сологуба / О.С. Волковинский // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. Літературознавство. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – Вип.  Т. 2. –  С. 23–30.
 24. Міфологічний епітет у поезії російського та українського символізму / О.С. Волковинський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – Вип. Том 1. – С. 36–43.
 25. Эпитет как средство актуализации офитских мотивов в стихотворении К. Бальмонта “В душах есть все” / О.С. Волковинский // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 12 (69). – С. 42–49.
 26. Офитские мотивы в поэзии Ф. Сологуба и К. Бальмонта (синхронный аспект) / О.С. Волковинский // Література в контексті культури : зб. наук. пр. / ред. кол. : В. А. Гусєв. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2005. – Вип.  – С. 38–49.
 27. Архітектонічна функція епітета в ранній ліриці Ф. Сологуба / О.С. Волковинський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів : в 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : К-ПДУ, РВВ, 2005. – Т.  Вип. 4. – С. 149–151.
 28. Місце і значення епітета в архітектоніці балад В.Свідзінського / О. С. Волковинський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП Заріцький, 2006. – Вип.13. – С. 205–214.
 29. Алітераційний епітет (із поетики символізму) / О.С. Волковинський // Слово і час. – № 12. – 2006. – С. 28–34.
 30. Архитектоническое расположение аллитерационных эпитетов в стансах К. Фофанова / О.С. Волковинский // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 72. – С. 3–10.
 31. Макрообраз саду в поетичних творах В. Свідзінського та В. Кобилянського: епітетна символіка / О. С. Волковинський // Теорія літератури, компаративістика, україністика : зб. наук. пр. з нагоди сімдесятиріччя Романа Гром’яка : Studia methodologica. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – Вип. 19. – С. 329–335.
 32. Офитские мотивы в лирике Ф. Сологуба / О.С. Волковинский // Мир русского слова и русское слово в мире : матер. ХІ Конгресса МАПРЯЛ. – Sofia : Heron Press Ltd., 2007. – Т. 7 : Русская литература: история и современность. Методика преподавания русской литературы. – С. 88–95.
 33. Архитектоника офитских мотивов и аллитерационных эпитетов в поэзии русского символизма / О.С. Волковинский // Текст и контекст: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты : матер. Х Виноградовских чтений: 15-17 ноября 2007 года / отв. ред. Н. М. Малыгина. – Москва : МГПУ, 2007. – Т. ІІІ : Русская литература ХХ века: восприятие, анализ и интерпретация художественного текста. – С. 8–
 34. О. Потебня і О. Веселовський : теоретичне та історичне тлумачення епітета / О.С. Волковинський // Питання літературознавства. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 73. – С. 3–10. (Присвячений 60-річчю наукової діяльності професора А. Р. Волкова).
 35. Аллитерационные эпитеты в архитектонике сонетов русского предсимволизма / О.С. Волковинский // Русистика и современность : матер. X межд. науч.-практи. конф. – С-Пб. : Издательский дом «МИРС», 2007. – Том 2. – С. 304–310.
 36. Архитектоника эпитетов и логических определений в романе А.С. Пушкина “Арап Петра Великого / О. С. Волковинский // Материалы Х Февральских научно-музейных чтений памяти С. С. Гейченко “Странности юбилиев в России” (февраль 2007 года), V “Онегинских чтений в Тригорском” памяти А.П. Чудакова (июль 2007 года) и Михайловских Пушкинских чтений, посвященных 183-й годовщине северной ссылки А. С. Пушкина и 180-летию романа “Арап Петра Великого” (август 2007 года) : [сб. ст.]. – Сельцо Михайловское ; Псков, 2007. – Вып. 45. – С. 249–260. – (Серия “Михайловская пушкиниана”).
 37. Аллитерационный эпитет в свете учения Ф. де Соссюра о двусторонности знака / О.С. Волковинский // Studia methodologica. – Тернопіль : Ред.-видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 23. – С. 136–140.
 38. Архитектонические средства усиления офитских мотивов в поэзии русского символизма / О.С. Волковинский // Античность и христианство в литературах России и Запада : матер. международ. науч. конф. “Художественный текст и культура VII” 4-6 октября 2007 г. – Владимир : Владимирский государственный гуманитарный университет, 2008. – С. 115–120.
 39. Макрообраз сада в произведениях Л. Толстого и Т. Шевченко / О.С. Волковинский // Лев Толстой и мировая литература : матер. V Международной науч. конф., проходившей в Ясной Поляне 12-16 августа 2007 г. – Тула : Издательский дом “Ясная Поляна”, 2008. – С. 159–168.
 40. Макрообраз сада в поэзии русского предсимволизма: эпитетная символика / О.С. Волковинский // Руссистика и современность: литературоведение : сб. науч. ст. по материалам IX Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, г. Одесса, 4 – 7 октября 2006 г. / ред. кол. : Е. М. Черноиваненко. – Одесса : Астропринт, 2007. – С. 281–289.
 41. Міжнародний теоретичний семінар у Кам’янці-Подільському / О.С. Волковинський // Слово і час. – 2008. – № 7 (571). – С. 107–108.
 42. Епітет у східнослов’янській філологічній думці ХІХ ст. : (Ф.Буслаєв – О. Потебня – О. Веселовський) / О. С. Волковинський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки.  – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – Вип. 16. Т. 2. – С. 121–134.
 43. Дуальна організація епітетної структури / О.С. Волковинський // Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології. Studia methodological. / упоряд. І. В. Папуша. – Тернопіль : Ред.-видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 24. – С. 23–27.
 44. Архитектоника аллитерационных эпитетов в сонетах русского символизма / О.С. Волковинский // Русская литература в мировом культурном и образовательном пространстве : матер. конгресса. Санкт-Петербург, 15 – 17 октября 2008 г. Русская литература в контексте мировой культуры. Место и роль русской литературы в мировом образовательном пространстве : в двух томах. / [под ред. П. Е. Бухаркина, Н. О. Рогожиной, Е. Е. Юркова]. – С-Пб. : МИРС, 2008. – Т. II. Ч. 2. – С. 49–57.
 45. Алітераційні епітети в системі означень макрообразу саду (порівняльно-типологічний аналіз українського та російського літературно-поетичного мовлення) / О.С. Волковинський // Мова і культура : наук. ж-л. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. Т. VI (106). – С. 142–148.
 46. Цепочки аллитерационных эпитетов в романе И.А. Гончарова “Обыкновенная история” / О. С. Волковинский // И. А. Гончаров : матер. Международной науч. конференции, посвященной 195-летию со дня рождения И. А. Гончарова : сб. ст. русских и зарубежных авторов / сост. : А. В. Лобкарёва, И. В. Смирнова, Е. Б. Клевогина. – Ульяновск : Из-во ООО “Ника-дизайн”, 2008. – С. 14–22.
 47. Архітектонічне оздоблення офітських мотивів в поетичному тексті / О.С. Волковинський // Слово і час. – 2008. – № 12 (576). – С. 66–72.
 48. La ponctuation poétique et problèmes de traduction en polonais des premiers poèmes lyriques d’A/Akhmatova [Поэтическая пунктуация и проблемы перевода ранней лирики А.Ахматовой на польский язык] / Leslawa Kоrenowska // [w:] La traduction : philosophie, linquistique et didactique / Tatiana Milliaressi (éd). – Coordination : Conseil Scientifique de l’Université Сharles-de- – Lille 3, 2009. – 444 s. – S. 281–284.
 49. Поетика епітета: прологомени до теми / О.С. Волковинський // Біблія і культура : зб. наук. ст. / за ред. А. Є. Нямцу. – Чернівці : Рута, 2009. – Вип.  – С. 28–38. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/dspace/bitstream/handle/123456789/ 17725/03-Volkovinsky.pdf?sequence=1
 50. Культурологические истоки изучения офитства/ О. С. Волковинский // Методологічні проблеми гуманітарних досліджень : матер. VII міжнародного теоретичного семінару в межах постійно діючого симпозіуму «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання» (Кам’янець-Подільський, 14 – 17 травня 2008 р.) / [редкол. : О. В. Лещак (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – С. 5–15.
 51. Архитектоника гностически-офитских мотивов в поэзии Константина Случевского / О.С. Волковинский // История и современность в русской литературе / pod redakcją Kazimierza Prusa. – V.–Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersztetu Rzeszowskiego, 2009. – С. 67–77.
 52. Поетика епітета – епітетологія: від оказіонального до узуального вжитку / О.С. Волковинський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 18. – С. 261–265.
 53. Мифологизация и демифологизация личности списателя / О.С. Волковинский // Етнокультурні міфи та упередження в науці, освіті та суспільному житті : матер. І-го та II-го міжнародних семінарів у межах постійного Міжнародного Інтеграційного проекту для студентів, магістрантів і аспірантів «Школа відкритого розуму» (Kielce – Chęciny, 2-7 września 2008; Кам’янець-Подільський, 25-30 травня 2009). – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Т.  – С. 219–227.
 54. Антропологічні виміри епітетотворення / О.С. Волковинський // Питання літературознавства : наук. зб. / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 79. – С. 14–20.
 55. Архитектоника и композиция эпитетных структур в аспекте теории С. Бураго о стиховой мелодики / О.С. Волковинский // Мова і культура : наук. журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. Т. III (128). – С. 245–252.
 56. Основные тенденции архитектонической и содержательной эволюции эпитета / О.С. Волковинский // Еволюція як методологічна та світоглядна проблема в гуманітарних науках : зб. наук. пр. / Александр Волковинский ; [редкол.: О. Лещак (голова, науцк. ред.), О. Волковинський (відп. секретар) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – С. 10–19.
 57. Понятие судьбы в аспекте русских и украинских эпитетных характеристик / О.С. Волковинский // Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym : egzystencja – ideologia – moralność / Александр Волковинский ; [pod redakcją Ryszarda Stefańskiego i Adama Zamojskiego]. – Kielce : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2010. – С. 340–349. – (Seria the peculiarity of man 4 (14)).
 58. Эпитетная система в пьесе Л.Н. Толстого “Живой труп” / О. С. Волковинский // Лев Толстой и мировая литература : матер. VІ Международной науч. конференции, проходившей в Ясной Поляне 11-15 августа 2008 г. – Тула : Издательский дом “Ясная Поляна”, 2010. – С. 183–193.
 59. Эмфатичность аллитерационных эпитетов в повести Гоголя “Шинель”/ О.С. Волковинский // Двести лет Гоголя : сб. науч. трудов / под ред. Василия Щукина. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – С. 189–203. – (Krakowskie Spotkania Rusycystyczne).
 60. Эпитетные структуры и логические определения в заглавиях фельетонов М. Булгакова / О.С. Волковинский // Мова і культура : наук. журнал. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип.  Т. V (141). – С. 335–341.
 61. Поэтическая пунктуация и проблемы перевода ранней лирики Анны Ахматовой на польский язык / О.С. Волковинский, Л. Кореновская // PRZEGLĄD RUSYCYSTYCZNY. – 2011. – nr 3 (135). – S. 85–
 62. Епітет як носій та елемент стилю / О.С. Волковинський // VII Міжнародні Чичерінські Читання “Світова Літературна Класика У “Великому Часі” : зб. тез / відп. за вип. Л. В. Мацевко-Бекерська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 27–
 63. Антологія літературного мегасвіту доби Середньовіччя та епохи Відродження [Козлик І. В. Світова література доби Середньовіччя та епохи Відродження (“Картина світу”. Естетика. Поетика)] / О.С. Волковинський // Слово і час. – – № 2 (614). – С. 107–109.
 64. Алітераційні епітети в ранній ліриці В.Кобилянського / О. С. Волковинський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 30. –  С. 47–
 65. Необхідність подолання термінологічного хаосу в класифікації епітетів / О.С. Волковинський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 31. –  С. 211–
 66. Алюзивний заголовок фейлетонів Остапа Вишні як запрошення до комунікативної гри автора з реципієнтом // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. / за ред. В.В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Т. 54. – С. 132–135.
 67. Універсальність принципу повернення і рівень інформативності публіцистичного тексту // Комунікаційні технології : наук. Журнал [наук. ед.. О. М. Холод]. – Київ : КНУКіМ, 2014. – Т. 3. – С. 30–37. – ISSN 2311-4371.
 68. Епітетні структури і логічні означення у заголовках як засоби актуалізації змісту в художньо-публіцистичних текстах Остапа Вишні // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014.– Вип. – С. 30–35.
 69. Алегореза байки Г. Сковороди «Змія и Буфон» в аспекті офітських символів і міфологем // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – Вип. 89. – С. 178–192.

Про О. С. Волковинського

 1. Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довід.-бібліогр. вид. / Кам’янець – Подільський національний університет ім. І. Огієнка ; уклад. І. М. Конет, В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка – Світ, 2013. – С. 132–144.

 

Прокрутка вгору